Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 6.3.2006 Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

605

Na temelju članka 41.L291291 stavka 6. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine", broj 70/97, 105/01 i 172/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE GOVEDA

Poglavlje I.

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda.

POJMOVNIK

Članak 2.

U ovom Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) "stada goveda tipa B1": stada u kojima su prethodna povijest kliničkog statusa, cijepljenje i serološki status životinja nepoznati;

b) "stada goveda tipa B2": stada u kojima su prethodna povijest kliničkog statusa, cijepljenje i serološki status životinja poznati i u kojima se provode propisana pretraživanja kako bi navedena stada postigla status stada goveda tipa B3 ili B4;

c) "stada goveda tipa B3": stada slobodna od bruceloze goveda u skladu s odredbama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja;

d) "stada goveda tipa B4": stada službeno slobodna od bruceloze goveda u skladu s odredbama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja;

e) "životinja sumnjiva na brucelozu goveda": svako govedo koje pokazuje simptome bruceloze i u kojega prisutnost bruceloze nije službeno potvrđena niti isključena;

f) "ovlašteni veterinar": veterinar koji je imenovan ovlaštenim u skladu sa Zakonom o veterinarstvu;

g) "prijevozna sredstva": cestovna, željeznička i zračna prijevozna sredstava ili njihovi dijelovi, zajedno s opremom za utovar, teretni prostor brodova te kontejneri za kopneni, pomorski i zračni prijevoz životinja;

h) "nadležno tijelo": Uprava za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Poglavlje II.

OPĆE ODREDBE

Članak 3.

U svrhu skraćivanja razdoblja potrebnog za iskorjenjivanje bruceloze goveda, u skladu s propisanim programom, treba osigurati sljedeće:

a) sva goveda u programu iskorjenjivanja moraju biti pod nadzorom;

b) uzgajivačima goveda mora se osigurati naknada za zaklane životinje u skladu s njihovom tržišnom vrijednosti;

c) broj laboratorijskog osoblja i uvjeti za provođenje laboratorijske dijagnostike moraju omogućiti postizanje svrhe iz ovoga članka;

d) propisane mjere za suzbijanje bruceloze goveda moraju se sustavno primjenjivati.

Članak 4.

1) U svrhu provedbe službenog nadzora kretanja i prometa životinja, sva goveda moraju biti označena i registrirana u skladu s posebnim propisima.

2) Nadležno tijelo mora voditi i redovno obnavljati službenu evidenciju stada goveda u programu iskorjenjivanja bruceloze goveda, klasificiranih prema njihovom zdravstvenom statusu.

Poglavlje III.

SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE GOVEDA

Članak 5.

1) Sumnju ili potvrđeni slučaj bruceloze goveda veterinar je dužan odmah prijaviti nadležnom veterinarskom uredu u skladu s posebnim propisom.

2) Zabranjeno je liječenje goveda oboljelih od bruceloze.

3) Zabranjeno je cijepljenje goveda protiv bruceloze.

Potvrđeni slučaj bruceloze goveda

Članak 6.

1) Oboljelim od bruceloze smatra se govedo:

a) koje je dalo pozitivnu reakciju na najmanje dva propisana serološka testa;

b) u kojeg je mikrobiološkim pretraživanjem odgovarajućih uzoraka potvrđena bruceloza.

2) Serološka i mikrobiološka pretraživanja iz stavka 1. ovoga članka moraju biti provedena u skladu s Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja odnosno Priručnikom o dijagnostičkim testovima i cjepivima Međunarodne organizacije za zdravlje životinja OIE.

Dijagnostičko pretraživanje

Članak 7.

Dijagnostičko pretraživanje goveda na brucelozu i tumačenje rezultata, provodi se u skladu s Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja odnosno Priručnikom o dijagnostičkim testovima i cjepivima Međunarodne organizacije za zdravlje životinja OIE.

Mjere u slučaju postavljanja sumnje na brucelozu goveda u stadu

Članak 8.

1) U slučaju sumnje na brucelozu goveda nadležni veterinarski inspektor mora odmah provesti nadzor, narediti dijagnostičko pretraživanje kako bi se potvrdila ili isključila prisutnost bruceloze goveda u stadu i provedbu sljedećih mjera:

a) stavljanje stada pod službeni nadzor,

b) zabranu uvođenja životinja u stado i/ili stavljanja u promet životinja iz stada osim u slučaju prisilnog klanja;

c) odvajanje i izolaciju unutar stada goveda sumnjivih na brucelozu;

d) zabranu osjemenjivanja i pripusta goveda sumnjivih na brucelozu;

e) zabranu korištenja mlijeka krava sumnjivih na brucelozu osim, nakon odgovajuće termičke obrade, za hranidbu životinja na istom gospodarstvu.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka nadležni veterinarski inspektor može odobriti stavljanje u promet kastriranih goveda, nakon što su iz stada izdvojene sumnjive životinje, uz uvjet da se kastrirane životinje upućuju u stada za tov, a zatim na klanje.

3) Mjere iz stavka 1. i 2. ovoga članka ostaju na snazi sve dok se sumnja na brucelozu u stadu službeno ne isključi.

Mjere u slučaju potvrđene bruceloza goveda u stadu

Članak 9.

1) Kada je bruceloza goveda u stadu službeno potvrđena, nadležni veterinarski inspektor mora, osim mjera iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika, na zaraženom gospodarstvu narediti mjere za sprječavanje širenja bolesti, i to:

a) odvajanje i izolaciju, do slanja na klanje u skladu s člankom 10.#clanak10 ovoga Pravilnika, goveda:

 •  u kojih je bruceloza službeno potvrđena,
 •  koja su sa zaraženim govedima bila u kontaktu,
 •  koje nadležno tijelo smatra zaraženima;

b) dijagnostičko pretraživanje na brucelozu svih prijemljivih životinja u stadu/dvorištu, bez odgode;

c) zabranu isporuke mlijeka svih krava iz zaraženog stada u objekte za obradu i preradu mlijeka (mljekare), osim radi odgovarajuće termičke obrade, ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o hrani;

d) hitno neškodljivo uklanjanje i uništavanje fetusa, mrtvooteljene teladi, teladi uginule od bruceloze nakon telenja i/ili placenti, osim ako prije trebaju biti pretraženi;

e) hitno uništavanje, spaljivanjem ili zakopavanjem nakon natapanja dezinficijensom slame, stelje ili drugih predmeta i tvari koje su došle u kontakt sa zaraženom kravom, teletom, placentom ili drugim zaraženim materijalom;

f) gnoj iz staja i/ili drugih nastambi u kojima su boravile zaražene životinje mora biti pohranjen na gospodarstvu na mjestu do kojeg životinje ne mogu doći, tretiran odgovarajućim dezinficijensom prema uputi proizvođača, te se ne smije koristiti najmanje tri tjedna. Ako je gnoj prekriven slojem nezaraženog gnoja ili zemljom, nije ga potrebno dezinficirati. Ako se tekući gnoj (gnojevka) iz staja i/ili ostalih nastambi u kojima su boravile zaražene životinje sakuplja odvojeno od krutog gnoja, obvezno se mora dezinficirati i ne smije se koristiti najmanje tri tjedna.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka nadležni veterinarski inspektor može odobriti stavljanje u promet kastriranih goveda s gospodarstva, nakon što su iz stada izdvojene životinje sumnjive na brucelozu goveda, uz uvjet da se kastrirane životinje upućuju u stada za tov, a zatim na klanje.

3) Kada je bruceloza goveda službeno potvrđena u stadu, nadležni veterinarski inspektor mora provesti nadzor nad objektima za utilizaciju kako bi utvrdio da nema opasnosti od širenja bruceloze goveda putem životinjskih proizvoda proizvedenih u objektu za utilizaciju.

Članak 10.

Goveda u kojih je bruceloza službeno potvrđena u skladu s člankom 6.#clanak6 ovoga Pravilnika te životinje koje nadležno tijelo smatra zaraženima moraju, što je prije moguće, biti zaklane pod službenim nadzorom, a najkasnije 30 dana nakon što je njihov posjednik ili odgovorna osoba službeno obaviještena o rezultatima pretraživanja i obvezi da, prema programu iskorjenjivanja bruceloze, uputi zaražena goveda na klanje u navedenom roku.

Članak 11.

1) Nakon klanja goveda iz članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika, a prije uvođenja novih životinja u stado, staje i druge nastambe u kojima životinje borave te svi kontejneri, posude, oprema i ostali predmeti korišteni u radu sa životinjama moraju se očistiti, oprati i dezinficirati u skladu s uputama ovlaštenog veterinara i pod službenim nadzorom veterinarskog inspektora.

2) Ponovno korištenje pašnjaka na kojima su boravile zaražene životinje dopušteno je 60 dana nakon što su ih zaražene životinje napustile. Međutim, kastrirane životinje mogu koristiti pašnjake 30 dana nakon što su ih napustile zaražene životinje, pod uvjetom da se kastrirane životinje s pašnjaka šalju direktno na klanje ili se premještaju u stada za tov, iz kojih se zatim upućuju na klanje.

3) Sva prijevozna sredstva, kontejneri za prijevoz, oprema koja je bila u kontaktu sa zaraženim životinjama ili materijalom koji potječe od navedenih životinja ili materijalom i tvarima s kojima su zaražene životinje bile u kontaktu, moraju se očistiti, oprati i dezinficirati nakon upotrebe, utovara i prijevoza zaraženih životinja. Mjesta na kojima je obavljen utovar zaraženih životinja moraju se također očistiti, oprati i dezinficirati.

4) Dezinfekcijska sredstva koja se koriste te njihove koncentracije moraju biti odobrena u skladu s posebnim propisima.

Članak 12.

Nakon klanja goveda iz članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika:

(a) ne dovodeći u pitanje odredbe članka 14.#clanak14 ovoga Pravilnika, ni jedno govedo ne smije napustiti zaraženo stado osim u slučaju prisilnog klanja, po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora. Međutim, nadležni veterinarski inspektor može odobriti stavljanje u promet kastriranih životinja s gospodarstva samo u slučaju kada se kastrirane životinje premještaju u stada za tov, iz kojih se zatim upućuju na klanje.

(b) provodi se pretraživanje goveda u stadu na brucelozu, u skladu s Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja, kako bi se potvrdilo da je bolest iskorjenjena;

(c) nove životinje za rasplod ne smiju biti uvedene u stado sve dok preostale životinje u stadu namijenjene za rasplod, starije od 12 mjeseci, ne budu pretražene jednim ili više službenih seroloških testova za brucelozu.

Poglavlje IV.

PRETRAŽIVANJE STADA GOVEDA RAZLIČITOG STATUSA

Članak 13.

Službeno serološko pretraživanje provodi se u stadima tipa B1 i tipa B2 sve dok ta stada ne postanu stada tipa B3 i B4.

Članak 14.

1) Sve ženske životinje i svi bikovi iz stada tipa B1 koji se uvode u stada tipa B2 moraju:

(a) ako su stariji od 12 mjeseci, biti službeno serološki pretraženi unutar 30 dana prije njihova stavljanja u promet, što se potvrđuje Svjedodžbom o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje (u daljnjem tekstu: svjedodžba);

(b) biti, odmah po dolasku u stado, izolirani najmanje 60 dana i ako su stariji od 12 mjeseci podvrgnuti serološkom pretraživanju prije miješanja s drugim životinjama u stadu tipa B2.

2) Sve ženske životinje i svi bikovi iz stada tipa B2 koji se uvode u drugo stado tipa B2:

(a) moraju, ako su stariji od 12 mjeseci, biti službeno serološki pretraženi unutar 30 dana prije njihova stavljanja u promet, što se potvrđuje svjedodžbom;

(b) tijekom prijevoza ne smiju doći u kontakt sa životinjama iz stada nižeg zdravstvenog statusa.

3) Premještanje životinja između stada B3 i B4 provodi se u skladu zahtjevima propisanim Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja.

Članak 15.

1) U stadima goveda u kojima je bruceloza iskorjenjena nadležni veterinarski inspektor mora nadzirati:

(a) provedbu mjera kontrole kako bi se spriječilo ponovno zaražavanje goveda iz drugih izvora zaraze;

(b) svako uvođenje goveda u stado i premještanje goveda unutar stada koje je uključeno u program iskorjenjivanja bruceloze.

2) Mjere iz točke b) stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na stada slobodna od bruceloze i stada službeno slobodna od bruceloze goveda.

Poglavlje V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe Pravilnika o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza i svinjaL291293 ("Narodne novine" br. 69/1991), koje se odnose na goveda.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-02/05-01/65
Urbroj: 525-01-05-01
Zagreb, 23. veljače 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !