Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu izrade projektne dokumentacije u humanitarnom razminiranju ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
40 18.4.2007 Pravilnik o načinu izrade projektne dokumentacije u humanitarnom razminiranju

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

1364

Na temelju članka 69.L333587 stavka 3. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« broj 153/05) ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova broj: 511-01-52-137/2-07 od 9. veljače 2007. godine, 2. travnja 2007. godine donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U HUMANITARNOM RAZMINIRANJU

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način izrade projektne dokumentacije u humanitarnom razminiranju.

Članak 2.

Pojmovi koji se rabe u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
topografska karta (u daljnjem tekstu: TK) je karta mjerila 1: 25 000, koja sadrži horizontalnu i visinsku predodžbu terena prikazanu nadmorskim visinama markantnih točaka terena i slojnicama,
hrvatska osnovna karta (u daljnjem tekstu: HOK) je karta mjerila 1 : 5 000 ili 1 : 10 000, koja sadrži horizontalnu i visinsku predodžbu terena prikazanu nadmorskim visinama detaljnih točaka i slojnicama,
katastarski plan (u daljnjem tekstu: KP) jednog od mjerila1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 000, 1 : 2 500, 1 : 2 880, 1 : 1 440, 1 : 2 904 je geodetska podloga, koja sadrži horizontalnu predodžbu terena, objekte i numerirane čestice prema kulturama i posjedovnom stanju; ne sadrži visinsku predodžbu terena,
geografsko-informacijski sustav (GIS) – je sustav geoprostornih podataka koji se sastoji od poligonskih prostornih podataka i atributnih podataka o poligonima koji opisuju predmetni prostor i daju cjelovitu sliku o istom (granice poligona su koordinatno smještene u prostor, atributni dio geografski opisuje predmetno područje, vrstu tla, nagib, pripadnost, katastarskoj, administrativnoj općini ili gradu, županiji, te ostale geografske, toponimske i administrativne atribute vezane za predmetni prostor)
minski informacijski sustav (MIS) – je specijalizirani GIS sustav u humanitarnom razminiranju koji uz podatke iz GIS-a za određeni prostor sadrži i posebni skup podataka isključivo vezan za proces humanitarnog razminiranja (podaci o MSP-u, izvidu, projektima, razminiranim i pretraženim prostorima, minskim stradavanjima i žrtvama, te ostalim atributima u vezi s humanitarnim razminiranjem na predmetnom prostoru)
sigurne pristupne površine – površine s kojih je omogućen siguran pristup projektnoj površini,
minskoeksplozivna zapreka (MEZ) – je zapreka izrađena od formacijskih protuoklopnih i protupješačkih mina i drugih eksplozivnih sredstava,
lomna točka – zamišljena točka na tlu i/ili točka obilježena na terenu, koja označava promjenu smjera pružanja granice projektne površine za razminiranje i/ili pretraživanje.

2. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Članak 3.

Idejni i izvedbeni projekti moraju obuhvaćati sve podatke koji omogućuju da se na temelju:
1) idejnog projekta razminiranja i/ili pretraživanja donese odluka o provedbi postupka ustupanja poslova razminiranja i/ili pretraživanja,
2) izvedbenog projekta razminiranja i/ili pretraživanja provodi razminiranje i/ili pretraživanje,
3) izvedbenog projekta tehničkog izvida provodi tehnički izvid.

Članak 4.

Idejni projekti razminiranja i/ili pretraživanja izrađuju se za minski sumnjive površine određene godišnjim planom razminiranja i izvanredne zahtjeve za pretraživanjem i/ili razminiranjem za čiju su realizaciju osigurana financijska sredstva.
Idejne projekte razminiranja i/ili pretraživanja izrađuje HCR.

Članak 5.

Projekti koji čine projektnu dokumentaciju moraju biti izrađeni na sljedeći način:
1) projekti se uvezuju na format A4 (21x29,7cm) na način da se onemogući zamjena njihovih dijelova.
2) projekt mora sadržavati opći i tehnički dio.
Svi tekstualni dijelovi i kartografski prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 6.

Opći dio projekta sadrži:
– na naslovnici naziv i adresu pravne osobe (obrtnika) koja je izradila projekt, vrstu projekta, naziv projekta, datum izrade projekta,
– na 2. stranici oznaku projekta, ime i potpis projektanta, ime, potpis i pečat odgovorne osobe u originalu, naziv investitora,
– na 3. stranici sadržaj idejnog, odnosno izvedbenog projekta koji sadrži nazive poglavlja tekstualnog dijela s oznakom broja stranica te nazivom i oznakom broja grafičkih priloga.

Članak 7.

Tehnički dio projekta sadrži:
– tekstualni dio koji se sastoji od tehničkog opisa,
– kartografske priloge koji moraju uz desni rub na vidljivom dijelu formatiziranog lista imati sastavnicu pravne osobe (obrtnika) koja je izradila projekt u koju se upisuje naziv projekta, oznaku projekta, naziv pravne osobe (obrtnika) koja je izradila projekt, ime i potpis projektanta, sadržaj priloga, oznaku priloga, datum izrade.

3. SADRŽAJ POJEDINIH VRSTA PROJEKATA

Idejni projekti

Članak 8.

Idejni projekt razminiranja i/ili pretraživanja mora sadržavati sljedeće:
– opće podatke o projektu – projektni zadatak, sigurne pristupne površine, mjere sigurnosti i zaštite pri izvođenju radova,
– tehničke podatke – zemljišni uvjeti, procjena miniranosti, podaci o miniranosti projektne površine, propisane metode razminiranja i/ili pretraživanja,
– obveze i upute za izvoditelja,
– TK u mjerilu 1 : 25 000 s ucrtanom površinom za razminiranje i/ili pretraživanje, sigurnim pristupnim putevima (površinama), minskim poljima i mjestima minskih incidenata,
– HOK u mjerilu 1 : 5 000 s ucrtanom površinom za razminiranje i/ili pretraživanje, sigurnim pristupnim površinama, poligonima MEZ-a, mjestima minskih incidenata te ostalim indikatorima miniranosti i točkom uvođenja (u slučajevima kad za projektnu površinu ne postoji HOK može ju zamijeniti uvećana TK u mjerilu 1: 5 000),
– KP u jednom od mjerila 1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 000,1 : 2 500, 1 : 2 880, 1 : 1 440, 1 : 2 904 s ucrtanom površinom za razminiranje i/ili pretraživanje i sigurnim pristupnim površinama ukoliko projektnu površinu čine okućnice i građevine,
– djelovodnike miniranja,
– djelovodnike razminiranja,
– ispis koordinata lomnih točaka projektne površine u pripadajućoj zoni Gauss-Krügerove projekcije,
– radne (prazne) karte u mjerilima 1 : 25 000, 1 : 5 000 ili KP.

Članak 9.

U idejnom projektu obavezno se određuje dubina do koje je potrebno obaviti poslove razminiranja i/ili pretraživanja, a koja ne smije biti manja od vrijednosti navedenih u tablici »Dubina razminiranja/pretraživanja u projektima sukladno sličnim kategorijama zemljišta« koja je tiskana u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Članak 10.

Dopunski projekt mora sadržavati:
– uvodni dio,
– opće podatke o projektu,
– projektni zadatak,
– HOK s ucrtanim površinama za razminiranje i/ili pretraživanje iz osnovnog i dopunskog projekta te ostalim elementima kao u osnovnom projektu,
– sve ostale točke iz sadržaja osnovnog – idejnog projekta ukoliko se razlikuju u odnosu na osnovni projekt.

Izvedbeni projekti

Članak 11.

Izvedbeni projekt razminiranja i/ili pretraživanja, odnosno tehničkog izvida u tehničkom dijelu projekta mora sadržavati sljedeće:
– projektni zadatak,
– popis osoblja koje će obavljati poslove na radilištu,
– izjavu voditelja i zamjenika voditelja radilišta da su upoznati s izvedbenim projektom,
– popis sredstava i opreme koja će se koristiti na radilištu,
– shemu radilišta,
– shemu veza,
– tehnički opis procesa pretraživanja i/ili razminiranja i dinamički plan,
– mjere sigurnosti i zaštite na radu.

Članak 12.

Projektni zadatak opisno definira osnovne podatke o projektu: površinu, teren, sastav tla, minsku situaciju, minske incidente i druge podatke dobivene iz idejnog projekta pretraživanja i/ili razminiranja ili dodatno prikupljene, a značajne za izvršenje poslova pretraživanja i/ili razminiranja.

Članak 13.

Popis osoblja koje će obavljati poslove na radilištu mora sadržavati:
– popis pirotehničara,
– popis pomoćnih djelatnika,
– popis s imenima medicinskog tehničara, liječnika i vozača,
– odluku o imenovanju voditelja radilišta i zamjenika voditelja radilišta.
U popisu pirotehničara moraju biti naznačene pirotehničke skupine s voditeljem skupine, brojevi ovlasti, datumi važenja liječničkih uvjerenja, brojevi polica osiguranja od nezgode s naznačenim datumom važenja i brojevi potvrda obučenosti za rad s metaldetektorom.
U popisu pomoćnih djelatnika moraju biti navedeni brojevi ovlasti i vrste poslova koje obavljaju pomoćni djelatnici, datumi važenja liječničkih uvjerenja i brojevi police osiguranja od nezgode s datumom važenja.

Članak 14.

Popis sredstava i opreme koja će se koristiti na radilištu sadržava:
– popis zaštitne opreme po vrstama i godinama proizvodnje,
– popis metaldetektora sa serijskim brojevima i datumom zadnjeg servisa,
– popis strojeva po vrstama, brojem ocjene upotrebljivosti i rokom važenja ocjene,
– popis pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a s identifikacijskim brojevima i datumom važenja ocjene,
– popis sredstva veze,
– registarsku oznaku sanitetskog vozila i
– popis ostalih sredstava i opreme koja će se koristiti na radilištu.

Članak 15.

Shema radilišta na HOK-u 1 : 5 000, sadrži:
– granice radilišta,
– početnu liniju,
– kontrolne točke,
– mjesta postavljanja ploča upozorenja,
– zapovjedno mjesto,
– prostor za parkiranje vozila
– prostor za odlaganje opreme,
– prostor za pružanje prve pomoći i smještaj sanitetskog vozila,
– prostor za provjeru i podešavanje metaldetektora,
– prostor za privremena odlaganje MES-a i NUS-a i njihovih dijelova,
– poziciju sanitarnog čvora.

Članak 16.

Shema sustava veza na radilištu obuhvaća:
– neposrednu radio vezu između sudionika na radilištu i
– telelefonske veze prema:
• odgovornoj osobi,
• najbližoj bolnici,
• policijskoj upravi,
• HCR-u,
• vatrogasnoj postrojbi,
• Službi 112.

Članak 17.

Tehničkim opisom procesa pretraživanja i/ili razminiranja i dinamičkim planom treba odrediti:
– metode obavljanja poslova na radilištu,
– smjer napredovanja,
– faze izvedbe poslova na radilištu,
– provedbu interne kontrole.
Elementi iz stavka 1. ovog članka trebaju biti usuglašeni s tehničkim opisom procesa pretraživanja i/ili razminiranja, a naznačuju se na HOK-u 1 : 5.000.
Redoslijed obavljanja poslova te angažirane kapacitete mora se prikazati u dinamičkom planu, prema obrascima koji su tiskani u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. (Prilog 2., 3., 4. i 5.).

Članak 18.

Mjere sigurnosti i zaštite na radu karakteristične za radilište s ucrtanim pravcem kretanja sanitetskog vozila do najbliže zdravstvene ustanove moraju biti prikazane na TK u mjerilu 1 : 25 000 ili manjem.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Izvedbeni projekt dostavlja se HCR-u najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema oduke o dodjeli posla.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-01/06-01/18
Urbroj: 530-117-06/1-07-05
Sisak, 2. travnja 2007.

Ravnatelj
Oto Jungwirth, v. r.

PRILOG 1

DUBINE RAZMINIRANJA/PRETRAŽIVANJA U PROJEKTIMA SUKLADNO SLIČNIM KATEGORIJAMA ZEMLJIŠTA
 

Red. br.

Kategorija zemljišta

Opis zemljišta

Dubina razminiranja i pretraživanja

1

I. kategorija

humus, ilovača, sabijeni pijesak, tvrdo i srednje tvrdo tlo, prekriveno vegetacijom

20 cm

2

II. kategorija

a) prevladava zemljana masa u odnosu na kamen

b) kad je udio kamena i zemljane mase u tlu približno jednak ili je udio kamena manji

a) 15 cm

b) 10 cm

3

III. kategorija

a) kad se između kamenih ploča nalazi veća količina zemljane mase

b) kad je vrlo mali udio zemljane mase između kamenih ploča

a) 10 cm

b) 5 cm

4

IV. kategorija

specifični uvjeti gdje se navedene tri kategorije ne mogu primjeniti

dubina razminiranja i/ili pretraživanja može varirati od samo površinskog pretraživanja do potrebnih procjenjenih dubina i većih od 20 cm


 
  
PRILOG 2

 
      
 PRILOG 3 

PRILOG 4


PRILOG 5


 
zatvori
Pravilnik o načinu izrade projektne dokumentacije u humanitarnom razminiranju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !