Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o metodologiji za izračun vlastitih udjela društava za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u tablicama maksimalnog pokrića i utvrđivanje najveće vjerojatne štete ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
100 19.08.2009 Pravilnik o metodologiji za izračun vlastitih udjela društava za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u tablicama maksimalnog pokrića i utvrđivanje najveće vjerojatne štete

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2591

Na temelju odredbi članka 101.L469243 točka 7., članka 129.L469244, članka 130.L469245 Zakona o osiguranju (»Narodne novine« br. 151/05, 87/08, 82/09) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 30. srpnja 2009.

PRAVILNIK

O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN VLASTITIH UDJELA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE U TABLICAMA MAKSIMALNOG POKRIĆA I UTVRĐIVANJE NAJVEĆE VJEROJATNE ŠTETE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovaj Pravilnik

– daje opće upute za izradu programa planiranog reosiguranja odnosno retrocesije,

– propisuje detaljnija pravila za izvještavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za procjenu adekvatnosti reosiguranja odnosno retrocesije društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.

Obveza reosiguranja odnosno retrocesije

Članak 2.

(1) U skladu s mjerama za upravljanje rizicima, društvo za osiguranje donijet će program planiranog reosiguranja odnosno društvo za reosiguranje donijet će program planirane retreocesije.

(2) Društvo za osiguranje pokrit će reosiguranjem onaj dio preuzetih osiguranih rizika koji prema tablicama maksimalnog pokrića prelaze vlastite udjele u kompenzaciji rizika.

(3) Društvo za reosiguranje pokrit će retrocesijom onaj dio preuzetih reosiguranih rizika koji prema tablicama maksimalnog pokrića prelaze vlastite udjele u kompenzaciji rizika.

(4) Društvo za osiguranje prihvatit će, za svaku poslovnu godinu, program planiranog reosiguranja.

(5) Društvo za reosiguranje prihvatit će, za svaku poslovnu godinu, program planirane retrocesije.

(6) Iznimno od stavka 4. i 5. ovog članka Uprava treba revidirati program planiranog reosiguranja odnosno program planirane retrocesije i unutar poslovne godine ako se promjene okolnosti u kojima društvo posluje, ako se promijeni strategija preuzimanja rizika, odnosno ako se promijeni status reosiguratelja.

Program planiranog reosiguranja odnosno retreocesije

Članak 3.

Program planiranog reosiguranja odnosno retrocesije obuhvatit će:

1. izračun vlastitih udjela prema pojedinim vrstama osiguranja odnosno reosiguranja,

2. tablice maksimalnog pokrića sastavljene na temelju izračuna iz točke 1. ovoga stavka,

3. postupke, osnovice i mjerila za utvrđivanje najveće vjerojatne štete za pojedine preuzete osigurane rizike odnosno reosigurane rizike,

4. interne procedure za sklapanje reosiguranja odnosno retrocesije koje uključuju načine odabira reosiguratelja, procjenu sigurnosti reosiguratelja, načine praćenja reosigurateljnjih ugovora odnosno ugovora o retrocesiji, izvještavanja, te sustav unutarnjih kontrola.

Tablice maksimalnog pokrića

Članak 4.

Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje odredit će vlastite udjele u tablicama maksimalnog pokrića po pojedinoj vrsti osiguranja, odnosno reosiguranja.

Pri određivanju vlastitih udjela u tablicama maksimalnog pokrića društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje uzima u obzir sljedeće osnovice i kriterije:

1. cjelokupni opseg poslovanja: veličinu preuzetog rizika i strukturnu uravnoteženost portfelja,

2. zaračunatu premiju osiguranja po pojedinoj vrsti osiguranja, odnosno premiju reosiguranja po pojedinoj vrsti reosiguranja,

3. udjele osiguranja po pojedinim vrstama osiguranja u osnovicama iz točke 1. i 2. ovoga stavka, odnosno udjele reosiguranja po pojedinim vrstama reosiguranja u osnovicama iz točke 1. i 2. ovoga stavka,

4. izravnavanje rezultata: usklađivanje zbog većih odstupanja u iskustvu sa štetama po pojedinim vrstama osiguranja odnosno pojedinim vrstama reosiguranja,

5. visinu kapitala i adekvatnost kapitala,

6. povrat na kapital,

7. vjerojatnost štetnog događaja s obzirom na strukturu portfelja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, te period promatranja i visinu premije po pojedinim vrstama osiguranja odnosno vrstama reosiguranja,

8. veličinu štete,

9. politiku društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje s obzirom na preuzimanje rizika.

Najveća vjerojatna šteta

Članak 5.

(1) Najveću vjerojatnu štetu određuje društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje uzimajući u obzir sva obilježja rizika. Najveća vjerojatna šteta određuje se u postotku od ugovorene osigurane svote odnosno limita pokrića i izražena je u apsolutnom iznosu.

(2) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje propisat će postupke, osnovice i mjerila za utvrđivanje najveće vjerojatne štete za pojedine preuzete osigurane rizike odnosno reosigurane rizike.

(3) Osnovica za određivanje najveće vjerojatne štete u pravilu je 100% ugovorene osigurane svote – totalna šteta, odnosno reosigurane svote – totalna šteta. Niži postotak se može koristiti samo u iznimnim slučajevima kada za to postoje razboriti razlozi.

Izvještavanje

Članak 6.

(1) U okviru nadzora nad upravljanjem rizicima u društvima za osiguranje odnosno društvima za reosiguranje, društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje dostavit će Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga jednom godišnje:

1. program planiranog reosiguranja odnosno program planirane retrocesije, odobren od Uprave društva, koji će obuhvatiti elemente iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika s pregledom reosigurateljne zaštite društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje,

2. statističke podloge promatranih područja i razdoblja uključujući statističke metode na temelju kojih društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje ocjenjuje izloženost riziku, interne procedure o unutarnjim kontrolama koje koristi kako bi se postiglo izbjegavanje kumulacija rizika. Statističke metode koje koristi društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dostavljaju se s prvim izvješćem, a naknadno se dostavljaju samo u slučaju promjene metodologije,

3. procjenu kapitalne snage društva za osiguranje s obzirom na vlastite udjele koja se računa kao omjer između zaračunate premije neživotnih osiguranja umanjene za premiju predanu u reosiguranje i kapitala društva za osiguranje za prethodnu godinu, odnosno procjenu kapitalne snage društva za reosiguranje s obzirom na vlastite udjele koja se računa kao omjer između zaračunate premije reosiguranja umanjene za premiju predanu u reosiguranje (retrocesija) i kapitala društva za reosiguranje za prethodnu godinu,

4. izvještaj ovlaštenog aktuara kojim se potvrđuje adekvatnost vlastitih udjela u tablicama maksimalnog pokrića društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, s obzirom na kriterije iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika, te primjerenost postupaka, osnovica i mjerila društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje kod određivanja najveće vjerojatne štete za pojedine preuzete osigurane rizike odnosno reosigurane rizike.

(2) Rok za dostavljanje izvješća iz stavka 1. ovoga članka je dva mjeseca po proteku poslovne godine.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o metodologiji za izračun vlastitih udjela društva za osiguranje u tablicama maksimalnog pokrića i utvrđivanje najveće šteteL469247 (»Narodne novine« broj 4/08).

Završne odredbe

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/59

Urbroj: 326-01-09-01

Zagreb, 30. srpnja 2009.

Član Uprave
Ivo Šulenta, v. r.

zatvori
Pravilnik o metodologiji za izračun vlastitih udjela društava za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u tablicama maksimalnog pokrića i utvrđivanje najveće vjerojatne štete
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !