Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o licencijama za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga ("Narodne novine", br. XX/05, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
87 18.7.2005 Pravilnik o licencijama za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1723

Na temelju članka 7.L265335 stavka 7. i članak 13.L265336 stavka 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« br. 178/04 i 48/05) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O LICENCIJAMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA I KOLODVORSKIH USLUGA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i oblik licencije i izvoda licencije za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga za autobusne i teretne kolodvore i potvrde i izvoda potvrde o prijavi prijevoznika za vlastite potrebe, te načinu vođenja i korištenja evidencije o izdanim licencijama i potvrdama za prijevoz za vlastite potvrde.

Članak 2.

Licenciju može dobiti pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza, odnosno kolodvorskih usluga, te ako ispunjava uvjete iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 3.

Ispunjavanje Zakonom propisanih uvjeta za dobivanje licencije za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta prijevoznik, odnosno pravna ili fizička osoba dokazuje:

1. Registraciju za obavljanje djelatnosti: obrtnicom ili potvrdom o upisu u obrtni registar, odnosno rješenjem Trgovačkog suda o upisu u sudski registar.

2. Odgovarajuću stručnu osposobljenost:

– uvjerenjem o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti;

– VSS prometnog smjera i jednu (1) godinu radnog iskustva ili VŠS cestovnog smjera i tri (3) godine radnog iskustva preslikom diplome i radne knjižice za ovlaštenu osobu odgovornu za prijevoz;

– najmanje pet (5 godina) radnog iskustva u upravljanju prijevozom preslikom rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili obrtnicom i preslikom radne knjižice, odnosno potvrdom o obavljanju poslova upravljanja prijevozom.

3. Vlasništvo najmanje jednog registriranog motornog vozila ili pravo na upotrebu tog vozila na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu: ovjerenom kopijom prometne dozvole i ugovorom o leasingu ili zakupu vozila kojim će obavljati djelatnost.

4. Odgovarajuća vlastita ili ugovorom zakupljena parkirališta za motorna vozila i prikolice kojima obavlja prijevoz u cestovnom prometu:

– izvatkom iz zemljišnih knjiga ili posjedovnim listom ne starijim od 60 dana, a ukoliko se radi o zakupu parkirališta i ovjerenim ugovorom i rješenjem nadležnog tijela o ispunjavanju posebnih uvjeta za parkiranje vozila za međunarodni javni cestovni prijevoz, odnosno za unutarnji javni cestovni prijevoz utvrđivanjem tih uvjeta po službenoj dužnosti, u postupku izdavanja licencije.

5. Financijsku sposobnost, jednom od sljedećih isprava:

a) izvodom iz odgovarajućeg registra o visini osnivačkog kapitala ili,

– kopijom bilance stanja podnesenoj poreznoj upravi ili,

– popisom osnovnih sredstava, dokazom o nabavci i uplati vozila, uređaja, opreme ili poslovnog prostora ili,

– vlasničkim listom za neopterećene nekretnine ili,

– ugovorom o namjenski vezanom depozitu u banci ili,

– garancijom banke ili druge financijske institucije o kreditnoj sposobnosti ili,

– potvrdom o raspoloživim sredstvima i

b) potvrdom porezne uprave ne starijom od 30 dana, da ne duguje za više od dva mjeseca poreze i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

6. Dobar ugled: potvrdom nadležnog suda kojom pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi, te fizička osoba – obrtnik dokazuju da:

– nisu pravomoćno osuđeni zbog kaznenog dijela protiv imovine, službene dužnosti, sigurnosti i povrede prava na rad i drugih prava iz rada i prava na zdravstvenu zaštitu, platnog prometa i poslovanja, sigurnosti prometa, okoliša prostora i prirodnih dobara;

– im nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog cestovnog prijevoza, zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog cestovnog prijevoza;

– nije osuđena za druga kaznena dijela na kaznu zatvora dužu od godinu dana;

– u zadnje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva nije više od dva puta pravomoćnom odlukom suda za prekršaje kažnjen za prekršaj povezan s obavljanjem djelatnosti cestovnog prijevoza putnika i tereta, u skladu s propisima iz područja cestovnog prijevoza, sigurnosti cestovnog prometa, rada i zapošljavanja na crno, javnih cesta i nelojalne konkurencije novčanom kaznom većom od 20 000,00 kuna za pravnu osobu, odnosno novčanom kaznom većom od 8000,00 kuna za fizičku osobu.

Članak 4.

Ispunjavanje Zakonom propisanih uvjeta za dobivanje licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga za autobusne kolodvore pravna ili fizička osoba dokazuje:

1. registraciju za obavljanje djelatnosti: obrtnicom ili potvrdom o upisu u obrtni registar odnosno rješenjem Trgovačkog suda o upisu u sudski registar,

2. Dobar ugled: potvrdom nadležnog suda kojom pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi, te fizička osoba – obrtnik dokazuju da:

– nisu pravomoćno osuđeni zbog kaznenog dijela protiv imovine, službene dužnosti, sigurnosti i povrede prava na rad i drugih prava iz rada i prava na zdravstvenu zaštitu, platnog prometa i poslovanja, sigurnosti prometa, okoliša prostora i prirodnih dobara,

– im nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog cestovnog prijevoza zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog cestovnog prijevoza,

– nije osuđena za druga kaznena dijela na kaznu zatvora dužu od godinu dana,

– u zadnje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva nije više od dva puta pravomoćnom odlukom suda za prekršaje kažnjen za prekršaj povezan s obavljanjem djelatnosti cestovnog prijevoza putnika i tereta, u skladu s propisima iz područja cestovnog prijevoza, sigurnosti cestovnog prometa, rada i zapošljavanja na crno, javnih cesta i nelojalne konkurencije novčanom kaznom većom od 20 000, 00 kuna za pravnu osobu, odnosno novčanom kaznom većom od 8000, 00 kuna za fizičku osobu,

3. Odgovarajuću stručnu osposobljenost:

– uvjerenjem o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti;

– VSS prometnog smjera i jedna godina radnog iskustva ili VŠS cestovnog smjera i tri godine radnog iskustva preslikom diplome i radne knjižice za ovlaštenu osobu odgovornu za prijevoz;

– najmanje pet godina radnog iskustva u upravljanju prijevozom preslikom rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili obrtnicom i preslikom radne knjižice, odnosno potvrdom o obavljanju poslova upravljanja prijevozom.

4. Da ima najmanje dva natkrivena perona, najmanje jedno autotaksi stajalište, osvijetljene i zagrijane prostorije za boravak putnika, prostor za pohranu prtljage, sanitarne prostorije, prometni ured, mjesto za prodaju voznih karata, istaknute izvode iz voznih redova, javne telefonske govornice i prostor prilagođen za pristup osobama s invaliditetom;

– očevidom i zapisnikom o ispunjavanju propisanih uvjeta po službenoj dužnosti u postupku izdavanja licencije.

Članak 5.

Ispunjavanje Zakonom propisanih uvjeta za dobivanje licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga za teretne kolodvore pravna ili fizička osoba dokazuje:

1. registraciju za obavljanje djelatnosti: obrtnicom ili potvrdom o upisu u obrtni registar odnosno rješenjem Trgovačkog suda o upisu u sudski registar.

2. Dobar ugled: potvrdom nadležnog suda kojom pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi, te fizička osoba – obrtnik dokazuju da:

– nisu pravomoćno osuđeni zbog kaznenog dijela protiv imovine, službene dužnosti, sigurnosti i povrede prava na rad i drugih prava iz rada i prava na zdravstvenu zaštitu, platnog prometa i poslovanja, sigurnosti prometa, okoliša prostora i prirodnih dobara;

– im nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog cestovnog prijevoza zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog cestovnog prijevoza;

– nije osuđena za druga kaznena dijela na kaznu zatvora dužu od godinu dana;

– u zadnje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva nije više od dva puta pravomoćnom odlukom suda za prekršaje kažnjen za prekršaj povezan s obavljanjem djelatnosti cestovnog prijevoza putnika i tereta, u skladu s propisima iz područja cestovnog prijevoza, sigurnosti cestovnog prometa, rada i zapošljavanja na crno, javnih cesta i nelojalne konkurencije novčanom kaznom većom od 20 000, 00 kuna za pravnu osobu, odnosno novčanom kaznom većom od 8000, 00 kuna za fizičku osobu.

3. Odgovarajuću stručnu osposobljenost:

– uvjerenjem o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti;

– VSS prometnog smjera i jedna godina radnog iskustva ili VŠS cestovnog smjera i tri godine radnog iskustva preslikom diplome i radne knjižice za ovlaštenu osobu odgovornu za prijevoz;

– najmanje pet godina radnog iskustva u upravljanju prijevozom preslikom rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili obrtnicom i preslikom radne knjižice, odnosno potvrdom o obavljanju poslova upravljanja prijevozom.

4. Da ima odgovarajuću površinu za parkiranje vozila u skladu s posebnim propisom, prostor i mehanizaciju za pretovar tereta, prostor za skladištenje tereta, povezanost s najmanje još jednim vidom prometa, prostor za carinske, otpremničke i agencijske poslove i javnu telefonsku govornicu

– očevidom i zapisnikom o ispunjavanju propisanih uvjeta po službenoj dužnosti u postupku izdavanja licencije.

SADRŽAJ I OBLIK LICENCIJE, IZVODA LICENCIJE I POTVRDE I IZVODA POTVRDE O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE

Članak 6.

Obrazac licencije sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv nadležnog tijela koje izdaje licenciju, broj licencije, klasu i urbroj, ime i prezime, odnosno naziv i sjedište prijevoznika, vrstu prijevoza za koju se izdaje licencija, mjesto i datum izdavanja licencije, rok važenja, žig nadležnog tijela i potpis odgovorne osobe.

Na izvodu licencije za pojedino vozilo se osim podataka navedenih u stavku 1. ovoga članka upisuju i podaci o vozilu: marki i tipu, broju šasije, registarskoj oznaci vozila, godini proizvodnje, te broj obrtnice odnosno matični broj subjekta.

Licencija se tiska na formatu A4, a izvod licencije ima dva dijela sljedećih dimenzija: kada je otklopljen 148 × 105 milimetra, a kada je preklopljen 74 × 105 milimetra.

Obrazac licencije i izvod licencije moraju biti tiskani na posebno zaštićenom papiru koji ima: vodeni žig, UV zaštitu i hologramsku zaštitu.

Obrazac licencije i izvoda licencije sastavni su dijelovi ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Obrazac licencije za obavljane kolodvorskih usluga za autobusne i teretne kolodvore sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv nadležnog tijela koje izdaje licenciju, broj licencije, klasu i urbroj, ime i prezime, odnosno naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe, mjesto i datum izdavanja licencije, rok važenja, žig nadležnog tijela i potpis odgovorne osobe.

Obrazac licencije sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Obrazac potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, broj potvrde, ime i prezime, odnosno naziv i sjedište podnositelja zahtjeva, mjesto i datum izdavanja potvrde, rok važenja, žig nadležnog tijela i potpis odgovorne osobe.

Na izvodu potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe za pojedino vozilo se osim podataka navedenih u stavku 1. ovoga članka upisuju i podaci o vozilu: marki i tipu, broju šasije, registarskoj oznaci vozila, godini proizvodnje, te broj obrtnice odnosno matični broj subjekta.

Potvrda se tiska na formatu A4, a izvod potvrde ima dva dijela sljedećih dimenzija: kada je otklopljen 148 × 105 milimetra, a kada je preklopljen 74 × 105 milimetra.

Obrazac potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe i izvod potvrde moraju biti tiskani na posebno zaštićenom papiru koji ima: vodeni žig, UV zaštitu i hologramsku zaštitu.

Obrazac potvrde i izvoda potvrde sastavni su dijelovi ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Obrasci licencije i izvoda licencije za sve vrste prijevoza u unutarnjem javnom cestovnom prometu su svjetlo smeđe boje.

Obrasci licencija i izvoda licencija za sve vrste prijevoza u međunarodnom javnom cestovnim prometu su svjetlo plave boje.

Obrazac licencije za kolodvorske usluge je bijele boje.

Obrasci potvrde i izvoda potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe su svjetlo sive boje.

SADRŽAJ, OBLIK I NAČIN VOĐENJA I KORIŠTENJA UPISNIKA LICENCIJE I PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE

Članak 10.

Nadležna tijela dužna su voditi upisnike o izdanim licencijama za javni cestovni prijevoz, upisnik o izdanim licencijama za kolodvorske usluge i upisnik o izdanim potvrdama o prijevozu za vlastite potrebe.

Upisnik o izdanim licencijama i potvrdama vodi se na obrascu veličine A4 s odgovarajućim sadržajem uvezenim u knjigu.

Obrasci upisnika iz stavka 1. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Upisnici o izdanim licencijama i potvrdama mogu se voditi i na računalu u istovjetnom obliku i sadržaju.

Ako se upisnici o izdanim licencijama i potvrdama vode na računalu obvezno se ispisuju i uvezuju u knjigu.

Upisnici o izdanim licencijama i potvrdama su javni.

Članak 11.

Upisnik izdanih licencija za javni cestovni prijevoz sadrži: redni broj, ime i prezime, prebivalište ili naziv i sjedište prijevoznika, vrstu licencije, broj licencije, te datum izdavanja i rok važenja.

Upisnik izdanih licencija za kolodvorske usluge sadrži: redni broj, ime i prezime, prebivalište ili naziv i sjedište fizičke ili pravne osobe koja obavlja kolodvorske usluge, broj licencije, te datum izdavanja i rok važenja.

Upisnik izdanih potvrda o prijevozu za vlastite potrebe sadrži: redni broj, ime i prezime, prebivalište ili naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe vrstu potvrde, broj potvrde, te datum izdavanja i rok važenja.

Članak 12.

Uredi državne uprave u županiji, odnosno, upravno tijelo Grada Zagreba, dostavljaju presliku licencije i potvrde o prijevozu za vlastite potrebe ministarstvu nadležnom za promet (Uprava cestovnog prometa i Uprava inspekcijskih poslova) i Državnom inspektoratu Republike Hrvatske.

Članak 13.

U slučaju gubitka, krađe ili uništenja licencije, izvoda licencije, potvrde o prijevozu za vlastite potrebe, ili izvoda potvrde, prijevoznik, odnosno, pravna ili fizička osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe dužni su, u roku od osam dana od dana nastanka gubitka, krađe ili uništenja izvršiti objavu u Službenom listu Republike Hrvatske.

Po predočenju dokaza o objavi iz stavka 1. ovoga članka prijevozniku odnosno, pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, nadležno tijelo izdat će duplikat licencije, izvoda licencije, potvrde o prijevozu za vlastite potrebe, ili izvoda potvrde.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih uslugaL265338 (»Narodne novine« broj 10/03).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/54

Urbroj: 530-07-05-01

Zagreb, 4. srpnja 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.


zatvori
Pravilnik o licencijama za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !