Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o lovostaju ("Narodne novine", br. XX/10, XX/10, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
67 31.05.2010 Pravilnik o lovostaju

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2068

Na temelju članka 59.L506433 stavka 5. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05 i 75/09) i prethodnog mišljenja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode, ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O LOVOSTAJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se razdoblja zabrane lova – lovostaji prema vrstama divljači, ovisno o njihovim biološkim svojstvima i ekološkim uvjetima u kojima obitavaju.

Članak 2.

Biološka svojstva divljači iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika jesu uzgojna vrijednost, dinamika rasta trofeja divljači, migracije divljači i proces razmnožavanja.

Članak 3.

Ekološki uvjeti iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika jesu osobitosti staništa u pogledu ishrane, zaklona i mjesta pogodnih za razmnožavanje pojedinih vrsta divljači.

Članak 4.

Određuju se razdoblja lovostaja po pojedinim vrstama divljači, kako slijedi:

A. KRUPNA DIVLJAČ

jelen (Cervus elaphus L.)

jelen – od 16. siječnja do 15. kolovoza

košuta – od 16. siječnja do 30. rujna

tele – od 1. ožujka do 30. rujna

jelen lopatar (Dama dama L.)

jelen – od 1. veljače do 15. rujna

košuta – od 1. veljače do 30. rujna

tele – od 1. ožujka do 30. rujna

jelen axis (Axis axis H. Smith)

jelen – kad nema očišćene i zrele rogove

košuta – kad je visoko bređa

tele – od 1. siječnja do 31. prosinca

srna (Capreolus capreolus L.)

srnjak – od 1. listopada do 30. travnja

srna i lane – od 1. veljače do 30. rujna

divokoza (Rupicapra rupicapra L.)

– od 1. veljače do 30. rujna

muflon (Ovis aries musimon Pall.)

muflon – nema lovostaja

muflonka i janje – od 1. siječnja do 31. srpnja

svinja divlja (Sus scrofa L.)

vepar, nazime i prase – nema lovostaja

krmača – od 1. veljače do 30. lipnja

medvjed (Ursus arctos L.)

– od 16. svibnja do 15. rujna i od 16. prosinca do 28. (29.) veljače

B. SITNA DIVLJAČ

jazavac (Meles meles L.)

– od 1. prosinca do 31. srpnja

mačka divlja (Felis silvestris Schr.)

od 1. veljače do 31. listopada

kuna bjelica (Martes foina EHR)

– nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad

kuna zlatica (Martes martes L.)

– od 1. ožujka do 31. listopada

lasica mala (Mustela nivalis L.)

– od 1. siječnja do 31. prosinca

dabar (Castor fiber L.)

– od 1. siječnja do 31. prosinca

– u skladu s Planom gospodarenja dabrom u Republici Hrvatskoj i Akcijskim planom gospodarenja dabrom za pojedinu lovnu godinu

zec (Lepus europaeus Pall.)

– od 16. siječnja do 30. rujna

kunić divlji (Oryctolagus cuniculus L.)

– nije propisan lovostaj

puh veliki (Myoxus glis L.)

– od 1. prosinca do 30. rujna

lisica (Vulpes vulpes L.)

– nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad

čagalj (Canis aureus L.)

– nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad

tvor (Mustela putorius L.)

– nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad

mungos (Herpestes ishneumon L.)

– nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad

fazan-gnjetlovi (Phasianus sp. L.)

– od 1. veljače do 15. rujna

jarebice kamenjarke:

grivna (Alectoris graeca Meissn.) – od 16. siječnja do 30. rujna

čukara (Alectoris chucar) – od 16. siječnja do 30. rujna

trčka skvržulja (Perdix perdix L.) – od 1. siječnja do 31. kolovoza

prepelice:

pućpura (Coturnix coturnix L.) – od 1. prosinca do 15. kolovoza

virdžinijska (Coturnix virginiana L.) – od 1. veljače do 31. srpnja

šljuke:

bena (Scolopax rusticola L.) – od 1. ožujka do 30. rujna

kokošica (Gallinago gallinago L.) – od 1. veljače do 15. listopada

golub divlji:

grivnjaš (Columba palumbus L.) – od 1. veljače do 31. srpnja

pećinar (Columba livia Gmelin.) – od 1. veljače do 31. srpnja

guske divlje:

glogovnjača (Anser fabalis Latham.) – od 1. veljače do 31. listopada

lisasta (Anser albifrons Scopoli.) – od 1. siječnja do 31. prosinca

patke divlje:

gluhara (Anas platyrhynchos L.) – od 1. veljače do 31. kolovoza

glavata (Aythya ferina L.) – od 1. veljače do 31. kolovoza

krunasta (Aythya fuligula L.) – od 1. veljače do 31. kolovoza

pupčanica (Anas querquedula L.) – od 1. veljače do 31. kolovoza

kržulja (Anas crecca L.) – od 1. veljače do 31. kolovoza

liska crna (Fulica atra L.)

– od 1. veljače do 31. kolovoza

vrana siva (Corvus corone cornix L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad

vrana gačac (Corvus frugilegus L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad

čavka zlogodnjača (Coloeus monedula L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad

svraka (Pica pica L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad

šojka kreštalica (Garrulus glandarius L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad.

Članak 5.

Iznimno od članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika, na temelju dopuštenja ministarstva nadležnog za poslove lovstva, umjetno uzgojenu i odraslu pernatu divljač (osim divljih pataka) ispuštenu neposredno prije njezina izlova na posebno uređene površine u lovištu dopušteno je loviti do 31. ožujka pod uvjetima utvrđenim lovnogospodarskom osnovom ili programom uzgoja divljači.

Članak 6.

Divljač iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika za koju nije propisan lovostaj dopušteno je loviti samo do broja koji ne ugrožava biološku i ekološku ravnotežu prirodnih staništa divljači.

Članak 7.

1) Hvatanje žive divljači, u skladu s člancima 60. i 65. Zakona o lovstvu, dopušteno je uz sljedeće uvjete:

– muških grla krupne divljači, tijekom cijele godine;

– ženskih grla krupne divljači, kad nisu visoko bređe ili kad ne vode sitnu mladunčad;

– sitne divljači, u razdoblju dopuštenog lova, osim u uzgajalištima divljači gdje se može hvatati cijelu godinu.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, hvataljka mora biti postavljena i uređena na način koji onemogućava ranjavanje uhvaćenih životinja.

Članak 8.

Lov divljači pticama grabljivicama dopušten je u skladu s člancima 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji lovostaj za mačku divlju (Felis silvestris Schr.) iz članka 4. točke B ovoga Pravilnika određuje se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca te će se njome gospodariti u skladu s Planom gospodarenja mačkom divljom u Republici Hrvatskoj i Akcijskim planom gospodarenja mačkom divljom.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lovostajiL506435 (»Narodne novine«, broj 155/05 i 82/06).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/02

Urbroj: 538-08-10-10

Zagreb, 19. svibnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Pravilnik o lovostaju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !