Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o testiranju uzgojno valjanih rasplodnih životinja – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/05 - čl. 16. Pravilnika o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja)
označi tražene riječi printaj stranicu
134 11.11.2005 Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2495

Na temelju članka 9.L282637 stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97., 36/98. i 151/03.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O METODAMA ZA ISPITIVANJE OSOBINAI PROCJENU UZGOJNIH VRIJEDNOSTI UZGOJNO VALJANIH SVINJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se metode za mjerenje i ocjenjivanje proizvodnih i drugih osobina čistokrvnih, križanih i hibridnih uzgojno valjanih svinja, metode procjene uzgojnih vrijednosti, te načini vođenja zbirke podataka o proizvodnim i drugim osobinama uzgojno valjanih svinja.

II. METODE ZA MJERENJE I OCJENJIVANJE PROIZVODNIH I DRUGIH OSOBINA

Članak 2.

Mjerenje i ocjenjivanje proizvodnih i drugih osobina provodi se zbog utvrđivanja prirasta, iskorištavanja hrane, mesnatosti, kakvoće mesa, plodnosti, vanjštine, otpornosti i drugih osobina važnih za genetsku izgradnju svinja.

Metode za mjerenje i ocjenjivanje proizvodnih i drugih osobina uzgojno valjanih svinja u ovom Pravilniku odnose se na:

– ispitivanje osobina u testnoj stanici (perfomance test),

– ispitivanja osobina u proizvodnim uvjetima (field perfomance test),

– ispitivanje čistokrvnih, križanih i hibridnih uzgojno valjanih rasplodnih svinja po srodnicima u testnoj stanici (progeni test),

– ispitivanje čistokrvnih, križanih i hibridnih uzgojno valjanih rasplodnih svinja po srodnicima u proizvodnim uvjetima (field progeni test),

– ocjenjivanje vanjštine,

– biološke i genske testove,

– laboratorijska ispitivanja osobina.

Članak 3.

Uzgojni program mora pri opisu metode posebno navesti načine mjerenja i ocjene pojedinih osobina, te statističke metode i postupke za vrednovanje uzgojnih vrijednosti s navođenjem korištenih uzgojnih pokazatelja.

Metode za mjerenje i ocjenjivanje proizvodnih i drugih osobina iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika moraju ispunjavati propisane uvjete iz uzgojnog programa.

Članak 4.

Ispitivanje osobina uzgojno valjanih svinja podrazumijeva mjerenje i/ili ocjenjivanje onih proizvodnih i drugih osobina životinja koje su određene uzgojnim programom.

Ispitivanje osobina iz stavka 1. ovoga članka obavlja Hrvatski stočarski centar (u daljnjem tekstu: ovlaštena ustanova).

Članak 5.

Ispitivanje osobina uzgojno valjanih svinja provodi se na životinjama koje ispunjavaju uvjete propisane uzgojnim programom.

Ispitivanje se obavlja u testnoj stanici, na izabranim poljoprivrednim gospodarstvima s kojima ovlaštena ustanova zaključi ugovor ili u proizvodnim uvjetima na poljoprivrednim gospodarstvima za osobine koje se mogu neposredno ispitati ili ocijeniti na uzgojno valjanim svinjama u danim uvjetima.

Ispitivanje osobina u proizvodnim uvjetima na obiteljskim gospodarstvima provodi se ako je osigurana mogućnost izračuna uzgojnih vrijednosti na kraju ispitivanja u skladu s uzgojnim programom.

Članak 6.

Ispitivanje čistokrvnih, križanih i hibridnih srodnika podrazumijeva mjerenje i/ili ocjenjivanje osobina srodnika onih životinja koje su predviđene za uzgoj u testnoj stanici, na poljoprivrednim gospodarstvima s kojima ovlaštena ustanova zaključi ugovor ili u proizvodnim uvjetima.

Ispitivanja se obavljaju i na liniji klanja na označenim svinjskim klaoničkim trupovima.

Ispitivane životinje moraju biti podijeljene u skupine na način koji omogućava sigurnu i objektivnu usporedbu među njima.

Članak 7.

Pri ocjenjivanju vanjštine svinja treba uvažavati značajke pasmine, dob i kondiciju svinja.

Podrobniji način ocjenjivanja vanjštine određuje se uzgojnim programom.

Članak 8.

U klaonicama izmjerene i ocjenjene osobine klaoničke kakvoće moraju biti u skladu s propisom koji uređuje ocjenjivanje i razvrstavanje svinjskih trupova na liniji klanja.

Podaci se upotrebljavaju za potrebe genetske izgradnje svinja ukoliko ih propisuje uzgojni program.

Ako su poznati podaci o drugim osobinama klaoničke kakvoće odnosno kakvoće mesa, ti se podaci upotrebljavaju za potrebe selekcije ukoliko ih propisuje uzgojni program.

Članak 9.

Biološki i genski testovi provode se s ciljem prikupljanja podataka važnih za potrebe selekcije i provjere podrijetla.

U uzgojnom programu mora biti točno opisano provođenje bioloških i genskih testova. Opis mora sadržavati:

– način i vrijeme uzimanja uzoraka odnosno mjerenja i ocjenjivanja,

– metode i postupke,

- način upotrebe dobivenih rezultata u provedbi uzgojno-selekcijskog rada.

Rezultati testova iz prijašnjeg stavka moraju se upotrijebiti pri odabiru uzgojno valjanih svinja i pri objavi rezultata, pa je potrebno navesti metodu biološkog i genskog testa koji je upotrijebljen.

Članak 10.

Za potrebe provedbe selekcije upotrebljavaju se mjerenja dobivena u laboratorijima koji su osposobljeni za utvrđivanje kvalitete tkiva, molekularno-biološka ispitivanja i druga ispitivanja propisana uzgojnim programom.

U uzgojnom programu moraju biti navedeni i opisani postupci ispitivanja u laboratoriju. Opis mora sadržavati:

– način i vrijeme uzimanja uzoraka,

– metodu i postupak,

– način upotrebe dobivenih rezultata u provedbi uzgojno-selekcijskog rada.

Članak 11.

Uzgojno valjane svinje kod kojih se ispituju proizvodne osobine, moraju:

– biti trajno i čitljivo označene u skladu s propisom koji uređuje označavanje i upis u registar domaćih životinja,

– imati poznat izvor (poljoprivredno gospodarstvo gdje je svinja rođena), podrijetlo, pasminu, genotip odnosno liniju, datum rođenja, podatke o leglu iz kojeg svinja potječe, podatke o stadu u kojem se odvijalo ispitivanje, te druge možebitne vanjske utjecaje,

– potjecati od roditelja koji ispunjavaju uzgojnim programom propisane uvjete glede genetske vrijednosti, proizvodnih osobina i prirođenih mana,

– biti izabrane na način koji omogućava nepristrano ocjenjivanje.

Članak 12.

Postupci i načini ispitivanja moraju biti točno opisani u uzgojnom programu. Za svaku metodu ispitivanja mora biti s obzirom na način ispitivanja osigurano da:

– je ispitivanje unutar pojedinih pasmina odnosno genotipova provedeno u poznatim tehnološkim i zoohigijenskim uvjetima,

– je za provedbu mjerenja osigurana mjerna, laboratorijska i programska oprema koja mora ispunjavati uvjete iz uzgojnog programa,

– je sustav hranidbe propisan uzgojnim programom i da je znanstveno prihvatljiv (ako se isto ispitivanje provodi na više različitih mjesta, hranidba mora biti ujednačena),

– je predviđen godišnji broj svinja u ispitivanju po genotipu koji je znanstveno prihvatljiv i u skladu s veličinom populacije i uzgojnim programom,

– je propisano razdoblje ispitivanja, kada se ispitivanja provode, početak i kraj ispitivanja, te tjelesna masa svinja,

– su detaljno propisane proizvodne i druge osobine, načini i mjesta njihova mjerenja, broj ponavljanja, te prihvatljive donje i gornje granice osobina na koje se provodi selekcija,

– je osobina vanjštine ocijenjena u skladu s člankom 7.#clanak7 ovoga Pravilnika, te je uključena u procjenu uzgojnih vrijednosti,

– je opisana potrebna dokumentacija za prikupljanje podataka o ispitivanju svinja, da su opisane zbirke podataka, te način njihova čuvanja.

III. METODE ZA PROCJENU UZGOJNIH VRIJEDNOSTI

Članak 13.

Procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja provodi ovlaštena ustanova u skladu s uzgojnim programom.

Uzgojna vrijednost uzgojno valjanih svinja izračunava se na osnovi podataka prikupljenih u jednom ili kombinaciji više ispitivanja koje propisuje ovaj Pravilnik.

Za procjenu uzgojne vrijednosti svinja moraju se upotrijebiti svi potrebni podaci iz ispitivanja.

Za procjenu uzgojnih vrijednosti upotrebljavaju se metode koje moraju osigurati pouzdanu ocjenu o ispitivanim osobinama i primjereni broj srodnika.

Statistički modeli za procjenu uzgojnih vrijednosti moraju biti podrobno opisani u uzgojnom programu.

Pri objavi rezultata uzgojnih vrijednosti potrebno je navesti točnost procjene i datum izračuna uzgojne vrijednosti.

Ovlaštena ustanova mora pripremiti objavu svih uzgojnih osobina i možebitnih prirođenih mana svinja koje su uključene u ispitivanje u skladu s uzgojnim programom.

IV. ZBIRKE PODATAKA O PROIZVODNIM I DRUGIM OSOBINAMA, TE NAČIN RAZMJENE PODATAKA

Članak 14.

Ovlaštena ustanova dužna je voditi zbirke podataka o podrijetlu, proizvodnim i drugim osobinama uzgojno valjanih svinja, koji su određeni uzgojnim programom.

Prikupljeni podaci moraju se čuvati trajno.

Podaci prikupljeni u ispitivanjima iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika koriste se za potrebe provedbe uzgojnog programa i za vrednovanje uzgojnih vrijednosti, genske analize, usporedne analize među uzgajivačima, praćenje i analizu fenotipskih promjena, vrednovanje učinaka selekcije i drugo.

Zbirke podataka moraju biti dostupne na uvid uzgojnim organizacijama koje su ovlaštene za provedbu uzgojnog programa, kao i ostalim zainteresiranim osobama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijamaL282639 (»Narodne novine« br. 172/03.).

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Uzgojne organizacije su dužne uskladiti svoje uzgojne programe do dana početka primjene ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka od 31. do 43. Pravilnika o testiranju uzgojno valjanih rasplodnih životinjaL282640 (»Narodne novine« br. 74/98.).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. studenoga 2006. godine.

Klasa: 320-08/05-01/18

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 27. listopada 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o testiranju uzgojno valjanih rasplodnih životinja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !