Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
91 27.07.2009 Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2293

Na temelju članka 30.L467769 stavka 1. podstavka 8. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04 i 76/07), na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i uz suglasnost ministra obrane, donosim

PRAVILNIK

O LETAČKOJ SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se letačka služba i letačka zvanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage), ovlaštenja, prava i dužnosti vojnih letača, letački znaci i letačke knjižice.

Ovim Pravilnikom propisuju se i uvjeti i način stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja valjanosti dozvole i ovlaštenja letača u Oružanim snagama

Vojnom letaču za vrijeme obavljanja letačke službe pripada letački dodatak propisan Pravilnikom o dodatku na plaću i načinu isplate plaće.

Članak 2.

Letačka služba u Oružanim snagama je obavljanje letačkih zadaća na vojnim zrakoplovima i zadaća u neposrednoj vezi s planiranjem, pripremom, izvršenjem i raščlambom provedbe letačkih zadaća koju provode vojni letači.

Vojni letači su pripadnici Oružanih snaga koji imaju jedno ili više letačkih zvanja propisanih ovim Pravilnikom ili status učenika-letača.

Temeljna letačka zvanja u Oružanim snagama su:

1. vojni pilot

2. navigator

3. tehničar – letač

4. specijalist – letač

Status učenika-letača stječu pripadnici Oružanih snaga aktom o upućivanju na izobrazbu po programu za stjecanje odgovarajućeg temeljnog letačkog zvanja.

Status učenika-letača mogu steći pripadnici oružanih snaga druge države upućeni na izobrazbu po programu za stjecanje odgovarajućeg temeljnog letačkog zvanja.

Kandidat za vojnog pilota je osoba na provjeri sposobnosti za letačku izobrazbu za vojnog pilota.

Uvjeti, način stjecanja i padobranska zvanja u Oružanim snagama uređuju se Pravilnikom o vojnom padobranstvu, a padobranski dodatak i isplate plaća uređuju se Pravilnikom o dodatku na plaću i načinu isplate plaće.

Članak 3.

Letačko zvanje stječe se uspješnim završetkom izobrazbe propisane za određeno letačko zvanje u skladu s programom letačke izobrazbe za određeni tip zrakoplova.

Programom letačke izobrazbe utvrđuju se cilj, zadaće, uvjeti za početak izobrazbe, organizacija, struktura i standardi letačke izobrazbe te način provjere osposobljenosti letača.

Programe letačke izobrazbe donosi zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (u daljnjem tekstu: HRZ i PZO).

Programi letačke izobrazbe za stjecanje letačkih zvanja provode se u postrojbama HRZ-a i PZO-a.

Članak 4.

Letačka zvanja dodjeljuje rješenjem zapovjednik HRZ-a i PZO-a.

Vojnim letačima sa zvanjem vojnog pilota, navigatora i tehničara-letača zapovjednik HRZ-a i PZO-a dodjeljuje letački znak pilota, navigatora i tehničara letača.

Zapovjednik HRZ-a i PZO-a u skladu sa odredbama ovog Pravilnika može dodjeliti i zlatni letački znak pilota te počasni letački znak.

Evidenciju dodijeljenih letačkih zvanja i letačkih znakova vodi Zapovjedništvo HRZ-a i PZO-a.

Nošenje i isticanje letačkog znaka na vojnoj odori uređuje se Pravilnikom o vojnim odorama.

Članak 5.

Zapovjednik HRZ-a i PZO-a može dodijeliti letačko zvanje i pripadniku Oružanih snaga koji stekne odgovarajuću letačku izobrazbu u oružanim snagama druge države.

Ispunjenje uvjeta za dodjelu letačkog zvanja osobama iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet.

II. LETAČKA ZVANJA

VOJNI PILOT

Članak 6.

Vojni pilot je časnik Oružanih snaga kojemu je dodijeljeno zvanje vojnog pilota na temelju stečene propisane stručne spreme, završenog odgovarajućeg programa letačke izobrazbe i temeljne časničke izobrazbe.

Članak 7.

Prema vrsti zrakoplova na kojemu obnašaju dužnost člana posade vojni piloti se razvrstavaju na:

1. pilote aviona i

2. pilote helikoptera.

Članak 8.

Nakon završene dodatne letačke izobrazbe vojni pilot može steći i sljedeća dodatna letačka zvanja:

1. probni pilot

2. nastavnik letenja

3. kapetan zrakoplova.

Probni pilot

Članak 9.

Probni pilot je vojni pilot osposobljen za probne letove na serijskim zrakoplovima radi utvrđivanja njihove tehničke i funkcionalne ispravnosti.

Zvanje probnog pilota vojni pilot stječe uspješnim završetkom propisanog programa letačke izobrazbe za probnog pilota.

Na osposobljavanje za probnog pilota može se uputiti vojni pilot najmanje druge kategorije spremnosti.

Osposobljavanje za probnog pilota propisuje se programom letačke izobrazbe za probnog pilota za određeni tip zrakoplova.

Nastavnik letenja

Članak 10.

Nastavnik letenja je vojni pilot osposobljen za provedbu letačke izobrazbe na određenom tipu zrakoplova s vojnim pilotima, učenicima-pilotima i kandidatima za vojne pilote.

Zvanje nastavnika letenja vojni pilot stječe na temelju uspješno završenog programa izobrazbe za stjecanje zvanja nastavnika letenja na određenom tipu zrakoplova.

Kapetan zrakoplova

Članak 11.

Kapetan zrakoplova je vojni pilot osposobljen za zapovjednika zrakoplova s višečlanom posadom.

Zvanje kapetana zrakoplova vojni pilot stječe na temelju uspješno završenog programa letačke izobrazbe za kapetana zrakoplova.

Osposobljavanje za kapetana zrakoplova utvrđuje se programom letačke izobrazbe za kapetana zrakoplova za određeni tip zrakoplova.

NAVIGATOR

Članak 12.

Navigator je pripadnik Oružanih snaga osposobljen za obnašanje dužnosti navigatora na određenom tipu zrakoplova.

Zvanje navigatora stječe se na temelju uspješno završenog programa izobrazbe za navigatora.

Osposobljavanje za navigatora utvrđuje se programom letačke izobrazbe za navigatora za određeni tip zrakoplova.

Članak 13.

Navigator može steći i dodatna letačka zvanja:

– probni navigator i

– navigator instruktor.

Probni navigator

Članak 14.

Probni navigator je navigator osposobljen za sudjelovanje u probnim letovima na serijskim zrakoplovima radi utvrđivanja njihove tehničke i funkcionalne ispravnosti.

Zvanje probnog navigatora stječe se na temelju uspješno završenog programa izobrazbe za probnog navigatora.

Na program izobrazbe za probnog navigatora može se uputiti navigator prve kategorije spremnosti.

Navigator instruktor

Članak 15.

Navigator instruktor je navigator osposobljen za provedbu svih programa izobrazbe za navigatora.

Zvanje navigatora instruktora stječe se na temelju uspješno završenog programa izobrazbe za navigatora instruktora.

Na program izobrazbe za navigatora instruktora može se uputiti navigator prve kategorije spremnosti s najmanje 200 sati navigatorskog iskustva u kategoriji.

TEHNIČAR-LETAČ

Članak 16.

Tehničar-letač je pripadnik Oružanih snaga osposobljen za obnašanje dužnosti tehničara-letača na određenom tipu zrakoplova.

Zvanje tehničara-letača stječe se na temelju uspješno završenog programa izobrazbe za tehničara – letača na određenom tipu zrakoplova.

Osposobljavanje za tehničara-letača utvrđuje se programom letačke izobrazbe za tehničara – letača za određeni tip zrakoplova.

Članak 17.

Tehničar-letač može steći dodatna zvanja:

– probni tehničar-letač

– tehničar-letač instruktor.

Probni tehničar-letač

Članak 18.

Probni tehničar-letač je tehničar-letač osposobljen za sudjelovanje u probnim letovima na serijskim zrakoplovima radi utvrđivanja njihove tehničke i funkcionalne ispravnosti.

Zvanje probnog tehničara-letača stječe se na temelju uspješno završenog programa izobrazbe za probnog tehničara-letača na određenom tipu zrakoplova.

Osposobljavanje za probnog tehničara-letača utvrđuje se programom letačke izobrazbe za probnog tehničara-letača za određeni tip zrakoplova.

Tehničar-letač instruktor

Članak 19.

Tehničar-letač instruktor je tehničar-letač osposobljen za provedbu svih programa izobrazbe za tehničara-letača.

Zvanje tehničara-letača instruktora stječe se na temelju uspješno završenog programa izobrazbe za tehničara-letača instruktora.

Osposobljavanje za tehničara-letača instruktora utvrđuje se programom letačke izobrazbe za tehničara-letača instruktora za određeni tip zrakoplova.

Na program izobrazbe za tehničara-letača instruktora može se uputiti tehničar-letač prve kategorije spremnosti s najmanje 200 sati letačkog iskustva u kategoriji.

SPECIJALIST – LETAČ

Članak 20.

Specijalist-letač je pripadnik Oružanih snaga osposobljen za neku od sljedećih dužnosti na zrakoplovu:

1. tehničar-operater

2. operater oružnih sustava

3. operater za elektronsko djelovanje

4. izviđač (nuklearno-kemijsko-biološki, topnički)

5. aero-fotograf

6. domaćin zrakoplova

7. medicinsko osoblje

8. specijalist za protuteroristička djelovanja

9. specijalist za potragu i spašavanje

Zvanje specijalist-letač stječe se na temelju uspješno završenog programa izobrazbe za dužnost iz stavka 1. ovoga članka.

III. OBAVLJANJE LETAČKE SLUŽBE

Članak 21.

Na temelju stečenog letačkog zvanja, utvrđene zdravstvene sposobnosti, propisanih sati naleta te izvršene provjere u letu, ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet izdaje, obnavlja i produžava dozvolu i ovlaštenje vojnog letača.

Provjere vojnih letača u letu provode ovlašteni ispitivači s popisa ovlaštenih ispitivača koje imenuje ministar obrane na prijedlog zapovjednika HRZ-a i PZO-a.

Vojni letači za vrijeme obavljanja letačke službe moraju sa sobom nositi važeću dozvolu vojnog letača i ovlaštenje vojnog letača.

U dozvolu vojnog letača upisuje se stečeno letačko zvanje i vrsta zrakoplova na kojem može obnašati dužnost člana posade, a u ovlaštenje vojnog letača upisuju se tip zrakoplova, dodatna letačka zvanja, osposobljenost za letenje po određenim pravilima (IFR), osposobljenost s obzirom na broj motora pogonske grupe i rok važenja ovlaštenja.

Način izdavanja, obnavljanja i produžavanja valjanosti ovlaštenja vojnog letača utvrđuje ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet.

Sadržaj dozvole vojnog letača nalazi se u Prilogu broj 1 ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 22.

Vojnom letaču letačka služba počinje danom stjecanja letačkog zvanja.

Letačku službu u Oružanim snagama mogu obavljati i letači pričuvnog sastava i osobe po ugovoru.

Letaču pričuvnog sastava i osobi po ugovoru u letačku službu računa se vrijeme provedeno na letačkoj dužnosti za vrijeme vojne službe.

Članak 23.

U letačku službu računa se i vrijeme:

– provedeno na školovanju po potrebi službe,

– provedeno na dužnosti izvan Republike Hrvatske po potrebi službe,

– provedeno na ustrojbenom mjestu koje nije letačko, a na koje je raspoređen po potrebi službe.

Članak 24.

Vojnom letaču letačka služba prestaje rješenjem zapovjednika HRZ-a i PZO-a na temelju:

– utvrđene trajne zdravstvene nesposobnosti za letačku službu,

– konačne negativne ocjene stručne sposobnosti za letačku službu utvrđene nakon dodatne provjere u letu,

– izrečene stegovne kazne za treći stegovni prijestup koji se odnosi na povredu propisa o letenju,

– rješenja o prestanku djelatne vojne službe,

– osobnog zahtjeva vojnog letača.

Konačnu negativnu ocjenu stručne sposobnosti za letačku službu donosi povjerenstvo koje imenuje zapovjednik HRZ-a i PZO-a.

Specijalisti-letaču letačka služba može prestati i zbog drugih razloga na temelju potreba službe odlukom zapovjednika HRZ-a i PZO-a

Članak 25.

Djelatna vojna osoba kojoj je letačka služba prestala na temelju utvrđene zdravstvene nesposobnosti za letačku službu, a koja je zdravstveno sposobna za djelatnu vojnu službu raspoređuje se na ustrojbeno mjesto za koje ispunjava uvjete.

Članak 26.

Vojni se letač može uputiti na letačku izobrazbu za drugi tip zrakoplova na temelju:

1. potreba službe,

2. nalaza i mišljenja liječničkog povjerenstva o utvrđenim zdravstvenim ograničenjima za letenje,

3. zamolbe vojnog letača.

Odluku o upućivanju na letačku izobrazbu za drugi tip zrakoplova donosi zapovjednik HRZ-a i PZO-a.

Vojni letač osposobljen zbog potreba službe za letenje na drugom tipu zrakoplova ostvaruje materijalna prava za letačku službu na onom tipu zrakoplova koja su za njega povoljnija u trajanju od tri godine, a nakon toga ostvaruje materijalna prava za letačku službu na onom tipu zrakoplova na kojem obavlja letačku službu.

Vojni letač letačku službu može istodobno obavljati na više tipova zrakoplova.

IV. OSPOSOBLJENOST I RAZDOBLJE TRENAŽE LETAČA

Članak 27.

Osposobljenost letača je razina stručnih znanja i vještina potrebnih za izvršavanje letačkih zadaća koje vojni letač stječe završetkom izobrazbe propisane programom letačke izobrazbe za određeni tip zrakoplova.

Članak 28.

Razdoblje trenaže je najdulji vremenski rok od zadnjeg leta, propisan programom letačke obuke, u kojem se smatra da je vojni letač spreman za obavljanje pojedine letačke zadaće po određenoj vrsti letenja i za određeni tip zrakoplova.

Istekom propisanog razdoblja trenaže smatra se da vojni letač nije spreman za obavljanje pojedine letačke zadaće, a za ponovno stjecanje spremnosti mora provesti propisane vježbe iz programa letačke izobrazbe s vojnim letačem više razine spremnosti, s nastavnikom letenja ili sa zapovjednikom koji ima propisanu razinu spremnosti.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka nastavnici letenja i zapovjednici mogu steći potrebnu razinu spremnosti samostalnim izvođenjem propisanih vježbi iz programa letačke izobrazbe, uz primjenu načela postupnosti i sustavnosti letačke obuke.

Članak 29.

Tijekom obavljanja letačke službe provodi se provjera spremnosti vojnih letača u skladu s programima letačke izobrazbe.

Rezultati provjere spremnosti letača unose se u knjižicu evidencije naleta, a na kraju kalendarske godine u knjižicu letenja unosi se opća letačka ocjena.

Članak 30.

Selekcijsko letenje s kandidatima za vojne pilote mogu provoditi samo nastavnici letenja koji su najmanje 300 sati letjeli u ulozi nastavnika letenja.

V. KATEGORIJE SPREMNOSTI

Članak 31.

Vojni piloti, navigatori i tehničari-letači stječu kategoriju spremnosti na temelju utvrđene razine osposobljenosti, stručnih znanja i vještina.

Rješenja o stjecanju kategorije spremnosti donosi zapovjednik HRZ-a i PZO-a.

Vojni piloti se razvrstavaju u tri kategorije spremnosti, a navigatori i tehničari-letači u dvije kategorije spremnosti.

Uvjeti za stjecanje pojedine kategorije spremnosti propisuju se programom letačke izobrazbe za određeni tip zrakoplova.

Kategorije spremnosti vojnih pilota

Članak 32.

Treću kategoriju spremnosti stječe vojni pilot na temelju stečenog zvanja vojnog pilota i vojni pilot sa završenim prvim stupnjem letačke izobrazbe za drugi tip zrakoplova.

Drugu kategoriju spremnosti stječe vojni pilot po završetku drugog stupnja letačke izobrazbe u skladu s programom letačke obuke za određeni tip zrakoplova.

Prvu kategoriju spremnosti stječe vojni pilot po završetku trećeg stupnja letačke obuke u skladu s programom letačke izobrazbe za određeni tip zrakoplova.

Članak 33.

Vojni pilot zadržava stečenu kategoriju spremnosti za određeni tip zrakoplova dok je u razdoblju trenaže iz članka 28.#clanak28 stavka 1. ovog Pravilnika, odnosno dok na provjeri spremnosti postiže propisane rezultate.

Vojni pilot koji nije u razdoblju trenaže iz članka 28.#clanak28 stavka 1. ovog Pravilnika ili na provjeri spremnosti ne postigne propisane rezultate prevodi se u neposredno nižu kategoriju spremnosti prvog dana slijedećeg mjeseca nakon što istekne propisano razdoblje trenaže odnosno nakon što na provjeri spremnosti ne ostvari propisane rezultate.

Vojni pilot iz stavka 2. ovoga članka ponovno se prevodi u višu kategoriju spremnosti uspješnom provedbom propisanih vježbi iz programa letačke izobrazbe i/ili ponovnom provjerom spremnosti.

Viša kategorija spremnosti priznaje se vojnom pilotu od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon ispunjenja uvjeta iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 34.

Zapovjednik eskadrile u kojoj vojni pilot obavlja letačku dužnost izvješćuje nadređene o ispunjavanju uvjeta za zadržavanje, smanjenje i vraćanje kategorije spremnosti vojnim pilotima na način koji propisuje zapovjednik HRZ-a i PZO-a.

Kategorije spremnosti navigatora i tehničara-letača

Članak 35.

Navigatori i tehničari letači razvrstavaju se u dvije kategorije spremnosti na temelju završene izobrazbe, ostvarenih sati naleta i položenog stručnog ispita.

Uvjeti koje trebaju ispunjavati navigatori i tehničari letači za stjecanje određene kategorije spremnosti propisuju se ovim Pravilnikom i programom letačke izobrazbe za određeni tip zrakoplova.

Rješenje o stjecanju kategorije spremnosti donosi zapovjednik HRZ-a i PZO-a.

Članak 36.

Navigator i tehničar-letač stječu drugu kategoriju spremnosti na temelju uspješno završene izobrazbe za navigatora odnosno tehničara-letača u skladu s propisanim programom izobrazbe.

Prvu kategoriju spremnosti stječe navigator s najmanje 300 sati naleta na temelju položenog ispita za prvu kategoriju spremnosti u skladu s programom izobrazbe za navigatora.

Prvu kategoriju spremnosti stječe tehničar-letač koji ima najmanje četiri godine letačke službe na temelju položenog ispita za prvu kategoriju spremnosti u skladu s programom izobrazbe za tehničara letača.

Članak 37.

Navigator i tehničar-letač zadržavaju stečenu kategoriju spremnosti dok su u razdoblju trenaže iz članka 28.#clanak28 stavka 1. ovog Pravilnika odnosno dok na provjeri spremnosti postižu propisane rezultate.

Navigator i tehničar-letač koji nisu u razdoblju trenaže iz članka 28.#clanak28 stavka 1. ovog Pravilnika ili na provjeri spremnosti ne postignu propisane rezultate prevode se u neposredno nižu kategoriju spremnosti prvog dana sljedećeg mjeseca nakon što istekne propisano razdoblje trenaže odnosno nakon što na provjeri spremnosti ne ostvare propisne rezultate.

Navigator i tehničar-letač iz stavka 2. ovoga članka ponovno se prevodi u višu kategoriju spremnosti uspješnom provedbom propisanih vježbi iz programa letačke izobrazbe i/ili ponovnom provjerom spremnosti.

Viša kategorija spremnosti priznaje se navigatoru i tehničaru-letaču od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon ispunjenja uvjeta iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 38.

Zapovjednik eskadrile u kojoj navigator i tehničar-letač obavljaju letačke dužnosti izvješćuje nadređene o ispunjavanju uvjeta za zadržavanje, smanjenje i vraćanje kategorije spremnosti navigatorima i tehničarima letačima na način koji propisuje zapovjednik HRZ-a i PZO-a.

VI. LETAČKA RASPOLOŽIVOST

Članak 39.

Letačka raspoloživost je dostupnost letača za provedbu letačkih zadaća.

U skladu s minimalnim godišnjim naletom te vrstom i intenzitetom letačke izobrazbe letači se razvrstavaju u tri razine letačke raspoloživosti.

Zapovjednik HRZ-a i PZO-a godišnjim naputkom za obuku razvrstava vojne letače u razine raspoloživosti prema ustrojbenoj dužnosti i zadaćama ustrojstvene jedinice u koju su raspoređeni.

Članak 40.

Vojni letači I. razine letačke raspoloživosti su letači raspoređeni u eskadrile HRZ-a i PZO-a koji neposredno provode zadaće temeljne taktičke postrojbe (eskadrile) i provode izobrazbu za dostizanje najviše razine spremnosti za izvršenje svih zadaća postrojbe na namjenskom tipu zrakoplova.

Članak 41.

Vojni letači II. razine letačke raspoloživosti su letači raspoređeni u zapovjedništva zrakoplovne baze i postrojbe iste razine koji održavaju dostignutu razinu spremnosti za određeni tip zrakoplova u skladu s godišnjim naputkom za obuku.

Letači iz stavka 1. ovoga članka mogu se po zahtjevu zapovjednika temeljne taktičke postrojbe (eskadrile) uporabiti za provedbu zadaće postrojbe na određenom tipu zrakoplova.

Članak 42.

Vojni letači III. razine letačke raspoloživosti su letači raspoređeni u Zapovjedništvu HRZ-a i PZO-a, ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga izvan HRZ-a i PZO-a, Ministarstvu obrane, mirovnim operacijama, diplomaciji i na školovanju.

Zapovjednik HRZ-a i PZO-a može, na zahtjev zapovjednika temeljne taktičke postrojbe, odobriti uporabu ovih vojnih letača za provedbu letačkih zadaća.

VII. LETAČKI ZNACI I KNJIŽICE

Članak 43.

Vojnim letačima zvanja vojnog pilota, navigatora i tehničara-letača se uz rješenje o stečenom letačkom zvanju dodjeljuje odgovarajući letački znak te izdaju knjižica letenja i knjižica evidencije naleta.

Učeniku-letaču se uz akt o upućivanju na izobrazbu izdaje samo knjižica evidencije naleta.

Letački znaci

Članak 44.

Letački znaci su letački znaci pilota, navigatora, tehničara letača, zlatni letački znak i počasni letački znak.

Vojnim letačima zvanja vojnog pilota, navigatora i tehničara-letača dodjeljuju se letački znak pilota, navigatora i tehničara-letača.

Zlatni letački znak pilota može se dodjeliti pilotu koji je završio treći stupanj letačke izobrazbe u skladu s programom letačke izobrazbe za određeni tip zrakoplova s najmanje 15 godina letačke službe, od čega najmanje 10 godina u operativnim postrojbama, za izniman doprinos uspješnom obavljanju zadaća HRZ-a i PZO-a.

Zlatni letački znak pilota dodjeljuje zapovjednik HRZ-a i PZO-a na osobni poticaj ili na prijedlog zamjenika zapovjednika HRZ-a i PZO-a, načelnika stožera HRZ-a i PZO-a, zapovjednika zrakoplovne baze ili načelnika odjela zapovjedništva HRZ-a i PZO-a.

Počasni letački znak može se dodijeliti osobi koja nema letačko zvanje, a za osobiti doprinos izgradnji i napretku HRZ-a i PZO-a, razvoju ustroja letačkih postrojbi te za doprinos razvitku i promicanju ugleda letačke službe.

Počasni letački znak dodjeljuje zapovjednik HRZ-a i PZO-a na osobni poticaj ili na prijedlog zamjenika zapovjednika HRZ-a i PZO-a ili načelnika stožera HRZ i PZO.

Izgled i opis letačkih znakova nalazi se u Prilogu broj 2 ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Knjižice letenja i evidencije naleta

Članak 45.

Knjižica letenja je službeni dokument vojnog letača u koji se unose podaci o stručnoj osposobljenosti letača i podaci o tijeku obnašanja letačke službe u Oružanim snagama.

Knjižica evidencije naleta je službeni dokument vojnog letača u koji se unose podaci o izvršenom dnevnom letenju i provjerama.

Nakon završetka letačke službe u Oružanim snagama knjižica letenja i knjižica evidencije naleta pohranjuju se i čuvaju u ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za vojni zračni promet.

Na temelju podataka iz knjižice letenja i knjižice evidencije naleta ustrojstvena jedinica iz stavka 3. ovoga članka na zahtjev vojnog letača kao i letača kojemu je prestala služba izdaje uvjerenja.

Sadržaj knjižice letenja nalazi se u Prilogu broj 3 ovog Pravilnika, a sadržaj knjižice evidencije naleta nalazi se u Prilogu broj 4 ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Zapovjednik HRZ-a i PZO-a u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijet će programe izobrazbe vojnih letača.

Članak 47.

Letačka zvanja stečena po ranijim propisima priznaju se za letačka zvanja propisana ovim Pravilnikom.

Članak 48.

Zapovjednik HRZ-a i PZO-a u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika prevest će kategorije stručno borbene osposobljenosti vojnih letača stečene po ranijim propisima u odgovarajuće kategorije spremnosti propisane ovim Pravilnikom.

Članak 49.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vojnim letačima i letačkoj službi u Hrvatskoj vojsci (urbroj: 512-01-93-3437 od 1. listopada 1993. godine).

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 807-03/09-02/01

Urbroj: 71-03/1-09-02

Zagreb, 22. srpnja 2009.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE
I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK
ORUŽANIH SNAGA
Stjepan Mesić, v. r.

PRILOG BROJ 1

SADRŽAJ DOZVOLE VOJNOG LETAČA

STANDARDNI FORMAT DOZVOLE VOJNOG LETAČA

Prednja stranica

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO OBRANE

SAMOSTALNI ODJEL ZA VOJNI ZRAČNI PROMET

REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF DEFENCE

MILITARY AVIATION AUTHORITY

DOZVOLA VOJNOG LETAČA

MILITARY FLIGHT CREW LICENCE

Izdana u skladu s hrvatskim vojnim zrakoplovnim propisima

Issued in accordance with Croatian military aeronautical regulations

Strana 2

I

Država izdavanja / State of issue

II

Broj dozvole / Licence number

III

Prezime i ime imaoca / Last and first name of holder

IV

Datum i mjesto rođenja / Date and place of birth

V

Adresa / Address

VI

Potpis imaoca

VII

Državljanstvo / Nationality

VIII

Nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu /

Issuing authority

IX

Potpis ovlaštene osobe i datum /

Signature of issuing officer and date

X

Pečat nadležnog tijela /

Stamp of issuing authority

Strana 3

XI

Letačko zvanje, datum prvog izdavanja, i zemlja izdavanja /

Flying profession, date of first issue, country of issue:

XII

Dodatno letačko zvanje, datum izdavanja i zemlja izdavanja /

Flying profession in addition, date of first issue, country of issue:

XIII

Valjanost / Validity:

Ova dozvola se treba promijeniti do/

This licence is to be re-issued not later than:

– Imalac ove dozvole koristit će privilegije koje ova dozvola daje,

ako posjeduje valjanu liječničku svjedodžbu za te privilegije.

The privileges of the licence shall be exercised only if holder has

a valid medical certificate for required privilege.

– Imalac dozvole treba u svrhu identifikacije imatri pravovaljani

dokument sa slikom, za utvrđivanje identiteta

A legal identification document with a photo shall be carried for the purpose of identification of licence holder

XIV

Letačka radiotelefonija / Aviation radio telephony:

– Imalac ove dozvole pokazao je potrebno znanje za upravljanje R/T uređajima na:/

The holder of this licence has demonstrated competence to operate R/T equipement on board of an aircraft in:

hrvatskom jeziku/

Croatian language

engleskom jeziku/

English language

XV

Napomene / Remarks:

Strana 4

Ovlaštenja koja je potrebno obnavljati/

Ratings to be revalidated:

Klasa / Tip / IR

Class / Type / IR

Napomene / Zabrane

Remarks / Restrictions

Strane 5, 6 i 7

Ovlaštenje/

Rating

Datum ispita/

Date of test

Vrijedi do/

Valid until

Ispitivač/

Examiner

Potpis ispitivača/

Examiner’s signature

Strana 8

Kratice koje se koriste u ovoj dozvoli /

Abbreviations used in this licence:

A/H Avion / Helikopter // Aeroplane / Helicopter

IR Instrumentalno ovlaštenje / Instrument Rating

SPA Jednopilotni avion / Single Pilot Rating

MPA Višepilotni avion / Multi Pilot Aeroplane

SEP / SET Jednomotorni klipni / turbina // Single Engine Piston / Turbine

MEP / MET Višemotorni klipni / turbina // Multi Engine Piston / Turbine

TP Probni pilot / Test Pilot

FI Nastavnik letenja / Flight Instructor

CPT Kapetan zrakoplova / Aircraft Captain

NQ Ovlaštenje za noćno letenje / Night Qualification

L Kopno / Land

S Voda / Sea

TN Probni Navigator / Test Navigator

IN Navigator instruktor / Instructor Navigator

TFE Probni tehničar letač / Test Flight Engineer

IFE Tehničar letač instruktor / Instructor Flight Engineer

itd.

PRILOG BROJ 2

IZGLED I OPIS LETAČKIH ZNAKOVA

1. Letački znak pilota

Letački znak pilota izrađuje se iz mesinganog lima debljine 2 mm, s površinskom obradom od 24 karatne pozlate, a sastoji se od temeljnog kvadrata veličine 13 x 13 mm, iz kojeg su razvijena stilizirana krila, širine 66 mm i visine 27 mm. Na temeljnom kvadratu je apliciran prirodni crveni rubin veličine 3,3 x 3,3 mm, a iz stiliziranih se krila razvija posrebrena polukružna kruna od pletera, vanjskog promjera 23 mm i unutarnjeg 18 mm, kao što je prikazano na slici 1. Na poleđini letačkog znaka pilota utiskuje se serijski broj.

Slika 1. Letački znak pilota

2. Letački znak navigatora

Letački znak navigatora izrađuje se iz čeličnog lima debljine 2 mm, a sastoji se od temeljnog kvadrata veličine 13 x 13 mm, iz kojeg su razvijena stilizirana krila, širine 66 mm i visine 27 mm. Na temeljnom kvadratu je apliciran prirodni crveni rubin veličine 3,3 x 3,3 mm, a iz stiliziranih se krila razvija kruna u obliku stilizirane busole sa pokazivačima strana svijeta (znak orijentacije i navigacije), kao što je prikazano na slici 2. Na poleđini letačkog znaka navigatora utiskuje se serijski broj.

Slika 2. Letački znak navigatora

3. Letački znak tehničara-letača

Letački znak tehničara-letača izrađuje se iz čeličnog lima debljine 2 mm, a sastoji se od temeljnog kvadrata veličine 13 x 13 mm, iz kojeg su razvijena stilizirana krila, širine 66 mm i visine 27 mm. Na temeljnom kvadratu je apliciran prirodni crveni rubin veličine 3,3 x 3,3 mm, a iz stiliziranih krila se razvija kruna u obliku stiliziranog zupčanika (znak tehničke struke), kao što je prikazano na slici 3. Na poleđini letačkog znaka tehničara-letača utiskuje se serijski broj

Slika 3. Letački znak tehničara-letača

4. Zlatni letački znak pilota

Zlatni letački znak pilota izrađuje se iz mesinganog lima debljine 2 mm, s površinskom obradom od 24 karatne pozlate, a sastoji se od temeljnog kvadrata veličine 13 x 13 mm, iz kojeg su razvijena stilizirana krila, širine 66 mm i visine 27 mm. Na temeljnom kvadratu je apliciran prirodni crveni rubin veličine 3,3 x 3,3 mm, a iz stiliziranih se krila razvija pozlaćena polukružna kruna od pletera, vanjskog promjera 23 mm i unutarnjeg 18 mm, kao što je prikazano na slici 4. Na poleđini zlatnog letačkog znaka pilota utiskuje se serijski broj.

Slika 4. Zlatni letački znak pilota

5. Počasni letački znak

Počasni letački znak izrađuje se iz mesinganog lima debljine 2 mm, s površinskom obradom od 24 karatne pozlate, a sastoji se od temeljnog kvadrata veličine 13 x 13 mm, iz kojeg su razvijena stilizirana krila, širine 66 mm i visine 27 mm. Na temeljnom kvadratu je apliciran prirodni crveni rubin veličine 3,3 x 3,3 mm, a iz stiliziranih se krila razvija polukružna kruna od tropleta u crvenoj, bijeloj i plavoj boji, vanjskog promjera 23 mm i unutarnjeg 18 mm, kao što je prikazano na slici 5. Na poleđini počasnog letačkog znaka pilota utiskuje se serijski broj.

Slika 5. Počasni letački znak

PRILOG BROJ 3

SADRŽAJ KNJIŽICE LETENJA

PRILOG BROJ 4

SADRŽAJ KNJIŽICE EVIDENCIJA NALETA

zatvori
Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !