Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2 – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 23.06.1995 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. Il/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA STATIČKA BROJILA DJELATNE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 1 I 2

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljiti statička (elektronička) brojila djelatne električne energije izmjenične struje (u nastavku teksta "brojilo") razreda točnosti 1 i 2.

Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika ne odnose se na:

  1) brojila djelatne energije kod kojih napon na priključnim stezaljkama prelazi 600 V (linijski napon brojila za trofazne sustave),

  2) prijenosna brojila

  3) medusklopove za prijenos podataka do registra brojila.

Članak 3.

Pod brojilom se, prema ovom pravilniku razumijeva

1) statičko brojilo djelatne energije namijenjeno mjerenju djelatne energije integracijom djelatne snage tijekom vremena u kojem struja i napon djeluju na poluvodičke (elektroničke) elemente radi stvaranja učestalosti izlaznog impulsa razmjerne vatsatima

2) statičko brojilo djelatne energije opremljeno s više registara koji se aktiviraju u odredenim vremenskim razmacima koji odgovaraju rđzličitim tarifama

3) statičko brojilo djelatne energije koje se priključuje preko strujnih mjernih transformatora

4) statičko brojilo djelatne energije koje se priključuje preko strujnih i naponskih mjernih transformatora.

Članak 4.

Brojilo može davati podatke o energiji:

  1) preko brojčanika ili digitalnog prikaza

  2) preko impulsnog davača

  3) preko impulsnog davača za daljinsko mjerenje.

Impulsni davač iz točke 2) stavka 1. ovog članka koji se ne može regulirati (u nastavku teksta "impulsni davač") mora biti priključen iza integratora.

Članak 5.

Normirane osnovne struje brojila dane su u tablici

Brojila za
Normirane vrijednosti (A)Iznimne vrijednost (A)
Izravni priključak5-10-15-20-30-40-50 8080
Priključak preko strujnoga

(stujnih) transformatora

1-2-5

(IEC I 85)

2,5

Najveća struja za izravno priključena brojila je cijela množina osnovne struje. Kad je brojilo priključeno na strujni transformator najveća struja može biti 1,2 ; 1,5 ili 2 puta veća od osnovne struje.

Članak 6.

Brojila mogu imati vrijednosti nornkiranih referentnih napona dane u tablici:

Brojila za
Normirane vrijednosti (V)

Iznimne vrijednost (V)

Izravni priključak
120-230-217-400-480

(IEC 38)

100-127-200-220-

-240-380-415

Priključak preko naponskoga

(naponskih) transformatora

57,7-63,5-100-110-115-120-200

(IEC 186)

173-190-220

Članak 7.

Ispitivanje brojila obavlja se pri ovim uvjetima:

  1) referentna učestalost 50 Hz

  2) referentna temperatura od 23 C, ako na natpisnoj pločici nije drugačije označeno.

Članak 8.

Pri referentnom naponu, referentnoj temperaturi i referentnoj učestalosti djelatna i prividna potrošnja u naponskim krugovima uključujući napajanje brojila, ne smije prelaziti vrijednosti dane u tablici:

Brojilo

Razred točnosti

1

2

Jednofazna i višefazna

2 W i 10VA

2 W i 10 VA

Pri osnovnoj struji, referentnoj temperaturi i referentnoj učestalosti prividna snaga koju preuzima svaki strujni krug, bilo izravno bilo preko strujnog transformatora priključenoga brojila, ne smije prelaziti vrijednosa navedene u tablici:

Brojilo

Razred točnosti

1

2

Jednofazna i višefazna

4,0 VA

2,5 VA

Članak 9.

Pri referentnim uvjetima izolacijsko gradivo tijekom vremena zadriava svoja dielektrična svojstva u takvu opsegu da to bitno ne utječe na metrološke osobine brojila.

Članak 10.

Izolacijsko gradivo brojila mora izdržali dielektriđno ispitivanje tijekom 1 min. sinusoidalnim naponom učestalosti 50 Hz i izvora koji je u stanju davati barem 500 VA, prema tablici:

Ispitni napon

efektivne vrijednosti

Točke primjene ispitnog napona
2 kVA) Ispitivanja koja treba provesti sa zatvorenim kućištem i s postavljenim poklopcem

i poklopcima stezaljki

  a) izmedu, s jedne strane, švih strujnih i naponskih krugova kao i

  pomoćnih krugova s referentnim naponom preko 40 V, a spojenih

  medusobno i, s druge strane, zemlje

  b) izmedu krugova za koje nije predvideno da u radu budu medusobno

  spojeni.

4kV

(za ispitivanje pod a))

40V

(za ispitivanje pod c))

B) Dodatna ispitivanja za brojila s izolacijskim kućištem zaštite II

  a) izmedu,s jedne strane,svih strujnih i naizmeđu,s jedne strane,svih strujnih i

  naponskih krugova kao i pomoćnih krugova s referentnim naponom preko 40V,

  a spojenih medusobno i,s druge strane,zemlje:

  b) vizualni pregled izolacije sitnih kovinskih dijelova (npr.natpisnih pločica,vijaka,

  ovješenja i zakovica) dostupnih pomoća normiranog ispitnog prsta (IEC 529);

  c) izmedu,s jedne strane,svih vodljivih dijelova u brojilu,a spojenih medusobno i,s

  druge strane,svih vodljivih dijejova izvan išta brojila,koji su pristupađni s pomo-

  ću ispitnog prsta,koji su spojeni medusobno ;

  Članak 11.

  Ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila s kućištem od izolacijskoga gradiva provodi se pa ovim uvjetima:

  1) brojilo je obavijeno kovinskom folijom ili postavljeno na ravnu kovinsku ploču s kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta pristupačni na zatvorenom brojilu;

  2) strujni naponski krugovi te nosač mjernih sustava su medusobno spojeni ;

  3) ispitni sinusni napon je priključen izmedu stezaljki i kovinske folije, odnosno metalne ploče, a razmak izmedu stezaljki i kovinske folije, odnosno metalne ploče, iznos najmanje 3 cm.

  Članak 12.

  Dielektrična čvrstoća između vijaka priključnice i njezina poklopca ispituje se prema uvjetu propisanom u članku 10.#clanak10 ovoga pravilnika, pti čemu su vijci toliko odvrnuti da,otvor stezaljki bude slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.

  Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati sinusni napori koji je za 20 % manji od napona propisanog u članku 10.#clanak10 ovoga pravilnika.

  Članak 13.

  Ispitivanje dielektrične čvrstoće provodi se pri ovim normalnim uvjetima rada brojila:

   1) lokalna temperatura od 15"C do 25"C;

   2) relativna vlažnost zraka od 45% do 75%;

   3) atmosferski tlak od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar do 1060 mbar).

  Članak 14.

  Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom tjemene vrijednosti 6 kV. Za područja gdje su predominantne nadzemne mreže može se zahtijevati tjemena vrjednost veća od 6 kV.

  Članak 15.

  Pod ispitivanjem se prema ovom pravilniku razumijevaju ispitivanje i ispitivanje tipa brojila.

  Ispitivanje iz stavka 1. ovog članka provodi se pri ovim uvjetima:

   1) kućište brojila je zatvoreno;

   2) redoslijed faza je naznačen u shemi spajanja;

   3) naponi i struje su ujednačeni:

    - nijedan fazni ni linijski napon ne smije premašivati vrijednost odgovarajućega srednjeg napona za 1%;

    - nijedna struja ne smije premašivati vrijednost odgovarajuće srednje struje za 2% ;

    - razlika faza izmedu struje i odgovarajućega faznog napona ni pri kojem faktoru snage ne smije premašivati 20;

   4) naponski i pomoćni krugovi brojila razreda točnosti 1 i 2 priključeni su na referentni napon brojila najmanje jedan sat prije početka pregleda;

   5) utjecajne veličine imaju referentne vrijednosti s odstupanjima danim u ovoj tablici:

  Utjecajna veličina

  Referentna vrijednost

  Dopušteno odstupanje za

  brojila razreda točnosti

  1

  2

  Okolna temperatura

  Naznačena ili 23'C

  2%

  2%

  Napon

  Referentni napon

  1%

  1%

  Učestalost

  Referentna učestalost

  0,3%

  0,5%

  Valni oblik

  Sinusoidalni naponi i struje

  2%

  3%

  Magnetska indukcija stranog podrijetla pri referentnoj učestalost

  0

  Vrijednost indukcje koja izaziva promjenu manju od:

  i 0,2% 0,3%

  ali uvijek mora biti manja od 0,05mT

  1) Ako se ispitivanja provode pri temperaturi različitoj od referentne temperature, uključivo dopuštene tolerancije, rezultat će se ispraviti primjenom odgovarajućega temperaturnoga koeficijerita brojila:

  2) Ispitivanje se sastoji:

  a) kod jednofaznih brojila, od odredivanja pogreški, i to najprije s brojilom normalno priključenim na glavne pojne vodove, a onda s obmutim priključenjem na strujne i naponske krugove. Pola razlike između dviju pogrešaka vrijednost je promjene pogreške. Budući da je nepoznata faza vanjskog polja, ispitivanje će se provesti uz 0,1 te faktor snagejednak 1, te 0,2 I" i faktor snage jednak 0,5 ;

  b) kod trofaznih brojila, od provodenja triju mjereaja uz 0,11 i faktor snage jednak , s tim da se nakon, svakog od tih mjergnja priključci na strujne i naponske krugove fazno promijene za 120 dok se ne promijeni redoslijed faza. Najveća razlika svake od tako određenih pogrešaka i njihove prosječne vrijednosti, vrijednost je promjene pogreške.

  Članak 16.

  Brojilo je tako konstruirano da ne daje izlazne impulse, odnosno da ne registrira energiju pri otvorenim strujnim krugovima (stanje bez opterećenja) i pri naponskim krugovima priključenim na 115% označenog napona.

  Najmanje trajanje ispitivanja bit će 60 000/K minuta, gdje je K broj impulsa koje izlazni ućenja daje po kilovatsatu. Za vrijeme ovog ispitivanja ispitni izlazni uređaj brojila smije dati samo jedan impuls.

  Članak 17.

  Brojilo mora početi davati izlazne impulse (polazak) i neprekidno registrirati energiju pri struji koja ne smije premašivati vrijednost od 0,4% I za brojila razreda točnosti 1 i 0,5% I za brojila razreda točnosti 2 te faktor snage 1.

  Članak 18.

  Pri ispitivanju brajila prema uvjetima propisanim u točki 5) članka 15.#clanak15 ovog pravilnika; u vremenu koje odgovora najmanje 1 000 perioda mjerene snage dopuštene granice pogrešaka izražene postocima su:

  1) za jednofazna i trofazna brojila pri ujednačenom opterećenju vrijednosti dane u tablici I:

  2) za trofazna brojila opterećena jednofazno pri simetričnim trofaznim naponima, vrijednosti dane u tablici II.

  Članak 19.

  Pri ispitivanju brojila stalnica brojila se provjerava tako će se odreduje odnos pokazivanja brojčanika i impulsa koje da impulsni davač.

  Članak 20.

  Kad se pri ispitivanju tipa brojila utvrdi da se pojedini i svi mjemi rezultati nalaze izvan granica postotnih pogrešaka je su dane u tablicama I i II iz članka 18.#clanak18 ovoga pravilnika, se pomak apscisne osi paralelno s njom za vrijednost 0,5 ako je riječ o brojilima razreda točnosti 1, a l% ako je rijeđ brojilima razreda točnosti 2. Ako svi mjerni rezultati pri ton ostanu u granicama postotnih pogrešaka koje su dane u tablic ma I i II iz članka 18.#clanak18 ovoga pravilnika, brojilo je ispravno.

  Članak 21.

  Pri odredivanju promjene pogreške uzrokovane promjeno jedne od utjecajnih veličina uvjeti i vrijednosti svih oslalih utjcajnih veličina zadovoljavaju uvjete propisane u članku 15. ovga pravilmka.

  Utjecajne veličine koje se uzimaju u obzir za odredivan referentnih uvjeta u kojima se obavlja pregled te za određivanje promjena postotnih pogrešaka uzrokovanih njihovom promjnom jesu okolna temperatura; napon pomoćnih krugova, učestalost; valni oblik; magnetska indukcija vanjskoga podrijetla i redoslijed,faza.

  Promjone poštotnih pogrešaka uzrokovane promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka odreduju se samo p ispitivanju tipa brojila.

  Članak 22.

  Srednji se temperaturni koeficijent određuje za temperatu . ni opseg ad 20 C, pri čemu se pogreške brojila odreduju za temperature 10 C više i 10 C niže od temperature koju se odreduje srednji temperaturni koeficijent:

  Temperaturni opseg od 20 "C nalazi se. u granicama od - 10 C do 45 C.

  Vrijednosti srednjeg temperaturnog koeficijenta dane su u ovoj tablici:

  Vrijednost struje
  Faktor snage cos

  Srednji temperaturni koeficijent %K

  za brojila razreda točnosti

  1

  2

  Od 10% Ia do Imax

  1

  0,05

  0,10

  Od 20% Ia do Imax

  0,5 ind.

  0,07

  0,15

  Članak 23.

  Dodatne postotne pogreške uzrokovane promjenom ostalih utjecajnih veličina dane su u ovoj tablici:

  Promjena utjecajne    Vrijednost   Faktor   Granice promjene 
  veličine prema       struje     snage   postotne pogreške za 
  referentnim uvjetima   (ujednačena    cos    brojila razreda točnost 
               opterećenja)           1      2 
  Napon 10%           I       1      0,7     1,0 
                 I      0,5ind.    1,0     1,5 
  Učestalost 5%         I       1      0,8     1,3 
                 I      0,5 ind.    l,0     1,5 
  Valni oblik: 10%       I       1      0,6     0,8 
  trećeg harmonika u struji 
  Invenni redosljed      0,1 I      1      1,5     1,5 
  faza 
  Naponska           I       1      2,0     4,0 
  nesimetrija 
  Istosmjema          0,5 I      1      3,0     6,0 
  komponenta u 
  izmjeničnom strujnom 
  krugu 
  Stalna magnetska       I       1      3,0     6,0 
  indukcija vanjskoga 
  podrijetla 0,5 mT
  Magnetska indukcija      I       1      2,0     3,0 
  vanjskoga podrijetla 
  0,5mT 
  Elektromagnetska VF      I       1      2,0     3,0 
  polja 
  Magnetsko polje       0,05 I      1      0,5     1,0 
  pomoćnog kruga 
  

  1) Za naponska područja od -20% do -10% i od + 10% do + 15% granice pronijene postotne pogreške trostruke su vrijednosti navedene u tablici. Ispod 0,8 U pogreška brojila može se kretati izmedu + 100% i -100%.

  2) Faktor izobličenja napona bit će manji od l%. Promjena postotne pogreške mjeri se pri najnepovpljnijem faznom,pomaku trećeg harmonika struje u odnosu na osnovanu struju:,

  3) Višefazna će brojila mjeriti i registrirati promjene postotne pogreške unutar granica navedenih u tablici ako su u prekidu jedna ili đvije faze trofazne mreže.

  4) Ovo ispitivanje se ne primjenjuje na brojila za priključak preko mjernih transformatora.

  5) Stalna magnetska indukcija može se postići uporabom elektromagneta napajanog istosmjernom strujom. To će se magnetsko polje primijeniti na sve dostupne površine brojila kad je ono montirano za normalnu uporabu. Vrijednost magnetomotorne sile koju treba primijeniti bit će 100 amperzavoja.

  6) Magnetška indukcija vanjskoga podrijetla od 0,5 mT stvorena strujom čija je učestalost jednaka učestalosti napona privedenoga brojila, a pri najnepovoljnijim uvjetima glede faze i smjera, neće izazvati promjenu postotne pogreške brojla koja bi prelazila vrijednosti navedene u tablici. Magnetska će se indukcija dobiti stavljanjem brojila u središte kružnog svitka srednjega promjera 1 m, kvadratnoga presjeka i male radijalne debljine u odnosu na promjer, te s 400 amperzavoja.

  7) Ispitivanje će se provesti prema IEC 801-3, a uz ove uvjete:

   - naponski i pomoćni krugovi pod referentnim naponom,

   - područje učestalosti od 27 MHi do 500 MHz,

   - jakost ispitnog polja 10 V/m.

  8) Kad je u kućišta brojila takav se pribor napaja povremeno, npr. elektromagnet višetarifnog registra.

  Poželjno je obilježiti paključak za pomoćni uredaj (pomoćne uredaje) kako bi se označila točna metoda priključenja. Ako se ti priključci ostvaruju pomoću utikača i utičnica, oni su međusobno nezamjenjivi.

  Članak 24.

  Utjecaj kratkotrajnih strujnih preopterećenja ispituje se na ovaj način:

   1) ispitni krug za ispitivanje kratkotrajnih strnjnih preopterećenja je bez induktiviteta;

   2) brojilo za izravni priključak mora izdržati kratkotrajnu veliku struju 30 Imax tijekom jednoga, poluperioda pri nazivnoj učestalosti;

   3) brojilo za priključak prcko strujnoga transformatora tijekom 0,5 s mora podnijeti struju jednaku 20 puta najveća struja;

   4) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu s naponskim krugovima napajanim jedan sat referentnim naponom budući da je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), odnosno točki 3) ovoga članka;

   5) nakon ispitivanja promjene pqgreške pri nazivnoj struji i faktoru snage jednakom jedan ne smiju imati vrijednosti veće od danih n ovoj tablici:

                                  Granice promjene:
                          Faktor     postotne pogreške
  Brojila za           Vrijednost   snage      za brojila razreda 
           struje     cos        točnosti:
                            1    2
  Izravni priključak        I        1        1,5   1,5
  Priključak preko strujnih
  transformatora          I        1        0,5   1,0
  
  

  Članak 25.

  Utjecaj vlastitoga grijanja ispituje se na ovaj način:

   1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi moraju biti priključeni na referentni napon najmanje 2 sata za brojilo razreda točnosti I i 1 sat za brojilo razreda točnosti 2;

   2) brojilo se optereti najvećom strujom pri faktoru snage jednakom jedan, a pogreška brojila se određuje neposredno nakon opterećenja;

   3) ispitivanje će se provoditi tijekom barem 1 sata, a svakako dok je promjena pogreške tijekom 20 minuta veća od 0,2%;

   4) isto će se išpitivanje provesti uz faktor snage jednak 0,5 ind.

  Promjena pogreške uzrokovana vlastitim grijanjem ne smije prelaziti vrijednosti navedene u ovoj tablici

                              Granice promjene postotne
                      Faktor      pogreške za brojila
  Vrijednost struje          snage cos       razreda točnosti
                                1        1
  Imax                   1        0,7       1,0
                     0,5 ind.      1,0       1,5
  
  

  Članak 26.

  Brojilo ne smije stvarati šum preko vodenja ili isijavanja koji bi mogao izazvati smetnje kod drugih uredaja.

  Prilikom ispitivanja brojila elektrostatičko izbijanje ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

  Prilikom ispitivanja neosjetljivosti na elektromagnetska VF polja bez struje u strujnim krugovima i uz otvorene strujne stezaljke primjena VF polja ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

  Ispitivanje na brze prijelazne pojave (ometajuće impulse) takoder ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

  Članak 27.

  Prilikom ispitivanja tipa brojila potrebno je učiniti ova ispitivanja mehaničkih zahtjeva i klimatskih utjecaja:

   - ispitivanje pomoću udaralice s oprugom

   - ispitivanje na udar

   - ispitivanje na vibracije

   - ispitivanje otpomosti na toplinu i vatru,

   - ispitivanje zaštite od ulaza prašine i vode

   - ispitivanje suhom toplinom

   - ispitivanje hladnoćom

   - ispitivanje ciklusom vlažne topline

   - ispitivanje na sunčevo zračenje.

  Ispitivanja se obavljaju prema IEC 1036.

  Članak 28.

  Brojilo ima kućište koje se može osigurati žigom tako da unutamji dijelovi budu pristupačni tek nakon uništenja žiga.

  Ako drugačije nije određeno, brojila predvidena za priključak na glavne pojne vodove, koji su pri referentnim uvjetima pod faznim naponom većim od 250 V i čije je kućište u cijelosti ili djelomično kovinsko, moraju biti opremljena stezaljkom zaštitnog uzemljenja i vijkom najmanje M4: Dio za uzemljenje se nalazi na. pristupačnom mjestu kućišta, a njegova namjena je jasno označena simbolom za uzemljenje,

  Ako poklopac brojila nije proziran, za očitavanje će se predvidjeti jedan ili više prozorčića od prozirnoga gradiva koji se mogu skinuti tek nakon uništenja žiga (žigova).

  Članak 29.

  Unutar graničnih uvjeta rada električni krugovi i izolacije ne smiju doseći temperaturu koja bi mogla nepovoljno utjecat na rad brojila. Porast temperature u bilo kojoj točki vanjske površine brojila ne smije prelaziti,25 K uz okolnu temperaturu oi 40 C.

  Članak 30.

  Brojilo ima na vidljivu mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani podaci, oznake i simboli. Ti su podaci ispisani na hrvatskom jeziku, trajno i lako čitljivi u normalnim uvjetima rada brojila.

  Članak 31.

  Na natpisnoj pločici moraju se navesti podaci:

   1) vrsta brojila

   2) ime ili znak proizvođača i mjesto proizvodnje,

   3) tvornička oznaka tipa i službena oznaka odobrenja tip;

   4) serijski broj i godina proizvodnje; ako je serijski broj označen na pločici pričvršćenoj na poklopac; taj broj će biti označen i na kućištu brojila

   5) referentni napon u jednom od ovih oblika:

   - broj sastava za pokretanje, ako je više od jedan i napok na stezaljkama naponskoga kruga (naponskih krugova).

   - nazivni napon sustava ili sekundami napon mjemo transfornkatora na koji je brojilo predvideno priključiti

   6) za izravno priključena brojila, osnovna i najveća struj (npr 10 -40 A), a za brojila priključena preko mjernih transformatora nazivna sekundarna struja transformatora (npr. 5 A)

   7) referentna učestalost u Hz

   8) stalnica brojila u imp./kWh ili Wh/imp.

   9) referentna temperatura ako je različita od 23 C

   10) razred točnosti

   11) znak "kvadrat u kvadratu" za brojila s izolacijskim kućištem razreda zaštite II

   12) shema veze.

  Podaci od 1) do 4) mogu biti na natpisnoj pločici pričvršćenoj na poklopcu brojila.

  Podaci od 5) do 12) treba da budu na natpisnoj pločici koja je smještena unutar brojila, a čitljivi s vanjske strane brojila

  Ako je brojilo posebnoga tipa (npr. u slučaju višetarifnog brojila ako se napon preklopnog uređaja razlikuje od referentnog napona), to će biti navedeno na natpisnoj pločici ili na posebnoj pločici.

  Brojila za priključak preko mjemih transformatora imaj natpis "transformatorsko brojilo", odnosno odgovarajući simbol na posebnoj natpisnoj pločici; na kojoj će se moći naknadn upisati prijenosni odnos (odnosi) transformatora kojim treba množiti pokazivanje brojača da bi se dobila energija na primarnoj strani mjernih transformatora.

  Na svakom je brojilu neizbrisivo označena shema spoja. Za višefazna brojila ta shema će pokazivati i redoslijed faza za koje brojilo predvideno. Ako su stezaljke brojila označene, te oznake se vide na shemi.

  Članak 32.

  Stezaljke brojila, ako su grupirane u priključnicu a nisu zaštićene na neki drugi način, imaju poseban poklopac koji se može zaštititi žigom neovisno o poklopcu brojila. Poklopac stezaljki poklapa same stezaljke, vijke za pričvršćenje vodiča te, ako drugačije nije određeno, potrebnu dužinu vanjskih vodiča i njihovu izolaciju tako da onemogućuje vanjske zahvate kojima bi se preko stezaljki moglo utjecati na rad brojila.

  Članak 33.

  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

  Klasa: 011-02/95-03/4

  Urbroj: 558-03/I-95-1

  Zagreb, 8. lipnja 1995.

  Ravnatelj Državnog zavoda normizaciju i mjeriteljstvo

  dr. Jakša Topić, v.r.

  zatvori
  Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2 –
  4
  Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !