Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid – (“Narodne novine”, XX/04, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
95 13.7.2004 Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1808

Na temelju članka 17.L106233 stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« br. 107/03), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I ROKOVIMA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ OKSIDA SUMPORA IZRAŽENIH KAO SUMPOROV DIOKSID I OKSIDA DUŠIKA IZRAŽENIH KAO DUŠIKOV DIOKSID

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid (u daljnjem tekstu: SO2) i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (u daljnjem tekstu: NO2).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

– obračunsko razdoblje jest razdoblje jedne kalendarske godine.

– naredno obračunsko razdoblje jest razdoblje kalendarske godine koja slijedi nakon godine u kojoj se donosi rješenje.

– prethodno obračunsko razdoblje jest razdoblje kalendarske godine koja prethodi godini u kojoj se donosi rješenje.

– izvješće o obavljenim kontinuiranim mjerenjima je izvješće propisano Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari iz stacionarnih izvoraL106235 (»Narodne novine« br. 140/97., 105/02 i 108/03.) (u daljnjem tekstu: Uredba o GVE).

Članak 3.

(1) Osnova za obračun naknade je godišnja količina emisije SO2 i/ili NO2 u tonama, prema podacima iz Katastra emisija u okoliš.

(2) Za obveznike plaćanja koji nisu dostavili podatke o emisijama u Katastar emisija u okoliš u propisanom roku, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) će izračunati godišnju količinu emisije SO2 i/ili NO2 temeljem drugih izvora podataka, na način propisan Pravilnikom o katastru emisija u okolišL106236 (»Narodne novine« broj 36/96).

Članak 4.

(1) Naknadu na emisije SO2 i/ili NO2 plaćaju obveznici plaćanja na temelju rješenja Fonda.

(2) Rješenje se sastoji od obračuna iznosa naknade za prethodno obračunsko razdoblje i privremenog obračuna (akontacije) za naredno obračunsko razdoblje.

(3) Obračun iznosa naknade za prethodno obračunsko razdoblje utvrđuje se na temelju podataka o godišnjim količinama emisija SO2 i/ili NO2 iz prethodnoga obračunskog razdoblja te iznosa jediničnih naknada i korektivnih poticajnih koeficijenata propisanih Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid.

(4) Izvješće o obavljenim kontinuiranim mjerenjima emisije za prethodno obračunsko razdoblje kojim se dokazuje udovoljavanje GVE i postavljenim uvjetima propisanim Uredbom o GVE obveznik plaćanja dužan je radi obračuna dostaviti Fondu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

(5) Privremeni obračun (akontacija) za naredno obračunsko razdoblje temelji se na obračunu iz stavka 3. ovog članka.

(6) Rješenjem o plaćanju naknade određuje se dinamika plaćanja naknade u obrocima, i to:

– mjesečno .......... za ukupni iznos veći od 96.000 kn,

– tromjesečno .......... za ukupni iznos od 19.200 kn do 96.000 kn,

– godišnje .......... za ukupni iznos manji od 19.200 kn.

(7) Rješenje o plaćanju naknade Fond donosi najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 5.

(1) Obveznici plaćanja dužni su uplaćivati Fondu obroke utvrđene sukladno članku 4.#clanak4 stavcima 3., 5. i 6. ovog Pravilnika u rokovima utvrđenim rješenjem.

(2) Ako je iznos prethodno uplaćenih obroka u prethodnom obračunskom razdoblju veći od obračuna za prethodno obračunsko razdoblje Fond će za utvrđeni preplaćeni iznos umanjiti privremeni obračun naknade za naredno obračunsko razdoblje.

(3) Ako je iznos prethodno uplaćenih obroka u prethodnom obračunskom razdoblju manji od obračuna za prethodno obračunsko razdoblje Fond će za utvrđeni manje uplaćeni iznos uvećati iznos naknade za naredno obračunsko razdoblje.

Članak 6.

(1) U slučaju trajnog zatvaranja pojedinačnog izvora emisije SO2 i/ili NO2 u tekućoj godini privremeni obračun (akontacija) za naredno obračunsko razdoblje neće sadržavati obračun naknade za emisije iz zatvorenog izvora.

(2) Obračun iznosa naknade za godinu u kojoj je pojedinačni izvor emisije SO2 i/ili NO2 zatvoren Fond utvrđuje na temelju prijavljenih emisija u Katastar emisija u okoliš, odnosno na drugi način sukladno ovom Pravilniku.

Članak 7.

(1) Obveznik plaćanja dužan je prijaviti Fondu i:

– promjenu vlasništva, zakupa, posjeda ili drugog prava na pojedinačnom izvoru emisije SO2 i/ili NO2.

– početak rada novoga pojedinačnog izvora emisije SO2 i/ili NO2.

– datum trajnog zatvaranja postojećega pojedinačnog izvora emisije SO2 i/ili NO2.

(2) Prijavu iz stavka 1. ovoga članka obveznik plaćanja dužan je obaviti u roku 30 dana od dana nastanka promjene.

Članak 8.

Fond će, na zahtjev obveznika plaćanja naknade na emisije SO2 i/ili NO2, donijeti rješenje za plaćanje naknade i za obračunsko razdoblje kraće od kalendarske godine u slučaju prestanka poslovanja, statusne promjene ili promjene djelatnosti obveznika plaćanja.

Članak 9.

(1) Iznimno od odredbi članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika privremeni obračun iznosa naknade za emisije SO2 i/ili NO2 u 2004. godini obavit će se na temelju podataka iz Katastra emisija u okoliš za 2002. godinu, i to u visini od 43 posto prijavljenih emisija SO2 i/ili NO2.

(2) Rješenje za privremeni obračun naknade iz stavka 1. ovog članka Fond će donijeti najkasnije do 31. prosinca 2004. godine.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/04-04/0078

Urbroj: 531-01-04-01

Zagreb, 7. srpnja 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !