Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevnih inspektora i nadzornika – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 7.1.2000 Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevnih inspektora i nadzornika

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 123. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99 i 75/99) ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja donosi

PRAVILNIK

O MATERIJALNO-TEHNIČKIM UVJETIMA ZA RAD GRAĐEVNIH INSPEKTORA I NADZORNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni materijalno-tehnički uvjeti za rad građevnih inspektora i građevnih nadzornika (u daljnjem tekstu: inspektori i nadzornici) u obavljanju inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 52/99 i 75/99) i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama te rokovi u kojima se ti uvjeti moraju ostvariti.

Članak 2.

Materijalno-tehničkim uvjetima u smislu ovog Pravilnika smatraju se radne prostorije s odgovarajućom opremom i za?titna oprema za rad inspektora i nadzornika te prijevozna sredstva koja inspektori i nadzornici koriste u obavljanju inspekcijskih pregleda.

II. RADNE PROSTORIJE, OPREMA I PRIBOR

Članak 3.

Radne prostorije za rad inspektora i nadzornika moraju zadovoljavati propisane minimalne tehničke uvjete za radne i pomoćne prostorije i uvjete o za?titi na radu.

Članak 4.

U radnoj prostoriji za rad inspektora i nadzornika osigurava se oprema za odgovarajući broj radnih mjesta.

Opremom jednog radnog mjesta smatra se:

- uredska oprema (radni stol s ladicama, stol za informatičku opremu, ormar za odlaganje radne dokumentacije i dvije stolice, stolna lampa),

- informatička oprema (računalo, monitor, tipkovnica, printer, mi? i modem prema vrsti računalne tehnike, mre?ni priključak),

- telefon.

Članak 5.

Zajedničkom opremom za rad inspektora i nadzornika smatra se:

- uredska oprema (radni stol za sastanke s najmanje četiri stolice, ormar),

- oprema za obavljanje inspekcijskog nadzora (prijenosno računalo-laptop, printer, faks, kopirni stroj, povećalo),

- ostala oprema (slu?bena glasila, planovi gradova, kartografski prikazi prostornih planova i druge vrste karata, stručne publikacije).

III. OPREMA ZA OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Članak 6.

Za?titnom opremom za rad inspektora i nadzornika na gradili?tu smatra se:

- plastični za?titni ?ljem,

- par čvrstih cipela,

- par gumenih čizama,

- vjetrovka s kapuljačom i podstavom ili kabanica,

- kombinezon ili treger hlače.

Rok trajanja za?titne opreme iz stavka 1. ovog članka je dvije godine, osim za za?titni ?ljem.

Članak 7.

Za obavljanje inspekcijskih pregleda na gradili?tu osigurava se:

- pribor za svakog inspektora i nadzornika (torba s pretincima, plastična crtaća podloga formata A-4, plastificirana mjerna vrpca do 5,0 m, ultrazvučni daljinomjer),

- pribor koji zajednički koriste dva ili vi?e inspektora i nadzornika (fotografski aparat s filmovima, plastificirana mjerna vrpca od 30-50,0 m, diktafon, kompas ili drugi uređaj za orijentaciju u prostoru).

Svaka ustrojstvena jedinica građevne inspekcije u Upravi za inspekcijske poslove opremljena je video kamerom s pripadajućom opremom.

Članak 8.

O snimljenim filmovima vodi se evidencija, a filmovi, vrpce, diskete i snimke se pohranjuju u fototeku.

Snimljeni filmovi, vrpce, diskete i snimke pohranjuju se u fototeku.

Članak 9.

Prijevozno sredstvo za obavljanje inspekcijskih pregleda inspektora i nadzornika je osobni i/ili terenski automobil i plovilo (u daljnjem tekstu: prijevozno sredstvo).

Potrebna prijevozna sredstva osiguravaju se i koriste u paru ili samostalno ovisno o organizaciji i godi?njem Planu rada građevne inspekcije.

Iznimno od stavka 2. ovog članka ukoliko prijevozna sredstva nisu osigurana, koriste se prijevozna sredstva upravnih tijela na području na kojem se obavlja inspekcijski pregled.

IV. ROKOVI

Članak 10.

Zajednička oprema i za?titna oprema za rad inspektora i nadzornika osigurat će se najkasnije do 30. lipnja 2000. godine.

Oprema radnih mjesta, videokamere i oprema za obavljanje inspekcijskih pregleda na gradili?tu osigurat će se najkasnije do 31. prosinca 2000. godine.

Prijevozna sredstva osigurat će se najkasnije do 31. prosinca 2001. godine.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:362-01/99-03/0138
Urbroj: 531-01-99-1
Zagreb, 27. prosinca 1999.

Ministar
mr. sc. Marko ?irac, v. r.
zatvori
Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevnih inspektora i nadzornika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !