Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 12.01.2009 Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

132

Temeljem odredbi članka 50.L429091 stavak 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O LISTI DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA PROCJENU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA

Članak 1.

(1) Pravilnikom o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela propisuje se lista dokumentacije koja mora biti priložena zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu radi ocjene prikladnosti stjecanja kvalificiranog udjela.

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na stjecanje kvalificiranog udjela u burzi i središnjem klirinško depozitarnom društvu.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitalaL429093 (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08).

Članak 3.

Svaka osoba koja namjerava steći kvalificirani udjel (dalje: namjeravani stjecatelj) mora zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela priložiti dokumentaciju sukladno ovom pravilniku.

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela potrebno je priložiti:

1. Za namjeravanog stjecatelja pravnu osobu:

a) izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici;

b) statut namjeravanog stjecatelja, odnosno drugi akt iz kojeg je vidljiv njegov organizacijski ustroj;

c) izvod iz registra dioničara ili knjige udjela, u izvorniku ili ovjerenoj preslici;

d) popis fizičkih osoba koje su krajnji dioničari odnosno imatelji poslovnih udjela namjeravanog stjecatelja u kojem su navedeni sljedeći podaci: ime i prezime, adresa stanovanja odnosno prebivalište i drugi identifikacijski podaci, ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu namjeravanog stjecatelja, te podatke iz stavka 1. točka 2. podtočka b. i c. ovog članka;

e) popis osoba koje vode poslovanje društva;

f) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti sa namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti;

g) popis osoba koje s namjeravanim stjecateljem čine skupinu povezanih osoba;

h) financijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine;

i) revizorsko mišljenje za financijski izvještaj za posljednju poslovnu godinu, ako je namjeravani stjecatelj obveznik revizije financijskog izvještaja;

j) ako je od zadnjeg godišnjeg financijskog izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu;

k) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja;

l) opis strategije ulaganja i upravljanja s kvalificiranim udjelima u financijskim i kreditnim institucijama iz koje je vidljivo sljedeće:

– ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu koji se namjerava steći,

– sposobnost stjecatelja za daljnje povećavanje financijskih sredstava,

– poslovna etičnost stjecatelja,

– sustav upravljanja rizicima,

– izvori ulaganja kapitala,

– financijska sposobnost namjeravanog stjecatelja;

m) opis aktivnosti stjecatelja u svezi stjecanja koja su prethodila podnošenju zahtjeva;

n) uvjerenje o nekažnjavanju ili adekvatne podatke o tome da namjeravani stjecatelj ili osoba iz podtočke e), f) i g) ove točke nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, te za neko od sljedećih kaznenih djela:

– zlouporabe tržišta financijskih instrumenata;

– prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca;

– financiranja terorizma;

– protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti;

– protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja;

– protiv pravosuđa;

– protiv vjerodostojnosti isprava;

– protiv službene dužnosti;

– počinjeno iz koristoljublja.

o) dokaz da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak nad imovinom namjeravanog stjecatelja;

p) mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju, kada je to primjenjivo,

r) potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade.

2. Za namjeravanog stjecatelja fizičku osobu:

a) na odgovarajući način ispunjen obrazac iz pravilnika donesenog temeljem članka 21. stavak 12. Zakona;

b) ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice;

b) životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje popis svih društava i njihovih adresa u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela;

c) uvjerenje o nekažnjavanju ili adekvatne podatke o tome da stjecatelj nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, te za neko od sljedećih kaznenih djela:

– zlouporabe tržišta financijskih instrumenata;

– prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca;

– financiranja terorizma;

– protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti;

– protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja;

– protiv pravosuđa;

– protiv vjerodostojnosti isprava;

– protiv službene dužnosti;

– počinjeno iz koristoljublja;

d) dokumentacije navedene u točki 1. pod e), f), j), k) i l);

e) potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade

(2) Ako je namjeravani stjecatelj fizička osoba, Agencija ga može, u svrhu procjene u postupku izdavanja suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, pozvati na predstavljanje u prostorijama Agencije.

Članak 5.

Ako je namjeravani stjecatelj financijski holding, pored dokumentacije iz članka 4.#clanak4 ovog pravilnika obvezan je dostaviti:

– dokumentaciju iz koje je vidljivo da su organizacijski ustroj, procesi i sustavi unutar grupe dosljedni i integrirani na način da je omogućena neometana priprema svih podataka i informacija koje su od značaja za nadzor društva na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi.

Članak 6.

(1) Ako je namjeravani stjecatelj nadređena osoba u grupi, dužan je osim dokumentacije iz članka 4. dostaviti dokumentaciju iz stavka 1. točaka g. do i. članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika izrađene na konsolidiranoj osnovi.

(2) Ako se stjecanjem kvalificiranog udjela omogućava značajan utjecaj ili kontrola na poslovanje u smislu Zakona, osim dokumentacije navedene u članku 4.#clanak4 ovog Pravilnika, namjeravani stjecatelj je zahtjevu dužan priložiti i:

a) poslovnu strategiju društva u kojem se stječe kvalificirani udio;

b) poslovni plan za iduće tri poslovne godine koji uključuje bilancu i račun dobiti i gubitka;

c) planirane promjene u organizacijskoj, upravljačkoj i kadrovskoj strukturi;

d) plan aktivnosti oko izrade novih ili izmjene postojećih internih akata.

Članak 7.

Osim dokumentacije navedene u ovom Pravilniku, Agencija može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 011-02/09-04/7

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !