Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o minimalnoj likvidnosti brokerskih društava ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 31.1.2007 Pravilnik o minimalnoj likvidnosti brokerskih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

489

Na temelju odredbi članka 15.L323050 stavka 1. točke 1. i članka 8.L323051 stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 47.L323053 stavka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 18. siječnja 2007. godine donijela

PRAVILNIK

O MINIMALNOJ LIKVIDNOSTI BROKERSKIH DRUŠTAVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o minimalnoj likvidnosti brokerskih društava (dalje: Pravilnik) propisuje se način usklađenja likvidnosti kapitala brokerskih društava i izvještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
(2) Brokersko društvo dužno je, radi osiguranja obveza prema svojim vjerovnicima, usklađivati likvidna sredstva i obveze na način i u vremenu kako je uređeno Pravilnikom.
(3) Obveza usklađivanja iz stavka 1. ovog članka odnosi se na brokerska društva kojima je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dala dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. točke 1. do 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

POKAZATELJ NETO LIKVIDNIH SREDSTAVA

Članak 2.

(1) Pokazatelj neto likvidnih sredstava je kvocijent ukupnih likvidnih sredstava i ukupnih kratkoročnih obveza.
(2) Najniža dozvoljena vrijednost pokazatelja neto likvidnih sredstava društva je 1,00 (jedan).

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

Članak 3.

Izvještajnim razdobljem, u smislu ovog Pravilnika, smatra se razdoblje jednog kalendarskog mjeseca.

LIKVIDNA SREDSTVA

Članak 4.

Ukupna likvidna sredstva u smislu Pravilnika obuhvaćaju:
1) novac na računu i u blagajni,
2) depozite oročene na rok do 90 dana i depozite kojima je do dospijeća manje od 90 dana,
3) trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske i blagajničke zapise Hrvatske narodne banke,
4) neto likvidna potraživanja; čija se ukupna vrijednost izračunava na način da se ukupna kratkoročna potraživanja umanje za:
– potraživanja od povezanih osoba,
– potraživanja koja nisu vezana za poslovanje s vrijednosnim papirima,
– potraživanja po kamatama,
– ostala potraživanja koja su starija od 30 dana ili 5 dana nakon dospijeća,
5) vrijednosne papire u vlastitom portfelju društva; a obuhvaćaju:
– dionice,
– obveznice,
– udjele u otvorenim investicijskim fondovima,
– ostale vrijednosne papire.

VREDNOVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Članak 5.

(1) Vrijednosne papire brokersko društvo vrednuje po zaključnoj cijeni uredovnog dana.
(2) Ukoliko se vrijednosnim papirima nije trgovalo uredovnog dana, tada se vrijednosni papiri vrednuju po prvoj dostupnoj zaključnoj cijeni u zadnjih 7 (sedam) dana.
(3) Ukoliko zaključna cijena iz stavka 1. i zaključna cijena u razdoblju iz stavka 2. ovog članka nije dostupna, vrijednosni papiri vrednuju se po prosječnoj zaključnoj cijeni.
(4) Pod prosječnom zaključnom cijenom u smislu Pravilnika podrazumijeva se ponderirani prosjek zaključnih cijena u zadnjih 30 dana.
(5) Ako se vrijednosnim papirima nije trgovalo u proteklih 30 dana tada se ti vrijednosni papiri ne uključuju u likvidna sredstva.
(6) Trezorski zapisi Ministarstva financija Republike Hrvatske, blagajnički zapisi Hrvatske narodne banke i obveznice vrednuju se po njihovoj nominalnoj vrijednosti.
(7) Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima vrednuju se po posljednjoj utvrđenoj cijeni udjela.

KRATKOROČNE OBVEZE

Članak 6.

Pod kratkoročnim obvezama u smislu Pravilnika podrazumijevaju se obveze s dospijećem unutar godine dana, od dana izračuna pokazatelja neto likvidnih sredstava.

IZRAČUN POKAZATELJA NETO LIKVIDNIH SREDSTAVA I DOSTAVLJANJE IZVJEŠĆA

Članak 7.

(1) Brokersko društvo u obvezi je dnevno izračunavati vrijednost pokazatelja neto likvidnih sredstava. Dnevni izračuni sastavni su dio obrasca iz članka 8. stavka 2. Pravilnika.
(2) Ukoliko je pri izračunu iz stavka 1. ovog članka, vrijednost pokazatelja manja od 1,00 (jedan), brokersko društvo u obvezi je o istome odmah obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, na obrascu iz članka 8. stavka 2. Pravilnika.
(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, brokersko društvo u obvezi je u roku od 3 (tri) dana, uskladiti svoje poslovanje s odredbama Pravilnika.

Članak 8.

(1) Brokersko društvo u obvezi je mjesečno dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izvješća o dnevnom izračunu pokazatelja neto likvidnih sredstava u obliku obrasca iz stavka 2. ovog članka, u elektroničkom obliku.
(2) Obrazac za izračunavanje pokazatelja neto likvidnih sredstava (oznaka FIB-NLS) i Uputa za ispunjavanje obrasca sastavni su dio Pravilnika.
(3) Rok za dostavu izvješća iz stavka 1. ovoga članka sa dnevnim izračunom pokazatelja neto likvidnih sredstava je do 12,00 sati 5 (petog) dana od zadnjeg dana izvještajnog razdoblja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Prvo izvješće po odredbama ovog Pravilnika brokerska društva dužna su dostaviti za veljaču 2007. godine.

Članak 10.

Danom primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalnoj likvidnosti brokerskih društavaL323055 (»Narodne novine« br. 118/03.).

Članak 11.

Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. veljače 2007. godine.

Klasa: 011-01/06-01/45
Urbroj: 326-01/07-01
Zagreb, 18. siječnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA FIB-NLS

Podatak pod AOP 1 Novac na računu i u blagajni unosi se iznos raspoloživih novčanih sredstava društva (kunska i devizna sredstva) koja se nalaze u blagajni društva i na redovnom/redovnim računima društva kod banaka. Sredstva na računima nalogodavaca se ne unose.
Podatak pod AOP 2 Depoziti oročeni na rok do 90 dana i depoziti kojima je do dospijeća manje od 90 dana unosi se iznos raspoloživih financijskih sredstava društva koja društvo drži kao oročeni depozit kod financijskih institucija – banaka, štedionica i osiguravajućih društava.
Podatak pod AOP 3 Trezorski i blagajnički zapisi unosi se nominalna vrijednost trezorskih zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske i blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke.
Podatak pod AOP 4 Ukupna kratkoročna potraživanja unosi se vrijednost ukupnih kratkoročnih potraživanja.
Napomena: Odbitne stavke unose se samo u jednu od predviđene četiri pozicije (stavke AOP 4a do 4d). Jednom unesena stavka se više ne može kalkulirati (npr. ako su neka potraživanja po kamatama prema članovima Uprave – stavka Potraživanja od povezanih stranaka, ona su istovremeno i potraživanja prema kamatama – AOP 4c).
Podatak pod AOP 4a Potraživanja od povezanih osoba unosi se vrijednost svih kratkoročnih potraživanja prema zaposlenima, članovima Uprave i članovima NO društva, vlasnicima s više od 5% prava na glas društva ili članovima njihovih obitelji, te podružnicama društva u cjelovitom ili djelomičnom vlasništvu.
Podatak pod AOP 4b Potraživanja koja nisu vezana za poslovanje s vrijednosnim papirima unosi se vrijednost svih kratkoročnih potraživanja koja nisu vezana za poslovanje s vrijednosnim papirima.
Podatak pod AOP 4c Potraživanja po kamatama unosi se vrijednost svih kratkoročnih potraživanja po kamatama.
Podatak pod AOP 4d Ostala potraživanja koja su starija od 30 dana ili 5 dana nakon dospijeća unosi se vrijednost svih kratkoročnih potraživanja koja su starija od 30 dana bez obzira na dospijeće te potraživanja koja su dospjela prije 5 i više dana.
Podatak pod AOP 4e Ukupna vrijednost neto likvidnih potraživanja unosi se razlika između vrijednosti ukupnih kratkoročnih potraživanja (AOP 4) i vrijednosti pod (AOP 4a, b, c i d).
Podatak pod AOP 5 Vrijednosni papiri u vlastitom portfelju društva unosi se ukupna vrijednost vrijednosnih papira koje društvo drži u vlastitom portfelju.
Podatak pod AOP 5a Dionice unosi se ukupna tržišna vrijednost dionica.
Podatak pod AOP 5b Obveznice unosi se nominalna vrijednost obveznica.
Podatak pod AOP 5c Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima unosi se posljednja utvrđena cijena udjela u otvorenim investicijskim fondovima.
Podatak pod AOP 5d Ostali vrijednosni papiri unosi se ukupna tržišna vrijednost ostalih vrijednosnih papira.
Podatak pod AOP 6 Ukupna likvidna sredstva unosi se ukupna vrijednost likvidne imovine (AOP 1+2+3+4e+5).
Podatak pod AOP 7 Ukupne obveze unosi se ukupna vrijednost obveza društva.
Podatak pod AOP 7a Obveze s rokom dospijeća dužim od 1 godine unosi se ukupna vrijednost obveza društva čije je dospijeće duže od godine dana od zadnjeg uredovnog dana izvještajnog razdoblja.
Podatak pod AOP 7b Ukupne kratkoročne obveze unosi se razlika između vrijednosti ukupnih obveza (AOP 7) i vrijednosti obveze s rokom dospijeća dužim od 1 godine (AOP 7a).
Podatak pod AOP 8 pokazatelj neto likvidnih sredstava unosi se kvocijent ukupnih likvidna sredstva (AOP 6) i ukupnih kratkoročnih obveza (AOP 7b).
Podatak pod AOP 9 Stanje sredstava na računu/računima nalogodavaca unosi se dnevno stanje novčanih sredstava na računu/računima nalogodavaca.
Obrazac za izračun pokazatelja neto likvidnih sredstava dostavlja se Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga mjesečno, sa podacima o dnevnom izračunu pokazatelja neto likvidnih srestava, na način i u roku propisanim Pravilnikom. Za svaki uredovni dan brokersko društvo na obrascu dodaje novi stupac Stanje na dan.

Obrazac FIB-NLS IZRAČUN POKAZATELJA NETO LIKVIDNIH SREDSTAVA – DNEVNO
Društvo: 
razdoblje
 

AOP oznake

Opis

Stanje na dan

Stanje na dan

1

Novac na računu i u blagajni

 

 

2

Depoziti

 

 

3

Trezorski i blagajnički zapisi

 

 

4

Ukupna kratkoročna potraživanja

 

 

4a

Potraživanja od povezanih osoba

 

 

4b

Potraživanja koja nisu vezana za poslovanje vrijednosnim papirima

 

 

4c

Potraživanja po kamatama

 

 

4d

Ostala potraživanja koja su starija od 30 dana ili 5 dana nakon dospijeća

 

 

4e

Ukupna vrijednost neto likvidnih potraživanja (AOP 4-4a-4b-4c-4d)

 

 

5

Vrijednosni papiri u vlastitom portfelju društva (AOP 5a+5b+5c+5d)

 

 

5a

Dionice

 

 

5b

Obveznice

 

 

5c

Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

5d

Ostali vrijednosni papiri

 

 

6

Ukupna likvidna sredstva (AOP 1+2+3+4e+5)

 

 

7

Ukupne obveze

 

 

7a

Obveze s rokom dospijeća dužim od 1 godine

 

 

7b

Ukupne kratkoročne obveze (AOP 7-7a)

 

 

8

POKAZATELJ NETO LIKVIDNIH SREDSTVA (AOP 6/7b)

 

 

9

STANJE SREDSTAVA NA RAČUNU NALOGODAVCA

 

 

 

 

 

 
 

Ovlaštena osoba
društva
M.P.

zatvori
Pravilnik o minimalnoj likvidnosti brokerskih društava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !