Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se određuje zamućenost ispušnih plinova kompresijskih motora sa samozapaljenjem – (“Narodne novine”, br. XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
115 30.10.1997 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se određuje zamućenost ispušnih plinova kompresijskih motora sa samozapaljenjem

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 22.L51492 Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE ODREĐUJE ZAMUĆENOST ISPUŠNIH PLINOVA KOMPRESIJSKIH MOTORA SA SAMOZAPALJENJEM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se mjeriteljski zahtjevi kojima moraju udovoljavati uređaji kojima se određuje zamućenost pri prolazu svjetlosti kroz ispušne plinove kompresijskih motora sa samozapaljenjem (diesel motora) motornih vozila osim motocikala (u daljnjem tekstu dimometri).

Članak 2.

Dimometri su uređaji kojima se mjeri smanjenje jačine svjetla koje prolazi kroz raspršenu čađu u ispušnim plinovima diesel motora.

Smanjenje jačine svjetla iz stavka 1. ovog članka izražava se kao koeficijent zamućenja (u daljnjem tekstu koeficijent K), odnosno stupanj zamućenja.

Članak 3.

Koeficijent K izražava se u m-1, a stupanj zamućenja u postocima (%).

Koeficijent K (m-1) = (1/d) ´ In (1/t)

d... debljina dimnog sloja

Navedena definicija vrijedi za duljinu propusnosti od 430 mm.

Stupanj zamućenja (%) = 100 (1-t)

t... stupanj propusnosti

II. IZRADBENA SVOJSTVA

Članak 4.

Dimometar mora biti konstruiran za mjerenje pri ovim uvjetima:

1. Atmosferskom tlaku 1013 mbar ± 50 mbar.

2. Temperaturi okoline od +5°C do +40°C.

Kućište dimometra, koje sadrži mehaničke, električne i elektroničke dijelove, mora biti napravljeno tako da omogući stavljanje ovjernih žigova.

Svi uređaji za namještanje, čije djelovanje može mijenjati rezultate mjerenja, moraju se zaštititi ovjernim žigovima tako da bilo koje slučajno ili namjerno namještanje bude nemoguće bez uništenja i oštećenja ovjernih žigova.

Konstrukcija dimometra mora omogućavati njegovu nesmetanu uporabu, jednostavno rukovanje njime te njegovo ugađanje.

Dijelovi dimometra moraju se izraditi od gradiva kojim se osigurava njihova postojanost u uobičajenim uvjetima uporabe.

Kućište dimometra mora se tako izraditi da dijelovi uređaja budu zaštićeni od vanjskih udara, prašine i vlage.

Gradivo od kojega su izrađeni dijelovi namijenjeni uzimanju uzorka plina i koje je u dodiru s uzorkom, ne smije onečišćavati niti mijenjati sastav ispušnoga plina.

III. MJERNO-TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 5.

Dimometri moraju udovoljavati ovim zahtjevima:

1. Imati mjerno područje izraženo logaritamskom ljestvicom koeficijenta K (m-1) ili postotnom ljestvicom od 0-100% zamućenja.

2. Izmjerene vrijednosti na pokaznom uređaju ne smiju odstupati za više od ±5% u odnosu na deklariranu vrijednost zamućenja etalona.

3. U granicama dopuštene pogreške biti neosjetljiv na promjene ±10% napona napajanja.

4. U granicama temperature okoline mjerni se rezultati ne smiju razlikovati od rezultata dobivenih pri 20 °C ± 5 °C za više od 1,0%.

5. U granicama dopuštene pogreške, biti neosjetljiv na promjene ±50% nazivnog protoka plina što ga je naveo proizvođač.

IV. ISPITIVANJE TOČNOSTI

Članak 6.

Za ispitivanje točnosti mjerenja dimometra upotrebljava se ova oprema:

1. Etalonski uređaj koji se upotrebljava kao transfer etalon za ispitivanje mjernih filtera (stakalca) dimometra ili

2. Spektrofotometar koji se upotrebljava kao sekundarni etalon (u području spektra od 300 nm do 800 nm) za ispitivanje mjernih filtara (stakalca) dimometra.

Izmjerena vrijednost zamućenja filtara (stakalca) dimometra ne smije odstupati za više od ±5% u odnosu na deklariranu vrijednost zamućenja etalona.

3. Kontrolni uređaj za mjerenje broja okretaja motora. Izmjerena vrijednost broja okretaja motora pomoću uređaja za mjerenje broja okretaja ne smije odstupati za više od ±10% od vrijednosti broja okretaja motora izmjerene s pomoću kontrolnog uređaja.

V. GRANICE DOPUŠTENE POGREŠKE

Članak 7.

Točnost mjerenja dimometra utvrđuje se održavanjem rezultata mjerenja u granicama dopuštene pogreške (GDP), utvrđene u tablici 1.

Tablica 1: Granice dopuštene pogreške
_____________________________________________________________

Redni  Mjerna veličina     Granice dopuštene pogreške
broj
_____________________________________________________________

1.   stupanj zamućenja   ±5% od izmjerene vrijednosti
_____________________________________________________________
2.   koeficijent       ±0,3 m-1 od izmjerene
    zamućenja        vrijednosti
_____________________________________________________________

VI. NATPISI I OZNAKE

Članak 8.

Natpisi i oznake na dimometru moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Dimometri moraju imati ove natpise i oznake, jasno vidljive, čitljive i neizbrisive u uobičajenim uvjetima uporabe:

1. naziv ili znak proizvođača

2. oznaku tipa dimometra

3. serijski ili tvornički broj i godinu proizvodnje

4. službenu oznaku dimometra iz tipnog odobrenja, ako je dimometar tipno ispitan

5. mjerno područje dimometra

6. protok crpke

7. napon i učestalost izvora napajanja.

Natpisi i oznake iz stavka 2. ovoga članka moraju se nalaziti na vidljivu mjestu na dimometru ili na natpisnoj pločici dimometra.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/97-04/7
Urbroj: 558-03/1-97-1
Zagreb, 27. listopada 1997.

Ravnatelj
Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se određuje zamućenost ispušnih plinova kompresijskih motora sa samozapaljenjem –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !