Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje poslova tehničke zaštite – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
28 24.3.1999 Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje poslova tehničke zaštite

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 82.L63227 stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti osoba i imovine ("Narodne novine" br. 83/96.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKE ZAŠTITE

Članak 1.

Pristupnik za zaštitara tehničke zaštite (u daljnjem tekstu: pristupnik) polaže stručni ispit prema programu i na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Stručni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 3.

Zahtjevu za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 26.L63229 stavkom 1. podstavkom 1., 2., 3. i 5. i člankom 32.L63230 Zakona o zaštiti osoba i imovine ("Narodne novine" br. 83/96.).

Zahtjev i dokazi iz stavka 1. ovoga članka podnose se Povjerenstvu.

Povjerenstvo izvješćuje pristupnika o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita.

Članak 4.

Stručni ispit sastoji se od usmene provjere znanja.

Uspjeh pristupnika na ispitu ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio".

Pristupnik se ocjenjuje ocjenom "položio" ako je pokazao zadovoljavajuće znanje iz svih predmeta, a ocjenom "položio s odlikom" ako je pokazao izvrsno znanje iz istih.

Pristupnik se ocjenjuje ocjenom "nije položio" ako nije pokazao zadovoljavajuće znanje iz tri ili svih predmeta.

Članak 5.

Pristupnik koji je ocijenjen ocjenom "nije položio" može pristupiti ponovnom polaganju ispita najranije 30 dana od dana zadnjeg polaganja.

Pristupnik koji na stručnom ispitu ne zadovolji iz najviše dva predmeta moći će pristupiti popravnom ispitu u roku koji odredi Povjerenstvo, s time da taj rok ne može biti dulji od dva mjeseca od dana polaganja ispita.

Članak 6.

Stručni ispit polaže se prema programu koji se sastoji iz općeg i posebnog dijela.

Program polaganja stručnog ispita tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Program općeg dijela jedinstven je za sve pristupnike.

Program posebnog dijela polažu svi pristupnici koji će obavljati poslove iz članka 32.L63232 stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti osoba i imovine ("Narodne novine" br. 83/96.).

Sadržaji programskih cjelina, navedenih u točkama 2., 3., 4. i 5. Programa općeg dijela stručnog ispita te točkama 2., 3. i 4. Programa posebnog dijela stručnog ispita, osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na stručnom ispitu.

Članak 7.

Pristupniku koji je položio stručni ispit Povjerenstvo izdaje svjedodžbu.

Svjedodžba se izdaje na predlošku koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

Troškove polaganja stručnog ispita snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-64-12527/1-99.
Zagreb, 8. ožujka 1999.

Ministar
mr. Ivan Penić, v. r.

PRILOG 1

PROGRAM OPĆEG DIJELA STRUČNOG ISPITA

Točka 1.

Program polaganja općeg dijela stručnog ispita za obavljanje poslova tehničke zaštite sastoji se iz sljedećih ispitnih područja:

1. Zaštitarska djelatnost

2. Građevinska regulativa

3. Tehnička regulativa

4. Kriminalistika i zaštita tajnosti podataka.

Točka 2.

Područje zaštitarske djelatnosti obuhvaća sljedeće programske cjeline:

1. Zaštitarska djelatnost

2. Obavljanje zaštitarske djelatnosti i poslova

3. Odobrenje za obavljanje zaštitarskih djelatnosti

4. Obrtnici

5. Temeljna načela poslovanja

6. Ovlast za obavljanje zaštitarskih poslova

7. Zaštitarska odora i iskaznica.

Točka 3.

Područje građevinske regulative obuhvaća sljedeće programske cjeline:

1. Opće odredbe o građenju

2. Sudionici u građenju

3. Gradilište

4. Korištenje i održavanje građevine

5. Inspekcijski nadzor.

Točka 4.

Područje tehničke regulative obuhvaća sljedeće programske cjeline:

1. Tehnička zaštita

2. Sustavi tehničke zaštite

3. Provedba tehničke zaštite

4. Izradba sustava tehničke zaštite

5. Centralni dojavni sustav

6. Radni nalog za obavljanje poslova tehničke zaštite

7. Obavljanje tehničkog pregleda sustava tehničke zaštite

8. Održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite

9. Izdavanje naloga za onesposobljavanje sustava tehničke zaštite.

Točka 5.

Područje kriminalističke tehnike i zaštite tajnosti podataka obuhvaća sljedeće programske cjeline:

1. Kriminalistička tehnika

1.2. Kriminalistička identifikacija

1.3. Kriminalistička registracija

1.3.1. Foto-registracija i identifikacija

1.3.2. Daktiloskopija

1.3.3. Identifikacija osoba po glasu

1.4. Kriminalistička fotografija

1.4.1. Operativna fotografija

1.4.2. Istražna fotografija

1.5. Operativna kriminalistička tehnika

1.5.1. Fotografiranje

1.5.2. Tehničko registriranje

1.6. Istražna tehnika

1.6.1. Kriminalističko-tehnička vještačenja

1.6.2. Znanstvene metode vještačenja

1.6.3. Ocjena izvješća vještaka

1.6.4. Suvremeni laboratorijski postupci i oprema.

2. Zaštita tajnosti podataka

2.1. Vrste tajnosti i označavanje tajnosti

2.2. Državna tajna

2.3. Vojna tajna

2.4. Službena tajna

2.5. Osobe ovlaštene za utvrđivanje državne, vojne i službene tajne te stupnja tajnosti

2.6. Zaštita državne, vojne i službene tajne

2.7. Poslovna tajna

2.8. Profesionalna tajna

2.9. Dužnost čuvanja tajne.

PRILOG 2

PROGRAM POSEBNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA

Točka 1.

Program polaganja posebnog dijela stručnog ispita za obavljanje poslova tehničke zaštite sastoji se iz sljedećih ispitnih područja:

1. Zaštitarska djelatnost

2. Građevinska regulativa

3. Tehnička regulativa.

Točka 2.

Područje zaštitarske djelatnosti obuhvaća sljedeće programske cjeline:

1. Odgovornost trgovačkog društva

2. Unutarnja zaštitarska služba

3. Strukovne udruge

4. Upisnici

5. Nadzor.

Točka 3.

Područje građevinske regulative obuhvaća sljedeće programske cjeline:

1. Tehnička svojstva bitna za građevinu

2. Građevinski proizvodi i oprema

3. Glavni i izvedbeni projekt

4. Građevna dozvola

5. Uporabna dozvola

6. Uklanjanje građevine.

Točka 4.

Područje tehničke regulative obuhvaća sljedeće programske cjeline:

1. Izradba prosudbe ugroženosti štićenog objekta

2. Izradba sigurnosnog elaborata

3. Definiranje projektnog zadatka

4. Projektiranje sustava tehničke zaštite

5. Pohrana projekta tehnička zaštite

6. Nadzor nad izvedbom radova tehničke zaštite.

           PRILOG 3

    SVJEDODŽBA


  REPUBLIKA HRVATSKA
  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Broj:
Zagreb,

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o načinu i programu
polaganja ispita za obavljanje poslova tehničke zaštite
("Narodne novine", broj 28/98.) izdaje se

    SVJEDODŽBA

_______________________________________________

(ime i prezime)

rođen-a ________________________________________

(dan, mjesec, godina, mjesto i općina) (država)

polagao-la je dana ______ stručni ispit o osposobljenosti za
obavljanje poslova tehničke zaštite iz članka 32. stavka
____Zakona o zaštiti osoba i imovine ("Narodne novine" br.
83/96.), pred Ispitnim povjerenstvom Ministarstva unutarnjih
poslova Republike Hrvatske.

Ispitno povjerenstvo ocjenjuje da je kandidat položio-la ispit.

     PREDSJEDNIK
     ISPITNOG POVJERENSTVA

zatvori
Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje poslova tehničke zaštite –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !