Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu izračuna adekvatnosti jamstvenog kapitala na razini financijskog konglomerata ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 19.06.2009 Pravilnik o načinu izračuna adekvatnosti jamstvenog kapitala na razini financijskog konglomerata

MINISTARSTVO FINANCIJA

1722

Na temelju članka 34.L459012 stavka 1. točke 1. Zakona o financijskim konglomeratima (»Narodne novine«, broj 147/08) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZRAČUNA ADEKVATNOSTI JAMSTVENOG KAPITALA NA RAZINI FINANCIJSKOG KONGLOMERATA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se propisuje način izračuna adekvatnosti jamstvenog kapitala na razini financijskog konglomerata.

Članak 2.

Način izračuna adekvatnosti jamstvenog kapitala reguliranih subjekta unutar financijskog konglomerata propisan je sektorskim propisima.

Propisana adekvatnost jamstvenog kapitala za neregulirane subjekte financijskog sektora unutar financijskog konglomerata izračunava se na isti način kao što bi taj neregulirani subjekt morao izračunavati propisanu adekvatnost jamstvenog kapitala da je regulirani subjekt financijskog sektora.

Ako nije moguće izračunati propisanu adekvatnost jamstvenog kapitala na način iz stavka 2. ovoga članka, propisana se adekvatnost jamstvenog kapitala nereguliranog subjekta iz stavka 2. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela, a imajući na umu vrstu financijskih usluga koje taj neregulirani subjekt pruža, izračunava sukladno propisima koji uređuju najznačajniji sektor unutar financijskog konglomerata.

Članak 3.

Nakon konzultiranja s drugim odgovarajućim nadležnim tijelima i sa samim konglomeratom, koordinator odlučuje koju će metodu iz članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika taj financijski konglomerat primijeniti.

Članak 4.

Neovisno o primijenjenoj metodi pri izračunu dodatnih kapitalnih zahtjeva, podaci za nadređenu osobu i podređeno društvo, regulirane i neregulirane subjekte financijskog konglomerata uključuju se u cijelosti.

Ako adekvatnost jamstvenog kapitala reguliranih subjekata financijskog konglomerata izračunanog temeljem sektorskih propisa ili adekvatnost jamstvenog kapitala podređenih nereguliranih subjekata financijskog sektora izračunatog temeljem članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika padne ispod iznosa određenog sektorskim propisom, odnosno ispod iznosa određenog člankom 2.#clanak2 stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika, utvrđena razlika adekvatnosti jamstvenog kapitala u cijelosti ulazi u izračun dopunskih kapitalnih zahtjeva financijskog konglomerata.

Članak 5.

Pri izračunu jamstvenog kapitala i dodatnih kapitalnih zahtjeva reguliranih subjekata unutar financijskog konglomerata, neovisno o tome koja se metoda koristi, valja uvažavati sljedeće:

a) treba ukloniti višestruko uračunavanje stavaka koje na razini financijskog konglomerata ulaze u izračun jamstvenog kapitala (multiple gearing), a isto tako i svako drugo neprimjereno povećavanje jamstvenog kapitala unutargrupnim transakcijama primjenom načela iz odgovarajućih sektorskih propisa;

b) potrebna adekvatnost jamstvenog kapitala pojedinog financijskog sektora unutar financijskog konglomerata pokrivena je jamstvenim kapitalom sukladno odgovarajućim sektorskim propisima. Ako na razini financijskog konglomerata jamstveni kapital padne ispod propisanog, samo one stavke jamstvenog kapitala koje se mogu iskazati prema sektorskim propisima (međusektorski kapital) uzimaju se u obzir pri utvrđivanju ispunjenja uvjeta za propisane dodatne kapitalne zahtjeve.

Ako sektorska pravila dopuštaju ograničenja određenih instrumenata jamstvenog kapitala, koji se mogu klasificirati kao međusektorski kapital, ta se ograničenja odgovarajuće primjenjuju prilikom izračuna jamstvenog kapitala na razni financijskog konglomerata.

Prilikom izračuna jamstvenog kapitala na razini financijskog konglomerata, nadležna tijela provjeravaju zadovoljava li jamstveni kapital: ciljeve, propisanu visinu jamstvenog kapitala, može li se unutar grupe prenositi s jedne pravne osobe na drugu i je li slobodno raspoloživ svim subjektima grupe.

Jamstveni kapital mješovitog financijskog holdinga izračunava se na temelju sektorskih propisa za najznačajniji financijski sektor unutar financijskog konglomerata.

Članak 6.

Jamstveni kapital i dodatni kapitalni zahtjevi osoba iz financijskog sektora unutar financijskog konglomerata izračunaju se na jedan od sljedećih načina:

1. metodom računovodstvene konsolidacije,

2. metodom dedukcije i agregacije,

3. metodom knjigovodstvene dedukcije i

4. kombinacijom metoda iz točaka 1. do 3. ovoga članka.

Članak 7.

Ako se koristi metoda računovodstvene konsolidacije, izračun dodatnih kapitalnih zahtjeva provodi se na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja.

Dodatni kapitalni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka izračunava se kao razlika između:

1. jamstvenog kapitala financijskog konglomerata izračunanog na temelju konsolidirane pozicije grupe izračunane sukladno sektorskim propisima, te

2. zbroja kapitalnih zahtjeva za svaki zasebni financijski sektor u grupi.

Propisani kapitalni zahtjev za svaki zasebni financijski sektor izračunava se u skladu s odgovarajućim sektorskim propisima.

U slučaju nereguliranih subjekata u financijskom sektoru koji ne ulaze u izračun propisane adekvatnosti jamstvenog kapitala sukladno sektorskim propisima, propisani kapitalni zahtjev izračunava se sukladno članku 2.#clanak2 stavku 3. ovoga Pravilnika.

Razlika iz stavka 2. ovoga članka ne smije biti negativna.

Članak 8.

Ako se koristi metoda dedukcije i agregacije, izračun dodatnih kapitalnih zahtjeva reguliranih subjekata u financijskom konglomeratu provodi se na temelju financijskog izvještaja svakoga pojedinog subjekta u grupi.

Dodatni kapitalni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka izračunava se kao razlika između:

1. zbroja jamstvenog kapitala svakoga pojedinog reguliranog i nereguliranog subjekta iz financijskog sektora u financijskom konglomeratu iskazanog sukladno odgovarajućim sektorskim propisima, te

2. zbroja:

a) propisanih kapitalnih zahtjeva za svaki regulirani i neregulirani subjekt financijskog sektora u grupi izračunanih sukladno sektorskim propisima odnosno ovom Pravilniku i

b) knjigovodstvene vrijednosti udjela u drugim subjektima unutar grupe.

U slučaju nereguliranih subjekata u financijskom sektoru, propisani kapitalni zahtjev izračunava se sukladno članku 2.#clanak2 ovoga Pravilnika. Jamstveni kapital i kapitalni zahtjevi uzimaju se u obzir u razmjernom udjelu kako je to utvrđeno odgovarajućim sektorskim propisima o načinu i opsegu konsolidacije i u skladu s člancima 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Razlika iz stavka 2. ovoga članka ne smije biti negativna.

Članak 9.

Ako se koristi metoda knjigovodstvene dedukcije, izračun dodatnih kapitalnih zahtjeva reguliranih subjekata u financijskom konglomeratu provodi se na temelju financijskog izvještaja svakoga pojedinog subjekta u grupi.

Dodatni kapitalni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka izračunava se kao razlika između:

1. jamstvenog kapitala predvodnika u grupi izračunanog sukladno sektorskim propisima, te

2. zbroja:

a) propisanih kapitalnih zahtjeva za predvodnika u grupi koji je na čelu financijskog konglomerata i

b) višeg od sljedeća dva iznosa:

– knjigovodstvene vrijednosti udjela predvodnika u grupi u drugim pravnim osobama u grupi, ili

– propisanih kapitalnih zahtjeva za drugog subjekta u grupi.

Propisani kapitalni zahtjev uzima se u obzir u razmjernom udjelu kako je to utvrđeno odgovarajućim sektorskim propisima o načinu i opsegu konsolidacije i sukladno člancima 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

U slučaju nereguliranih subjekata u financijskom sektoru, propisani kapitalni zahtjev izračunava se sukladno članku 2.#clanak2 ovoga Pravilnika. Pri izračunu propisane adekvatnosti jamstvenog kapitala udjeli se mogu vrednovati prema metodi udjela u skladu sa sektorskim propisima.

Razlika iz stavka 2. ovoga članka ne smije biti negativna.

Članak 10.

Koordinator i druga nadležna tijela mogu odobriti kombinaciju metoda iz članaka 7., 8. i 9. ili kombinaciju dvije od tih metoda.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/80
Urbroj: 513-11/09-1
Zagreb, 25. svibnja 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu izračuna adekvatnosti jamstvenog kapitala na razini financijskog konglomerata
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !