Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu izračuna stope prinosa mirovinskog fonda ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
13 1.2.2008 Pravilnik o načinu izračuna stope prinosa mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

418

Na temelju članka 55.L369575 stavka 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 49/99., 63/00., 103/06., 177/04. i 71/07., dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) donijela je na sjednici održanoj 24. siječnja 2008.

PRAVILNIK

O NAČINU IZRAČUNA STOPE PRINOSA MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rok izračuna prinosa mirovinskog fonda, načela zaokruživanja vrijednosti stopa prinosa mirovinskog fonda te načinu, rokovima i vrstama izvješća. Prinos mirovinskog fonda, u smislu ovog Pravilnika izražava se kao nominalni i realni prinos.

Članak 2.

Stopa nominalnog prinosa mirovinskog fonda je stopa prinosa izračunata na način propisan člankom 54. stavkom 2. Zakona, a računa se prema formuli:Gdje je Rnom nominalni prinos mirovinskog fonda, Voj2 vrijednost obračunske jedinice na zadnji radni dan zadnjeg mjeseca tekućeg tromjesečja, a Voj1, vrijednost te jedinice na zadnji radni dan prije dvanaest mjeseci.

Članak 3.

Stopa realnog prinosa mirovinskog fonda, Rreal predstavlja nominalni prinos mirovinskog fonda usklađen sa indeksom potrošačkih cijena u prethodnih dvanaest mjeseci na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, a računa se na sljedeći način:gdje je Rnom nominalni prinos fonda iz stavka 2. ovoga Pravilnika, a Ipc stopa inflacije definirana indeksom potrošačkih cijena u prethodnih dvanaest mjeseci na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku.

Članak 4.

Zaokruživanje stopa prinosa iz članka 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ovoga Pravilnika provodi se primjenom matematičke metode na 4 decimalna mjesta.

Članak 5.

(1) Mirovinsko društvo je obvezno u pisanom obliku obavijestiti Agenciju o neto imovinskoj vrijednosti i vrijednosti obračunske jedinice svog fonda na zadnji radni dan zadnjeg mjeseca tekućeg tromjesečja i na zadnji radni dan prije 12 mjeseci te stopi nominalnog prinosa iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika za navedeno razdoblje.
(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko društvo dostaviti će Agenciji u roku od tri radna dana od proteka zadnjeg mjeseca prethodnog tromjesečja.
(3) Mirovinsko društvo je obvezno u pisanom obliku obavijestiti Središnji registar osiguranika (dalje: REGOS) o vrijednosti stope nominalnog prinosa iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika na zadnji radni dan zadnjeg mjeseca tekuće godine i na zadnji radni dan prije 12 mjeseci.
(4) Podatke iz stavka 3. ovoga članka mirovinsko društvo dostaviti će REGOS-u u roku od tri radna dana od proteka zadnjeg mjeseca prethodne godine.
(5) Mirovinsko društvo je obvezno obavijestiti Agenciju o stopi realnog prinosa iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika u roku od tri radna dana od objave indeksa potrošačkih cijena za prethodnu godinu na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku.
(6) Tromjesečja za izračun prinosa identična su tromjesečjima za izradu financijskih izvještaja mirovinskog fonda.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu izračuna stope prinosa mirovinskog fonda objavljen uL369577 »Narodnim novinama« broj 80/02.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/2
Urbroj: 326-01-08-1
Zagreb, 24. siječnja 2008.

Zamjenik predsjednika Uprave
Ivo Šulenta, v. r.
 

zatvori
Pravilnik o načinu izračuna stope prinosa mirovinskog fonda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !