Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru ("Narodne novine", br. XX/09, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
119 01.10.2009 Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2934

Na temelju članka 46.L470885 stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst, 76/99 i 48/05) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADA ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA NA MORU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način korištenja sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske, a koja su namijenjena financiranju praćenja stanja biološkog bogatstva mora i financiranju mjera za racionalno gospodarenje biološkim bogatstvima mora.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika praćenje stanja biološkoga bogatstva mora (u daljnjem tekstu: monitoring) je praćenje sastava, rasprostranjenosti strukture, smrtnosti, rasta i obimnosti priobalnih pridnenih i pelagijskih naselja riba i drugih morskih organizama.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika mjere racionalnog gospodarenja biološkim bogatstvima mora (u daljnjem tekstu: racionalno gospodarenje) su:

1. financiranje otkupa povlastica temeljem kojih pravne i fizičke osobe obavljaju ribolov uz uporabu pridnenih povlačnih alata;

2. financiranje otkupa povlastica temeljem kojih pravne i fizičke osobe obavljaju ribolov uz uporabu mreža plivarica tunolovki;

3. financiranje naknade za odustajanje od iskorištavanja ribolovnih kvota za tune od ovlaštenika povlastica za obavljanje ribolova mrežom plivaricom tunolovkom.

Članak 4.

(1) Za provođenje monitoringa, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje javni natječaj.

(2) Pravo sudjelovanja na javnom natječaju iz stavka 1. ovoga članka imaju pravne osobe registrirane za poslove istraživanja morskog ribarstva.

(3) S pravnim osobama iz stavka 2. ovoga članka koje zadovoljavaju sve propisane kriterije javnog natječaja te su odabrane za provođenje monitoringa, Ministarstvo sklapa ugovor.

Članak 5.

(1) Za provođenje financiranja mjera racionalnog gospodarenja, Ministarstvo raspisuje javni poziv.

(2) Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava u tekućoj proračunskoj godini.

(3) Pravo sudjelovanja na javnom pozivu iz stavka 1. ovoga članka imaju pravne i fizičke osobe ovlaštenici povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

(4) S pravnim i fizičkim osobama iz stavka 3. ovoga članka koje zadovoljavaju sve propisane kriterije javnog poziva i ovoga Pravilnika, Ministarstvo sklapa ugovor.

Članak 6.

(1) Financiranje mjera racionalnog gospodarenja kroz mjeru otkupa povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: otkup povlastica) odnosi se samo na ovlaštenike povlastica:

a. u koje su upisani pridneni povlačni ribolovni alati;

b. u koje su upisane mreže plivarice tunolovke.

(2) Zahtjev vlasnika za otkup povlastice može se odnositi samo na jedno od navedenog:

a. brisanje iz povlastice pridnenih povlačnih alata;

b. brisanje iz povlastice mreže plivarice tunolovke.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moruL470887 (»Narodne novine«, br. 144/03, 90/04 i 45/09).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/244

Urbroj: 525-08-2-0339/09-2

Zagreb, 25, rujna 2009.

Ministar
poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !