Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
40 7.4.2008 Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1355

Na temelju članka 11.L389904 stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04 i 79/07) ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O MOBILIZACIJI I DJELOVANJU OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se mobiliziranje, pozivanje i aktiviranje operativnih snaga zaštite i spašavanja te zapovijedanje tijekom njihovog djelovanja u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Republike Hrvatske, i to: stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništava civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite, službi i postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje, službi i postrojbi pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti i drugih operativnih snaga zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: operativne snage).

Članak 2.

Operativne snage mobiliziraju se, pozivaju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 3.

U smislu odredbi ovog Pravilnika:
»aktiviranje« je postupak kojim općinski načelnik, gradonačelnik, župan i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje na prijedlog stožera zaštite i spašavanja i sukladno planu zaštite i spašavanja određene razine, gotovim operativnim snagama zaštite i spašavanja nalažu obvezno sudjelovanje u aktivnostima zaštite i spašavanja;
»gotove operativne snage« su postrojbe, stručni timovi te ukupni ljudski i materijalni resursi pravnih osoba, središnjih tijela državne uprave te udruga građana i organizacija kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost;
»mobilizacija« je ujedinjenje postupaka i aktivnosti kojima se operativne snage i sredstva zaštite i spašavanja prevode u stanje pripravnosti za organizirano uključivanje u provođenje mjera i aktivnosti sustava zaštite i spašavanja po nalogu općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a provode je općinske, gradske i županijske službe, službe Državne uprave za zaštitu i spašavanje, područni uredi za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje te odgovorne osobe u operativnim snagama zaštite i spašavanja;
»mobilizacija u civilnoj zaštiti« je pozivanje i dolazak obveznika civilne zaštite, na operativnim planom civilne zaštite utvrđenu lokaciju te izuzimanje, dostava i raspodjela materijalno-tehničkih sredstava i opreme obveznicima i postrojbama civilne zaštite;
»neposredna prijetnja« je stanje koje uzročno-posljedično prethodi katastrofi i velikoj nesreći, karakterizirano značajkama iz kojih je razvidna znatna vjerojatnost njihovog nastajanja u ograničenom vremenskom roku na određenom području;
»pozivanje« su različiti postupci (putem teklića, telefona, centara 112, sredstvima javnog priopćavanja i dr.) primjereni potrebama pozivanja pripadnika operativnih snaga za sudjelovanje u aktivnostima zaštite i spašavanja u nadležnosti službi Državne uprave za zaštitu i spašavanje i područnih ureda za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje te odgovornih osoba u operativnim snagama zaštite i spašavanja;
»pripravnost« je postupno dovođenje operativnih snaga i sredstava za zaštitu i spašavanje u stanje spremnosti za izvršavanje namjenskih zadaća.

II. POZIVANJE, MOBILIZACIJA, AKTIVIRANJE I ZAPOVIJEDANJE OPERATIVNIM SNAGAMA

1. Stožeri zaštite i spašavanja

Članak 4.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik, gradonačelnik, župan i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Članak 5.

Načelnik stožera zaštite i spašavanja općine je zamjenik načelnika općine.
Članovi stožera iz stavka 1. ovog članka, osim osoba imenovanih sukladno članku 9. stavku 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, po dužnosti su zapovjednik vatrogasne zajednice općine (područni vatrogasni zapovjednik) ili zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe, u općini u kojoj nije osnovana vatrogasna zajednica.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, sukladno mogućnostima u odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće, dužan je stožeru zaštite i spašavanja općine pružati stručnu pomoć tijekom vremenskog perioda u kojem je aktiviran.

Članak 6.

Načelnik stožera zaštite i spašavanja grada je zamjenik gradonačelnika.
Članovi stožera iz stavka 1. ovog članka, osim osoba imenovanih sukladno članku 9. stavku 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, po dužnosti su zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada ili zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice grada u kojem nema javne vatrogasne postrojbe i zapovjednik zapovjedništva civilne zaštite.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, sukladno mogućnostima u odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće, dužan je stožeru zaštite i spašavanja grada pružati stručnu pomoć tijekom vremenskog perioda u kojem je aktiviran.

Članak 7.

Načelnik stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba je zamjenik gradonačelnika.
Članovi stožera iz stavka 1. ovog članka, osim osoba imenovanih sukladno članku 9. stavku 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, po dužnosti su pročelnik Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Zagreb, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, načelnik Policijske uprave zagrebačke i zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada Zagreba.

Članak 8.

Načelnik stožera zaštite i spašavanja županije je zamjenik župana.
Članovi stožera iz stavka 1. ovog članka, osim osoba imenovanih sukladno članku 9. stavku 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, po dužnosti su načelnik Odjela za zaštitu i spašavanje Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Zagreb, županijski vatrogasni zapovjednik i zamjenik načelnika Policijske uprave zagrebačke.
Članovi stožera iz stavka 1. ovog članka u Županiji zagrebačkoj, osim osoba imenovanih sukladno članku 9. stavku 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, po dužnosti su načelnik Odjela za zaštitu i spašavanje Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Zagreb, županijski vatrogasni zapovjednik i zamjenik načelnika Policijske uprave zagrebačke.

Članak 9.

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske po dužnosti je zamjenik ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Članovi Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske, osim osoba koje ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje predlaže Vladi Republike Hrvatske iz reda rukovodećih državnih službenika središnjih tijela državne uprave, pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost i djelatnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje, po dužnosti su zapovjednik civilne zaštite Republike Hrvatske, glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske i glavni nadzornik Sustava 112.

Članak 10.

Stožere zaštite i spašavanja iz članaka 5.#clanak5, 6.#clanak6, 7.#clanak7 i 8.#clanak8 ovog Pravilnika imenuju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pozivanje i aktiviranje stožera iz stavka 1. ovog članka nalaže općinski načelnik, gradonačelnik, gradonačelnik Grada Zagreba i župan.
Članovi stožera iz stavka 1. ovog članka pozivaju se, u pravilu, putem nadležnih županijskih centara 112 ili na način utvrđen planom zaštite i spašavanja određene razine.
Plan pozivanja stožera iz stavka 1. ovog članka donosi općinski načelnik, gradonačelnik, gradonačelnik Grada Zagreba i župan i dio je plana zaštite i spašavanja općine, grada, Grada Zagreba i županije.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe stožera zaštite i spašavanja iz stavka 1. ovog članka obavljaju jedinstveni upravni odjeli jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 11.

Pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske nalaže ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Članovi Stožera iz stavka 1. ovog članka pozivaju se, u pravilu, putem Državnog centra 112, na temelju Plana pozivanja kojeg donosi ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

2. Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost (gotove snage)

Članak 12.

Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost i pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje, aktiviraju se na zahtjev općinskog načelnika, gradonačelnika, gradonačelnika Grada Zagreba, župana i ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, uz koordinaciju nadležnog stožera zaštite i spašavanja i sukladno planu zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Republike Hrvatske.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka sadrži mjesto i zadaće na kojima će postrojbe i stručni timovi biti angažirani i predviđeno vrijeme angažiranja.
Čelnik pravne osobe i središnjeg tijela državne uprave iz stavka 1. ovog članka dužan je podnositelja zahtjeva odmah izvijestiti o mogućnostima za stavljanje na raspolaganje postrojbi i stručnih timova ili članova stručnih timova za zaštitu i spašavanje i materijalno-tehničkih sredstava tako da se ne naruši provedba mjera sigurnosti u pravnoj osobi, odnosno da se sukladno operativnom planu zaštite i spašavanja, propisima o zaštiti na radu i drugim posebnim propisima prioritetno intervenira za potrebe pravne osobe.
Sastavni dio izvješća iz stavka 3. ovog članka su podaci o kapacitetima postrojbe i stručnog tima, procijenjenom vremenu dolaska na mjesto izvršavanja zadaća, osobnoj i skupnoj opremi i sredstvima koja se upućuju te podaci o zapovjedniku, odnosno voditelju.

Članak 13.

Zahtjev za aktiviranjem gotovih snaga zaštite i spašavanja podnosi se putem nadležnog centra 112, a mobilizacija službi, postrojbi i timova provodi se na način uređen operativnim planovima gotovih snaga.

3. Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva

Članak 14.

Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva pozivaju se i aktiviraju sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu, Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske, procjene i planova zaštite od požara jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za tekuću godinu.

4. Zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite

Članak 15.

Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Republike Hrvatske, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje na prijedlog zapovjednika civilne zaštite Republike Hrvatske imenuje Zapovjedništvo civilne zaštite Republike Hrvatske.
Zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Republike Hrvatske je čelnik Službe za civilnu zaštitu Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Članovi zapovjedništva iz stavka 1. ovog članka imenuju se, u pravilu, iz redova djelatnika Službe za civilnu zaštitu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a zamjenik zapovjednika civilne zaštite Republike Hrvatske i pomoćnici zapovjednika civilne zaštite Republike Hrvatske, po dužnosti su članovi Zapovjedništva iz stavka 1. ovog članka.
Zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Republike Hrvatske može za pojedine mjere civilne zaštite, uz prethodno pribavljeno mišljenje pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, za članove Zapovjedništva predložiti i stručne osobe iz njihovih redova.
Zapovjedništvo civilne zaštite Republike Hrvatske aktivira se po nalogu ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, na prijedlog zapovjednika civilne zaštite Republike Hrvatske.
Zapovjedništvo civilne zaštite Republike Hrvatske mobilizira se i poziva, u pravilu, putem Državnog centra 112.
Članovi zapovjedništva iz stavka 1. ovog članka mobiliziraju se temeljem radne obveze ili obveze sudjelovanja u civilnoj zaštiti.

Članak 16.

Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području županije i Grada Zagreba, imenuje se zapovjedništvo civilne zaštite županije i Grada Zagreba.
Zapovjednik zapovjedništava iz stavka 1. ovog članka je, u pravilu, čelnik upravnog odjela u čijoj nadležnosti su zdravstvo i socijalna skrb.
Zapovjedništvo iz stavka 1. ovog članka, sukladno općim aktima, imenuje predstavničko tijelo županije i Grada Zagreba iz redova županijskih i gradskih predstavničkih tijela i tijela uprave, predstavnika područnog ureda za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te uz prethodno pribavljeno mišljenje pravnih osoba čija redovna djelatnost je zaštita i spašavanje od stručnjaka za pojedina područja prirodnih, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća iz njihovih redova, pritom uvažavajući zahtijevanu strukturu snaga za provođenje mjera civilne zaštite iz operativnog plana civilne zaštite županije i Grada Zagreba.
U zapovjedništvo civilne zaštite županije imenuje se načelnik odjela za zaštitu i spašavanje područnog ureda za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a u Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Zagreba službenik s posebnim ovlastima i odgovornostima iz Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Zagreb.
Članovi zapovjedništva civilne zaštite županije i Grada Zagreba mobiliziraju se temeljem radne obveze ili obveze sudjelovanja u civilnoj zaštiti.
Zapovjedništvo iz stavka 1. ovog članka mobilizira se i poziva sukladno operativnom planu civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu župana i gradonačelnika Grada Zagreba, putem županijskog centra 112.

Članak 17.

Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području grada, imenuje se zapovjedništvo civilne zaštite grada.
Zapovjednik zapovjedništva iz stavka 1. ovog članka je, u pravilu, čelnik upravnog odjela gradske uprave u čijoj nadležnosti su zdravstvo i socijalna skrb.
Zapovjedništvo iz stavka 1. ovog članka, sukladno općim aktima, imenuje predstavničko tijelo grada iz redova predstavničkog tijela i gradske uprave, predstavnika područnog ureda za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje (samo u gradovima većim od 20.000 stanovnika) te uz prethodno pribavljeno mišljenje pravnih osoba čija redovna djelatnost je zaštita i spašavanje, od stručnih osoba za pojedina područja prirodnih, tehničko – tehnoloških i drugih nesreća iz njihovih redova, sukladno strukturi snaga za provođenje mjera civilne zaštite iz operativnog plana civilne zaštite grada.
Članovi zapovjedništva civilne zaštite grada mobiliziraju se temeljem radne obveze ili obveze sudjelovanja u civilnoj zaštiti.
Zapovjedništvo civilne zaštite grada mobilizira se i poziva sukladno operativnom planu civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu gradonačelnika, putem županijskog centra 112.

Članak 18.

Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite na području gradskih četvrti Grada Zagreba ustrojavaju se zapovjedništva civilne zaštite gradskih četvrti.
Zapovjednik zapovjedništva iz stavka 1. ovog članka je predsjednik vijeća gradske četvrti.
Članovi zapovjedništva iz stavka 1. ovog članka su do 5 članova vijeća gradske četvrti Grada Zagreba te, uz prethodno pribavljeno mišljenje pravnih osoba čija redovna djelatnost je zaštita i spašavanje, do 5 stručnih osoba za pojedina područja prirodnih, tehničko-
-tehnoloških i drugih nesreća iz njihovih redova, sukladno strukturi snaga za provođenje mjera civilne zaštite iz Operativnog plana civilne zaštite Grada Zagreba.
Zapovjedništvo iz stavka 1. ovog članka, sukladno općim aktima, imenuje predstavničko tijelo Grada Zagreba, na prijedlog vijeća gradske četvrti Grada Zagreba.
Članovi zapovjedništva civilne zaštite gradske četvrti Grada Zagreba mobiliziraju se temeljem radne obveze ili obveze sudjelovanja u civilnoj zaštiti.
Zapovjedništvo iz stavka 1. ovog članka mobilizira se i poziva sukladno operativnom planu civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu gradonačelnika Grada Zagreba, putem županijskog centra 112.

Članak 19.

Zapovjedništva iz članaka 16.#clanak16, 17.#clanak17 i 18.#clanak18 ovog Pravilnika osnivaju se u sljedećem sastavu: zapovjednik, načelnik, operativac, pomoćnici za mjere civilne zaštite i određeni broj članova, ovisno o procjeni ugroženosti te veličini i strukturi snaga civilne zaštite prema odlukama o njihovom utemeljivanju koje donose gradovi, Grad Zagreb i županije.

Članak 20.

U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području općine, za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite nadležan je općinski načelnik.

Članak 21.

U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mobiliziraju se postrojbe (specijalističke i opće namjene) i druge organizirane snage civilne zaštite (povjerenici, voditelji skloništa i osoblje za organizaciju boravka u skloništu).
Povjerenike civilne zaštite i voditelje skloništa imenuju općinski načelnik i gradonačelnik na prijedlog područnog ureda za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a raspoređuju ih područni uredi za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Snage civilne zaštite iz stavka 1. ovog članka mobiliziraju se putem područnih ureda za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, sukladno operativnim planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 22.

Mobilizacija interventnih specijalističkih postrojbi civilne zaštite Republike Hrvatske provodi se po nalogu ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje ili zapovjednika civilne zaštite Republike Hrvatske.
Mobilizacija postrojbi civilne zaštite specijalističke i opće namjene jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave provodi se po nalogu načelnika općine, gradonačelnika, gradonačelnika Grada Zagreba i župana.
Mobilizaciju postrojbi civilne zaštite iz stavaka 1. i 2. ovog članka provode područni uredi za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje u suradnji sa Službom za civilnu zaštitu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Mobilizaciju postrojbi civilne zaštite iz stavka 2. ovog članka mogu naložiti i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje ili njegov zamjenik te zapovjednik civilne zaštite Republike Hrvatske ili njegov zamjenik.
Troškove djelovanja mobiliziranih postrojbi iz stavka 1. i 4. ovog članka snosi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a mobiliziranih postrojbi iz stavka 2. ovog članka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 23.

Interventne specijalističke postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske mogu se mobilizirati i uputiti u inozemstvo radi pružanja pomoći državi pogođenoj katastrofom uz osobno potpisanu suglasnost pripadnika postrojbi, sukladno posebnim propisima.

5. Službe i postrojbe Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Članak 24.

U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Republike Hrvatske pozivaju se i aktiviraju službe ili dijelovi službi (Služba za civilnu zaštitu, Služba za vatrogastvo, Služba za sustav 112, Služba zajedničkih poslova i područni uredi za zaštitu i spašavanje) Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Službenicima iz službi i ureda iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se radna obveza na radna mjesta na koja su raspoređeni temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Državne uprave za zaštitu i spašavanje ili akata o imenovanju u stožere zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite, u suradnji s tijelima uprave za poslove obrane.
Odluku o pozivanju i aktiviranju službenika iz stavka 1. i 2. ovog članka donosi ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Članak 25.

Državne intervencijske postrojbe Državne uprave za zaštitu i spašavanje pozivaju se i aktiviraju kao službe Državne uprave za zaštitu i spašavanje iz članka 24.#clanak24 ovog Pravilnika.
Pričuvne motrilačke postaje i postrojbe za uzbunjivanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje mobiliziraju se za provođenje namjenskih zadaća na području jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske u cjelini, putem centara 112.

Članak 26.

Centri 112 primaju i prenose naloge, odluke i izvješća o mobilizaciji, pozivanju i aktiviranju operativnih snaga i drugih sudionika zaštite i spašavanja, sukladno odredbama ovog Pravilnika.
Evidencije o gotovim operativnim snagama, središnjim i drugim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje, stožerima i zapovjedništvima vode Služba za civilnu zaštitu i područni uredi za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Služba za civilnu zaštitu i uredi iz stavka 2. ovog članka dužni su redovno ažurirati podatke i evidencije i dostavljati ih centrima 112.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Planovi mobilizacije izrađuju se sukladno odredbama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja i odredbama ovog Pravilnika i sastavni su dijelovi planova zaštite i spašavanja i operativnih planova civilne zaštite.
Provjera mobilizacijskih priprema i planova provodi se inspekcijskim i upravnim nadzorom te vježbama.

Članak 28.

Područni ured za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje pruža stručnu pomoć u svezi mobilizacije, pozivanja i aktiviranja stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništava civilne zaštite i operativnih snaga općinskom načelniku, gradonačelniku, gradonačelniku Grada Zagreba i županu te nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, zbog jedinstvenog pristupa uz obvezne prethodne konzultacije sa Službom za civilnu zaštitu u sjedištu, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave predlaže kriterije za imenovanje osoba na dužnosti zapovjednika i članova zapovjedništva civilne zaštite te druge mjere usmjerene na postizanje zahtijevane mobilizacijske spremnosti operativnih snaga zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje za potrebe mobilizacije civilne zaštite ustrojava i upravlja sustavom pozivanja (teklićem, telefonom, sredstvima javnog priopćavanja i dr.).
Troškove djelovanja sustava pozivanja iz stavka 3. ovog članka snosi Državna uprava za zaštitu i spašavanje za mobilizaciju službi i postrojbi iz članka 21.#clanak21 stavak 6. i članaka 22.#clanak22, 23.#clanak23 i 24.#clanak24 ovog Pravilnika, a jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za mobilizaciju postrojbi iz članka 20.#clanak20 i članka 21.#clanak21 stavak 2. ovog Pravilnika.

Članak 29.

Na obračun naknada za mobilizirane pripadnike civilne zaštite primjenjuju se odredbe Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanimaL389906 («Narodne novine«, br. 91/06).

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanjaL389907 (»Narodne novine«, broj 25/06).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/29
Urbroj: 543-01-09-01-08-1
Zagreb, 27. ožujka 2008.

Ravnatelj
Đuro Poldrugač, v. r.
 

zatvori
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !