Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje ("Narodne novine", br. XX/09, XX/12, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
119 01.10.2009 Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2953

Na temelju odredbe članka 101.L471036 stavka 1. točke 8. u vezi sa člankom 102.L471037 Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/2005, 87/08, 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Uprave održanoj 17. rujna 2009. donijela je

PRAVILNIK

O NAČINU IZRAČUNA POKAZATELJA LIKVIDNOSTI I NAJMANJOJ VRIJEDNOSTI POKAZATELJA LIKVIDNOSTI DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom pobliže se određuje sljedeće:

– način izračuna pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje,

– plan mjera i postupanja u slučajevima nelikvidnosti,

– sadržaj, način i rokovi izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).

(2) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na društvo za uzajamno osiguranje i podružnicu stranog društva za osiguranje.

Članak 2.

Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je upravljati izvorima sredstava i imovinom na način da u svakom trenutku bude u stanju ispuniti dospjele obveze.

Članak 3.

Uprava društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje dužna je donijeti interne akte za upravljanje likvidnošću kojima se određuje najmanje sljedeće:

– strategije i politike upravljanja likvidnošću kojima se definiraju način upravljanja likvidnošću društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u uobičajenim i izvanrednim okolnostima,

– organizacija,

– politike i postupci interne revizije društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje,

– odgovarajući sustav upravljanja informacijama koji se primjenjuje za mjerenje, praćenje, kontrolu i izvješćivanje o likvidnosti,

– plan i mjere postupanja za sprečavanje, odnosno otklanjanje uzroka nelikvidnosti.

Članak 4.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je redovito planirati očekivane i poznate te moguće odljeve i dostatne priljeve novčanih sredstava.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je, radi praćenja likvidnosti, dnevno, tjedno i mjesečno planirati moguće priljeve te odljeve novčanih sredstava na način da sastavi plan mogućih priljeva te odljeva novčanih sredstava

– svakog radnog dana,

– svakog prvog radnog dana u tjednu za naredne radne dane istoga tjedna te

– svakog prvog radnog dana u mjesecu za naredne radne dane mjeseca.

(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je u svojoj poslovnoj evidenciji pohranjivati planove mogućih priljeva i odljeva iz stavka 2. ovoga članka.

II. NAČIN IZRAČUNA POKAZATELJA LIKVIDNOSTI

Članak 5.

(1) Pokazatelj likvidnosti je omjer između likvidnih sredstava i obveza koje su dospjele ili koje uskoro dospijevaju.

(2) Likvidna sredstva su sredstva na raspolaganju društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje te obuhvaćaju:

– sredstva na novčanim računima,

– gotovinu u blagajni,

– depozite po viđenju, depozite/kredite bankama s preostalim dospijećem do pet (5) dana i depozite na opoziv do pet (5) dana,

– vrijednosne papire/udjele koje je moguće trenutačno unovčiti odnosno koje dospijevaju u roku od pet (5) dana.

(3) Dospjele obveze društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje su one obveze po ugovorima o osiguranju i suosiguranju, obveze po ugovorima o reosiguranju, obveze za provizije, obveze iz ulagačkih aktivnosti, kao i druge obveze iz poslovanja koje su dospjele na dan za koji se izračunava pokazatelj likvidnosti.

(4) Obveze društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje koje uskoro dospijevaju su one obveze po ugovorima o osiguranju i suosiguranju, obveze po ugovorima o reosiguranju, obveze za provizije, obveze iz ulagačkih aktivnosti, kao i druge obveze iz poslovanja koje će dospjeti u roku od pet (5) dana ili ih je moguće opozvati u roku od pet (5) dana od dana za koji se izračunava pokazatelj likvidnosti uzimajući u obzir navedenu obvezu.

(5) U obveze iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ubrajaju se i bilančne i izvanbilančne obveze koje nisu opozive, a povezane su s izdatkom, odnosno obvezama iz terminskih poslova i danih garancija.

(6) Obveze iz stavaka 3. i 4. ovoga članka čine i svi drugi odgođeni izdaci koji nisu iskazani kao obveza u bilanci stanja, ali za koje je izvjesno da će nastupiti u roku od jednog dana od dana za koji se izračunava pokazatelj likvidnosti uzimajući u obzir navedenu obvezu.

Članak 6.

(1) Za potrebe izračuna pokazatelja likvidnosti, stavke likvidnih sredstava i stavke obveza iskazuju se po knjigovodstvenoj vrijednosti.

(2) Vrijednosni papiri kojima se ne trguje i kojima nije lako odrediti tržišnu cijenu, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ne može uključiti u izračun pokazatelja likvidnosti kao stavku likvidnih sredstava.

(3) Vrijednosni papiri klasificirani u portfelju do dospijeća nisu dio likvidnih sredstava, osim ako su dospjeli odnosno dospijevaju u roku od pet (5) dana.

Članak 7.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje likvidno je ako je rezultat izračuna iz članka 5. ovoga Pravilnik veći ili jednak 1.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje nelikvidno je ako je rezultat izračuna iz članka 5. ovoga Pravilnik manji od 1.

Članak 8.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je dnevno izračunavati:

– iznos likvidnih sredstava iz članka 5.#clanak5 stavka 2. ovog Pravilnika,

– visinu dospjelih obveza iz članka 5.#clanak5 stavaka 3. do 6. ovog Pravilnika,

– pokazatelj likvidnosti iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je izračunavati iznose likvidnih sredstava, dospjelih obveza te pokazatelja likvidnosti iz stavka 1. ovog članka korištenjem Obrasca 1 – Dnevni izračun pokazatelja likvidnosti koji se nalazi u Prilogu 1. ovog Pravilnika (dalje u tekstu: Obrazac 1).

(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je uredno ispunjeni Obrazac 1 dnevno pohranjivati u svoju poslovnu evidenciju.

III. PLAN MJERA I POSTUPANJE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE U SLUČAJU NELIKVIDNOSTI

Članak 9.

Uprava društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje dužna je izraditi i usvojiti plan mjera i postupanja za slučaj nelikvidnosti koji je sastavni dio akata društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje a koji se odnose na upravljanje likvidnošću iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Uprava društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje dužna je, najkasnije u roku od 24 sata nakon utvrđivanja nelikvidnosti u skladu sa člankom 7.#clanak7 stavkom 2. ovoga Pravilnika, o istome obavijestiti Agenciju.

(2) Obavijest iz prethodnog stavka ovog članka mora sadržavati podatke o ukupnoj visini i strukturi likvidnih sredstava i dospjelih neplaćenih obveza društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, kao i razloge nemogućnosti plaćanja te poduzete i planirane aktivnosti za otklanjanje privremene nemogućnosti plaćanja, odnosno za otklanjanje uzroka nelikvidnosti.

(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je u obavijesti posebno navesti poduzete mjere, odnosno pojedinosti o izvoru sredstava koje je društvo koristilo ili namjerava koristiti za premošćivanje nelikvidnosti kao i plan priljeva i odljeva za narednih mjesec dana.

(4) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje uz obavijest mora priložiti izračun pokazatelja likvidnosti na Obrascu 1 na promatrani dan kada je društvo iskazalo nelikvidnost.

(5) Stavak 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na izvršne direktore društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.

IV. SADRŽAJ, NAČIN I ROKOVI IZVJEŠĆIVANJA

Članak 11.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje izvješćuje Agenciju o pokazatelju likvidnosti, likvidnim sredstvima i obvezama za sve radne dane proteklog mjeseca, korištenjem Obrasca 2 – Mjesečno izvješće o izračunu pokazatelja likvidnosti koji je sastavni dio Priloga 2 ovog Pravilnika (dalje u tekstu: Obrazac 2).

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je uredno ispunjeni Obrazac 2 dostaviti najkasnije u roku od pet (5) dana od posljednjeg dana u mjesecu za koji je sastavljen Obrazac 2.

(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje Obrazac 2 dostavlja Agenciji u elektroničkom obliku i ispisano na papiru.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Do 31. prosinca 2009. na odgovarajući se način primjenjuju propisi doneseni na temelju Pravilnika o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društava za osiguranjeL471039 (»Narodne novine« broj 78/06).

(2) Danom primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društava za osiguranjeL471040 (»Narodne novine« broj 78/06).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 011-02/09-04/66
Urbroj: 326-01-09-1
Zagreb, 17. rujna 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

PRILOG 1

Obrazac 1

Društvo za osiguranje/reosiguranje:

Adresa:

Dnevni izračun pokazatelja likvidnosti

Redni broj

Opis

Stanje na dan

A

Likvidna sredstva (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

1.

Novac na kunskom računu

2.

Novac na deviznom računu

3.

Gotovina u blagajni

4.

Depoziti po viđenju (a-vista)

5.

Depoziti/krediti bankama s preostalim dospijećem do pet (5) dana

6.

Depoziti na opoziv do pet (5) dana

7

Vrijednosni papiri i udjeli koje je moguće trenutačno unovčiti odnosno koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

7.1.

Klasificirani – do dospijeća

7.2.

Klasificirani – raspoloživo za prodaju

7.3.

Klasificirani – po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

B

Dospjele obveze (8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

8.

Dospjele obveze iz poslovanja s osnove obavljanja osigurateljne djelatnosti

8.1.

Dospjele obveze po ugovorima o osiguranju/suosiguranju

8.2.

Obveze po ugovorima o osiguranju/suosiguranju koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

8.3.

Dospjele obveze za provizije

8.4.

Obveze za provizije koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

9.

Dospjele obveze iz financijskih aktivnosti

10.

Obveze iz financijskih aktivnosti koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

11.

Dospjele obveze prema dobavljačima

12.

Obveze prema dobavljačima koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

13.

Dospjele obveze prema zaposlenicima

14.

Obveze prema zaposlenicima koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

15.

Ostale dospjele obveze i obveze koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

16.

Pokazatelj likvidnosti (A/B)

Mjesto i datum:

Sastavio (ime i prezime):

Potpis:

Odgovorna osoba (ime i prezime):

Potpis:

PRILOG 2

Obrazac 2

Društvo za osiguranje/reosiguranje:

Adresa:

Razdoblje izvještavanja:

Redni broj

Opis

dd.mm.gggg

A

Likvidna sredstva (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

1.

Novac na kunskom računu

2.

Novac na deviznom računu

3.

Gotovina u blagajni

4.

Depoziti po viđenju (a-vista)

5

Depoziti/krediti bankama s preostalim dospijećem do pet (5) dana

6.

Depoziti na opoziv do pet (5) dana

7.

Vrijednosni papiri i udjeli koje je moguće trenutačno unovčiti odnosno koje dospijevaju u roku od pet 5) dana

7.1.

Klasificirani – do dospijeća

7.2.

Klasificirani – raspoloživo za prodaju

7.3.

Klasificirani – po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

B

Dospjele obveze (8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

8.

Dospjele obveze iz poslovanja s osnove obavljanja osigurateljne djelatnosti

8.1.

Dospjele obveze po ugovorima o osiguranju/suosiguranju

8.2.

Obveze po ugovorima o osiguranju/suosiguranju koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

8.3.

Dospjele obveze za provizije

8.4.

Obveze za provizije koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

9.

Dospjele obveze iz financijskih aktivnosti

10.

Obveze iz financijskih aktivnosti koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

11.

Dospjele obveze prema dobavljačima

12.

Obveze prema dobavljačima koje dospijevaju u roku od pet 5 dana

13.

Dospjele obveze prema zaposlenicima

14.

Obveze prema zaposlenicima koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

15.

Ostale dospjele obveze i obveze koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

16.

Pokazatelj likvidnosti (A/B)

Mjesto i datum:

Sastavio (ime i prezime):

Potpis:

Odgovorna osoba (ime i prezime):

Potpis:

zatvori
Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !