Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu i postupku provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ("Narodne novine", br. XX/05, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
127 26.10.2005 Pravilnik o načinu i postupku provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

2375

Na temelju odredbe članka 12.L281998 stavak 8. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« br. 178/04) Skupština Hrvatske obrtničke komore na sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine i Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore, na sjednici održanoj 30. rujna 2005. godine, donijeli su

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU PROVOĐENJA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (dalje u tekstu: ispit).

Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora provode ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza.

2. POVJERENSTVO

Članak 2.

Ispit se polaže pred Povjerenstvom koje osniva ministar nadležan za promet (dalje u tekstu: ministar), na prijedlog Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore (dalje u tekstu: Komore).

Povjerenstvo se sastoji od tri člana: predstavnika ministarstva nadležnog za promet (dalje u tekstu: Ministarstvo) i Komora.

Povjerenstvo se imenuje s liste članova Povjerenstva, koja se sastoji od 18 članova, i to po šest članova na prijedlog Ministarstva, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore.

Broj Povjerenstava utvrđuje Predsjednik Povjerenstva ovisno o broju prijavljenih polaznika.

Predsjednika i dva potpredsjednika Povjerenstva određuje ministar na prijedlog Komora iz redova članova Povjerenstva.

Mandat Povjerenstva traje četiri godine, istekom kojeg članovi Povjerenstva mogu biti ponovno birani.

Članak 3.

Za članove Povjerenstva mogu se predlagati stručnjaci visoke stručne spreme prometnog, pravnog, strojarskog ili ekonomskog smjera s poznavanjem problema vezanih uz područje obavljanja djelatnosti javnog cestovnog prijevoza.

Za člana Povjerenstva ne može biti imenovan: poslodavac kod kojeg je polaznik zaposlen i članovi uže obitelji polaznika (supruga, roditelji, braća, djeca, usvojenici).

Članak 4.

Tehničke i organizacijske pripreme za polaganje ispita obavlja tajnik Povjerenstva.

Tajnika Povjerenstva određuje ministar na prijedlog Komora.

Članak 5.

Povjerenstvo obavlja ove zadaće:

– utvrđuje liste ispitanika za ispit,

– utvrđuje ispunjenje uvjeta za pristupanje ispitu,

– utvrđuje identitet ispitanika koji pristupa ispitu.

– utvrđuje raspored pojedinih dijelova ispita,

– provodi ispite i ocjenjuje ispitanike, te

– utvrđuje opći uspjeh ispita.

Članak 6.

Predsjednik Povjerenstva obavlja sljedeće poslove:

– predsjedava sastancima Povjerenstva,

– potpisuje liste za pristup ispitu,

– određuje vrijeme i mjesto održavanja ispita,

– organizira pripreme za polaganje ispita,

– odgovoran je za poštivanje zakonskih propisa u toku provođenja ispita,

– organizira poslove i daje zaduženja članovima Povjerenstva,

– obavlja i druge poslove određene propisima.

Poslove predsjednika Povjerenstva u slučaju njegove spriječenosti obavlja potpredsjednik kojeg on odredi.

3. VRSTE ISPITA

Članak 7.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se za:

1. opći dio

2. posebni dio.

Članak 8.

Ispit se polaže prema Programu kojeg donosi ministar na prijedlog Komora.

Pitanja za pismeni dio ispita sastavlja Povjerenstvo.

Svako pitanje vrednuje se odgovarajućim brojem bodova.

4. PRIJAVA ISPITA

Članak 9.

Ispit se prijavljuje pisanim putem i to najkasnije 15 dana prije određenog roka ispita.

Uz prijavu za ispit prilaže se dokaz o uplati troškova polaganja ispita.

Članak 10.

Prijava se podnosi tajniku Povjerenstva.

Članak 11.

Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani poziv za pristupanje ispitu najkasnije sedam dana prije početka ispita.

5. ROKOVI ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 12.

Rokove za polaganje ispita utvrđuje predsjednik Povjerenstva.

U pravilu ispit se polaže u četiri ispitna roka: u proljetnom roku, u ljetnom roku, u jesenskom roku i u zimskom roku.

Izuzetno od stavka 2. ovog članka, ispit se može održati i češće ovisno o broju prijavljenih polaznika. Ispit se obavezno može održati za pet prijavljenih polaznika. Na pojedini ispit može pristupiti pred jedno Povjerenstvo najviše 15 polaznika.

Utvrđeni rokovi za polaganje ispita javno se obznanjuju.

6. MJESTO POLAGANJA ISPITA

Članak 13.

Mjesto polaganja ispita određuje predsjednik Povjerenstva.

7. POLAGANJE ISPITA

Članak 14.

Ispit se polaže na hrvatskom jeziku.

Članak 15.

Prije polaganja ispita Povjerenstvo utvrđuje identitet polaznika, daje obavijest o tijeku ispita, posebno o vremenu za odgovaranje na pitanja, kao i o vrsti dopuštenih pomagala i uvjetima za pristup usmenom dijelu ispita.

7.1. Pismeni dio ispita

Članak 16.

Pismeni dio ispita polaže se četiri sata, a sastoji se od odgovora na pismeno postavljena test pitanja odnosno opisnih odgovora odnosno izrade rješenja postavljenih zadataka.

Pismeni dio ispita obavlja se pod nadzorom najmanje jednog člana Povjerenstva.

Izrađene pismene radove pregledava i ocjenjuje (bodovanjem) Povjerenstvo.

7.2. Usmeni dio ispita

Članak 17.

Usmeni dio ispita polaže se do jedan sat, a sastoji se od usmenih odgovora na postavljena pitanja članova Povjerenstva, uz provjeru znanja vezana uz negativna rješenja u pismenom dijelu, a mogu se provjeravati i druga znanja koja nisu bila obuhvaćena pismenim dijelom ispita.

Na usmenom dijelu ispita pitanja postavlja član Povjerenstva koji je stručnjak za područje u kojem se ispit polaže.

7.3. Odustajanje od ispita i narušavanje reda

Članak 18.

Polaznik koji bez opravdanog razloga ne pristupi ispitu ili u tijeku ispita odustane od daljnjeg polaganja, ocjenjuje se kao da ispit nije položio.

Ako je polaznik iz opravdanog razloga spriječen pristupiti ispitu, mora to prijaviti Povjerenstvu najkasnije 48 sati prije početka ispita, a u slučaju spriječenosti za to priložiti dokaze.

Članak 19.

U slučaju narušavanja reda u toku održavanja ispita, kao i pri pokušaju ili izvršenju prijevare polaznik će se udaljiti s ispita i ispit se zaključuje s ocjenom »nije položio«.

8. UTVRĐIVANJE USPJEHA NA ISPITU

Članak 20.

Pismeni dio ispita boduje se s 200 bodova, a usmeni sa 100 bodova.

Usmenom dijelu ispita pristupa polaznik koji na pismenom dijelu postigne najmanje 101 bod.

Usmeni dio ispita je položen ako polaznik postigne najmanje 51 bod.

Članak 21.

Nakon polaganja ispita ispitni rezultati ocjenjuju se ocjenom »položio– la« ili »nije položio– la«.

Nakon položenog ispita izdaje se uvjerenje koje potpisuje predsjednik Povjerenstva.

Članak 22.

Uvjerenje o položenom odnosno obavijest o nepoloženom ispitu dostavlja se polazniku pisanim putem najkasnije sedam dana nakon ispita.

Članak 23.

Polaznik koji nije zadovoljan uspjehom na ispitu, ima pravo prigovora.

Prigovor na odluku Povjerenstva o uspjehu na ispitu podnosi se u pisanom obliku predsjedniku Povjerenstva.

Odluku o ponavljanju ispita ili jednog njegovog dijela predsjednik Povjerenstva donosi u roku od 15 dana od primitka prigovora.

Odluku iz stavka 3. ovog članka o ponavljanju ispita predsjednik Povjerenstva može donijeti samo ako su povrijeđene odredbe ovog Pravilnika.

Ispit ili njegov dio mogu se ponavljati samo pred Povjerenstvom u izmijenjenom sastavu.

9. PONAVLJANJE ISPITA

Članak 24.

Polaznik koji nije položio ispit ima pravo ponavljanja.

Ukoliko je polaznik položio samo pismeni dio ispita, a nije zadovoljio na usmenom dijelu na sljedećem roku polaže samo usmeni dio ispita.

Rok za ponavljanje u redovitom slučaju iznosi tri mjeseca. U slučaju neuspjeha u svakom daljnjem ponovljenom roku polaznik ima pravo na ponavljanje cijelog ispita i to nakon šest mjeseci.

Članak 25.

O položenim ispitima tajnik Povjerenstva vodi evidenciju u obliku i na način koji propiše ministar.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Nadzor nad zakonitošću organiziranja i provođenja ispita, kao i stručni nadzor provodi Ministarstvo.

Članak 27.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevozaL282000 (»Narodne novine« br. 78/03).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: I-4992/2-2005   

Broj: 1-102-3597/11-16-2005.

Predsjednik    Predsjednik

Hrvatske gospodarske komore            Hrvatske obrtničke komore

Nadan Vidošević, v. r.      Stjepan Šafran, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu i postupku provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !