Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje ("Narodne novine", br. XX/09, XX/10, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 07.08.2009 Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje <p></p> 97 07.08.2009 Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2477

Na temelju članka 101.L468634 stavak 1. toč. 1., 2., 3. i 9., članka 103.L468635 stavak 1. točke 1., 2. i stavak 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« br. 151/05., 87/08., 82/09.) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 23. srpnja 2009. godine

PRAVILNIK

O NAČINU IZRAČUNA KAPITALA, JAMSTVENOG KAPITALA I ADEKVATNOSTI KAPITALA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE

Definicije pojmova

Članak 1.

Za potrebe ovog Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

¦ Zakon – Zakon o osiguranjuL468637 (»Narodne novine« br. 151/05, 87/08, 82/09),

¦ Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

¦ Društvo za osiguranje – pravna osoba koja je dobila dozvolu Agencije za obavljanje poslova iz skupine neživotnog osiguranja ili poslova iz skupine životnog osiguranja,

¦ Društvo za reosiguranje – pravna osoba koja je dobila dozvolu Agencije za obavljanje poslova reosiguranja,

¦ Kompozitno društvo – društvo za osiguranje, koje obavlja poslove iz skupine životnih i neživotnih osiguranja u smislu članka 296. Zakona.

Opće odredbe

Članak 2.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se način izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje, te rokovi i način izvještavanja Agencije.

(2) Ovim Pravilnikom također se podrobnije propisuju odredbe članka 101. stavka 1. točke 1., 2., i 3. Zakona:

1. opis i sadržaj pojedinih stavki koje se uzimaju u obzir pri izračunu kapitala društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje, te adekvatnosti kapitala društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje,

2. podrobnija obilježja podređenih dužničkih financijskih instrumenata iz članka 96. stavka 2. Zakona i nelikvidnih sredstava iz članka 97. stavka 2. Zakona i

3. obilježja sredstava na računima članova uzajamnog društva za osiguranje iz članka 41. Zakona,

4. pregled ulaganja i vrednovanja imovine iz kapitala i ostalih sredstava.

(3) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na društva za uzajamno osiguranje.

(4) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju se na upravni odbor i izvršne direktore društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.

Postavke pri izračunu kapitala društva za osiguranje
odnosno društva za reosiguranje

Članak 3.

U svrhu primjene pravila o upravljanju rizicima, odnosno utvrđivanja adekvatnosti kapitala, društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje dužna su izračunavati iznos kapitala u skladu s odredbama glave IV.2. Zakona, te jamstvenog kapitala u skladu s odredbama članka 100. Zakona.

Izračunavanje i izvješćivanje

Članak 4.

(1) Kapital i jamstveni kapitala društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje izračunava tromjesečno sa stanjem na zadnji dan kalendarskog tromjesečja.

(2) Kompozitno društvo kapital, odnosno jamstveni kapital izračunava i iskazuje odvojeno za skupinu životnih osiguranja i skupinu neživotnih osiguranja.

(3) Izračun kapitala i jamstvenog kapitala društvo za osiguranje koje obavlja poslove iz skupine životnih osiguranja iskazuje na obrascu – IK ŽO.

(4) Izračun kapitala i jamstvenog kapitala društvo za osiguranje koje obavljaja poslove iz skupine neživotnih osiguranja odnosno društvo za reosiguranje iskazuje na obrascu– IK NO.

(5) Obrasci IK ŽO i IK NO sastavni su dijelovi ovog Pravilnika i društvo za osiguranje obvezno ih je dostaviti Agenciji u roku od mjesec dana od isteka izvještajnog tromjesečja.

(6) Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, društvo za reosiguranje obvezno je dostaviti Agenciji obrazac IK NO u roku dva mjeseca po isteku izvještajnog tromjesečja.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, podaci o stanju na posljednji dan kalendarske godine dostavljaju se u roku propisanom za dostavu godišnjeg financijskog izvješća (društvo za osiguranje tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine, odnosno društvo za reosiguranje u roku od četiri mjeseca od isteka kalendarske godine).

(8) Iznimno od odredbi stavka 5., 6. i 7. ovog članka, u slučaju zahtjeva sukladno članku 158. stavku 4. Zakona, društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti propisano izvješće u roku kojeg odredi Agencija.

Ispunjavanje uvjeta adekvatnosti kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Članak 5.

(1) Kapital društva za osiguranje koje obavlja poslove u skupini životnih osiguranja mora biti najmanje jednak granici solventnosti koja se izračunava na način propisan člankom 98. Zakona.

(2) Kapital društva za osiguranje koje obavlja poslove u skupini neživotnih osiguranja odnosno kapital društva za reosiguranje mora biti najmanje jednak granici solventnosti koja se izračunava na način propisan člankom 99. Zakona.

(3) Jamstveni kapital društva za osiguranje koje obavlja poslove u skupini životnih osiguranja ne smije biti manji od jedne trećine granice solventnosti iz članka 98. Zakona.

(4) Jamstveni kapital društva za osiguranje koje obavlja poslove u skupini neživotnih odnosno jamstveni kapital društva za reosiguranje ne smije biti manji od jedne trećine granice solventnosti iz članka 99. Zakona.

(5) Iznimno od odredbe stavaka 3. i 4. ovoga članka, jamstveni kapital društva za osiguranje, sukladno odredbama članka 100. Zakona, ne smije biti manji od:

¦ iznosa 15.000.000 kuna ako društvo obavlja poslove osiguranja samo iz pojedine vrste neživotnih osiguranja,

¦ iznosa 22.500.000 kuna ako društvo obavlja poslove osiguranja iz svih vrsta neživotnih osiguranja ili pojedine vrste osiguranja iz članka 3. stavak 2. točke 10. do 15. Zakona,

¦ iznosa 22.500.000 kuna ako društvo obavlja poslove životnih osiguranja.

(6) Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka jamstveni kapital društva za reosiguranje, sukladno odredbama članka 100. Zakona, ne smije biti manji od 22.500.000 kuna.

(7) Danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju jamstveni kapital dioničkog društva za osiguranje ne smije biti manji od:

¦ iznosa 17.500.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove osiguranja samo iz pojedine vrste neživotnih osiguranja,

¦ iznosa 26.250.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove osiguranja iz svih vrsta neživotnih osiguranja ili pojedine vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 10. do 15.,

¦ iznosa 26.250.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove životnih osiguranja.

Od dana pristupa Europskoj uniji iznosi jamstvenog kapitala kontrolirat će se godišnje i prilagođavati automatski u skladu sa stavcima 5. i 6. članka 100. Zakona.

(8) Danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju jamstveni kapital društva za reosiguranje ne smije biti manji od iznosa 26.250.000,00 kuna. Od dana pristupa Europskoj uniji iznosi jamstvenog kapitala kontrolirat će se godišnje i prilagođavati automatski u skladu sa stavcima 5. i 6. članka 100. Zakona.

(9) Društvo za osiguranje koje obavlja poslove u skupini životnih osiguranja ispunjava uvjete adekvatnosti kapitala ako su zadovoljeni svi uvjeti propisani stavcima 1., 3. i 5. ovog članka.

(10) Društvo za osiguranje koje obavlja poslove u skupini neživotnih osiguranja ispunjava uvjete adekvatnosti kapitala ako su zadovoljeni svi uvjeti propisani stavcima 2., 4. i 5. ovog članka.

(11) Društvo za reosiguranje ispunjava uvjete adekvatnosti kapitala ako su zadovoljeni svi uvjeti propisani stavcima 2., 4. i 6. ovog članka.

(12) Kompozitno društvo utvrđuje i iskazuje posebno ispunjava li uvjete adekvatnosti kapitala za poslove u skupini životnih osiguranja na način propisan stavkom 9. ovog članka i posebno ispunjava li uvjete adekvatnosti kapitala za poslove u skupini neživotnih osiguranja na način propisan stavkom 10. ovog članka.

(13) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje utvrđuje tromjesečno ispunjava li uvjete adekvatnosti kapitala sa stanjem na zadnji dan kalendarskog tromjesečja.

(14) U slučaju da kompozitno društvo za osiguranje u skupini životnih odnosno neživotnih osiguranja ne ispunjava uvjete adekvatnosti kapitala iz članka 98. stavka 1. Zakona, odnosno članka 99. stavka 1. Zakona, društvo za osiguranje može kapital, koji je u jednoj skupini osiguranja iznad zahtijevanog iznosa kapitala, prenijeti u drugu skupinu osiguranja, uz prethodnu suglasnost Agencije u skladu s odredbama članka 296. stavaka 4. i 5. Zakona.

Mjere u slučaju neispunjenja uvjeta adekvatnosti kapitala

Članak 6.

(1) Prema odredbama članka 105. Zakona o osiguranju, ako kapital društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje nije dostatan, uprava društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje dužna je neodgodivo poduzeti mjere radi dostizanja potrebne visine kapitala za koje je nadležna, odnosno dužna je izraditi prijedlog mjera za koja su nadležna druga tijela društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.

(2) O mjerama, odnosno prijedlozima mjera iz stavka 1. ovoga članka uprava je dužna izvijestiti Agenciju u roku od 8 dana od njihova donošenja.

(3) Uz obavijest Agenciji, iz stavka 2. ovog članka uprava društva za osiguranje odnosno uprava društva za reosiguranje dužna je priložiti projekcije poslovanja za narednih pet godina:

¦ za prve dvije godine po tromjesečjima

¦ za preostale tri godine godišnje.

(4) Projekcije poslovanja iz stavka 3. ovog članka obuhvaćaju, najmanje, sljedeće:

¦ bilancu

¦ račun dobiti i gubitka

¦ izračun adekvatnosti kapitala za poslove iz skupine životnih osiguranja

¦ izračun adekvatnosti kapitala za poslove iz skupine neživotnih osiguranja odnosno poslove reosiguranja

¦ izračun kapitala za poslove iz skupine iz skupine životnih osiguranja

¦ izračun kapitala za poslove iz skupine neživotnih osiguranja odnosno poslove reosiguranja

¦ izračun granica solventnosti za poslove iz skupine iz skupine životnih osiguranja

¦ izračun granica solventnosti za poslove iz skupine neživotnih osiguranja odnosno poslove reosiguranja

¦ skup pretpostavki temeljem kojih su projekcije izrađene

Navedene obrasce društvo za osiguranje odnosno društvno za reosiguranje preuzima na www.hanfa.hr u izborniku Obrasci / Obrasci za projekcije izvješća.

(5) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dostavlja Agenciji obrasce propisane ovim Pravilnikom:

¦ u elektroničkom obliku i

¦ u papirnatom obliku potpisane od osobe koje su ih sastavile i odgovornih osoba a obrasci izračuna adekvatnosti kapitala moraju biti potpisani od imenovanog ovlaštenog aktuara društva.

Sadržaj i način popunjavanja obrazaca IK ŽO i IK NO

Članak 7.

(1) Pri izračunu osnovnog kapitala uključuju se stavke pod rednim brojem I. kako slijedi:

1. Pod rednim brojem I. točka 1. unosi se podatak o temeljnom kapitalu društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, odnosno društva za uzajamno osiguranje.

Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje unosi podatak o uplaćenom kapitalu na temelju redovnih dionica koji odgovara stanju temeljnog kapitala koji je na zadnji dan tromjesečja upisan u sudskom registru, bez kapitala upisanog po osnovi povlaštenih dionica.

Temeljni kapital društva za uzajamno osiguranje je uplaćeni temeljni kapital društva za uzajamno osiguranje sukladno odredbama članka 40. stavaka 1., 2. i 3. Zakona i sredstva na računima članova društva za osiguranje sukladno odredbama članka 41. stavka 1. i 2. Zakona.

2. Pod rednim brojem I. točka 2. unosi se podatak o visini pričuva kapitala koje se ne odnose na obveze iz osiguranja i to:

– zakonske rezerve, propisane člankom 222. Zakona o trgovačkim društvima,

– statutarne rezerve (rezerve koje društvo utvrdi statutom) i

– ostale rezerve, propisane člankom 220. Zakona o trgovačkim društvima.

3. Pod rednim brojem I. točka 3. unosi se podatak o prenesenoj dobiti iz prethodnih obračunskih razdoblja i posljednjeg obračunskog razdoblja za koje se raspoređuje dobit, a nakon donošenja odluke skupštine o raspodjeli dobiti.

4. Otkupljene vlastite dionice pod rednim brojem I. točka 4. čine odbitnu stavku osnovnog kapitala i odnose se na vlastite dionice stečene sukladno odredbama članka 233. Zakona o trgovačkim društvima.

5. Pod rednim brojem I. točka 5. nematerijalna imovina kao odbitna stavka pri izračunu kapitala uključuje osnivačke izdatke, goodwill, licenciranje, patente i zaštitne znakove, programsku podršku (softver) i ostalu nematerijalnu imovinu.

Ako je softver sastavni dio hardver bez kojeg ne bi mogao raditi, tada se takav softver smatra dugotrajnom materijalnom imovinom, a kada nije sastavni dio hardver evidentira se kao nematerijalna imovina.

6. Pod rednim brojem I. točka 6. upisuje se podatak o prenesenim gubicima iz prethodnih razdoblja i gubitak iz tekućeg obračunskog razdoblja.

7. Pod rednim brojem I. točka 7. iskazuju se podaci o razlici nediskontiranih i diskontiranih tehničkih pričuva za štete, ukoliko društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje primjenjuje navedeni obračun. U tom slučaju društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dostavlja Izvješće u kojem za svaku vrstu osiguranja prikazuje iznos pričuva šteta prije i iznos pričuva šteta nakon diskontiranja potpisan od imenovanog ovlaštenog aktuara društva. Razlika nediskontiranih i diskontiranih tehničkih pričuva pod rednim brojem I. točka 7. ne obuhvaća tehničke pričuve za vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 1. i 2. Zakona, kao ni za pričuve za rente iz drugih vrsta osiguranja iz članka 3. stavka 2. Zakona.

(2) Pri izračunu dopunskog kapitala uzimaju se u obzir stavke pod rednim brojem II. kako slijedi:

1. Pod rednim brojem II. točka 1. upisuje se podatak o temeljnom kapitalu uplaćenom na temelju kumulativnih povlaštenih dionica po nominalnoj vrijednosti.

2. Pod rednim brojem II. točka 2. upisuje se podatak o podređenim dužničkim financijskim instrumentima što podrazmijeva vrijednosne papire i druge financijske instrumente po osnovu kojih imatelj u slučaju stečaja ili likvidacije izdavatelja ima pravo na isplatu nakon isplate drugih vjerovnika, odnosno koji su s obzirom na dospijeće i druge karakteristike pogodni za pokrivanje eventualnih gubitaka zbog rizika kojima je tijekom poslovanja izloženo društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.

Podrobnija pravila za upotrebu podređenih dužničko-financijskih instrumenata propisana su u članku 8.#clanak8, 9.#clanak9 i 10.#clanak10 ovog Pravilnika.

3. Pod rednim brojem II. točka 3. upisuje se podatak o pričuvama kapitala povezanim s kumulativnim povlaštenim dionicama, a proizlazi iz kumuliranog prava na isplatu neisplaćenih dividendi prethodnih obračunskih razdoblja.

4. Pod rednim brojem II. točka 4. upisuje se zbroj iznosa upisanih u točki 4.1. i 4.2.

5. Pod točkom 4.1. upisuje se vrijednost matematičke pričuve koja u izračunu ne uzima u obzir stvarni trošak odnosno dio stvarnog troška pribave osiguranja umanjena za vrijednost matematičke pričuve koja u izračunu uzima u obzir stvarni trošak pribave osiguranja. Stvarni troškovi pribave osiguranja u izračunu matematičke pričuve ne smiju prelaziti 3.5% od osigurane svote. Negativne vrijednosti u izračunu matematičke pričuve se postavljaju na nulu.

6. Pod točkom 4.2. upisuje se visina pričuva s osnova vrednovanja imovine koje nisu izvanrednog karaktera odnosno zbroj iznosa upisanih pod točkama 4.2.1. (Pričuve s naslova vrednovanja zemljišta i građevinskih objekata), 4.2.2. (Pričuve s naslova vrednovanja financijske imovine) i 4.2.3. (Pričuve s naslova vrednovanja ostale imovine).

7. Ukoliko je društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje iskazalo pričuve s osnova vrednovanja imovine koje nisu izvanrednog karaktera u negativnom iznosu mora taj iznos uključiti u izračun dopunskog kapitala kao stavku koja umanjuje dopunski kapital.

(3) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u izračun dopunskog kapitala pod točkama 4.1 i 4.2 može uključiti stavke kojima se uvećava iznos dopunskog kapitala samo na osnovu suglasnosti Agencije a na temelju prethodno dostavljene odgovarajuće dokumentacije.

(4) Pod rednim brojem III obrasca upisuje se iznos jamstvenog kapitala, odnosno zbroj osnovnog i dopunskog kapitala (redni broj I. i II. obrasca).

(5) Pri izračunu kapitala, zbroj osnovnog i dopunskog kapitala (jamstveni kapital) umanjuje se za stavke navedene pod rednim brojem IV. kako slijedi:

1. Pod rednim brojem IV. točka 1. upisuje se podatak o udjelima u drugim pravnim osobama iz članka 97. stavka 1. točke 1. Zakona u kojima sudjelovanje bilo posredno ili neposredno omogućuje 20% ili više glasačkih prava, odnosno udjela u kapitalu određene pravne osobe, ukoliko adekvatnost kapitala izračunavaju na temelju sličnih propisa.

2. Pod rednim brojem IV. točka 2. upisuje se podatak o ulaganjima u podređene dužničke instrumente i druga ulaganja u društva iz prethodne točke koja se radi poštivanja adekvatnosti kapitala tih društava uzimaju u obzir pri izračunu njihovog kapitala i u kojima je udjel društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladan članku 9. stavku 1. Zakona.

3. Pod rednim brojem IV. točka 3. upisuje se podatak o visini nelikvidnih sredstava, a podrazumijeva oblik imovine koji nije moguće brzo i lako zamijeniti u novac kada je to nužno radi ispunjavanja dospjelih novčanih obveza (kao npr. dionice koje ne kotiraju na uređenim tržištima kapitala, potraživanja po osnovi uplata na garancijski račun Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., potraživanja po osnovi uplata u druge svrhe koje su namijenjene uzajamnom jamstvu za ispunjavanje obveza više osoba i druga sredstva).

Podređeni dužnički kapital (podređeni dužnički financijski instrumeni) kao stavka dopunskog kapitala

Članak 8.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje namjerava uključiti podređeni dužnički kapital u dopunski kapital dužno je o tome prethodno obavijestiti Agenciju najmanje 30 dana prije namjeravanog uključenja.

(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovog članka društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

a) nacrt ugovora vezanog za izdavanje podređenog dužničkog financijskog instrumenta,

b) projekcije poslovanja za narednih pet godina,

(3) Projekcije poslovanja iz stavka 2. ovog članka moraju najmanje obuhvaćati dokumentaciju iz članka 6.#clanak6 stavka 4. ovog Pravilnika, te se Agenciji moraju dostaviti u skladu s člankom 6.#clanak6 stavkom 5. ovog Pravilnika.

(4) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje može podređeni dužnički kapital formiran po osnovi izdanih podređenih financijskih instrumenata prikazivati kao stavku pri izračunu dopunskog kapitala, ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) ako iz ugovora između društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje kao izdavatelja i imatelja podređenog dužničkog instrumenta nedvojbeno proizlazi da imatelj u slučaju stečaja odnosno likvidacije društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje ima pravo na naplatu svojih potraživanja tek nakon isplate drugih vjerovnika,

b) ako je u cijelosti uplaćen, odnosno uzima se u obzir samo uplaćeni iznos kapitala,

c) ugovor između društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i podređenog vjerovnika ne smije sadržavati klauzule koje bi vjerovniku omogućile isplatu prije dogovorenog roka dospijeća, osim u slučaju stečaja odnosno likvidacije društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, odnosno ako nije drugačije utvrđeno ovim Pravilnikom,

d) ugovor između društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i podređenog vjerovnika može se promijeniti samo pod uvjetom prethodno dobivene suglasnosti Agencije.

(5) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje može kod stavki za izračun dopunskog kapitala prikazati podređeni dužnički kapital s određenim rokom dospijeća kao i podređeni dužnički kapital koji nema određeni rok dospijeća.

(6) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je podređeni dužnički kapital koji prestane zadovoljavati uvjete iz stavka 4. ovog članka isključiti iz izračuna dopunskog kapitala.

Podređeni dužnički kapital s određenim rokom dospijeća

Članak 9.

(1) Podređeni dužnički kapital s određenim rokom dospijeća mora osim uvjeta iz članka 8.#clanak8 stavka 4. ovog Pravilnika, ispunjavati i sljedeće uvjete:

a) ugovoreni rok dospijeća mora biti najmanje 5 godina i 1 dan,

b) društvo za osiguranje odnosno društva za reosiguranje mora visinu podređenog dužničkog kapitala pri izračunu dopunskog kapitala postupno smanjivati s 20 postotnim kumulativnim diskontom za zadnjih 5 godina koje preostaju do njegova dospijeća, na način da se pri izračunu dopunskog kapitala sa stanjem na dan koji je:

• pet godina ili manje od pet i više od četiri godine prije dana isplate cjelokupnog ili dijela iznosa uplaćenog dužničkog financijskog instrumenta, za taj dio iznosa koristi 20% diskonta,

• u slučaju manje od četiri godine i više od tri godine koristi se 40% diskonta,

• u slučaju manje od tri godine i više od dvije godine koristi se 60% diskonta,

• u slučaju manje od dvije godine i više od jedne godine, koristi se diskont od 80%,

• ako do datuma isplate preostaje godinu dana ili manje, koristi se diskont od 100%, te se taj iznos ne uključuje u izračun dopunskog kapitala.

Podređeni dužnički kapital s neodređenim rokom dospijeća

Članak 10.

(1) Podređeni dužnički kapital s neodređenim rokom dospijeća mora osim uvjeta iz članka 8.#clanak8 stavka 4. ovog Pravilnika ispunjavati i sljedeće uvjete:

a) financijski instrumenti ne mogu biti isplaćeni na zahtjev imatelja bez prethodne suglasnosti Agencije, osim u slučaju iz stavka 2. točke a) ovog članka,

b) društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje mora biti ostavljeno pravo odgode isplate prinosa po tim instrumentima.

(2) Podređeni dužnički kapital, koji nema određeni rok dospijeća može se isplatiti u slučaju:

a) ako je Agenciji dostavljena prethodna obavijest pet godina prije namjeravane isplate podređenog dužničkog kapitala pri čemu se primjenjuje diskontni obračun za izračun dopunskog kapitala na način propisan člankom 9.#clanak9 ovog Pravilnika,

b) ako ne čini sastavni dio dopunskog kapitala, odnosno ako je obračunat 100% diskonta i

c) ako je za prijevremenu isplatu dobivena prethodna suglasnost Agencije.

O namjeri prijevremene isplate društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje mora obavijestiti Agenciju najmanje šest mjeseci prije datuma namjeravane isplate i pritom priložiti plan izračuna adekvatnosti kapitala prije isplate i po izvršenoj isplati. Agencija će odobriti isplatu ako je iz navedenog plana vidljivo da će i nakon izvršene isplate biti ispunjen odgovarajući uvjeti adekvatnosti kapitala iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika.

Značajke sredstava na računima članova društva za uzajamno osiguranje

Članak 11.

(1) Temeljni kapital društva za uzajamno osiguranje mora biti najmanje jednak iznosu jamstvenog kapitala iz članka 100. stavka 3. Zakona o osiguranju i mora biti u cijelosti uplaćen u novcu prije upisa osnivanja društva u sudski registar.

(2) Statutom društva za uzajamno osiguranje može biti određeno da temeljni kapital društva za uzajamno osiguranje čine i sredstva na računima članova društva za uzajamno osiguranje.

(3) Sredstva na računima članova društva za uzajamno osiguranje uzimaju se u obzir kao stavke temeljnog kapitala društva za uzajamno osiguranje, ako je statutom društva utvrđeno da:

• su isplate s računa članova moguće pod uvjetom da takav postupak ne ugrožava adekvatnost kapitala društva, odnosno ako su po okončanom postupku likvidacije podmirene sve obveze društva,

• društvo za uzajamno osiguranje mora jedan mjesec prije isplate s računa članova o namjeri isplate obavijestiti Agenciju, osim povrata u slučaju prestanka članstva.

• društvo za uzajamno osiguranje ne smije promijeniti statut u opsegu koji se odnosi na osobne račune članova društva za uzajamno osiguranje, bez prethodnog odobrenja Agencije.

Pregled ulaganja imovine iz kapitala i ostalih sredstava

Članak 12.

(1) Društva za osiguranje i društva za reosiugranje dužna su dostavljati i pregled ulaganja imovine iz kapitala i ostalih sredstava osim imovine za prokriće matematičke pričuve i imovine za pokriće tehničke pričuve na obrascu PU-3.

(2) Obrazac PU-3 sastavni je dio ovog Pravilnika i društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno ga je dostaviti Agenciji u roku propisanom člankom 4. stavcima 5., 6., 7. i 8.

(3) Analitičke podatke potrebno je dostaviti prema rednim brojevima iz obrasca PU-3:

¦ za ulaganja u zajmove treba navesti podatke o korisnicima zajma, datumu odobrenja, iznosu odobrenog zajma, roku povrata, kamatnu stopu i stanju iznosa zajma na dan obračuna,

¦ za ulaganja u dionice i udjele treba navesti podatke o visini udjela u pojedinoj pravnoj osobi kao i postotnom učešću u kapitalu i glasačkim pravima ako je jednako ili veće od 20%,

¦ za ulaganja u dužničke vrijednosne papire treba navesti podatke o izdavatelju uz naznaku uvjeta pod kojima su sredstva uložena (datum ulaganja, dospijeće, kamatna stopa),

¦ za ulaganja u depozite kod banaka, treba navesti podatke o nazivu banke, datumu i visini odobrenja, kamatnu stopu i rok povrata depozita,

¦ za predujmove i zajmove u iznosu otkupne vrijednosti police životnog osiguranja nije potrebno pojedinačno navoditi korisnike već broj sklopljenih ugovora,

¦ za ulaganja u nekretnine treba navesti podatke o sadašnjoj knjigovodstvenoj vrijednosti svake pojedinačne nekretnine, datum uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama ili datum podnošenja zahtjeva za uknjižbu ako je postupak u tijeku te naznaku da li nekretnina ostvaruje ili se od nje tek očekuje prinos.

Vrednovanje ulaganja imovine iz kapitala i ostalih sredstava

Članak 13.

Na vrednovanja ulaganja imovine kapitala i ostalih sredstava društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje primjenjuju se odredbe Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja obvezujućih za velike obveznike prema Zakonu o računovodstvu.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje ovjavljen uL468638 »Narodnim novinama« broj 78/06.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/55

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 23. srpnja 2009.

Član Uprave
Ivo Šulenta, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !