Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave ("Narodne novine", br. XX/06, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
59 29.5.2006 Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1433

Na temelju članka 24.L298725 stavka 5. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04 I 153/05), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA, POSTUPKU I NAČINU ODREĐIVANJA IZNOSA NAKNADE VLASNICIMA NEKRETNINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila, postupak i način određivanja iznosa te način uplate i isplate naknade vlasnicima nekretnina koje se nalaze u zoni utjecaja građevine čija je isključiva namjena zbrinjavanje otpada kao i Gradu Zagrebu, odnosno jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi građevina kojoj je isključiva namjena zbrinjavanje otpada.

Članak 2.

(1) Vlasnik ili nositelj drugih stvarnih prava na građevini namijenjenoj zbrinjavanju otpada obvezan je svaki mjesec uplaćivati naknadu koju rješenjem utvrđuje upravno tijelo Grada Zagreba, odnosno jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša.
(2) Grad Zagreba odnosno jedinica lokalne samouprave na temelju i u skladu s ovim Pravilnikom donosi odluku o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade iz stavka 1. ovog članka.
(3) Naknadu iz stavka 1. ovog članka Grad Zagreb odnodno jedinica lokalne samouprave koristi za namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnine iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika.
(4) Rješenje iz stavka 1. ovog članka je upravni akt.

Članak 3.

(1) Iznos naknade iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika ne može biti veći od 30% iznosa po toni zbrinutog otpada.

II. NAKNADA VLASNICIMA NEKRETNINE

Članak 4.

(1) Pravo na umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine vlasnik nekretnine ima pod uvjetom da je nekretninu stekao prije početka gradnje odnosno sanacije ili rekonstukcije građevine namijenjene zbrinjavanju otpada, da je ista zakonito izgrađena i da se nalazi na udaljenosti do 500 m od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada.
(2) Pod nekretninom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se stambena ili stambeno-poslovna građevina.

Članak 5.

(1) Vlasnik nekretnine iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika ima pravo na razliku između tržišne vrijednosti nekretnine i umanjene vrijednosti nekretnine.
(2) Razlika između tržišne vrijednosti nekretnine i umanjene vrijednosti nekretnine izračunava se tako da se tržišna vrijednost nekretnine pomnoži sa koeficijentom umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine.
(3) Koeficijent umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine iznosi 0,15.
(4) Grad Zagreb odnosno jedinica lokalne samouprave ugovorom s vlasnikom nekretnine iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovog Pravilnika uređuje međusobne odnose.
(5) U slučaju spora koji mogu nastati u provedbi odredbi iz stavka 4. ovoga članka odlučuje sud.

Članak 6.

(1) Utvrđena razlika između tržišne vrijednosti nekretnine i umanjene vrijednosti nekretnine isplaćuje se tijekom pet godina u tromjesečnim obrocima s tim da se svakom obroku dodaje kamata po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke računajući od dana dospijeća prvog obroka.
(2) Prvi obrok dospijeva na naplatu dva mjeseca nakon zaključenja ugovora.
(3) Vlasnik nekretnine iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika dužan je uz zahtjev za razliku umanjene vrijednosti nekretnine dostaviti:
– dokaz o vlasništvu nekretnine;
– dokaz da je ista zakonito izgrađena;
– dokaz da je nekretninu stekao prije početka gradnje odnosno sanacije ili rekonstukcie građevine namijenjene zbrinjavanju otpada i
– dokaz da se nekretnina nalazi na udaljenosti do 500 m od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada.
(4) Pravo na razliku između tržišne vrijednosti nekretnine i umanjene vrijednosti nekretnine vlasnik nekretnine može ostvariti samo jedan put.

Članak 7.

(1) Upravno tijelo Grada Zagreba odnosno jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša dužno je voditi popis vlasnika građevina za zbrinjavanje otpada iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovog Pravilnika. Popis treba voditi uredno i ažurno.
(2) Upravno tijelo iz stavka 1. ovog članka dužno je popis iz stavka 1. ovog članka i rješenje iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša i Agenciji za zaštitu okoliša.

III. NAKNADA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 8.

(1) Grad Zagreb odnosno jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi građevina namijenjena zbrinjavanju otpada imaju pravo na novčanu naknadu.
(2) Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka su jedinice lokalne samouprave koje koriste građevinu namijenjenu zbrinjavanju otpada na području Grada Zagreba ili druge jedinice lokalne samouprave.
(3) Naknada iz stavka 1. ovog članka iznosi 30% iznosa po toni zbrinutog otpada.
(4) Jedinice lokalne samouprave koje se nalaze na otocima plaćaju novčanu naknadu iz stavka 1. i 3. ovog članka po cijeni koja nije veća od cijene zbrinjavanja otpada koju plaćaju obveznici plaćanja u jedinici lokalne samouprave na čije se odlagalište dovozi otpad s otoka.
(5) Grad Zagreb odnosno jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom u cijelosti ili djelomično osloboditi druge jedinice lokalne samouprave od plaćanja naknade iz stavka 3. i 4. ovoga članka.
(6) Grad Zagreb odnosno jedinica lokalne samouprave u provedbi odredbi iz ovog članka ugovorom s drugom jedinicom lokalne samouprave uređuju međusobne odnose.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Grad Zagreb i jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika odnosno od početka rada građevine namijenjene zbrinjavanju otpada odrediti granicu od 500 m iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovog Pravilnika unutar koje se primjenjuje pravo na umanjenu vrijednost nekretnine.
(2) Vlasnici nekretnine iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovog Pravilnika dužni su u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika odnosno od izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije građevine namijenjene zbrinjavanju otpada podnijeti zahtjev za umanjenu vrijednost nekretnine.
(3) Grad Zagreb i sve jedinice lokalne samouprave, dužne su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika sačiniti popis vlasnika građevine iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovog Pravilnika.
(4) Grad Zagreb i sve jedinice lokalne samouprave, dužne su postojeći sustav plaćanja naknade uskladiti s odredbama ovog Pravilnika najkasnije u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/15
Urbroj: 531-01-06-1
Zagreb, 25. svibnja 2006.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh. v. r.

zatvori
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !