Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 17.4.2002 Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

860

Na osnovi članka 10.L80190 stavka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 94/01.) ministar rada i socijalne skrbi, uz suglasnost ministra zdravstva, donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE NESPOSOBNOSTI ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD I NEDOSTATAK SREDSTAVA ZA UZDRŽAVANJE ZA OSOBE S PREBIVALIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJIMA SE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NE OSIGURAVA PO DRUGOJ OSNOVI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjerila i postupak za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i koje nemaju sredstava za uzdržavanje, a koje to pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Članak 2.

(1) Smatra se da je u smislu ovoga Pravilnika nesposobna za samostalan život i rad:

1. osoba koja je navršila 60 (žena), odnosno 65 (muškarac) godina života;

2. osoba lišena poslovne sposobnosti;

3. nezaposlena žena za vrijeme trudnoće i 6 mjeseci nakon porođaja, a ako se radi o samohranom ocu u trajanju od 6 mjeseci od rođenja djeteta;

4. osoba čiju je potpunu nesposobnost za rad i privređivanje utvrdilo nalazom i mišljenjem tijelo vještačenja u postupku za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ili drugo nadležno tijelo vještačenja prema posebnim propisima;

5. osoba ovisnik o opojnim drogama, alkoholu ili drugim ovisnostima koja je podvrgnuta odvikavanju u zdravstvenoj ustanovi ili je uključena u provedbu posebnih mjera pomoći ovisniku o opojnim drogama u terapijskoj zajednici, ili drugim organiziranim oblicima pomoći ovisnicima za sve vrijeme dok te okolnosti traju;

6. osoba koja ostvari pravo na skrb izvan vlastite obitelji na temelju rješenja centra za socijalnu skrb.

(2) Osobi s kroničnim oštećenjem zdravlja koja nije obuhvaćena stavkom 1. ovoga članka nesposobnosti za samostalan život i rad u smislu ovoga Pravilnika utvrđuje nalazom i mišljenjem tijelo vještačenja iz socijalne skrbi.

(3) Nalaz i mišljenje iz stavka 2. ovoga članka daje se u postupku i na način propisan pravilnikom kojim se utvrđuje sastav i način rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi.

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Pravilnika smatra se da nema sredstava za uzdržavanje osoba čiji ostvareni prihod po članu njene obitelji, za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je podnijet zahtjev za ostvarivanje zdravstvene zaštite, nije bio veći od 100% osnovice za socijalna davanja propisane člankom 16.L80192 Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97., 27/01., 59/01. i 82/01.).

(2) Prihodom iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sva sredstva utvrđena prema članku 20. Zakona o socijalnoj skrbi.

(3) Obitelj iz stavka 1. ovoga članka smatra se obitelj propisana člankom 2. stavkom 1. točkom 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

(4) Ako osoba ili član obitelji može ostvariti prihode iz stavka 1. ovoga članka korištenjem, prodajom ili davanjem u najam imovine koja ne služi njoj ili članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih stambenih i drugih osnovnih životnih potreba smatra se da ima sredstava za uzdržavanje.

Članak 4.

O pravu na zdravstvenu zaštitu, pod uvjetima iz ovoga Pravilnika, rješava u prvom stupnju ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu, nadležan za poslove zdravstvene zaštite na čijem području osoba ima prebivalište, a u drugom stupnju Ministarstvo zdravstva.

Članak 5.

(1) Postupak za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu, prema ovom Pravilniku, pokreće se po zahtjevu osobe, tijela, zdravstvene ustanove, centra za socijalnu skrb ili terapijske zajednice podnijetog uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu nadležnom za poslove zdravstvene zaštite na čijem području osoba ima prebivalište.

(2) Ako nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu u ispitnom postupku ocijeni da je neophodno potrebno utvrđivati potpunu nesposobnost za rad i privređivanje zdravstveno neosigurane osobe u smislu stavka 2. članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika nadležni ured, uz zaključak o potrebi vještačenja osobe, dostavit će putem centra za socijalnu skrb prema prebivalištu osobe, nadležnom tijelu vještačenja iz socijalne skrbi propisanu i drugu dokumentaciju.

(3) Troškove postupka vještačenja iz stavka 2. ovoga članka snosit će nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu.

(4) Nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu na osnovi pisanih dokaza o utvrđenim činjenicama iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika donosi rješenje o priznavanju prava iz stavka 1. ovoga članka u roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a najduže u roku 60 dana ako je potrebno provoditi poseban ispitni postupak.

Članak 6.

Korisnik prava na zdravstvenu zaštitu, prema ovom Pravilniku, dužan je u roku 15 dana prijaviti nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno Grad Zagrebu svaku promjenu činjenica koje utječu na daljnje ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

Članak 7.

Ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu nadležan za poslove zdravstvene zaštite obvezan je Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje podnijeti prijavu na zdravstveno osiguranje za osobe kojima je prema ovom Pravilniku, utvrđeno pravo na zdravstvenu zaštitu.

Članak 8.

Ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu nadležan za poslove zdravstvene zaštite dužan je, najmanje jednom u godini, preispitati postojanje uvjeta za sve korisnike prava iz ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnoviL80194 (»Narodne novine«, br. 87/01).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/33
Urbroj: 524-01-02-2
Zagreb, 19. ožujka 2002.

Ministar rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović, v. r.
Ministar zdravstva
mr. sc. Andro Vlahušić, v. r.

zatvori
Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !