Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o vinu – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/97, XX/97, XX/00, XX/04 - čl. 10. Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina, XX/04 - čl. 7. Pravilnika o vinogradarskim područjima, XX/05 - čl. 47. Pravilnika o proizvodnji vina, XX/05 - čl. 8. Pravilnika o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
102 23.7.2004 Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1990

Na temelju članka 26.L107237 stavak 2, članka 40.L107238 stavak 2. i članka 61.L107239 Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

Pravilnik

o minimalno tehniČko-tehnoloŠkim uvjetima za proizvodnju vina i voĆnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od groŽĐa i vina kao i voĆnih vina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni tehničko-tehnološki uvjeti prostorija i opreme kojima mora u postupku proizvodnje udovoljiti proizvođač vina i voćnih vina koji proizvode stavlja u promet (u daljnjem tekstu: proizvođač), uvjeti i način prodaje vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i postupak odobravanja proizvodnog objekta.

II. UVJETI PROIZVODNJE

Članak 2.

Proizvođač mora u postupku proizvodnje raspolagati:

– odgovarajućim prostorom za prijem i preradu grožđa i voća, proizvodnju, njegu i čuvanje vina i voćnih vina,

– odgovarajućom opremom i

– odgovarajućom stručnom spremom.

Članak 3.

U postupku proizvodnje vina i voćnih vina pod odgovarajućim prostorijama podrazumijevaju se prostorije za prijem i preradu gožđa, odnosno drugog voća, vrenje masulja, mošta, voćne pulpe, njegu, čuvanje i doradu vina i voćnih vina.

Proizvođač koji puni vino ili voćno vino u boce mora, osim prostora iz stavka 1. ovog članka imati poseban prostor za pranje boca i punjenje vina i voćnih vina u boce te poseban prostor za skladištenje.

Prostor iz stavka 1. i 2. ovoga članka mora imati tekuću vodu odgovarajuće kakvoće, električnu energiju i uređen sustav odvodnje.

Prostorije objekta za proizvodnju moraju udovoljavati sanitarno-tehničkim uvjetima propisanim posebnim propisima.

Članak 4.

Pod odgovarajućom opremom podrazumijeva se oprema sukladno tehnologiji proizvodnje.

Članak 5.

Proizvođač vina, odnosno voćnih vina može biti osoba koja ima završen viši znanstveni studij iz područja vinogradarstva ili vinarstva, agronomski fakultet VVV smjera, Prehrambeno-tehnološki fakultet prehrambeno-inženjerskog smjera, Višu ili visoku poljoprivrednu školu vinogradarsko-vinarskog usmjerenja s radnim iskustvom od najmanje 1 godine u proizvodnji vina, srednju poljoprivrednu školu vinogradarsko-vinarskog usmjerenja s radnim iskustvom od najmanje 2 godine u proizvodnji vina ili licencu za vinara po programu koji se donosi u skladu s propisima o osposobljavanju i usavršavanju odraslih uz suglasnost ministra i najmanje 3 godine radnog iskustva u proizvodnji vina.

Ukoliko proizvođač vina, odnosno voćnih vina nema odgovarajuću stručnu spremu mora imati osobu za vođenje proizvodnje (radni odnos, ugovor o djelu) koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka.

III. UVJETI PRODAJE VLASTITIH PROIZVODA

Članak 6.

Proizvođač koji prodaje vlastito vino i druge proizvode od grožđa i vina ili voćna vina mora, osim uvjeta iz članka 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ovog Pravilnika raspolagati prostorom za prodaju vina, odnosno voćnih vina ukoliko planira prijem više od 10 osoba istovremeno. Ako je prostor za prodaju vina u sklopu proizvodnog objekta mora biti od njega fizički odvojen.

U prodajnom prostoru može se vršiti i degustacija vina. Degustacija i prodaja može se obavljati u zatvorenom, natkritom ili otvorenom prostoru.

IV. ODOBRAVANJE OBJEKATA

Članak 7.

Proizvođač vina i voćnih vina podnosi Ministarstvu zahtjev za odobrenje proizvodnog objekta uz koji prilaže dokaz o stručnoj osposobljenosti za vođenje proizvodnje i podatke o prostoru kojim raspolaže.

Članak 8.

Ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom utvrđuje Povjerenstvo koje imenuje ministar (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima 3 člana i čine ga predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu i Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo.

Povjerenstvo obavlja očevid i sastavlja zapisnik.

Na temelju zapisnika Ministarstvo izdaje rješenje o odobrenju objekta.

Proizvođač ne može početi s proizvodnjom bez rješenja iz stavka 4. ovoga članka.

Ministarstvo vodi registar odobrenih objekata.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Proizvođači koji su danom stupanja na snagu ovog Pravilnika upisani u Upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina dužni su u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika ishoditi rješenje iz članka 9.#clanak9, stavka 4. ovoga Pravilnika.

Proizvođači koji su do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dobili rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti prerada, dorada ili punjenje sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvimaL107241 (»Narodne novine« br. 111/93 i 34/99) dužni su kopiju navedenog rješenja dostaviti Ministarstvu u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti članci 32L107242, 33L107243, 34L107244 i 35.L107245 Pravilnika o vinu (»Narodne novine« br. 96/96, 7/97, 117/97 i 57/00).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/4

Urbroj: 525-11-04-1

Zagreb, 14. srpnja 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Pravilnik o vinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !