Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za tlakomjere za gume – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 25.1.2002 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za tlakomjere za gume

Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

227

Na temelju članka 22.L78906 Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

o mjeriteljskim zahtjevima za tlakomjere za gume

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi kojima moraju udovoljavati tlakomjeri za gume (u daljnjem tekstu: tlakomjeri).

Članak 2.

Tlakomjeri u smislu ovoga pravilnika su mjerila što rade na načelu izravna prijenosa deformacije elastičnoga mjernog elementa, nastale djelovanjem tlaka na pokazni uređaj.

Članak 3.

Tlakomjeri se dijele na:

1. tlakomjere fiksno ili pokretno postavljene u servisnim i benzinskim stanicama što služe za kontrolu tlaka dok se gume pune

2. ručne tlakomjere koji su dio pribora vozila a namijenjeni su povremenoj kontroli tlaka u gumama

3. tlakomjere ugrađene na vozilu, namijenjene neprekidnoj kontroli tlaka u gumama u toku vožnje.

Članak 4.

Mjerna područja tlakomjera mogu biti razna – u granicama od 0 MPa do 1 MPa ili od 0 bar do 10 bar.

Članak 5.

Izrazi u ovom pravilniku znače:

1. oznaka razreda točnosti tlakomjera jest broj koji označuje apsolutnu vrijednost najveće dopuštene mjerne pogreške pri upotrebi manometra, iskazane u postocima gornje granice mjerenja

2. varijacija pokazivanja tlakomjera jest razlika u pokazivanjima manometra na istim pokaznim točkama bilo da pokazivanje odnosno tlak raste ili opada.

 

Članak 6.

Najveće dopuštene pogreške za tlakomjere što se upotrebljavaju u servisnim i benzinskim stanicama i za ručne tlakomjere navedene su u tablici 1.


Gornje granice mjerenja, u MPa

Najveće dopuštene pogreške u MPa

kod prve ovjere

kod ponovne ovjere

do 0,4

više od 0,4 do 1

± 0,008

± 0,016

± 0,01

± 0,02

Članak 7.

Najveće dopuštene pogreške za tlakomjere, iskazane u postocima gornjih granica mjerenja jesu:

1. pri ispitivanju tipa ± 1,3%

2. kod prve ovjere ± 1,3%

3. kod ponovne ovjere i u radu ± 1,6%

Članak 8.

Promjene pokazivanja tlakomjera ne smiju premašiti apsolutnu vrijednost najveće dopuštene pogreške iz članka 7.#clanak7 ovoga pravilnika.

Članak 9.

Promjene pokazivanja tlakomjera pri temperaturama koje odstupaju od 20 oC ± 5 oC ne smiju premašiti ± 0,4% gornje granice mjerenja za svakih 10 oC.

Članak 10.

Tlakomjer se sastoji od ovih dijelova:

1. kućišta s poklopcem

2. pokaznog uređaja (brojčanika i kazaljke)

3. elastičnoga mjernog elementa

4. mehanizma za prijenos tlaka s elastičnoga mjernog elementa na kazaljku

5. nosača s priključkom.

Članak 11.

Kućište tlakomjera mora zaštiti mjerni mehanizam i ljestvicu od prašine i vlage te od udaraca i oštećenja.

Članak 12.

Brojčanik tlakomjera mora biti ravan i tako pričvršćen za kućište da se djelovanjem vibracija ili udaraca ne može pomaknuti.

Ljestvica brojčanika tlakomjera mora imati jednake razmake između bilo kojih dviju uzastopnih podjelnih crta.

Brojevi kojima su obilježene podjelne crte moraju neposredno, a da se ne primjenjuje faktor množenja, iskazivati veličinu izmjerenog tlaka.

Članak 13.

Kazaljka može imati vrh u obliku istokračnog trokuta kojemu osnovica ne premašuje debljinu najuže podjelne crte, a kut pri vrhu ne premašuje 60o.

Vrh kazaljke može imati i oblik noža koji je postavljen okomito na podjelnu ploču, a njegova debljina ne premašuje debljinu najuže podjelne crte.

Vrh kazaljke mora pokrivati od 1/3 do 2/3 duljine najkraćih podjelnih crta.

Razmak između kazaljke i površine brojčanika ne smije biti veći od 0,02 l + 1 mm, gdje je l udaljenost u mm između rotacijske osi kazaljke i njezina vrha.

Članak 14.

Elastični mjerni element je element tlakomjera (npr. tlakomjerska cijev, membrana, mijeh, spiralna opruga, elastična čahura) koji se pod utjecajem mjernog tlaka elastično deformira.

Elastični mjerni element mora biti izrađen od materijala koji osigurava postojanost fizikalno-kemijskih svojstava elementa (npr. od bakrenih, niklenih, čeličnih slitina).

Članak 15.

Mehanizam za prijenos tlaka s elastičnoga mjernog elementa na kazaljku sastoji se od:

1. vodilice vezane jednim krajem za slobodni kraj elastičnoga mjernog elementa, a drugim krajem za segmentni zupčanik

2. segmentnog zupčanika i

3. zupčanika.

Članak 16.

Nosač s priključkom mora biti vezan za elastični mjerni element i preko njega se mora prenositi tlak s pneumatika na elastični mjerni instrument.

Članak 17.

Ručni tlakomjeri mogu imati uređaj za blokiranje i vraćanje kazaljke u osnovni položaj. Uređaj mora omogućiti očitavanje vrijednosti izmjerenog tlaka nakon odvajanja tlakomjera od ventila gume.

Članak 18.

Vrijednost podjeljka tlakomjera mora iznositi 0,01 MPa odnosno 0,1 bar.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, vrijednost podjeljka ručnog tlakomjera čija je gornja granica mjerenja viša od 0,4 MPa odnosno 4 bar može biti i veća, ali ne veća od 0,025 MPa odnosno 0,25 bar.

Članak 19.

Širina podjeljka ne smije biti manja od 1,5 mm.

Širine podjeljka istog brojčanika ne smiju se međusobno razlikovati više od 1/5 širine najmanjeg podjeljka.

Debljina podjelne crte ne smije biti veća od 1/5 širine podjeljka.

Svaka peta podjelna crta mora se razlikovati od ostalih podjelnih crta većom duljinom, a svaka peta ili deseta crta mora biti brojčano obilježena.

Ljestvica na brojčaniku mora biti vidljiva i lako čitljiva s udaljenosti najmanje 0,6 m, bez optičkog sistema za uvećavanje.

Članak 20.

Tlakomjer mora biti tako konstruiran da izdrži:

1. tlak koji 15 minuta premašuje gornju granicu mjerenja 25%

2. 1.000 impulsa što ih daje tlak koji varira od 0% do 90% ili 95% gornje granice mjerenja, ako je riječ o tlakomjerima što se upotrebljavaju u servisnim i benzinskim stanicama te o ručnim tlakomjerima

3. 10.000 ciklusa tlaka koji polako varira od 0% do 75% gornje granice mjerenja, s učestalosti koja ne premašuje 60 ciklusa u minuti, ako je riječ o manometrima što se upotrebljavaju u servisnim i benzinskim stanicama te o ručnim manometrima čiji se uređaj za blokadu zaustavlja nakon mjerenja

4. 20.000 ciklusa tlaka koji polako varira od 25% do 75% gornje granice mjerenja, s učestalosti koja ne premašuje 60 ciklusa u minuti, ako je riječ o tlakomjerima što su ugrađeni u vozilu

5. temperatura okoline – 20 oC i + 50 oC svaku po šest sati

6. vibracije frekvencije 50 Hz i ubrzanje 50 m/s2 – dva sata, ako je riječ o ručnim tlakomjerima i tlakomjerima što su ugrađeni u vozilu

7. potrese učestalosti od 80 do 120 udara u minuti i ubrzanje 50 m/s2 – dva sata, ako je riječ o tlakomjerima što su ugrađeni u vozilu, odnosno ubrzanje 70 m/s2, ako je riječ o ručnim tlakomjerima.

Granice dopuštene pogreške mjerenja i varijacije pokazivanja tlakomjera nakon što tlakomjer u tijeku jednog sata nije bio pod tlakom, ne smiju premašivati vrijednosti granica dopuštenih pogrešaka što su propisane ovim pravilnikom.

Članak 21.

Natpisi i oznake na tlakomjeru moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Natpisi i oznake moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uvjetima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati niti skinuti.

Članak 22.

Na brojčaniku tlakomjera mora se ispisati:

1. oznaka mjerne jedinice

2. razred točnosti

3. znak koji pokazuje radni položaj tlakomjera, ako je to potrebno.

Članak 23.

Na brojčaniku ili na kućištu tlakomjera moraju se ispisati:

1. tvrtka odnosno ime ili znak proizvođača

2. tvornički broj (tekući broj proizvodnje)

3. godina proizvodnje

4. natpis »tlakomjer za gume«

5. službena oznaka tipa manometra, ako je tip ispitan.

Članak 24.

Na tlakomjerima što su ugrađeni u vozilu mora se ispisati:

1. tip automobilskih guma

2. visina tlaka koja odgovara tom tipu.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/6

Urbroj: 558-03/1-02-1

Zagreb, 17. siječnja 2002.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za tlakomjere za gume –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !