Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o marketingu mirovina i drugih mirovinskih davanja ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 29.2.2008 Pravilnik o marketingu mirovina i drugih mirovinskih davanja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

884

Na temelju odredbi članka 25.L383149 Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine« broj 106/99, 63/00 i 107/07), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Uprave održanoj 21. veljače 2008. godine, donijela je

PRAVILNIK

O MARKETINGU MIROVINA I DRUGIH MIROVINSKIH DAVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o marketingu mirovina i drugih mirovinskih davanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se:
– sadržaj oglasa, promidžbenog materijala, tvrdnji, izjava i informacija o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te o dobrovoljnim mirovinskim programima (u daljnjem tekstu: oglas i promidžbeni materijal) objavljenog od strane ili u ime mirovinskog osiguravajućeg društva i/ili dobrovoljnog mirovinskog društva (u daljnjem tekstu: oglašivači);
– dodatni uvjeti za marketing mirovina i drugih mirovinskih davanja;
– postupak izdavanja suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) na oglas i promidžbeni materijal oglašivača;
– postupak nadzora agenata, zaposlenika i povezanih osoba oglašivača u poslovima prodaje i marketinga mirovina i drugih mirovinskih davanja te dobrovoljnih mirovinskih programa;
– temeljni kriteriji provođenja i javnog predstavljanja istraživanja tržišta o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te dobrovoljnim mirovinskim programima od strane ili u ime oglašivača.

II. SADRŽAJ OGLASA I PROMIDŽBENOG MATERIJALA

Članak 2.

(1) Pod oglasom i promidžbenim materijalom o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te o dobrovoljnim mirovinskim programima smatraju se sve poruke koje oglašivač namjerava uputiti javnosti u svezi mirovina i drugih mirovinskih davanja u sklopu obveznoga i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, i to putem tiska, letka, radija, televizije, elektronske pošte, interneta, osobnog kontakta ili u drugom obliku iz kojeg nedvojbeno proizlazi namjera promidžbe i oglašavanja.
(2) Oglašivač, njegovi agenti, zaposlenici i povezane osobe ne smiju izražavati nikakve tvrdnje, odnosno davati pismene ili usmene izjave, objavljivati i distribuirati oglase i drugi promidžbeni materijal te priopćavati informacije članovima fonda i korisnicima mirovina:
– koje stvaraju krivi ili lažni dojam o mirovinskom osiguravajućem društvu, mirovinskom društvu ili fondu, sadašnjim ili budućim članovima fonda i korisnicima mirovina;
– koje negativno, neistinito i pogrešno opisuju druge sudionike u mirovinskom sustavu;
– koje su u suprotnosti s odobrenim pravilima mirovinskog osiguravajućeg društva o mirovinama koje će isplaćivati u sklopu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje i mirovinskih programa u sklopu dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;
– koje su u suprotnosti sa statutom i planom poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva;
– koje sadrže obećanja, procjene i predviđanja određenog postotka budućeg prinosa mirovinskog osiguravajućeg društva, mirovinskog fonda ili pojedinih vrsta njihove imovine;
– koje sadrži nerevidirane podatke i pokazatelje o prethodnom financijskom poslovanju mirovinskog osiguravajućeg društva, mirovinskog fonda i mirovinskog društva;
– koje ne sadrže upozorenje da se prilikom promjene fonda plaća naknada za izlaz s naznakom visine naknade;
– koje u sklopu promidžbe oglašivača ističu nagrade i priznanja osnivača;
– koje ne sadrže bitne identifikacijske podatke oglašivača.

III. DODATNI UVJETI ZA OGLAS I PROMIDŽBENI MATERIJAL

Članak 3.

(1) Oglas i promidžbeni materijal, uz uvjete propisane člankom 2.#clanak2 ovog Pravilnika, mora udovoljavati Standardima hrvatskog kodeksa oglašavanja Hrvatskog oglasnog zbora, donesenog 11. lipnja 1995., te ne smije:
– sadržavati neistinite ili netočne tvrdnje koje su ili bi mogle biti od značaja za članove fonda, odnosno korisnike mirovina i drugih mirovinskih davanja;
– prešućivati ili ispuštati činjenice koje su s obzirom na svoj sadržaj od značaja ili bi mogle biti od značaja za članove fonda, odnosno korisnike mirovina i drugih mirovinskih davanja;
– sadržavati činjenice koje obmanjuju i dovode u zabludu članove fonda, odnosno korisnike mirovina i drugih mirovinskih davanja.
(2) Kada dobrovoljno mirovinsko društvo vrši promidžbu dobrovoljnoga mirovinskog programa, u svojim oglasima i promidžbenim materijalima mora vidljivo naznačiti naziv, a po mogućnosti i logotip, mirovinskoga osiguravajućeg društva koje je izradilo taj program.
(3) Oglašivač je dužan Agenciji svakih 15 dana dostavljati pisani raspored objavljenih ili emitiranih oglasa i promidžbenog materijala (medijaplan) za razdoblje od posljednjeg dostavljenog medijaplana. Medijaplan mora sadržavati: nadnevak (za elektronske medije i sat) i medij objavljivanja ili emitiranja, komercijalnu oznaku oglasa i promidžbenog materijala te količinu (u stranicama ili minutama).

IV. POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI NA OGLAS I PROMIDŽBENI MATERIJAL

Članak 4.

(1) Za dobivanje suglasnosti na oglas i promidžbeni materijal o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te dobrovoljnim mirovinskim programima oglašivač je dužan podnijeti Agenciji pisani zahtjev. Uz zahtjev se prilaže prijedlog oglasa i promidžbenog materijala u izvorniku, dok je za materijale u audio i video verziji potrebno priložiti i sinopsis u pisanom obliku.
(2) Agencija izdaje pisanu suglasnost u roku od 15 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva oglašivaču koji udovoljava uvjetima propisanim člancima 2. i 3. ovog Pravilnika.
(3) Oglašivač može objaviti ili distribuirati samo onaj oglas i promidžbeni materijal za koji je dobio prethodnu pisanu suglasnost iz stavka 2. ovog članka.
(4) Ako Agencija smatra da prijedlog oglasa i promidžbenog materijala ima otklonjive nedostatke, čijim bi se ispravljanjem mogao prihvatiti njihov sadržaj, pisanom obavijesti pozvat će oglašivača da u roku od 15 dana te nedostatke ispravi.
(5) Oglašivač je dužan ispravljeni sadržaj oglasa i promidžbenog materijala dostaviti na suglasnost Agenciji. Oglašivaču je zabranjeno objavljivanje oglasa i promidžbenog materijala s otklonjivim nedostacima prije nego što dobije pisanu suglasnost Agencije na ispravak njihova sadržaja.
(6) Pisanu suglasnost iz stavaka 2. i 5. ovog članka oglašivač obvezno dostavlja mediju ili distributeru prigodom objave ili distribucije oglasa i promidžbenog materijala.

Članak 5.

(1) Oglas i promidžbeni materijal koji se objave bez prethodne suglasnosti iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika, oglašivač mora na svoj trošak, po nalogu Agencije, pobiti na isti način, u istom formatu i u istom mediju u kojem su i objavljeni.
(2) Oglašivač je dužan pobiti oglas i promidžbeni materijal iz stavka 1. ovog članka u roku od 15 dana od dana izdavanja naloga Agencije.
(3) Oglašivač je dužan sadržaj pobijanja oglasa i promidžbenog materijala, koji su objavljeni bez prethodne suglasnosti Agencije, dostaviti na suglasnost Agenciji. Oglašivaču je zabranjeno objavljivanje pobijanja oglasa i promidžbenog materijala prije nego što dobije pisanu suglasnost Agencije na njegov sadržaj.
(4) Pisanu suglasnost iz stavka 3. ovog članka oglašivač obvezno dostavlja mediju ili distributeru prigodom objave ili distribucije pobijanja oglasa i promidžbenog materijala.
(5) Ako oglašivač ne postupi po nalogu Agencije, Agencija će pobiti oglas i promidžbeni materijal na teret oglašivača te postupiti prema ovlaštenjima iz članka 99.L383151 Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine« broj 106/99, 63/00 i 107/07; u daljnjem tekstu: Zakon).

V. NADZOR AGENATA, ZAPOSLENIKA I POVEZANIH OSOBA OGLAŠIVAČA

Članak 6.

(1) Oglašivači su obvezni mjesečno dostavljati Agenciji ažurirani popis agenata, zaposlenika i povezanih osoba s kojima su sklopili ugovor ili su ih ovlastili za informativni kontakt s potencijalnim osiguranicima o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te o dobrovoljnim mirovinskim programima.
(2) Popis iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:
– ime i prezime osobe zadužene za informativni kontakt;
– adresu prebivališta/boravišta;
– zanimanje;
– odnos s mirovinskim osiguravajućim društvom.

Članak 7.

(1) Agencija je ovlaštena nadzirati rad agenata, zaposlenika i povezanih osoba s kojima su oglašivači sklopili ugovor ili ih ovlastili na informativni kontakt s potencijalnim članovima fondova o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te o dobrovoljnim mirovinskim programima.
(2) Agenti, zaposlenici i povezane osobe oglašivača tijekom edukativno-promotivnih aktivnosti o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te o dobrovoljnim mirovinskim programima u osobnim kontaktima s potencijalnim članovima fondova mogu koristiti isključivo evidencijski listić, čiji sadržaj, jedinstven za sve oglašivače, propisuje Agencija (Obrazac MMOD-1). Obrazac MMOD-1 sastavni je dio ovog Pravilnika.
(3) Svaka zainteresirana stranka ima pravo podnijeti Agenciji prijavu protiv agenta, povezane osobe ili zaposlenika oglašivača koji u postupku prodaje, marketinga i oglašavanja mirovina i drugih mirovinskih davanja te dobrovoljnih mirovinskih programa postupa protivno odredbama Zakona i ovog Pravilnika.
(4) Prijave se podnose Agenciji u pisanoj formi i moraju biti potpisane. Agencija neće uzimati u obzir nepotpisane i anonimne prijave.
(5) Ako Agencija, postupajući po potpisanoj i neanonimnoj prijavi, utvrdi da su agenti, zaposlenici i povezane osobe oglašivača u postupku prodaje i marketinga mirovina i drugih mirovinskih davanja prekršili odredbe Zakona i ovog Pravilnika, postupit će sukladno odredbama članka 99. Zakona.

Članak 8.

Na publikacije i bilo koji drugi materijal koji služi za informiranje i edukaciju agenata, zaposlenika i povezanih osoba oglašivača, primjenjuju se odredbe glava II., III. i IV. ovog Pravilnika.

VI. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Članak 9.

(1) Istraživanja tržišta koja se odnose na mirovine i druga mirovinska davanja te dobrovoljne mirovinske programe, a koja se provode od strane ili u ime oglašivača s namjerom javnog predstavljanja i publiciranja, mogu provoditi pravne osobe koje su registrirane za istraživanja tržišta i koje se tom djelatnošću bave najmanje tri godine.
(2) Uzorak istraživanja mora udovoljavati sljedećim uvjetima:
– sadržavati najmanje tisuću ispitanika, zaposlenih osoba iz Republike Hrvatske;
– reprezentativnost uzorka mora se izraziti u proporciji između broja ispitanika i zaposlenih osoba po županijama, gradovima i naseljima.
(3) Istraživanja se mogu provoditi metodama osobnog ili telefonskog istraživanja.
(4) Anketni upitnik treba sadržavati sljedeće podatke o ispitanicima: dob, spol, obrazovanje, radni staž, radno mjesto, kategoriju osobnih primanja, poznavanje mogućnosti odabira mirovinskih programa, spremnost na odluku o izboru mirovinskog programa, članstvo u prethodnom mirovinskom programu te razlozi raspuštanja prethodnog mirovinskog programa.

Članak 10.

(1) Rezultate istraživanja tržišta vezanih za mirovine i druga mirovinska davanja oglašivači moraju prije javnog predstavljanja i objavljivanja dati na uvid i odobrenje Agenciji, u izvorniku.
(2) Agencija će utvrditi jesu li istraživanja tržišta vjerodostojna i provedena na način i pod uvjetima iz članka 9.#clanak9 ovog Pravilnika.
(3) Ako Agencija utvrdi da su istraživanja tržišta provedena u skladu s ovim Pravilnikom, oglašivaču će izdati suglasnost za njihovo javno objavljivanje. U suprotnom, ako Agencija utvrdi da istraživanja tržišta nisu provedena u skladu s ovim Pravilnikom, odbit će izdati suglasnost za njihovo objavljivanje.
(4) Agencija će u roku od 15 dana od dana uredno zaprimljenih i kompletiranih rezultata istraživanja tržišta izdati suglasnost za javno predstavljanje i objavljivanje rezultata istraživanja tržišta.
(5) U javnoj objavi rezultata istraživanja oglašivač mora uključiti izjavu kojom se izrijekom ističe da ti rezultati ne služe kao preporuka ili savjet za izbor fonda, niti su jamstvo istovjetnih kretanja u budućnosti.
(6) Rezultati istraživanja tržišta o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima mogu biti javno objavljeni i predstavljeni isključivo uz pisanu suglasnost Agencije.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o marketingu mirovina i drugih mirovinskih davanjaL383153 (»Narodne novine« broj 14/02).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/6
Urbroj: 326-01-08-1
Zagreb, 21. veljače 2008.

Član Uprave
Ivica Letinić, v. r.

Obrazac MMOD-1

– PROSTOR ZA PODATKE O OGLAŠIVAČU –
Naziv oglašivača
Logotip
Marketinški slogan (odobren od Agencije)
Sjedište/adresa
Telefon/info telefon
Web adresa
E-mail

EVIDENCIJSKI LISTIĆ O INFORMATIVNOM KONTAKTU S POTENCIJALNIM ČLANOM MIROVINSKOG FONDA O MIROVINAMA I DRUGIM MIROVINSKIM DAVANJIMA

Nakon upoznavanja s najvažnijim činjenicama o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te o dobrovoljnim mirovinskim programima, agent/savjetnik mi je osobno predstavio prednosti učlanjenja u _____________________________ mirovinski fond.
Agentu/savjetniku ostavljam osobne podatke kako bih mogao/la primati dodatne informacije i materijale.
Agent/savjetnik posebno me je upozorio da je potpis na ovaj evidencijski listić neobvezatan i da ne proizvodi obvezu pristupanja _________________________ mirovinskom fondu.
    Ime i prezime: ___________________________________
    Adresa stanovanja: ________________________________
    Telefon stana:_______________E-mail:________________
    Potpis informirane osobe: ___________________________
    Popunjava agent/savjetnik:
    Ime i prezime agenta/savjetnika:______________________
    Broj agenta/savjetnika:_______________
    Mjesto i datum:__________________________________
    Potpis agenta/savjetnika:____________________________
    – PROSTOR ZA PODATKE O OGLAŠIVAČU -
 

zatvori
Pravilnik o marketingu mirovina i drugih mirovinskih davanja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !