Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 2.1.2008 Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

22

Na temelju članka 58.L367689 stavka 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 49/99., 63/00., 103/06., 177/04. i 71/07.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) donijela je na sjednici održanoj 20. prosinca 2007.

PRAVILNIK

O NAČINU I ROKU IZRAČUNA ZAJAMČENOG PRINOSA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rok izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda.

Članak 2.

(1) Stopa referentnog prinosa obveznih mirovinskih fondova za proteklu kalendarsku godinu utvrđuje se u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih obveznih mirovinskih fondova za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine.
(2) Prosječni godišnji prinos za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iz prethodnog stavka računa se prema formuli:

 

Članak 3.

Ponder iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovog Pravilnika predstavlja udjel neto imovinske vrijednosti pojedinog fonda u ukupnoj neto imovinskoj vrijednosti svih obveznih mirovinskih fondova na zadnji dan u kalendarskoj godini.

Članak 4.

Stopa zajamčenog prinosa obveznih mirovinskih fondova za proteklu kalendarsku godinu utvrđuje se u visini referentnog prinosa, utvrđenog od strane Agencije umanjenog za šest (6) postotnih bodova.

Članak 5.

(1) Agencija u siječnju mjesecu svake godine za prethodnu kalendarsku godinu obavlja izračun zajamčenog prinosa te donosi Odluku o visini zajamčenog prinosa.
(2) Na osnovu Odluke iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se iznos obveze za uplatu razlike od godišnjeg prinosa obveznog mirovinskog fonda kroz razdoblje od prethodne tri kalendarske godine do zajamčenog prinosa, koju obvezno mirovinsko društvo mora uplatiti na osobne račune članova fonda kojim upravlja.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu izračuna referentnog prinosa objavljen uL367691 »Narodnim novinama« broj 18/04 i 29/05.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/44
Urbroj: 326-01-07-1
Zagreb, 20. prosinca 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !