Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za opterećivanje okoliša – (“Narodne novine”, XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
95 13.7.2004 Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1809

Na temelju članka 17.L106237, stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« br. 107/03) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I ROKOVIMA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADA NA OPTEREĆIVANJE OKOLIŠA OTPADOM

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju načini i rokovi obračunavanja i plaćanja naknade za opterećivanje okoliša otpadom, i to:

– neopasnoga industrijskog otpada,

– opasnog otpada.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka ovisi o količini odloženoga neopasnoga industrijskog otpada, te količini proizvedenog a neobrađenog ili neizvezenoga opasnog otpada.

Članak 2.

Količina neopasnoga industrijskog otpada odloženog na odlagalištu određuje se vaganjem i izražava u jedinicama mase – tonama.

Do postavljanja odgovarajućeg uređaja za vaganje na odlagalištu, količina odloženog otpada iz stavka 1. ovoga članka određuje se volumenom i preračunava u jedinice mase po jednom od sljedećih mjerila:

– otpad u rasutom stanju 1 m3 = 0,35 t

– otpad pakiran u bale (baliran) 1 m3 = 0,85 t

– otpad stlačen i dovezen u posebnom
spremniku 1 m
3 = 0,95 t

– otpad stlačen na odlagalištu kompaktorom

ili odgovarajućim strojem 1 m3 = 1,00 t

Članak 3.

Naknadu na opterećivanje okoliša otpadom plaćaju obveznici plaćanja na temelju rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond).

Fond svojim rješenjem, kojeg donosi do 30. travnja za tekuću godinu, određuje privremeni obračun (akontaciju) naknade za tekuću kalendarsku godinu na temelju podataka o količini odloženoga neopasnoga industrijskog otpada, odnosno o količini proizvedenog a neobrađenog ili neizvezenoga opasnog otpada iz prethodne godine.

Rješenje o konačnom obračunu za prethodnu godinu Fond donosi najkasnije do 30. travnja tekuće godine na temelju utvrđenih podataka o količinama odloženoga neopasnog industrijskog otpada, odnosno proizvedenog a neobrađenog ili neizvezenoga opasnog otpada u prethodnoj godini.

Za privremeni i konačni obračun naknade odloženoga neopasnoga industrijskog otpada, odnosno proizvedenog a neobrađenog ili neizvezenoga opasnog otpada koriste se podaci iz propisanog katastra i drugih upisnika, podaci utvrđeni u inspekcijskom nadzoru inspektora zaštite okoliša i podaci utvrđeni u nadzoru od ovlaštene službene osobe Fonda.

Članak 4.

Rješenjem o privremenom obračunu naknade na opterećivanje okoliša otpadom određuje se plaćanje naknada u obrocima, i to:

– mjesečno – za ukupni iznos veći od 20.000 kuna godišnje,

– tromjesečno – za ukupni iznos od 5.000 do 20.000 kuna godišnje, i

– jedanput godišnje – za iznos manji od 5.000 kuna godišnje.

Članak 5.

Fond će na zahtjev obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom donijeti rješenje za plaćanje naknade i za obračunsko razdoblje kraće od kalendarske godine, u slučaju:

– prestanka poslovanja, statusne promjene ili promjene djelatnosti obveznika plaćanja,

– konačne obrade i zbrinjavanja ukupne količine uskladištenoga opasnog otpada,

– potpune obustave proizvodnje opasnog otpada.

Članak 6.

Obveznici koji su po privremenom obračunu uplatili manji iznos od iznosa izračunatog konačnim obračunom, dužni su razliku uplatiti u roku 30 dana od dana primitka rješenja o konačnom obračunu.

Obveznici koji su po privremenom obračunu uplatili veći iznos naknade od iznosa utvrđenog rješenjem o konačnom obračunu, imaju pravo na povrat naknade ako u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja o konačnom obračunu podnesu zahtjev za povrat preplaćene naknade.

Fond je dužan na zahtjev obveznika plaćanja vratiti više uplaćeni iznos u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Ako obveznik plaćanja ne podnese zahtjev za povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovoga članka, Fond će za više uplaćeni iznos umanjiti naknadu obvezniku plaćanja za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351- 01/04-04/0077

Urbroj: 531-01-04-01

Zagreb, 7. srpnja 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh. v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za opterećivanje okoliša –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !