Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine", br. XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 06.08.2010 Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

MINISTARSTVO FINANCIJA

2710

Na temelju članka 26. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvimaL606071 (»Narodne novine«, broj 91/10, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje:

– način izvršenja osnove za plaćanje na novčanim sredstvima,

– način i rokovi razmjene naloga i podataka između Financijske agencije (dalje u tekstu: Agencija) i banke u kojima ovršenik ima račun i oročena novčana sredstva, te

– način davanja podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje (dalje u tekstu: Očevidnik).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na postupanje banke na odgovarajući način primjenjuju se na postupanje Hrvatske narodne banke.

II. DOSTAVA I UPISIVANJE OSNOVA ZA PLAĆANJE

Članak 2.

(1) Osnove za plaćanje dostavljaju se u Agenciju od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 16:00 sati poštom ili neposrednom dostavom prema popisu jedinica Agencije koji je Prilog 1 ovoga Pravilnika te neposrednom dostavom prema popisu jedinica Agencije koji je Prilog 2 ovoga Pravilnika.

(2) Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava putem interneta korištenjem web-servisa od 0-24 sata.

(3) Osnove za plaćanje primljene u jedinicu Agencije od 8:00 do 12:00 sati izvršavaju se istoga dana, a osnove za plaćanje primljene između 12:00 i 16:00 sati te osnove primljene putem web-servisa od 12:00 sati istog radnog dana do 8:00 sati idućeg radnog dana izvršavaju se iza 8:00 sati toga dana.

(4) Primitak osnove za plaćanje ovjerava se prijemnim štambiljem u koji se upisuje datum, sat i minuta primitka uz potpis zadužene osobe ili vremenskim žigom Agencije i elektroničkim potpisom sustava za prijem elektroničke isprave.

(5) Primljene osnove za plaćanje upisuju se u Očevidnik prema trenutku (datum, sat i minuta) primitka.

(6) Očevidnik sadrži sljedeće elemente:

1. redni broj,

2. datum, sat i minuta primitka,

3. naziv donositelja/podnositelja,

4. broj osnove za plaćanje,

5. naziv/ime i prezime, osobni identifikacijski broj (dalje u tekstu: OIB)/matični broj (dalje u tekstu: MB)/matični broj građanina (dalje u tekstu: MBG) i broj računa ovršenika,

6. naziv/ime i prezime, OIB/MB/MBG i broj računa ovrhovoditelja,

7. iznos glavnog duga,

8. iznos kamata i razdoblje obračuna kamata,

9. troškove parničnog postupka,

10. troškove ovršnog postupka,

11. troškove izvršenja,

12. datum i iznos djelomičnog izvršenja,

13. datum konačnog izvršenja osnove,

14. datum i razlog povrata,

15. zastajanje na zahtjev vjerovnika,

16. napomenu,

17. druge podatke.

III. VRAĆANJE OSNOVE ZA PLAĆANJE PODNOSITELJU

Članak 3.

Ako Agencija prema propisu kojim je uređena osnova za plaćanje utvrdi nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje, vraća je donositelju odnosno podnositelju uz obrazloženje razloga vraćanja.

IV. NAČIN IZVRŠENJA OSNOVE ZA PLAĆANJE

Članak 4.

(1) Agencija uvidom u Jedinstveni registar računa utvrđuje prema OIB-u, u kojim sve bankama ovršenik ima otvorene račune i oročena novčana sredstva. Agencija daje nalog bankama za izvršenje osnove za plaćanje onim redom kojim su računi navedeni u osnovi za plaćanje, a ako računi nisu navedeni, nalog daje bankama redom, počevši od banke koja vodi najranije otvoreni račun.

(2) Agencija obračunava zatezne kamate određene u osnovi za plaćanje i izračunava ukupan novčani iznos određen u osnovi za plaćanje, uključujući i naknade utvrđene pravilnikom kojim se uređuju vrste i visina naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Članak 5.

(1) Agencija šalje elektronički potpisanu poruku (dalje u tekstu: poruku) banci s nalogom za izvršenje. Agencija daje nalog za izvršenje slanjem poruke A31 kojom banci, ovisno o osnovi za plaćanje nalaže:

1. zapljenu novčanih sredstava u iznosu koji je utvrdila postupajući u skladu sa člankom 4.#clanak4 stavkom 2. ovoga Pravilnika,

2. zabranu raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu,

3. prijenos novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja ili drugi račun naveden u nalogu Agencije,

4. prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade,

5. uskratu raspolaganja novčanim sredstvima ovršeniku ili trećoj osobi po njegovom nalogu,

6. slobodno raspolaganje zaplijenjenim novčanim sredstvima u određenom iznosu iz točke 1. ovoga članka,

7. slobodno raspolaganje novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu iz točke 2. ovoga članka,

8. slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima iz točke 5. ovoga članka.

(2) Nalog Agencije iz stavka 1. ovoga članka, banka izvršava iz raspoloživih novčanih sredstava ovršenika na razini OIB-a.

(3) Ako banka ne može izvršiti nalog Agencije iz poruke A31 u iznosu navedenom u toj poruci, banka zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A31 i iznosa sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A31, sve do primitka poruke A13 ili poruke A41. Porukom A13 Agencija obavještava banku o prestanku zabrane raspolaganja novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A31 i iznosa sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A31. Porukom A41 Agencija nalaže blokadu računa ovršenika i zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

(4) Vrste i namjena poruka, način razmjene poruka, struktura, format i sadržaj poruka kojima se razmjenjuju nalozi i podaci između Agencije i banke opisani su u Prilogu 1 koji je sastavni dio Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

(5) Terminski plan razmjene poruka između Agencije i banke opisan je u Prilogu 2 koji je sastavni dio Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Postupak kada ovršenik ima novčanih sredstava na računima u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje

Članak 6.

(1) Ako ovršenik ima novčanih sredstava u iznosu iz poruke A31, banka porukom B32 obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A31.

(2) Ako ovršenik nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A31, banka postupa po nalogu Agencije u visini raspoloživih novčanih sredstava, zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima do iznosa iz poruke A31 i porukom B32 obavještava Agenciju o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A31. Ako ovršenik nema novčanih sredstava, banka u poruci B32 navodi 0,00.

(3) Agencija, nakon primitka poruke B32 za iznos nedostajućih novčanih sredstava za izvršenje osnove za plaćanje, dostavlja poruku A31 sljedećoj banci na način propisan člankom 4. stavkum 1. ovoga Pravilnika.

(4) Ako je banka iz stavka 3. ovoga članka izvršila u cijelosti nalog Agencije iz poruke A31, Agencija obavještava banku iz stavka 2. ovoga članka porukom A13 da može slobodno raspolagati novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A31 i iznosa sredstava koji je Agencija naložila u poruci A31.

(5) Ako banka iz stavka 2. ovoga članka, prije primitka poruke A13 ili poruke A41 od Agencije, zaprimi na račun ovršenika novčana sredstva jednaka ili veća od iznosa novčanih sredstava kojima je zabranila raspolaganje, o tome porukom B15 obavještava Agenciju. Na osnovu obavijesti iz poruke B15 Agencija dostavlja banci poruke A13 i A31. Agencija obavještava banku porukom A13 da može slobodno raspolagati novčanim sredstvima kojima je raspolaganje bilo zabranjeno prethodnom porukom A31, a porukom A31 daje banci novi nalog za izvršenje. Banka porukom B32 obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A31.

Postupak kada ovršenik nema novčanih sredstava na računima u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje

Članak 7.

(1) Ako ovršenik nema dovoljno novčanih sredstava za izvršenje osnove za plaćanje u iznosu iz poruke A31, Agencija daje porukom A41 nalog bankama da na razini OIB-a ovršenika blokiraju račune ovršenika i zabrane raspolaganje oročenim novčanim sredstvima te u Jedinstveni registar računa stavlja oznaku blokade računa ovršenika i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

(2) Po isteku ugovora o oročenju odnosno po dospijeću kamata po ugovoru o oročenju, banka prenosi novčana sredstva na račun ovršenika u toj banci te porukom B22 obavještava Agenciju o priljevu novčanih sredstava. Ako ovršenik u toj banci nema otvoren račun, banka porukom B16 obavještava Agenciju o raspoloživosti novčanih sredstava ovršenika po dospijeću kamata odnosno po isteku ugovora o oročenju. Agencija nalaže banci porukom A31 prijenos novčanih sredstava na račun ovršenika u drugoj banci ili zapljenu, odnosno prijenos novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja ako ovršenik nema otvoren račun niti u jednoj banci.

(3) Nakon blokade ovršenikovih računa i zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika, banka je dužna dostavljati Agenciji poruku B22 o priljevima novčanih sredstava na razini OIB-a ovršenika odnosno poruku B16 o raspoloživosti novčanih sredstava ovršenika po dospijeću kamata (ako se kamate isplaćuju za vrijeme trajanja ugovora o oročenju), odnosno po prestanku ugovora o oročenju, a sve do primitka poruke A43 s nalogom Agencije za deblokadu računa i za slobodno raspolaganje oročenim novčanim sredstvima ovršenika.

(4) Banka je dužna najmanje jednom dnevno Agenciji dostaviti podatak o priljevu novčanih sredstava ako je priljev veći od 30,00 kuna.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako Agencija utvrdi da je za izvršenje zadnje osnove za plaćanje iz Očevidnika iz novčanih sredstava ovršenika čiji računi su blokirani, potreban iznos manji od 30,00 kuna, Agencija svim bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune, porukom A11 daje nalog da dostave odgovor s podatkom ima li ovršenik novčanih sredstava u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje u cijelosti. Banka porukom B12 obavještava Agenciju da ovršenik ima novčanih sredstava u visini iznosa iz poruke A11, a ako nema navodi raspoloživi iznos ili 0,00 ako nema sredstava. Agencija porukom A31 daje bankama nalog za izvršenje, redom kojim se osnova za plaćanje može najprije izvršiti. Banka porukom B32 obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A31.

(6) Nakon izvršenja osnove za plaćanje u cijelosti, Agencija porukom A43 obavještava banku o deblokadi računa ovršenika i o ukidanju zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima na razini OIB-a ovršenika te mijenja oznaku blokade računa i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika u Jedinstvenom registru računa.

V. IZVRŠENJE OSNOVE ZA PLAĆANJE NA NOVČANIM SREDSTVIMA U STRANOJ VALUTI

Članak 8.

(1) Ako je u osnovi za plaćanje određena ovrha na novčanim sredstvima u stranoj valuti i doznaka tih sredstava na račun ovrhovoditelja u inozemnoj ili domaćoj banci, Agencija i banke na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 4.#clanak4 do 7.#clanak7 ovoga Pravilnika, na način da Agencija zadaje porukom A71 nalog banci za izvršenje prijenosa novčanih sredstava ovršenika u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci. Ako ovršenik u banci nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A71, banka postupa po nalogu Agencije u visini raspoloživih novčanih sredstava i porukom B72 obavještava Agenciju o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A71. Ujedno, banka zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A71 i iznosa sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A71, sve do primitka poruke A13 ili poruke A41. Ako ovršenik u banci nema novčanih sredstava, banka u poruci B72 navodi 0,00.

(2) Ako je u osnovi za plaćanje određena banka koja treba izvršiti prijenos novčanih sredstava u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci, Agencija porukom A71 nalaže toj banci da izvrši prijenos novčanih sredstava ovršenika u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci. Banka obavještava Agenciju porukom B72 o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A71 i u poruci navodi prodajni tečaj banke za valutu naloženu u poruci A71, važeći na dan izvršenja naloga.

(3) Ako ovršenik nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A71 u banci koja treba izvršiti prijenos novčanih sredstava u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci, banka postupa po nalogu Agencije u visini raspoloživih novčanih sredstava i porukom B72 obavještava Agenciju o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A71 te zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je postupila prema nalogu iz poruke A71 i iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A71, sve do primitka poruke A13 ili poruke A41. Ako ovršenik u banci nema novčanih sredstava, banka u poruci B72 navodi 0,00 i prodajni tečaj banke za valutu naloženu u poruci A71. Agencija po postupku iz članaka 4.#clanak4 do 7.#clanak7 ovoga Pravilnika, porukom A31 nalaže drugim bankama u kojima ovršenik ima račune i oročena novčana sredstva da izvrše prijenos novčanih sredstava na račun ovršenika u banku koja je u osnovi za plaćanje određena da izvrši prijenos novčanih sredstava u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci. Banka obavještava Agenciju porukom B32 da je postupila po nalogu iz poruke A31. Po primitku poruke B32, Agencija porukom A71 daje nalog banci, koja je u osnovi za plaćanje određena da izvrši prijenos novčanih sredstava u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci, da prenese novčana sredstva u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci.

(4) Ako ovršenik u banci iz stavka 1. ili 2. ovoga članka nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A71, raspoloživim novčanim sredstvima s kojima banka postupa po nalogu Agencije smatraju se sredstva čija je kunska protuvrijednost jednaka ili veća od 500,00 kuna.

(5) Ako banka iz stavka 1. i 2. ovoga članka, prije primitka poruke A13 ili poruke A41 od Agencije, zaprimi na račun ovršenika novčana sredstva jednaka ili veća od iznosa novčanih sredstava s kojima je zabranila raspolaganje, o tome porukom B15 obavještava Agenciju. Na osnovu obavijesti iz poruke B15 Agencija dostavlja banci poruke A13 i A71. Porukom A13 Agencija obavještava banku o slobodnom raspolaganju novčanim sredstvima kojima je raspolaganje bilo zabranjeno prethodnom porukom A71, a porukom A71 daje banci novi nalog za izvršenje. Banka porukom B72 obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A71.

VI. ISPLATA U GOTOVOM NOVCU

Članak 9.

(1) Ako je u osnovi za plaćanje određena isplata u gotovom novcu, Agencija porukom A31 nalaže bankama, po postupku iz članaka 4.#clanak4 do 7.#clanak7 ovoga Pravilnika, da u iznosu iz te poruke prenesu novčana sredstava ovršenika na račun uputnica banke za isplatu u Agenciji ili račun uputnica banke za isplatu preko Hrvatske pošte.

(2) U slučaju nemogućnosti provođenja isplate iz stavka 1. ovoga članka, Agencija o tome obavještava nadležno tijelo, a novčana sredstva ostaju na računu uputnica banke do drugačije obavijesti toga tijela.

VII. MJERE OSIGURANJA

Članak 10.

Ako je u osnovi za plaćanje određena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu, Agencija porukom A31 nalaže svim bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune, odnosno oročena novčana sredstva da na razini OIB-a zabrane raspolaganje svim novčanim sredstvima ovršenika i svim budućim priljevima do drugačije obavijesti Agencije. Banka obavještava Agenciju porukom B32 da je postupila po nalogu iz poruke A31.

Članak 11.

(1) Ako je u osnovi za plaćanje određena uskrata raspolaganja novčanim sredstvima ovršeniku ili trećoj osobi na temelju naloga ovršenika (dalje u tekstu: uskrata raspolaganja) ili druga mjera kojom se ne stječe založno pravo, Agencija porukom A31 nalaže banci, po postupku iz članaka 4.#clanak4 do 7.#clanak7 ovoga Pravilnika, da ovršeniku ili trećoj osobi na temelju naloga ovršenika uskrati raspolaganje novčanim sredstvima u iznosu iz naloga.

(2) Ako je u tijeku ili nakon izvršenja osnove za plaćanje kojom je određena uskrata raspolaganja zaprimljena osnova za plaćanje kojom se stječe založno pravo, Agencija po postupku iz članka 6.#clanak6 i 7.#clanak7 ovoga Pravilnika provodi postupak izvršenja osnove za plaćanje kojom se stječe založno pravo, nalažući pri tome banci i slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima ako za izvršenje osnove za plaćanje kojom se stječe založno pravo nema ili nema dovoljno raspoloživih novčanih sredstava. Nakon izvršenja osnove za plaćanje kojom se stječe založno pravo, Agencija nastavlja, odnosno ponovno provodi postupak uskrate raspolaganja, ovisno o tome jesu li i u kojem iznosu prethodno uskraćena novčana sredstva korištena za izvršenje osnove za plaćanje kojom je stečeno založno pravo.

VIII. STEČAJ I STATUSNA PROMJENA

Članak 12.

(1) Po primitku rješenja o otvaranju stečajnog postupka, Agencija pohranjuje osnove za plaćanje upisane u Očevidnik za ovršenika nad kojim je otvoren stečajni postupak i u Jedinstvenom registru računa stavlja oznaku stečaja za ovršenika. Na isti način Agencija postupa s osnovama za plaćanje donesenim prije otvaranja stečajnog postupka, a primljenim nakon otvaranja stečajnog postupka.

(2) Ako je rješenje o otvaranju stečajnog postupka ukinuto, Agencija osnove za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka ponovno upisuje u Očevidnik, redoslijedom kojim su bile upisane prije otvaranja stečajnog postupka.

Članak 13.

Ako su računi ovršenika zatvoreni temeljem statusne promjene ovršenika, neizvršene osnove za plaćanje Agencija upisuje na račun pravnog slijednika ovršenika, prema podacima iz Jedinstvenog registra računa.

IX. NAČIN DAVANJA PODATAKA

Članak 14.

(1) Agencija daje podatke iz Očevidnika na pisani zahtjev podnositelja i to:

1. ovršeniku – podatke i preslike koji se odnose na njega:

a) ispis podataka iz Očevidnika

b) podatak o redoslijedu osnove za plaćanje u Očevidniku

c) specifikaciju izvršenja osnova za plaćanje

d) preslike osnova za plaćanje iz Očevidnika

e) druge podatke u skladu s propisima

f) potvrde u skladu s propisima

2. ovrhovoditelju – podatke i preslike koji se odnose na njega:

a) podatak o redoslijedu osnove za plaćanje u Očevidniku

b) specifikaciju izvršenja osnova za plaćanje

c) preslike osnova za plaćanje iz Očevidnika

d) druge podatke u skladu s propisima

e) potvrde u skladu s propisima

3. sudu i drugom zakonom ovlaštenom tražitelju – podatke kojima Agencija raspolaže

4. banci, za njezine klijente – podatke o iznosu blokade i danima insolventnosti ovršenika.

5. za statističke, analitičke i druge potrebe – podatke u obliku analiza i izvješća u agregiranom obliku.

(2) Podatke iz stavka 1. točke 1., 2., i 3. ovoga članka Agencija daje najkasnije u roku tri radna dana od dana primitka zahtjeva, a podatke iz točke 5. ovoga članka u roku potrebnom za davanje takvih podataka.

(3) Podatke iz stavka 1. točke 4. ovoga članka Agencija daje isti, a najkasnije sljedeći radni dan od dana primitka zahtjeva.

Članak 15.

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje iz članka 14. stavka 1. točke 1. pod c) i točke 2. pod b) sadrži podatke o broju osnove za plaćanje, ovršeniku, ovrhovoditelju, iznosu novčanih sredstava, datumu prijenosa novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja ili drugi račun naložen u osnovi za plaćanje i druge podatke.

X. PONIŠTAVANJE PORUKA S GREŠKOM

Članak 16.

(1) Ako je Agencija u poruci A31 ili A71 navela pogrešan podatak (primjerice: broj računa, iznos, poziv na broj i dr.), Agencija porukom A51 traži od banke poništavanje pogrešne poruke.

Banka porukom B52 obavještava Agenciju:

– da je postupila po poruci A51 ili

– da ne može postupiti po poruci A51 jer je nalog s pogrešnim podacima već izvršen.

(2) Ako je banka u poruci B32 ili B72 navela pogrešan podatak, banka porukom B53 traži od Agencije poništavanje pogrešne poruke. Agencija porukom A54 obavještava banku:

– da je postupila po poruci B53 ili

– da ne može postupiti po poruci B53.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postupanje s osnovama za plaćanje za koje su postupci pokrenuti prije 1. siječnja 2011.

Članak 17.

(1) Osnove za plaćanje donesene u postupcima pokrenutim prije 1. siječnja 2011. Agencija izvršava prema propisima koji su važili u vrijeme pokretanja postupka.

(2) Izvršavanje osnova za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka provodi se po postupcima propisanim u glavi IV. do VII. ovoga Pravilnika, na način da u svim porukama koje Agencija dostavlja banci, kroz podatak o razini postupka (razina pljenidbe, razina prijenosa, razina oslobađanja zaplijenjenih sredstava, razina blokade/deblokade), dostavlja podatak o računima i novčanim sredstvima ovršenika s kojima banka treba postupiti po nalogu iz poruke.

(3) Razine postupka iz stavka 2. ovoga članka su:

– razina MB – za izvršenje osnova za plaćanje na novčanim sredstvima sa svih računa ovršenika poslovnog subjekta i novčanim sredstvima po isteku ugovora o oročenju

– razina MBG – za izvršenje osnova za plaćanje na novčanim sredstvima sa svih računa ovršenika građanina

– razina RN – za izvršenje osnova za plaćanje na novčanim sredstvima određenog računa ili drugim određenim novčanim sredstvima ovršenika građanina.

Članak 18.

Za ovršenike čije je osnove za plaćanje Agencija preuzela od banke, banka od 1. siječnja 2011. dostavlja Agenciji obavijest o priljevu novčanih sredstava po blokiranim računima i raspoloživosti oročenih novčanih sredstava.

Postupanja u slučajevima kada su u Očevidnik upisane osnove za plaćanje donesene u postupcima pokrenutim prije i nakon 1. siječnja 2011.

Članak 19.

(1) Ako Agencija nakon 1. siječnja 2011. zaprimi osnovu za plaćanje koja je donesena u postupku pokrenutom prije 1. siječnja 2011., a ovršenik je pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja registriranu gospodarsku djelatnost odnosno fizička osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, a to je jedina neizvršena osnova u Očevidniku za tog ovršenika te nema novčanih sredstava u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje, u iznosu utvrđenom prema članku 4.#clanak4 stavku 2. ovoga Pravilnika, Agencija nalaže banci porukom A41 blokadu svih računa s određenim MB tog ovršenika - razina blokade MB. Novčana sredstva pristigla na te račune banka javlja kao priljev i samo se iz tih novčanih sredstava izvršava osnova za plaćanje. Izvršenjem osnove za plaćanje u cijelosti, Agencija obavještava banku porukom A43 o deblokadi računa ovršenika na razini MB.

(2) Ako Agencija zaprimi osnovu za plaćanje donesenu u postupku pokrenutom nakon 1. siječnja 2011. nakon što je porukom A41 naložila banci blokadu računa ovršenika na razini MB, Agencija banci dostavlja poruku A41 kojom joj nalaže blokadu računa i zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima na razini OIB-a. Kako su računi ovršenika i oročena novčana sredstva koji imaju određeni MB već blokirani na razini MB, banka će razinom OIB-a blokirati preostale račune i preostala oročena novčana sredstva ovršenika. Ako se osnova za plaćanje za čije izvršenje je naložena blokada na razini MB izvrši u cijelosti prije osnove za plaćanje za čije je izvršenje naložena blokada na razini OIB-a, Agencija porukom A43 obavještava banku o deblokadi računa ovršenika na razini MB i porukom A41 nalaže blokadu na razini OIB-a, čime će se deblokirani računi ponovno blokirati, ali na drugoj razini.

(3) Ako Agencija nakon 1. siječnja 2011. zaprimi osnovu za plaćanje koja je donesena u postupku pokrenutom prije 1. siječnja 2011., a ovršenik je građanin i to je jedina neizvršena osnova u Očevidniku za tog ovršenika, a nema novčanih sredstava u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje u iznosu utvrđenom prema članku 4.#clanak4 stavku 2. ovoga Pravilnika, Agencija nalaže banci porukom A41 blokadu novčanih sredstava ovršenika na razini MBG ili na razini računa, ovisno o tome je li u osnovi za plaćanje određeno izvršenje iz novčanih sredstava na svim računima građanina ili iz novčanih sredstava samo određenog računa, uključujući i oročena novčana sredstava. Izvršenjem osnove za plaćanje u cijelosti, Agencija obavještava banku porukom A43 o deblokadi novčanih sredstava ovršenika na razini koja je bila naložena u poruci A41.

(4) Ako Agencija zaprimi osnovu za plaćanje koja je donesena u postupku pokrenutom nakon stupanja na snagu Zakona i to je jedina neizvršena osnova u Očevidniku za tog ovršenika, a ovršenik nema novčanih sredstava u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje u iznosu utvrđenom prema članku 4.#clanak4 stavku 2. ovoga Pravilnika, Agencija porukom A41 nalaže banci blokadu novčanih sredstava ovršenika koja ima, na razini OIB-a.

(5) Ako Agencija zaprimi osnovu za plaćanje donesenu u postupku pokrenutom prije 1. siječnja 2011. nakon što je porukom A41 naložila banci blokadu računa ovršenika na razini OIB-a, nakon što se osnova za plaćanje donesena u postupku pokrenutom nakon stupanja na snagu Zakona izvrši u cijelosti, Agencija porukom A43 obavještava banku o deblokadi računa ovršenika na razini OIB-a i porukom A41 nalaže blokadu na nižoj razini, ovisno o ovršeniku i nalogu iz osnove za plaćanje.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Uputa o prikupljanju i objedinjavanju podataka o nepodmirenim obvezama poslovnih subjekataL606072 (»Narodne novine«, broj 35/02).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 011-01/10-01/201

Urbroj: 513-11/10-1

Zagreb, 3. kolovoza 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

PRILOG 1.

POPIS JEDINICA AGENCIJE U KOJE SE OSNOVE ZA PLAĆANJE DOSTAVLJAJU POŠTOM I NEPOSREDNOM DOSTAVOM

Poslovna jedinica FINA-e

Regionalni centar Zagreb

10000 Zagreb

Vrtni put 3

Regionalni centar Osijek

31000 Osijek

L. Jaegera 1-3

Regionalni centar Rijeka

51000 Rijeka

F. Kurelca 3

Regionalni centar Split

1000 Split

Mažuranićevo šetalište 24b

PRILOG 2.

POPIS JEDINICA AGENCIJE U KOJE SE OSNOVE ZA PLAĆANJE DOSTAVLJAJU NEPOSREDNOM DOSTAVOM

Poslovna jedinica FINA-e

Regionalni centar Zagreb

10000 Zagreb

Šoštarićeva 2

Podružnica Kutina

44320 Kutina

Hrvatskih branitelja 4

Podružnica Zabok

49210 Zabok

M. Gupca 46

Podružnica Bjelovar

43000 Bjelovar

F. Supila 4

Podružnica Koprivnica

48000 Koprivnica

Opatička 1

Podružnica Čakovec

40000 Čakovec

O. Kešovanija 7

Podružnica Varaždin

42000 Varaždin

A. Cesarca 2

Podružnica Karlovac

47000 Karlovac

Ul. Pavla Vitezovića 1

Podružnica Sisak

44000 Sisak

I. Kukuljevića Sakcinskog 1

Regionalni centar Osijek

31000 Osijek

L. Jaegera 1-2

Podružnica Požega

34000 Požega

Trg Svetog Trojstva 19

Podružnica Slavonski Brod

35000 Slavonski Brod

Ul. Petra Krešimira IV. 20

Podružnica Vinkovci

32100 Vinkovci

Dr. Franje Tuđmana 2

Podružnica Našice

31500 Našice

J. J. Štrosmajera 3

Podružnica Vukovar

32000 Vukovar

Olajnica 19

Regionalni centar Rijeka

51000 Rijeka

F. Kurelca 3

Podružnica Pula

52100 Pula

Giardini 5

Podružnica Gospić

53000 Gospić

Kaniška 4

Regionalni centar Split

21000 Split

Mažuranićevo šetalište 24b

Podružnica Zadar

23000 Zadar

I. Danila 3

Podružnica Šibenik

22000 Šibenik

Perivoj L. Marune 1

Podružnica Dubrovnik

20000 Dubrovnik

Vukovarska 2

zatvori
Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !