Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze (B. melitensis) ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 13.05.2009 Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze (B. melitensis)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1342

Na temelju članka 17.L447877 stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE (B. melitensis)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze (B. melitensis).

Sumnja na brucelozu

Članak 2.

1) Ako se na gospodarstvu nalazi životinja sumnjiva na brucelozu (B. melitensis) nadležni veterinarski inspektor mora odmah narediti ispitivanja i pretraživanja u svrhu potvrđivanja ili isključivanja prisustva bolesti.

2) U slučaju sumnje na brucelozu iz stavka 1. ovoga članka, nadležni veterinarski inspektor mora narediti:

– stavljanje gospodarstva iz stavka 1. ovoga članka pod službenu kontrolu,

– popisivanje svih životinja na gospodarstvu,

– zabranu prometa životinja s i/ili na gospodarstvo, osim na hitno klanje,

– zabranu stavljanja u promet proizvoda životinjskoga podrijetla (sira, mlijeka),

– zabranu stavljanja u promet gnoja i gnojevke,

– izdvajanje i izolaciju, unutar gospodarstva, sumnjivih životinja.

3) Nadležni veterinarski inspektor mora nadzirati provedbu mjera iz stavka 2. ovoga članka, dok se sumnja na brucelozu (B. melitensis) službeno ne isključi ili potvrdi.

Službeno potvrđena pojava bruceloze

Članak 3.

Ako je bruceloza (B. melitensis) službeno potvrđena na gospodarstvu, službenim testovima iz Dodatka A ovoga Pravilnika, nadležni veterinarski inspektor mora narediti mjere za sprječavanje širenja bolesti, a posebno:

– zabraniti svako kretanje iz/u zaraženo stado, osim ako se životinje iz zaraženoga stada šalju na hitno klanje;

– označavanje te popis brojeva ušnih markica životinja u kojih je bruceloza (B. melitensis) službeno potvrđena, njihovo izdvajanje i izolaciju do slanja na klanje u skladu s člankom 6.#clanak6 ovoga Pravilnika;

– izolaciju preostalih vrsta životinja prijemljivih na brucelozu i pretraživanje tih životinja na brucelozu (B. melitensis), bez odgađanja;

– usmrćivanje i neškodljivo uništavanje zaraženih životinja;

– držanje mlijeka podrijetlom od zaraženih životinja na gospodarstvu na posebnom mjestu, odvojeno od mlijeka zdravih životinja;

– mlijeko od zaraženih životinja smije biti korišteno samo na gospodarstvu s kojega potječe, pod uvjetom da je prošlo odgovarajuću termičku obradu, samo za proizvodnju sira ili kao hrana za životinje;

– mlijeko od nezaraženih životinja na zaraženome gospodarstvu može biti stavljeno u promet samo ako je odgovarajuće termički obrađeno;

– neškodljivo uništavanje pobačenih fetusa, lohija, placenti i uginulih životinja, čim prije;

– dezinfekciju zaraženoga objekta i zaraženoga dvorišta te predmeta s kojima je zaražena životinja bila u kontaktu, prije njihove ponovne uporabe;

– dezinfekciju i neškodljivo uništavanje (zakopavanje) prostirke, slame, stelje i gornjih slojeva zemlje gdje je boravila zaražena životinja;

– odlaganje gnoja s mjesta gdje su boravile zaražene životinje tako da do njega životinje na farmi ne mogu doći, takav gnoj mora biti tretiran odgovarajućim odobrenim dezinficijensom i pohranjen najmanje tri tjedna. Ako je gnoj potpuno prekriven, korištenje dezinficijensa nije potrebno. Tekući gnoj (gnojevka) obavezno mora biti dezinficiran. Gnoj se ni na koji način ne smije koristiti za gnojidbu vrtnoga povrća koje se stavlja u promet;

– epidemiološko istraživanje u okviru kojega moraju biti prikupljeni, najmanje, sljedeći podaci: broj životinja u stadu, kretanje životinja s/na gospodarstvo u posljednjih 6 mjeseci, vrijeme pojave prvih znakova bolesti; mogući izvori zaraze na zaraženom gospodarstvu; popis drugih gospodarstava koja posjeduju životinje koje su mogle biti zaražene iz istoga/istih izvora;

– dvokratno pretraživanje u skladu s Dodatkom A ovoga Pravilnika, s razmakom između dva pretraživanja od najmanje 3 mjeseca, svih životinja starijih od 6 mjeseci, na gospodarstvu/gospodarstvima koja su epidemiološki povezana sa zaraženim gospodarstvom.

Sezonska ispaša

Članak 4.

Ako je bruceloza (B. melitensis) dijagnosticirana u ovaca ili koza koje su se vratile sa sezonskih pašnjaka i koje su na pašnjacima boravile zajedno s ovcama i kozama s drugih gospodarstava, sve ovce i/ili koze koje su se miješale s ovcama i/ili kozama sa zaraženoga gospodarstva treba smatrati zaraženima i sve moraju biti pretražene na brucelozu službenim testovima iz Dodatka A ovoga Pravilnika kako bi se potvrdilo da bruceloza (B. melitensis) nije prisutna u stadu.

Liječenje bruceloze

Članak 5.

Zabranjeno je liječenje životinja oboljelih od bruceloze (B. melitensis).

Uklanjanje zaraženih životinja

Članak 6.

1) Životinje u kojih je službeno potvrđena bruceloza (B. melitensis) službenim testovima iz Dodatka A ovoga Pravilnika i one koje nadležno tijelo smatra zaraženima, jer su bile izložene uzročniku bruceloze (B. melitensis), moraju, čim je prije moguće, biti eutanazirane i neškodljivo uništene pod službenim nadzorom, a najkasnije 30 dana nakon što je vlasnik ili osoba odgovorna za zaražene životinje službeno izvještena o rezultatima pretraživanja.

2) Vlasnik ili osoba odgovorna za zaražene životinje iz stavka 1. ovoga članka obvezan je izvršiti naređenu mjeru i isporučiti zaražene životinje u roku navedenom u stavku 1. ovoga članka.

Mjere nakon uklanjanja zaraženih životinja

Članak 7.

1) Nakon usmrćivanja i neškodljivoga uništavanja životinja iz članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika, a prije uvođenja novih životinja u stado, objekt i druga mjesta na/u kojima se drže životinje, oprema za mužnju, alati za čišćenje staje ili dvorišta, kontejneri te druga oprema koja se koristi u radu sa životinjama moraju biti oprani i dezinficirani pod službenom kontrolom i u skladu s preporukama službenog veterinara.

2) Ponovno korištenje pašnjaka na kojima su pasle zaražene životinje dopušteno je 60 dana nakon što je zadnja zaražena životinja napustila te pašnjake.

3) Prijevozna sredstva kojima su prevožene zaražene životinje moraju biti oprana i dezinficirana, pod službenom kontrolom i u skladu s preporukama službenog veterinara.

4) Nakon usmrćivanja i neškodljivoga uništavanja životinja iz članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika, a prije uvođenja novih životinja u stado, ni jedna životinja ne smije ući niti izaći iz zaraženoga dvorišta, osim u svrhu hitnog klanja i po odobrenju službenog veterinara.

5) Novonabavljene životinje za rasplod ne smiju biti uvedene u zaraženo dvorište sve dok preostale životinje u dvorištu starije od 6 mjeseci, namjenjene za rasplod, nisu pretražene na brucelozu službenim testova iz Dodatka A ovoga Pravilnika, s negativnim rezultatom.

6) Za ovce i koze koje su bile cijepljene u dobi do 7 mjeseci korištenjem REV 1 cjepiva ili drugoga odobrenog cjepiva, pretraživanje iz stavka 6. ovoga članka može biti provedeno samo na životinjama starijim od 18 mjeseci.

Prestanak bolesti

Članak 8.

Smatra se da je bruceloza (B. melitensis) u zaraženom dvorištu prestala kada je to potvrđeno službenim testovima za brucelozu iz Dodatka A ovoga Pravilnika, s negativnim rezultatom, i kada su provedene mjere određene u članku 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

Program monitoringa

Članak 9.

1) Program monitoringa bruceloze (B. melitensis) donosi ministar.

2) Program monitoringa iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– podatke o proširenosti bolesti u zemlji;

– razloge za provedbu Programa, kao što su važnost bolesti i procjena troškova i koristi provedbe Programa;

– granice zemljopisnoga područja na kojemu se Program provodi;

– zdravstveni status pojedinih kategorija životinja na gospodarstvu na kojemu se Program provodi i standardi koji se moraju doseći za pojedine kategorije životinja te metode testiranja koje će biti korištene;

– način provedbe monitoringa;

– mjere koje treba poduzeti pozitivnih rezultata testiranja.

Svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje

Članak 11.

Ovce i koze mora tijekom prijevoza u mjesto odredišta pratiti svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje, koja mora biti izdana na dan obavljanja pregleda.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze (B. melitensis) i uvjetima za određivanje zdravstvenog statusa stada ovaca i koza u odnosu na brucelozu (B. melitensisL447879) (»Narodne novine«, broj 146/04).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/88

Urbroj: 525-06-1-0244/09-1

Zagreb, 5. svibnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

DODATAK A

TESTOVI ZA BRUCELOZU (B. melitensis)

Na gospodarstvu koje zatraži status »slobodno od bruceloze« ili »službeno slobodno od bruceloze« pretraživanje na brucelozu (B. melitensis) mora se provoditi Rose Bengal testom i reakcijom vezanja komplementa i to:

1. Rose Bengal test

Rose Bengal test može biti korišten kao orijentacijski (screening) test za utvrđivanje statusa gospodarstva ovaca ili koza kao »slobodnoga« ili »službeno slobodnoga« od bruceloze.

Kada se u više od 5% životinja na gospodarstvu utvrdi pozitivna reakcija Rose Bengal testom, mora se provesti daljnje pretraživanje svake pojedine životinja na gospodarstvu korištenjem metode reakcije vezanja komplementa.

Serum koji, prema testu reakcije vezanja komplementa, sadrži 20 ili više CFT jedinica/ml smatra se pozitivnim.

2. Reakcija vezanja komplementa:

(a) mora biti korištena za svaku pojedinu životinju;

(b) može biti korištena kao metoda za utvrđivanje statusa gospodarstva ovaca ili koza slobodnoga ili službeno slobodnoga od bruceloze;

(c) serum koji sadrži 20 ili više CFT jedinica/ml smatra se pozitivnim.

Može se koristiti samo antigen koji je odobren od nacionalnoga ovlaštenog laboratorija i standardiziran prema drugom međunarodnom standardu anti-brucella abortus seruma.

Radni serum mora biti standardiziran standardnim serumom i mora udovoljavati drugom međunarodnom standardu anti-brucella abortus seruma pripravljenom u Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, United Kingdom.

zatvori
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze (B. melitensis)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !