Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja kukuruzne zlatice Diabrotica ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
80 11.7.2008 Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera Le Conte

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2627

Na temelju članka 10.L406228 stavka 4., članka 11.L406229 stavka 5., članka 14.L406230 stavka 2. i 4., članka 50.L406231 i članka 84.L406232 stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/05) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA KUKURUZNE ZLATICE DIABROTICA VIRGIFERA LE CONTE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(sadržaj Pravilnika)
Ovim se Pravilnikom propisuju mjere za sprječavanje širenja kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera Le Conte (u daljnjem tekstu: štetni organizam), provođenje posebnog nadzora, te izvješćivanje o prisutnosti štetnog organizma i mjerama koje se poduzimaju radi sprječavanja širenja.

Članak 2.

(izvješćivanje u slučaju zaraze ili sumnje na zarazu)
Ako posjednik bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ili bilo koja druga osoba uoči simptome zaraze ili posumnja na pojavu štetnog organizma u područjima u kojima do tada nije utvrđena njegova prisutnost, obvezan je o tome odmah izvijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora, koji o tome izvješćuje nadležnu upravu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

II. RAZGRANIČAVANJE PODRUČJA I MJERE

Članak 3.

(posebni nadzor)
(1) Radi utvrđivanja prisutnosti i sprječavanja širenja štetnog organizma provodi se posebni nadzor na područjima na kojima se proizvodi kukuruz u skladu s godišnjim programom donesenim na temelju Zakona o biljnom zdravstvu.
(2) Nadležna uprava izvješćuje Europsku komisiju i druge države članice Europske unije o rezultatima posebnog nadzora iz stavka 1. ovoga članka do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 4.

(demarkirano područje)
(1) Kad se provođenjem posebnog nadzora iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovoga Pravilnika utvrdi prisutnost štetnog organizma u području za koje je poznato da u njemu nije prije bio prisutan, ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar) određuje granice demarkiranog područja koje obuhvaća:
1. žarište zaraze u polumjeru od najmanje 1 km oko polja na kojem je utvrđena prisutnost štetnog organizma, i
2. sigurnosno područje oko žarišta zaraze u polumjeru od najmanje 5 km, i kad je to potrebno
3. zaštitni pojas oko žarišta zaraze i sigurnosnog područja u polumjeru od najmanje 5 km ovisno o opasnosti od daljnjeg širenja štetnog organizma.
(2) Točno razgraničavanje područja navedenih u stavku 1. ovoga članka temelji se na najnovijim znanstvenim načelima, biologiji štetnog organizma, stupnju zaraženosti te specifičnostima sustava proizvodnje biljke domaćina.
(3) U slučaju da se utvrdi prisutnost štetnog organizma na nekom drugom mjestu od onog na kojem je štetni organizam prvobitno utvrđen u žarištu zaraze, granice demarkiranog područja mijenjaju se u skladu s tim.
(4) U slučaju da se u razdoblju od dvije godine nakon posljednjeg nalaza štetnog organizma ne utvrdi ponovno njegova prisutnost, ukidaju se demarkirana područja i mjere iskorjenjivanja iz članka 6.#clanak6, 7.#clanak7 i 8.#clanak8 ovoga Pravilnika više se ne primjenjuju.

Članak 5.

(praćenje pojave štetnog organizma)
(1) U svim dijelovima demarkiranog područja fitosanitarna inspekcija redovito prati pojavu štetnog organizma, postavljanjem u obliku mreže feromonskih i drugih odgovarajućih mamaca.
(2) Ne dovodeći u pitanje odredbu iz stavka 1. ovoga članka, posjednici bilja obvezni su pratiti pojavu štetnog organizma prema uputama fitosanitarne inspekcije.
(3) Vrsta i broj mamaca, kao i metode ulova štetnog organizma određuju se u skladu s lokalnim uvjetima i karakteristikama demarkiranog područja.
(4) Postavljati i uklanjati mamce i obavljati bilo koju drugu radnju u vezi s njima mogu fitosanitarni inspektori i za to osposobljeni posjednici bilja.

Članak 6.

(mjere u žarištu zaraze)
Uz praćenje pojave štetnog organizma iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika u žarištu zaraze posjednicima bilja:
1. zabranjeno je premještanje svježih biljaka kukuruza i njihovih dijelova izvan ovog područja u vrijeme pojavljivanja štetnog organizma tijekom godine, koje se određuje na temelju biologije štetnog organizama, brojnosti ulovljenih jedinki, kao i klimatskih uvjeta, kako bi se spriječilo širenje štetnog organizma,
2. zabranjeno je premještanje tla s polja kukuruza izvan žarišta zaraze tijekom cijele godine, a u razdoblju od dvije godine nakon sjetve,
3. zabranjeno je brati kukuruz u vrijeme pojavljivanja štetnog organizma tijekom godine, koje se određuje na temelju biologije štetnog organizama, brojnosti ulovljenih jedinki, kao i klimatskih uvjeta, kako bi se spriječilo širenje štetnog organizma,
4. obveza je u poljima kukuruza u žarištu zaraze uvesti plodored u kojem će se u svakom razdoblju od tri uzastopne godine kukuruz uzgajati samo u jednoj godini, ili se zabranjuje uzgoj kukuruza dvije godine nakon utvrđene zaraze u cijelom žarištu zaraze,
5. obveza je da prema preporuci struke obave suzbijanje štetnog organizma na poljima kukuruza do kraja perioda polaganja jaja, koje se obavlja odgovarajućim tretiranjem jedanput u godini pojavljivanja štetnog organizma i jedanput u sljedećoj godini,
6. obveza je prije napuštanja područja žarišta zaraze očistiti poljoprivredne strojeve od svih ostataka tla i biljnih ostataka,
7. obveza je na poljima na kojima se ne uzgaja kukuruz uništiti samonikle biljke kukuruza.

Članak 7.

(mjere u sigurnosnom području)
Uz praćenje pojave štetnog organizma iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika, u sigurnosnom području posjednici bilja primjenjuju:
1. plodored u kojem će se u razdoblju od dvije uzastopne godine kukuruz uzgajati samo u jednoj godini, ili
2. odgovarajući postupak tretiranja, prema preporuci struke, u svrhu suzbijanja štetnog organizma na poljima kukuruza do kraja perioda polaganja jaja, koji se obavlja jedanput u godini pojavljivanja štetnog organizma i jedanput u sljedećoj godini.

Članak 8.

(mjere u zaštitnom pojasu)
Uz praćenje pojave štetnog organizma iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika, u zaštitnom pojasu treba provoditi plodored u kojem će se u razdoblju od dvije uzastopne godine kukuruz uzgajati samo u jednoj godini.

Članak 9.

(sprječavanje širenja zaraze iz zaraženog područja)
(1) Kad se na dijelu teritorija Republike Hrvatske provođenjem posebnog nadzora iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovoga Pravilnika utvrdi prisutnost štetnog organizma tijekom više od dvije uzastopne godine, ministar proglašava zaražena područja.
(2) Kako bi se ograničilo širenje štetnog organizma iz zaraženih područja iz stavka 1. ovoga članka u područja koja nisu zaražena štetnim organizmom provodit će se godišnji programi zadržavanja koji se temelje:
1. u području zadržavanja koje se proteže najmanje 10 km unutar zaraženog područja i 30 km u okolno nezaraženo područje, na provođenju plodoreda na poljima kukuruza tako da se u razdoblju od dvije uzastopne godine kukuruz uzgaja samo u jednoj godini;
2. u dijelu zaraženog područja koji ne pripada području zadržavanja, na provođenju plodoreda iz točke 1. ovoga stavka, a kada je to moguće, preporuka je:
– provođenje plodoreda tako da se u razdoblju od tri uzastopne godine kukuruz uzgaja samo u jednoj godini,
– izbjegavanje plodoreda u kojem se izmjenjuju sljedeće kulture: kukuruz – soja – bilje iz porodice Cucurbitaceae,
– primijeniti ostale mjere koje se temelje na najnovijim znanstvenim spoznajama;
3. u dijelu područja zadržavanja koje nije zaraženo štetnim organizmom na intenzivnom praćenju pojave štetnog organizma, korištenjem feromonskih i drugih odgovarajućih mamaca, uzimajući u obzir lokalne okolnosti i karakteristike područja zadržavanja.

Članak 10.

(mjere u zoni zračnih luka)
Na poljima kukuruza koja se nalaze u području zračnih luka, najmanje 2500 m od poletno-sletnih staza ili drugih površina po kojima se kreću zrakoplovi unutar zračne luke, a gdje je dokazano da postoji velika opasnost od unošenja štetnog organizma, poduzimaju se sljedeće mjere:
– plodored u kojem se u razdoblju od dvije godine kukuruz uzgaja samo u jednoj godini, ili
– intenzivno praćenje pojave štetnog organizma korištenjem feromonskih i drugih odgovarajućih mamaca. Kada se utvrdi prisutnost štetnog organizma provode se mjere u skladu s člancima 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(obavještavanje)
Nadležna uprava obvezna je svake godine do 31. prosinca Europskoj komisiji i državama članicama Europske unije poslati:
– kartirane podatke o granicama područja iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Pravilnika,
– podatke o vremenu pojavljivanja štetnika iz članka 6.#clanak6 točke 1. i 3. ovoga Pravilnika,
– podatke o tretiranju iz članka 6.#clanak6 točke 5. i članka 7.#clanak7 točke 2. ovoga Pravilnika,
– granice područja iz članka 9.#clanak9 stavka 1. ovoga Pravilnika,
– podatke o programima zadržavanja iz članka 9.#clanak9 stavka 2. ovoga Pravilnika.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.

(propisi koji prestaju važiti)
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja kukuruzne zlatice – Diabrotica virgifera virgifera Le ConteL406234 (»Narodne novine«, br. 52/01).

Članak 13.

(datum stupanja na snagu)
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka odredbe članka 3.#clanak3 stavka 2. te članak 11.#clanak11 ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Klasa: 011-02/08-01/13
Urbroj: 525-2-08-1
Zagreb, 3. srpnja 2008.

Ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

 

zatvori
Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja kukuruzne zlatice Diabrotica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !