Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu izvješćivanja o obračunanom posebnom porezu na plovila odnosno zrakoplove proizvedene i isporučene u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 26.02.2010 Pravilnik o načinu izvješćivanja o obračunanom posebnom porezu na plovila odnosno zrakoplove proizvedene i isporučene u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO FINANCIJA

609

Na temelju članka 12. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoploveL499726 (»Narodne novine«, broj 139/97., 105/99., 55/00., 127/00., 107/01., 95/04., 94/09. i 21/10.), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA O OBRAČUNANOM POSEBNOM POREZU NA PLOVILA ODNOSNO ZRAKOPLOVE PROIZVEDENE I ISPORUČENE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje oblik i sadržaj izvješća o obračunanom posebnom porezu na isporučena plovila i zrakoplove iz članka 3. stavak 1. točka 4. i 5. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (u daljnjem tekstu: Zakon), koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Obrasci izvješća iz članka 1. tiskani su u prilogu ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 3.

(1) Porezni obveznici proizvođači plovila odnosno zrakoplova iz članka 4. stavak 1. Zakona, obvezni su carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu dostavljati mjesečna i godišnje izvješće o obračunanom posebnom porezu na isporučena plovila odnosno zrakoplove, proizvedene u Republici Hrvatskoj, na obrascima:

– Izvješće o obračunanom posebnom porezu na plovila proizvedena i isporučena u Republici Hrvatskoj, Obrazac PP-PLO.

– Izvješće o obračunanom posebnom porezu na zrakoplove proizvedene i isporučene u Republici Hrvatskoj, Obrazac PP-ZRA.

(2) Mjesečna izvješća iz stavka 1. ovoga članka, porezni obveznici podnose do 15. u mjesecu za protekli mjesec, a godišnje izvješće do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

Članak 4.

Porezni obveznici – proizvođači, za mjesec u kome nije bilo isporuka plovila odnosno zrakoplova, proizvedenih u Republici Hrvatskoj, nisu u obvezi dostavljati mjesečna izvješća.

Članak 5.

Mjesečna i godišnja izvješća, porezni obveznici podnose carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno prebivalištu, dostavom ili poštom preporučeno.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/10

Urbroj: 513-02-1760/1-10-2

Zagreb, 17. veljače 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

Porezni obveznik _____________ Carinarnica ______________

Matični broj _________________ Nadnevak prijama ________

OIB _______________________

Adresa _____________________

Žiro-račun __________________

Izvješće
o obračunanom posebnom porezu na plovila proizvedena i isporučena u Republici Hrvatskoj
za razdoblje od .............. do ............... godine

Obrazac PP-PLO

Redni broj

Datum isporuke
za svako pojedino plovilo

Vrijednost
pojedinačno
isporučenog plovila

Obračunani posebni porez na vrijednost plovila, prema članku 6. Zakona

1

2

3

4

UKUPNO

Napomena: Obrazac se koristi za mjesečno i godišnje izvješćivanje.

Nadnevak, ________ M. P. ______________________

Potpis odgovorne osobe
poreznog obveznika

Porezni obveznik _____________ Carinarnica ______________

Matični broj _________________ Nadnevak prijama ________

OIB _______________________

Adresa _____________________

Žiro-račun __________________

Izvješće
o obračunanom posebnom porezu na zrakoplove proizvedene i isporučene u Republici Hrvatskoj
za razdoblje od .............. do ............... godine

Obrazac PP-ZRA

Redni broj

Datum isporuke za svaki pojedini zrakoplov

Vrijednost pojedinačno isporučenog zrakoplova

Obračunani posebni porez na vrijednost zrakoplova, prema članku 6. Zakona

1

2

3

4

UKUPNO

Napomena: Obrazac se koristi za mjesečno i godišnje izvješćivanje.

Nadnevak, ________ M. P. ______________________

Potpis odgovorne osobe
poreznog obveznika

zatvori
Pravilnik o načinu izvješćivanja o obračunanom posebnom porezu na plovila odnosno zrakoplove proizvedene i isporučene u Republici Hrvatskoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !