Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri vlažnost zrnja žitarica i sjemenki uljarica – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 05.06.1996 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri vlažnost zrnja žitarica i sjemenki uljarica

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 22.L40569 Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA VLAGOMJERE KOJIMA SE MJERI VLAŽNOST ZRNJA ŽITARICA I SJEMENKI ULJARICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati vlagomjeri kojima se mjeri vlažnost zrnja žitarica i sjemenki uljarica (u daljnjem tekstu: "vlagomjeri").

Odredbe ovoga pravilnika odnose se na vlagomjere koji se upotrebljavaju za statičke uzorke.

Članak 2.

Vlagomjer je mjerni instrument kojim se određuje količina vlage, odnosno količina vlage i hlapljivih tvari, zajednički određeni kao "količina vlage" (u daljnjem tekstu: "količina vlage"), u zrnju žitarica i sjemenkama uljarica.

Vlagomjeri mogu biti s izravnim mjerenjem i pokazivanjem količine vlage ili s mjerenjem i pokazivanjem s pomoću pretvorbenih ili ispravljačkih tablica.

Članak 3.

Vlagomjeri se s obzirom na tehničke posebnosti razvrstavaju u razred A i razred B.

Članak 4.

U smislu ovoga pravilnika smatra se da je:

- količina vlage - smanjenje mase što nastaje sušenjem uzorka zrnja žitarica odnosno sjemenki uljarica pri određenim uvjetima, a izražava se u masenim postocima prema izrazu:

(m1- m2)x100/m1

u kojem je:

m1 - masa uzorka prije sušenja

m2 - masa uzorka nakon sušenja;

- pretvorbena tablica - svaki sustav vrijednosti, tablica, grafikon ili dijagram koji se rabe za određivanje količine vlage temeljem vrijednosti koju pokazuje vlagomjer koji nema uređaj za odabir vrsta i kad se odnos između pokazivanja vlagomjera i količine vlage mijenja s obzirom na vrstu zrnja ili sjemenja na kojem se obavlja mjerenje;

- ispravljačka tablica - svaki sustav vrijednosti, tablica, grafikon ili dijagram koji se rabe za određivanje količine vlage temeljem vrijednosti koju pokazuje vlagomjer kad se pokazna vrijednost mijenja zbog utjecaja veličine koju vlagomjer ne uzima automatski u obzir (npr. temperatura uzorka, temperatura ili vlažnost okoliša);

- dogovorna ljestvica - pokazna ljestvica vlagomjera s koje se mjerene vrijednosti dobivaju s pomoću pretvorbenih tablica (na toj se ljestvici vrijednost pokazuje bez protege);

- kontrolna vrijednost - vrijednost koju vlagomjer pokazuje kao rezultat simulacije mjerenja.

II. OPĆI TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 5.

Vlagomjeri mogu imati:

1. mjerno područje od 0 masenih % do 100 masenih %

2. ograničeno mjerno područje, ovisno o vrsti zrnja ili sjemenki čija se količina vlage mjeri.

Vlagomjeri mogu pokazivati 0 masenih % količine vlage, a vrijednost je "ništica" "mehanička" ili "električna", već prema načelu mjerenja instrumenta.

Kod vlagomjera s izravnim mjerenjem i pokazivanjem količine vlage "ništica" je vrijednost mjerenja kad je mjerna komora prazna ili je to prikaz pokaznog uređaja prije započetog mjerenja.

Kod vlagomjera s pretvorbenim tablicama "ništica" se pokazuje na dogovornoj ljestvici kad je vrijednost izmjerene količine ništica.

Izmjerena količina vlage izražava se kao količina ili kao funkcija različitih veličina: mase, obujma, temperature, električnog otpora ili kapaciteta.

Članak 6.

Načelo mjerenja vlagomjerom temelji se na bilo kojem fizikalnom ili fizikalno-kemijskom postupku koji omogućuje pokazivanje količine vlage uzorka cijelog zrnja ili sjemenja izravno ili neizravno.

Kad načelo mjerenja vlagomjerom zahtijeva uporabu mlina, mlin je sastavni dio vlagomjera, a konstrukcija i način uporabe mlina u sklopu s mjernim dijelom mora onemogućivati bilo kakve promjene količine vlage.

Članak 7.

Tipno ispitivanje, prvo ovjeravanje i ponovno ovjeravanje vlagomjera obavlja se u skladu s odredbama članka 32.#clanak32, 33.#clanak33 i 34.#clanak34 ovoga pravilnika i drugim propisima.

III. IZRADBENI ZAHTJEVI

Članak 8.

Vlagomjeri trebaju biti čvrsto i dobro napravljeni.

Konstrukcija vlagomjera mora omogućivati njegovu nesmetanu uporabu, jednostavno rukovanje njime te njegovo ugađanje, zatvaranje i žigosanje.

Sastavni dijelovi vlagomjera moraju biti od gradiva koje u uvjetima normalne uporabe neće promijeniti svoja svojstva tako da bi to moglo utjecati na skup mjeriteljskih svojstava i značajki propisanih ovim pravilnikom.

Kućište vlagomjera mora biti čvrsto i tako izrađeno da u normalnim radnim uvjetima svi unutarnji dijelovi vlagomjera budu zaštićeni od dodira i nenamjernih oštećenja te od vode, vlage, prašine i mehaničkih nečistoća.

Članak 9.

Kad vlagomjer pokazuje količinu vlage različitih vrsta zrnja žitarica i sjemenki uljarica izravno, bez uporabe pretvorbenih tablica, a opremljen je uređajem za odabir vrsta zrnja žitarica i sjemenki uljarica na kojima se obavlja mjerenje, mora taj uređaj biti tako konstruiran da njegov rad bude jasno vidljiv svima nazočnima te mora jasno pokazivati naziv odabrane vrste.

Kad vlagomjer pokazuje količinu vlage neizravno, mora biti opremljen potrebnim pretvorbenim tablicama da se može dobiti količina vlage svake pojedinačne vrste.

Zahtjevi koji se odnose na raspon ljestvice propisani u članku 5.#clanak5 stavak 1. ovoga pravilnika i najveće dopuštene pogreške propisane u članku 32.#clanak32 ovoga pravilnika primjenjuju se na rezultate količine vlage očitane u pretvorbenim tablicama i izražene kao maseni postotak (maseni %), a ne primjenjuju se na rezultate dobivene "dogovornom ljestvicom" vlagomjera.

Članak 10.

Kad je pri određivanju količine vlage obvezatna uporaba pretvorbenih ili ispravljačkih tablica, moraju se zadovoljiti ovi zahtjevi:

1. Uporabu svih pretvorbenih ili ispravljačkih tablica mora odobriti ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

2. Proizvođač vlagomjera mora istaknuti na vidljivu mjestu uz pokazni uređaj vlagomjera napomenu o obvezatnosti uporabe tablica ili ona mora biti sadržana u uputi za uporabu.

3. Vlagomjer mora imati jasne i podrobne upute za uporabu tablica.

Članak 11.

Kad je pri određivanju količine vlage obvezatna uporaba ispravljačkih tablica, to isključuje uporabu pretvorbenih tablica, a ljestvica pokaznog uređaja vlagomjera mora biti stupnjevana u masenim postocima.

Članak 12.

Raspon ljestvice pokaznog uređaja vlagomjera mora se odabrati od ovih vrijednosti: 0,1 maseni %, 0,2 maseni % ili 0,5 maseni %, i to tako da bez obzira koju vrijednost količine vlage pokazuje vlagomjer izravno ili neizravno, taj broj ostaje manji ili jednak polovici najveće dopuštene pogreške propisane člankom 32.#clanak32 ovoga pravilnika tijekom tipnog ispitivanja za vlagomjere razreda točnosti I.

Članak 13.

Vlagomjeri koji ne rade na načelu sušenja toplinom moraju biti opremljeni uređajem koji omogućuje određivanje kontrolne vrijednosti.

Članak 14.

Vlagomjer koji je opremljen uređajem za namještanje ništice omogućuje trajno namještanje na ništicu.

Članak 15.

Kod uređaja s analognim pokazivanjem pokazni uređaj opremljen je ljestvicom i kazaljkom.

Za ljestvice stupnjevane u masenim postocima kao i za dogovorne ljestvice razmaci između podjeljaka ljestvice moraju biti najmanje 1,25 mm.

Podjeljci ljestvice moraju biti tanki i iste debljine.

Kazaljka mora biti jasna i vidljiva, debljine jednake 1/4 razmaka između dva podjeljka, a kraj kazaljke mora pokrivati najmanje 1/3 duljine najkraćega podjeljka.

Namještanje ispitne vrijednosti i moguće ništice mora biti moguće unutar polovice razmaka između dvaju podjeljaka.

Članak 16.

Kod vlagomjera s izravnim pokazivanjem količine vlage ljestvica mora biti obrojčena na cijelu vrijednost količine vlage, izraženo u masenim postocima.

Podjeljci ljestvice koji pokazuju cijele vrijednosti količine vlage moraju biti dulji od podjeljaka ljestvice koji pokazuju decimalne vrijednosti količine vlage.

Pri neprekidnom pomicanju kazaljke znak "ništica" mora biti označen crtom, a pomak kazaljke ispod ništice pokazivati najmanje 0,2 masenih %.

Članak 17.

Kod vlagomjera s neizravnim pokazivanjem količine vlage, bez obzira na vrstu žitarica ili vrstu uljarica, raspon dogovorne ljestvice odnosno vrijednost pretvorena u jedinice količine vlage mora biti manja ili jednaka rasponu ljestvice propisane člankom 12.#clanak12 ovoga pravilnika.

Obrojčeni podjeljci ljestvice moraju biti dulji od podjeljaka ljestvice koji pokazuju decimalne vrijednosti.

Sve brojke prikazane na dogovornoj ljestvici moraju biti prikazane u pretvorbenim tablicama u "ulaznom stupcu".

Članak 18.

Na isprekidanom pokaznom uređaju s pripadajućim brojkama gdje je očitavanje količine vlage izravno ili neizravno, moraju brojke imati visinu od najmanje 10 mm.

Kod dogovorne ljestvice brojke koje se pojavljuju na digitalnom pokaznom uređaju, moraju biti prikazane u pretvorbenim tablicama u "ulaznom stupcu".

Članak 19.

Pokazivanje rezultata mjerenja mora biti nedvojbeno.

Članak 20.

Vlagomjeri se mogu napajati električnom strujom iz mreže ili iz baterija.

Vlagomjeri koji se napajaju iz baterija moraju imati uređaj koji pokazuje kad se napon na baterijama snizi do granice ispod koje mjerenje može biti netočno, odnosno kad je baterije potrebno ponovno napuniti ili ih zamijeniti novima.

Članak 21.

Vlagomjeri koji se napajaju iz mreže moraju biti neosjetljivi na promjenu nazivnog napona električnog izvora u granicama od -15% do +10% i na promjenu nazivne učestalosti od -2% do +2%.

Ako su promjene napona takve da zbog njih izmjerena količina vlage odstupa od prave vrijednosti više od 0,2%, mora se pojaviti svjetlosni signal kao upozorenje.

Članak 22.

Vlagomjeri se moraju konstruirati tako da ne budu osjetljivi na vanjsko magnetsko polje u granicama od -0,2% do +0,2% izmjerene količine vlage.

Članak 23.

Vlagomjeri s uređajem za sušenje i vagom moraju zadovoljiti ove zahtjeve:

1. Masa uzorka za mjerenje količine vlage ne smije biti manja od 5 g.

2. Točnost utega i vaga mora odgovarati točnosti koju je za vlagomjer naveo proizvođač.

3. Zdjelice za sušenje i zdjelice vage moraju biti izrađene od nehrđajućeg gradiva koje ne upija vlagu.

4. Najveće dopuštene razlike temperature u sušnici koje je odredio proizvođač ne smiju utjecati na rezultate mjerenja.

5. Kad proces mjerenja nije automatski, kraj mjerenja mora biti označen vizualnim ili zvučnim signalom.

Članak 24.

Svi uređaji za namještanje čije djelovanje može mijenjati rezultate mjerenja moraju se zaštititi ovjernim žigovima tako da bilo kakvo slučajno ili lažno namještanje bude nemoguće bez uništavanja i oštećivanja ovjernih žigova.

Kućište vlagomjera koje sadrži mehaničke, električne i elektroničke dijelove mora biti tako konstruirano da omogući smještaj ovjernih žigova.

Zamjena ili punjenje baterija mora biti moguće bez oštećenja ovjernih žigova.

Bilo kakve uvjetovane pločice s podacima ili pločice koje se utiskuju moraju biti smještene i pričvršćene na kućištu i zaštićene ovjernim žigovima.

Pretvorbene i ispravljačke tablice kao sastavni dijelovi vlagomjera moraju imati oznake da je njihovu uporabu odobrio ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

IV. VLAGOMJERI RAZREDA A

Članak 25.

Vlagomjeri razreda A vlagomjeri su koji moraju zadovoljavati zahtjeve iz članka 23.#clanak23 ovoga pravilnika kao i ove zahtjeve:

1. Moraju biti potpuno automatizirani.

2. Moraju biti napravljeni kao jedan cjelovit uređaj, a svi dijelovi bilo da služe za obradu uzorka (mljevenje, zagrijavanje itd.) ili mjerenje fizikalnih i kemijskih parametara u svezi s izračunom konačnog rezultata količine vlage (vaga, temperaturno osjetilo itd.) moraju biti ugrađeni u sam uređaj.

Ako se rabe uređaji za razvrstavanje i čišćenje, mogu biti odvojeni od samog vlagomjera.

3. Moraju biti opremljeni uređajem za pisanje koji može biti ugrađen u vlagomjer ili smješten neposredno uz njega. Rezultat mjerenja mora biti napisan u brojkama zaokruženim na najmanji razmak oznaka ljestvice. Ako je pokazivanje digitalno, ispis je uređaja za pisanje prikaz pokaznog uređaja. Ako vlagomjer ima uređaj za odabir vrsta, označivanje zrnja i sjemenja mora biti specificirano na ispisnom listiću.

Članak 26.

Kod vlagomjera s analognim pokaznim uređajem ne smije doći do ispisa rezultata na uređaju za pisanje prije kraja mjerenja.

Kod vlagomjera s digitalnim pokazivanjem, pokazivanje rezultata i ispis rezultata na uređaju za pisanje ne smije biti moguće prije kraja mjerenja.

Članak 27.

Ispis rezultata uređajem za pisanje mora biti unutar mjernoga područja propisanog u članku 5.#clanak5 ovoga pravilnika.

Automatski uređaj u sklopu s pokaznim uređajem ili neposredno uz njega mora zabilježiti nepravilnu uporabu upozoravajućim svjetlom za digitalni pokazni uređaj i crvenim svjetlom za analogni pokazni uređaj za mjerno područje izvan mjernoga područja propisanog u članku 5.#clanak5 ovoga pravilnika.

Članak 28.

Vlagomjer mora biti konstruiran tako da nije moguće novo mjerenje prije nego što bude ispražnjena mjerna komora.

Članak 29.

Kod vlagomjera koji rade na načelu sušenja toplinom uređaj s vizualnim ili zvučnim upozorenjem upozorava da mjerenje nije dopušteno sve dok nisu postignuti uvjeti iz uputa za uporabu (npr. temperatura na početku sušenja), a pokazni uređaj ne smije pokazivati rezultat mjerenja prije nego je završeno razdoblje sušenja.

V. VLAGOMJERI RAZREDA B

Članak 30.

Vlagomjeri razreda B vlagomjeri su koji moraju zadovoljavati zahtjeve iz članka 23.#clanak23 ovoga pravilnika. Mogu biti automatski, poluautomatski ili ručni, a mogu imati i nekoliko uređaja s ručnim rukovanjem.

Kad načelo mjerenja vlagomjerom zahtijeva stavljanje određene mase uzorka zrnja i sjemenja u mjernu komoru, vaga mora biti čvrste građe i omogućavati određivanje mase uzorka s točnošću sukladnom prijedlogu proizvođača, a određenom u tipnom odobrenju.

Kad načelo mjerenja vlagomjerom zahtjeva mjerenje temperature uzorka, uređaj za mjerenje temperature mora biti čvrste građe i sastavni dio mjerne jedinice. Točnost određivanja temperature sukladna je prijedlogu proizvođača, a određena je tipnim odobrenjem.

Kad je vlagomjer opremljen uređajem za namještanje ništice, taj uređaj mora biti dostupan korisniku, ali mora biti i tako konstruiran da je njegov rad jasno vidljiv svima nazočnima.

VI. NAJVEĆE DOPUŠTENE POGREŠKE

Članak 31.

Apsolutna pogreška vlagomjera za dani uzorak zrnja žitarica ili sjemenki uljarica jest algebarska razlika između rezultata mjerenja i dogovorne stvarne vrijednosti količine vlage dobivene u referencijskim uvjetima.

Vlagomjeri razreda A ili razreda B razvrstani su u razred točnosti I ili razred točnosti II, čije su najveće dopuštene pogreške propisane u članku 32.#clanak32, 33.#clanak33 i 34.#clanak34 ovoga pravilnika.

Članak 32.

Najveće dopuštene pogreške tijekom tipnog ispitivanja vlagomjera računano na količinu vlage mogu biti unutar granica:

a) kod vlagomjera razreda točnosti I:

1. za zrnje žitarica osim kukuruza, riže, sirka te za sjemenke uljarica osim suncokreta:

- ± 0,3masena % - ako je količina vlage manja ili jednaka 10 masenih %

- ± 3/100 dijela količine vlage - ako je količina vlage veća od 10 masenih %

2. za kukuruz, rižu, sirak i suncokret.

- ± 0,4 masena % - ako je količina vlage manja ili jednaka 10 masenih %

- ± 4/100 dijela količine vlage - ako je količina vlage veća od 10 masenih %

b) kod vlagomjera razreda točnosti II:

1. za zrnje žitarica osim kukuruza, riže, sirka te za sjemenke uljarica osim suncokreta:

- ± 0,4 masena % - ako je količina vlage manja ili jednaka 10 masenih %

- ± 4/100 dijela količine vlage - ako je količina vlage veća od 10 masenih %

2. za kukuruz, rižu, sirak i suncokret:

- ± 0,5 masena % - ako je količina vlage manja ili jednaka 10 masenih %

- ± 5/100 dijela količine vlage - ako je količina vlage veća od 10 masenih %.

Članak 33.

Najveće dopuštene pogreške tijekom prvog ovjeravanja vlagomjera računano na količinu vlage moraju biti unutar granica najveće dopuštene pogreške propisane člankom 32.#clanak32 ovoga pravilnika uvećano za ± 0,2 masena %.

Članak 34.

Najveće dopuštene pogreške tijekom ponovnog ovjeravanja vlagomjera računano na količinu vlage moraju biti unutar granica najveće dopuštene pogreške propisane člankom 32.#clanak32 ovoga pravilnika ovećano za ±0,4 masena %.

VII. NATPISI I OZNAKE

Članak 35.

Natpisi i oznake na vlagomjeru moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom.

Članak 36.

Vlagomjeri moraju imati ove natpise i oznake, jasno vidljive, čitljive i neizbrisive kod normalnih uvjeta uporabe:

1. ime i naslov ili znak proizvođača

2. naziv "vlagomjer" i tip vlagomjera

3. tvornički broj i godinu proizvodnje

4. službenu oznaku vlagomjera iz tipnog odobrenja, ako je tipno ispitan

5. vrste žitarica i uljarica koje se mogu ispitivati vlagomjerom

6. mjerno područje

7. temperaturno područje

8. vrstu napajanja.

Natpisi i oznake iz stavka 1. ovog članka moraju biti na posebnoj natpisnoj pločici smještenoj i pričvršćenoj na kućištu vlagomjera.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o metrološkim uvjetima za vlagomjere kojima se mjeri vlažnost zrna žitarica i sjemenki uljaricaL40571 ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 38.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1997.

Klasa: 011-02/96-03/1
Urbroj: 558-03/1-96-3
Zagreb, 21. svibnja 1996.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri vlažnost zrnja žitarica i sjemenki uljarica –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !