Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja visoko patogene influence ptica na druge ptice držane u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
116 11.10.2008 Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja visoko patogene influence ptica na druge ptice držane u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3355

Na temelju članka 17.L416121 stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA VISOKO PATOGENE INFLUENCE PTICA NA DRUGE PTICE DRŽANE U ZATOČENIŠTVU U ZOOLOŠKIM VRTOVIMA I ODOBRENIM TIJELIMA, INSTITUTIMA ILI CENTRIMA1

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju detaljna pravila:
(a) koja se primjenjuju radi sprječavanja širenja virusa visoko patogene influence ptica sa ptica koje žive u divljini ili u slučaju izbijanja bolesti u peradi ili drugih ptica držanih u zatočeništvu na druge ptice držane u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima.
(b) za preventivno cijepljenje drugih ptica držanih u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika, primjenjuju se sljedeći pojmovi:
(a) pojmovi iz članka 2.L416123 Pravilnika o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06)2;
(b) pojam zooloških vrtova iz članka 3.L416125 Pravilnika o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova (»Narodne novine«, broj 67/05)3;
(c) pojmovi odobrenih tijela, instituta ili centara iz članka 2. stavka 1. točke (c) posebnog propisa4.
(d) Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Mjere za smanjenje opasnosti od prijenosa visoko patogene influence ptica

Članak 3.

1) Nadležno tijelo poduzima odgovarajuće i primjenjive mjere za smanjenje opasnosti prijenosa visoko patogene influence ptica sa ptica koje žive u divljini na druge ptice koje se drže u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima, uzimajući u obzir načela i čimbenike rizika određene u Dodatku I. ovoga Pravilnika.
2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i u slučaju izbijanja bolesti u peradi u zemlji ili drugim državama što bi moglo ugroziti zdravstveni status drugih ptica držanih u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima.
3) Ovisno o specifičnoj epidemiološkoj situaciji, mjere iz stavka 1. ovoga članka osobito su usmjerene na sprječavanje izravnog i neizravnog kontakta između ptica koje žive u divljini, osobito močvarica, i drugih ptica držanih u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima.

Planovi za preventivno cijepljenje

Članak 4.

Planovi za preventivno cijepljenje koji se odnose na druge ptice držane u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima, podneseni u skladu s člankom 56.L416127 stavkom 2. Pravilnika o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06)5 moraju udovoljavati zahtjevima određenim u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

Odobravanje planova preventivnog cijepljenja

Članak 5.

Planovi preventivnog cijepljenja podneseni u skladu s člankom 56.L416129 stavkom 2. Pravilnika o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06)6 moraju biti odobreni.

Dostupnost i podaci o planovima preventivnog cijepljenja

Članak 6.

1) Nadležno tijelo, prije uvođenja preventivnog cijepljenja, sastavlja popis sa točnim adresama i lokacijama zooloških vrtova, odobrenih tijela, instituta ili centara u kojima se mora provesti cijepljenje te im dodjeljuje broj odobrenja ili registracije i navedeni popis ažurira.
2) Nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji i državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice), svake godine, najkasnije do 30. ožujka, ili na zahtjev Europske komisije, izvješće o provedbi odobrenih planova preventivnog cijepljenja za prethodnu godinu u skladu s obrascem za izvješćivanje iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.
3) Nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji:
(a) planirane izmjene i dopune odobrenih planova preventivnog cijepljenja;
(b) datum prestanka preventivnog cijepljenja drugih ptica držanih u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Dodaci I. – III. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 8.

Poseban propis iz članka 2. točke (c) i Dodatka II. ovoga Pravilnika biti će donesen do 30. lipnja 2009. godine.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/21
Urbroj: 525-6-08-01
Zagreb, 23. rujna 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

_____
1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije br. 2007/598/EZ od 28. kolovoza 2007. o mjerama za sprječavanje širenja visoko patogene influence ptica na ostale ptice u zatočeništvu držane u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima u državama članicama
2 Člankom 2.L416131 Pravilnika o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06) preuzete su odredbe članka 2. Direktive Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice za kontrolu influence ptica i kojom se ukida Direktiva 92/40/EEZ
3 Člankom 3. Pravilnika o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova (»Narodne novine«, brroj 67/05) preuzete su odredbe članka 2. Direktive Vijeća br. 1999/22/EZ od 29. ožujka 1999. koja se odnosi na držanje divljih životinja u zoološkim vrtovima
4 Posebnim propisom će se preuzeti odredbe Direktive Vijeća br. 92/65/EEZ od 13. lipnja 1992. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti za trgovinu i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i embrija, te na koje se ne primjenjuju posebni veterinarsko-zdravstveni uvjeti Zajednice utvrđeni Dodatkom A (I) Direktive br. 90/425/EEZ
5 Člankom 56.L416133 stavkom 2. Pravilnika o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06) preuzete su odredbe članka 56. stavka 2. Direktive Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice za kontrolu influence ptica i kojom se ukida Direktiva 92/40/EEZ
6 Člankom 56.L416135 stavkom 2. Pravilnika o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06) preuzete su odredbe Članka 56. stavka 2. Direktive Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice za kontrolu influence ptica i kojom se ukida Direktiva 92/40/EEZ

DODATAK I.

Načela i čimbenici rizika koji se uzimaju u obzir prilikom primjene mjera određenih u članku 3.#clanak3 ovoga Pravilnika u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima

1. Lokacija zooloških vrtova i odobrenih tijela, instituta ili centara uz migratorne putove ptica, osobito iz zemalja u kojima je potvrđena visoko patogena influenca ptica, uzimajući u obzir otkriveni serotip i vjerojatnost da su divlje ptice zaražene.
2. Udaljenost zooloških vrtova i odobrenih tijela, instituta ili centara od močvarnih područja i vodenih površina poput ribnjaka, močvara, jezera ili rijeka na kojima se okupljaju migratorne vodene ptice.
3. Lokacija zooloških vrtova i odobrenih tijela, instituta ili centara u područjima visoke gustoće ptica selica, osobito vodenih ptica.

DODATAK II.

Zahtjevi za korištenje preventivnog cijepljenja u skladu s odredbama članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika

1.

 

Opseg cijepljenja koje se mora provesti

 

Cijepljenje protiv influence ptica provodi se samo kod ptica koje su držane u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima. Nadležno tijelo vodi popis zooloških vrtova i odobrenih tijela, instituta ili centara tijekom barem pet godina od datuma takvog cijepljenja.

2.

 

Vrst ptica koje se moraju cijepiti

Nadležno se tijelo izvješćuje o popisu ptica koje se moraju cijepiti zajedno s pojedinačnom identifikacijom i čuva ga barem pet godina od datuma cijepljenja.

3.

 

Trajanje cijepljenja

 

(a) Sve ptice koje se moraju cijepiti u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima cijepe se koliko je to moguće brže.
(b) Podmladak, novounesene ptice i ptice kod kojih je dokazan nedovoljan imunosni odgovor isto se tako moraju cijepiti.
(c) Kako bi se održao imunosni status ptica, preporučuje se godišnje ponavljanje cijepljenja.

4.

 

Posebni zahtjevi za kretanje ptica

 

(a) Cijepljene ptice držane u odobrenim tijelima, institutima ili centrima uključujući zoološke vrtove odobrene u skladu s posebnim propisom7 u kojima se provodi cijepljenje mogu se premještati u odobrena tijela, institute ili centre u drugim državama članicama pod uvjetom da udovoljavaju zahtjevima propisanim odredbama ovoga Pravilnika i da su popraćene zdravstvenom svjedodžbom u skladu s Dodatkom E. Dijelom 3. posebnog propisa8, gdje se pod točkom II.5. mora ovjeriti sljedeće:
»Ptice udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja visoko patogene influence ptica na druge ptice držane u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima (»Narodne novine«, broj....) i cijepljene su protiv influence ptica dana..... (datum) cjepivom..... (naziv)«.

4.

 

Posebni zahtjevi za kretanje ptica

 

(b) Cijepljene ptice držane u zoološkim vrtovima koji nisu odobreni u skladu s posebnim propisom9 u kojima se provodi cijepljenje mogu se premještati u druge države članice nakon što to odobri odredišna država članica pod uvjetom da udovoljavaju zahtjevima propisanim odredbama ovoga Pravilnika i da su popraćene zdravstvenom svjedodžbom u skladu s Dodatkom E Dijelom 1. posebnog propisa10, kojoj se dodaju sljedeće riječi na kraju točke ii. 3.2:
»Ptice udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja visoko patogene influence ptica na druge ptice držane u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima (»Narodne novine«, broj....) i cijepljene su protiv influence ptica dana..... (datum) cjepivom..... (naziv)«.

(c) Kada se više ne primjenjuje cijepljenje ptica držanih u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima, uvjeti za premještanje ptica predviđeni u točkama (a) i (b) održavaju se tijekom razdoblja od 12 mjeseci od datuma cijepljenja posljednje ptice.

5.

 

Posebna identifikacija i posebna registracija cijepljenih ptica

 

Cijepljene ptice moraju se moći pojedinačno identificirati i identifikacijske evidencije o navedenim pticama moraju se primjereno i nedvojbeno voditi. Kada god je to moguće, na ostale ptica iz zatočeništva se u vrijeme cijepljenja stavlja neizbrisiva oznaka koja pokazuje da su cijepljene.

6.

 

Provođenje kampanje cijepljenja

 

(a) Cijepljenje se provodi pod nadzorom veterinara i moraju se uspostaviti nužne mjere radi izbjegavanja mogućeg širenja virusa.
(b) Nadležnom tijelu dostavlja se evidencija o broju cijepljenih ptica i broj doza cjepiva, nakon provedenog cijepljenja i nakon toga jednom mjesečno, ukoliko se cijepe daljnje ptice kako je navedeno u točki 3. podtočki (b) ovoga Dodatka.
(c) Kada god je to moguće, prije cijepljenja i najmanje 30 dana nakon datuma svakog cijepljenja uzimaju se uzorci krvi od 10 % ptica radi seroloških pretraga na influencu ptica. Evidencije o nalazima pretraga moraju se čuvati barem pet godina od datuma cijepljenja.

7.

 

Cjepivo koje će se koristiti

 

Inaktivirano cjepivo koje će se koristiti mora biti primjereno formulirano i biti učinkovito protiv virusa visoko patogene influence ptica podtipa H5 ili H7 ili oba. Ono se koristi u skladu s uputama proizvođača i/ili veterinarskih nadležnih tijela.

7,8,9,10 Posebnim propisom će se preuzeti odredbe Direktive Vijeća br. 92/65/EEZ od 13. lipnja 1992. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti za trgovinu i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i embrija, te na koje se ne primjenjuju posebni veterinarsko-zdravstveni uvjeti Zajednice utvrđeni Dodatkom A (I) Direktive br. 90/425/EEZ

DODATAK III.

Obrazac za izvješćivanje radi provedbe odobrenih planova preventivnog cijepljenja u skladu s člankom 6.#clanak6 stavkom 2. ovoga Pravilnika

Opći podaci

Zemlja

 

Zoološki vrt

 

Cjepivo

 

Način (navesti ukoliko je različit kod različitih vrsta)

 

Težina – Režim doza koji se koristi (Stvarna/procijenjena/prosječna težina vrste)

 

Vremenski razmak cijepljenja

 

Vremenski razmak od posljednjeg cijepljenja do sakupljanja krvi nakon cijepljenja

 

 

 

 

 

 

 

Titar protutijela seruma u HI

Engleski naziv/uobičajeni naziv

Latinski naziv

Taksonomski red

Pojedinačna identifikacija

Cjepivo Doza (ml)

Prije cijepljenja

Nakon prvog cijepljenja

Nakon drugog cijepljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoželjni pojedinačni učinci

Uginuća

Lokalni

Opći

Izravna (ulov/rukovanje) 

Odgođena (navesti uzrok smrti)

 

 

 

 

Podaci koji se zahtijevaju od laboratorija

Soj virusa cjepiva

 

Antigeni (sojevi virusa) korišteni u testu HI

Krajnji ili završni titar korišten kao mjera učinkovitosti cjepiva

Korišteni referentni serum

(uputa na)
Metodologija

 

 

 

 

 
  
zatvori
Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja visoko patogene influence ptica na druge ptice držane u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !