Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja oružanih snaga Republike Hrvatske – (“Narodne novine“, br. XX/04, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
179 17.12.2004 Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja oružanih snaga Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

3109

Na temelju članka 112.L112428 stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02. i 58/02.) donosim

PRAVILNIK

O NAČINU MATERIJALNOG ZBRINJAVANJA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o načinu materijalnog zbrinjavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se način materijalnog zbrinjavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: OS RH), kako bi Ministarstvo obrane RH (u daljnjem tekstu: MORH) korištenjem materijalnih resursa Republike Hrvatske stvorilo uvjete za provedbu zadaća OS RH u uvjetima života i rada u vojarni i području operacija, a s ciljem postizanja i održavanja zahtijevane razine borbene spremnosti zapovjedništava, postrojbi i ustanova OS RH.

Članak 2.

Materijalno zbrinjavanje OS RH provodi se kroz sljedeće djelatnosti:

1. opremanje, modernizaciju i održavanje naoružanja i vojne opreme,

2. izgradnju i održavanje infrastrukture,

3. opskrbu materijalnim sredstvima,

4. prijevoz ljudi i sredstava, te obavljanje drugih usluga,

5. zdravstvenu, veterinarsku i drugu potrebnu skrb.

Materijalno zbrinjavanje OS RH organizira se i provodi prema planovima razvoja i uporabe OS RH u okvirima nadležnosti definiranih ovim Pravilnikom.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se i na materijalno zbrinjavanje ustrojstvenih jedinica MORH, ukoliko to za pojedino pitanje Pravilnikom nije drugačije uređeno.

Materijalnim zbrinjavanjem stvaraju se preduvjeti za provedbu logističke i zdravstvene potpore ustrojstvenih jedinica MORH i OS RH.

Pomoćnik ministra za materijalne resurse će Naputkom o provedbi logističke i zdravstvene potpore MORH, propisati logističku i zdravstvenu potporu ustrojstvenih jedinica MORH.

Načelnik Glavnog stožera OS RH će Naputkom o provedbi logističke i zdravstvene potpore OS RH propisati logističku i zdravstvenu potporu ustrojstvenih jedinica OS RH.

Članak 3.

Materijalno zbrinjavanje ustrojstvenih jedinica MORH i OS RH provodi se na temelju odredaba Zakona o obrani, odredaba ovoga Pravilnika, te svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za proces materijalnog zbrinjavanja iz sljedećih izvora:

– nabava na domaćem i stranom tržištu,

– proizvodnja,

– donacija i sponzorstvo,

– mobilizacija materijalnih sredstava,

– u ratu i ratni plijen.

Članak 4.

U provedbi zadaća materijalnog zbrinjavanja po djelatnostima iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika, sve ustrojstvene jedinice OS RH, u obvezi su dodijeljenim financijskim i materijalnim sredstvima raspolagati racionalno i namjenski.

Sve aktivnosti iz područja materijalnog zbrinjavanja ustrojstvenih jedinica prioritetno se realiziraju resursima OS RH.

Članak 5.

Materijalno zbrinjavanje svih ustrojstvenih jedinica OS RH provodi se isključivo u granicama financijskim planom odobrenih sredstava.

Čelnik ustrojstvene jedinice koji naloži provedbu zadaće ustrojstvenoj jedinici niže razine, za čije izvršenje proračunom nisu osigurana financijska sredstva, obvezan je osigurati izvor istih prije nalaganja zadaće.

Za izvršenje neplaniranih zadaća koje su posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća, potrebna financijska sredstva mogu biti osigurana i naknadno, preraspodjelom ili prenamjenom.

Članak 6.

Temelj za izradu planova iz područja materijalnog zbrinjavanja ustrojstvenih jedinica OS RH su njihove zadaće, planovi razvoja, materijalni ustroj, utvrđene nadležnosti, norme i kriteriji pripadanja i trošenja, količinsko i kvalitativno stanje materijalnih sredstava, brojčano stanje osoba i ostala propisana mjerila koja se koriste za određivanje potrebnih sredstava.

2. MATERIJALNA SREDSTVA

2.1. Općenito o materijalnim sredstvima

Članak 7.

Imovinu MORH i OS RH u smislu ovoga Pravilnika čine sva materijalna sredstva i nekretnine.

Materijalna sredstva sastoje se od opreme, materijala, sitnog inventara i ostalih sredstava.

Nekretnine u smislu ovoga Pravilnika su zemljišta i objekti s ugrađenim instalacijama ili instalacijama koje im pripadaju, a koje je Vlada Republike Hrvatske stavila na raspolaganje MORH i OS RH.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na materijalno zbrinjavanje materijalnim sredstvima odnose se i na materijalno zbrinjavanje nekretninama, osim za pitanja koja su za nekretnine ovim Pravilnikom posebno uređena.

Članak 8.

Pod opremom u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se ona materijalna sredstva koja jednokratnom uporabom ne mijenjaju prvobitni oblik i kojima je vijek uporabe duži od godinu dana.

Oprema obuhvaća:

– temeljna sredstva,

– ostalu opremu.

Temeljna sredstva u smislu ovoga Pravilnika su naoružanje i oprema namijenjena popuni ustrojstvenih jedinica OS RH, koja je propisana materijalnim ustrojem.

Ostala oprema u smislu ovoga Pravilnika je oprema namijenjena popuni ustrojstvenih jedinica OS RH radi pružanja potpore u održavanju, smještaju, opskrbi, prijevozu i zdravstvenoj zaštiti, a određena je kriterijima i standardima pripadanja.

Članak 9.

Materijal u smislu ovoga Pravilnika obuhvaća: ubojna sredstva, potrošni materijal i pričuvne dijelove.

Ubojna sredstva (UbS) su materijal koji u sebi sadrži eksplozivne tvari, a prilikom jednokratne uporabe djelomično se ili u cijelosti utroši. Pod UbS se podrazumijeva streljivo svih vrsta, rakete, vježbovno i manevarske streljivo i minsko-eksplozivna sredstva, sirovine za proizvodnju, te dijelovi za laboraciju ubojnih sredstava.

Potrošnim materijalom smatra se sav materijal koji jednokratnom uporabom mijenja prvobitni oblik ili koji se pri jednokratnoj uporabi utroši, osim ubojnih sredstava.

Pričuvnim dijelovima smatra se materijal koji predstavlja dijelove složenijih materijalnih sredstava, a još nije ugrađen i služi za zamjenu utrošenih ili neispravnih sastavnih dijelova.

Članak 10.

Sitnim inventarom u smislu ovoga Pravilnika smatraju se dugotrajna proizvedena materijalna sredstva čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) manji od zakonom propisane vrijednosti, a koja se ne smatraju opremom u smislu članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Pod ostalim sredstvima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se računalni programi i licence na računalne programe, knjige i publikacije, projektna i tehnološka dokumentacija, promidžbeni materijal, te ostala sredstva koje se ne mogu razvrstati u opremu, materijal i sitan inventar.

Članak 12.

Uprava za materijalne resurse određuje pripadnost onih nerazvrstanih materijalnih sredstava koja mogu pripadati različitim vrstama.

Isto materijalno sredstvo ne može istovremeno biti razvrstano u više vrsta materijalnih sredstava.

Sva materijalna sredstva, osim po vrstama, razvrstavaju se u skupine prema srodnosti i pripadnosti.

Pomoćnik ministra za materijalne resurse će Uputom o pripadnosti materijalnih sredstava pojedinim skupinama, regulirati navedenu problematiku.

2.2. Klase materijalnih sredstava

Članak 13.

Sva materijalna sredstva koja se rabe za funkcioniranje ustrojstvenih jedinica OS RH, kada su predmet materijalnog zbrinjavanja, razvrstavaju se u klase materijalnih sredstava (u daljnjem tekstu: klase), prema sljedećem:

klasa I: Hrana, voda za piće i drugi napitci

klasa II: Osobna i zaštitna odjeća, osobna oprema i oprema za taborovanje

klasa III: Gorivo, ulja i maziva

klasa IV: Građevinski materijal i materijal za zaprečivanje

klasa V: Ubojna sredstva

klasa VI: Osobne potrepštine pripadnika OS RH

klasa VII: Temeljna sredstva

klasa VIII: Zdravstvena i veterinarska materijalna sredstva

klasa IX: Materijal (osim UbS-a) za održavanje materijalnih sredstava

klasa X: Materijalna sredstva nevojne namjene

Razvrstavanje materijalnih sredstava u klase u funkciji je određivanja nadležnosti i odgovornosti u procesu materijalnog zbrinjavanja, opskrbe materijalnim sredstvima, te izvješćivanja o stanju zaliha.

Članak 14.

Za potrebe opskrbe pripadnika i postrojbi OS RH u NATO vođenim operacijama, rabi se NATO klasifikacija materijalnih sredstava:

klasa I: Sredstva koja konzumiraju ljudi i životinje

klasa II: Sredstva koja pripadaju ustrojem

klasa III: Goriva i maziva

klasa IV: Sredstva koja ne pripadaju ustrojem

klasa V: Streljivo, MES i kemijska sredstva svih vrsta

Sadržaj klasa i veza između klasa iz stavka 1. članka 13.#clanak13 ovoga Pravilnika i NATO klasifikacije iz stavka 1. ovoga članka, dana je u prilogu br. 1 ovoga Pravilnika.

2.3. Normizacija

Članak 15.

Pod pojmom normizacija (standardizacija) podrazumijeva se proces izrade, prihvaćanja i uvođenja normi u OS RH.

Postupak izrade, izdavanja i objave hrvatskih vojnih normi utvrđen je Pravilnikom o normizaciji u MORH i OS RH.

Ustrojstvene jedinice OS RH obvezne su osigurati uvjete za uvođenje prihvaćenih normi u skladu s Pravilnikom o normizaciji.

Članak 16.

Tehničke i operativne karakteristike materijalnih sredstava kojima se opremaju OS RH, kao i koncepti i procedure na kojima se temelji sustav logističke i zdravstvene potpore, moraju biti u suglasju s hrvatskim vojnim normama.

2.4. Kodifikacija

Članak 17.

Kodifikacija predstavlja proces određivanja kodifikacijske oznake materijalnih sredstava, u cilju njihova jednoznačnog prepoznavanja.

Članak 18.

Za koordinaciju aktivnosti oko postojećeg sustava kodifikacije u OS RH, njegovo usavršavanje, te uvođenje NATO sustava kodifikacije, nadležna je Uprava za materijalne resurse.

Pomoćnik ministra za materijalne resurse će Naputkom o kodifikaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske, propisati postupak kodifikacije materijalnih sredstava.

2.5. Kontrola kvalitete

Članak 19.

Kontrola kvalitete je skup mjera koje se poduzimaju s ciljem osiguranja propisane razine kvalitete materijalnih sredstava koja se rabe u OS RH.

Kontrola kvalitete i ispravnosti naoružanja i vojne opreme (u daljnjem tekstu NVO) nabavljenih na tržištu, provodi se prema Pravilniku o utvrđivanju sukladnosti i kakvoći proizvoda naoružanja i vojne opreme.

Kontrola kvalitete i ispravnosti ostalih materijalnih sredstava, usluga i ustupanja radova, provodi se prema propisanim standardima i važećim propisima, a provodi je naručitelj prilikom njihova prijema.

Za materijalna sredstva namijenjena opremanju OS RH, te usluge remonta i modifikacije sredstava NVO kontrola kvalitete provodi se, načelno, kod dobavljača.

Pomoćnik ministra obrane za materijalne resurse će Naputkom o kvaliteti materijalnih sredstava i usluga u MORH i OS RH propisati organizaciju sustava kontrole kvalitete, a u dijelu koji se odnosi na materijalna sredstva klase VIII i usluga iz područja zdravstva i veterinarstva Naputak se donosi uz suglasnost pomoćnika ministra za ljudske resurse.

3. NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI

Članak 20.

Nadležnost za materijalno zbrinjavanje su ovlasti za pokretanje, provedbu, nadzor djelatnosti materijalnog zbrinjavanja, te raspolaganje proračunskim sredstvima u provedbi planova u okviru odobrenog financijskog plana.

Prijenos nadležnosti za materijalno zbrinjavanje na podređene ustrojstvene jedinice iz svog sastava, provodi se odlukom ili zapovijedi čelnika konkretne ustrojstvene jedinice.

Članak 21.

Odgovornost za materijalno zbrinjavanje su obveze čelnika ustrojstvene jedinice za provedbu djelatnosti materijalnog zbrinjavanja u okviru dodijeljenih nadležnosti, u skladu s propisanim normama i kriterijima, odobrenim planovima, te odobrenim proračunskim sredstvima.

Odgovornost za dodijeljene nadležnosti ne može se prenositi.

Članak 22.

Upravni dio Ministarstva obrane nadležan je i odgovoran za osiguranje materijalnih i financijskih resursa, opremanje, razvoj, modernizaciju i upravljanje procesom materijalnog zbrinjavanja, iz čega proizlaze sljedeće zadaće:

1. planira, organizira i provodi zadaće vezane za opremanje i modernizaciju OS RH,

2. prati potrebe, planira i predlaže nabavu i opremanje sredstvima za potrebe MORH,

3. definira tehničke značajke za nova materijalna sredstva koja se uvode u OS RH, te sudjeluje u usuglašavanju taktičkih značajki,

4. planira, koordinira i nadzire razvoj i proizvodnju materijalnih sredstava za potrebe OS RH,

5. propisuje normative i kriterije pripadanja materijalnih sredstava u postrojbama OS RH,

6. propisuje provedbu nabave,

7. propisuje tehničke upute za rukovanje i održavanje te kataloge sastavnih dijelova sredstava koja se uvode u OS RH,

8. organizira sustav praćenja kvalitete materijalnih sredstava u suradnji s ovlaštenim institucijama u RH i inozemstvu,

9. donosi odluke o neperspektivnosti materijalnih sredstava OS RH, te postupku s njima,

10. donosi rješenja o otpisu,

11. prati, raščlanjuje i predlaže mjere za poboljšanje sustava materijalnog zbrinjavanja,

12. obavlja stručne poslove graditeljskog osiguranja,

13. propisuje funkcioniranje prometa i prijevoznih procesa u MORH i OS RH,

14. obavlja i druge upravne poslove iz područja materijalnog zbrinjavanja OS RH.

Za provedbu zadaća iz stavka 1. ovoga članka nadležna je Uprava za materijalne resurse, osim za sredstva i opremu za zdravstvenu i veterinarsku zaštitu (klasa VIII iz članka 13.#clanak13 ovog Pravilnika), za koja je nadležna Uprava za ljudske resurse u suradnji sa Upravom za materijalne resurse.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, odluke iz podstavka 9. stavka 1. ovoga članka donosi ministar obrane.

Članak 23.

Oružane snage RH nadležne su i odgovorne za praćenje i planiranje potreba, pokretanje djelatnosti opremanja i modernizacije, te uporabu i obnavljanje materijalnih sredstava iz svoje nadležnosti, a obavljaju sljedeće zadaće:

1. pripremaju prijedlog razvoja, opremanja i modernizacije OS RH,

2. prate potrebe, planiraju i predlažu nabavu i opremanje materijalnim sredstvima za potrebe OS RH,

3. sudjeluju u usvajanju i uvođenju novog materijalnog sredstva u OS RH,

4. sudjeluju u provedbi ispitivanja kvalitete sredstava NVO i osiguranju logističke potpore ispitivanja,

5. definiraju taktičke zahtjeve za uvođenje novih i usavršavanje postojećih materijalnih sredstava te sudjeluje u usuglašavanju tehničkih zahtjeva,

6. propisuju taktičku namjenu i uporabu materijalnih sredstava i upute za uporabu sredstava,

7. prate ponašanje sredstava na uporabi i skladištu te predlažu mjere za poboljšanje njihovih taktičkih i tehničkih mogućnosti,

8. raspoređuju dodijeljena i preraspoređuju postojeća materijalna sredstva,

9. održava naoružanje i vojnu opremu,

10. predlažu donošenje odluke o neperspektivnosti materijalnih sredstava u OS RH,

11. predlažu normative i kriterije pripadanja materijalnih sredstava u postrojbama OS RH,

12. prate, raščlanjuju i predlažu mjere za poboljšanje sustava logističke i zdravstvene potpore ustrojstvenih jedinica OS RH,

13. planiraju, organiziraju i provode logističku i zdravstvenu potporu OS RH,

14. predlažu materijalni ustroj postrojbi,

15. izrađuju koncepte, doktrine i standardne operativne postupke logističke potpore, analiziraju sigurnosne aspekte materijalnog zbrinjavanja na OS RH i MORH,

16. provode investicijsko i temeljno održavanje objekata i infrastrukture OS RH, provode mjere zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite okoliša,

17. predlažu pričuve materijalnih sredstava prema propisanim normativima i kriterijima, te propisuju način njihova smještaja, čuvanje i obnavljanje u ustrojstvenim jedinicama OS RH,

18. obavljaju ostale poslove iz sustava logističke i zdravstvene potpore.

Provedba zadaća iz stavka 1. ovoga članka u nadležnosti je Glavnog stožera OS RH, te postrojbi, ustanova i zapovjedništava OS RH u skladu s dodijeljenim nadležnostima.

4. OPREMANJE, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE NVO

4.1. Opremanje, modernizacija i razvoj

Članak 24.

Opremanje je organizirana djelatnost upravnog dijela MORH kojoj je cilj planska popuna ustrojstvenih jedinica OS RH iz raspoloživih izvora, prema usvojenim planovima opremanja, modernizacije i razvoja, u skladu s materijalnim ustrojem, kriterijima pripadanja ili usvojenim programima.

Članak 25.

Modernizacija je djelatnost kojom se kroz aktivnosti rekonstrukcije odnosno nadogradnje mijenjaju značajke cijeloga sredstva, odnosno pojedinoga njegova sustava, dijela ili opreme u cilju poboljšanja njegovih taktičko-tehničkih osobina, sigurnosti i pouzdanosti, proširenja namjene, odnosno osiguranja potrebne razine interoperabilnosti u skladu s NATO standardima.

Članak 26.

Razvoj je skup djelatnosti usmjerenih na stvaranje novoga materijalnog sredstva, a između ostalog obuhvaća i onu razinu rekonstrukcije postojećih sredstava kojima se mijenjaju njihove taktičko-tehničke karakteristike, odnosno prvobitna namjena.

Članak 27.

Razvoj materijalnih sredstava može se organizirati i provesti na tri načina:

– financiranjem modernizacije i razvoja od strane MORH,

– suradnjom s državnim i/ili privatnim tvrtkama koje izrađuju prototip moderniziranog ili razvijenog novog materijalnog sredstva,

– financiranjem jedne ili više udruženih privatnih ili državnih tvrtki, znanstveno-istraživačkih i stručnih institucija iz civilnih struktura, državnih i privatnih instituta, fakulteta, laboratorija i udruga, te pojedinaca, a u skladu s prije postignutim sporazumom i/ili ugovorom između MORH i navedenih subjekata.

Članak 28.

Kada financira razvoj MORH je vlasnik projekta i patenta te putem nadmetanja, temeljenog na načinu i postupku utvrđenim važećim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje problematika nabave roba i usluga, bira izvršitelja i proizvođača novoga ili moderniziranog sredstva ili sustava opremanja.

Članak 29.

U slučaju djelomičnog ili potpunog financiranja od strane subjekata navedenih u podstavku 3. članka 27.#clanak27 ovoga Pravilnika, MORH ugovorom ili sporazumom prije pokretanja projekta modernizacije ili razvoja, određuje međusobna prava i obveze u procesu proizvodnje, te vlasnička prava na dokumentaciju i patent novoga ili moderniziranog materijalnog sredstva.

Članak 30.

Pri uvođenju novog sredstva NVO u ustrojstvene jedinice OS RH, obavezno se, u potrebnom obimu, izrađuju sljedeći dokumenti:

– Taktička studija (TS), nositelj izrade studije je Glavni stožer OS RH

– Studija izvodivosti (SIz), nositelj izrade studije je Uprava za materijalne resurse

– Program realizacije (PR), nositelj izrade je Uprava za materijalne resurse.

Uprava za materijalne resurse i Glavni stožer OS RH obvezni su kroz izradu dokumenata iz stavka 1. ovog članka, čije pojedine dijelove mogu izrađivati i ovlaštene institucije i poduzeća, osigurati realizaciju svih zahtjeva koji proizlaze iz tih dokumenata.

Članak 31.

Za materijalna sredstva kojima se modernizacijom bitno mijenjaju taktičko-tehničke značajke, ili se u cijelosti mijenja namjena, Uprava za materijalne resurse i Glavni stožer OS RH obvezni su provesti postupak kao pri uvođenju novog materijalnog sredstva.

Članak 32.

Opremanje, modernizaciju i razvoj kao djelatnost materijalnog zbrinjavanja propisat će pomoćnik ministra za materijalne resurse Naputkom o opremanju OS RH sredstvima naoružanja i vojne opreme, a u dijelu koji se odnosi na opremanje, modernizaciju i razvoj zdravstvenih i veterinarskih sredstava Naputak se donosi uz suglasnost pomoćnika ministra za ljudske resurse.

4.2. Održavanje

Članak 33.

Održavanje materijalnih sredstava je skup propisanih mjera, radnja i postupaka kojima se materijalnom sredstvu osigurava ispravnost i pouzdanost za namjensku uporabu u životnom vijeku.

Sustav održavanja treba odgovoriti na sve zahtjeve za održavanjem materijalnih sredstava u uvjetima života i rada postrojbi u vojnim kompleksima, te provedbi zadaća u širokom spektru operacija OS RH u zemlji i inozemstvu.

Članak 34.

Planiranje, osiguravanje uvjeta i provođenje mjera održavanja materijalnih sredstava, u nadležnosti je svih ustrojstvenih jedinica OS RH, a realizira se kroz sustav zapovijedanja.

Članak 35.

Postrojbe, zapovjedništva i ustanove OS RH dužne su za sva materijalna sredstva koja su im dodijeljena na uporabu i čuvanje provoditi:

a. preventivno održavanje, kao plansku formu održavanja temeljenog na ispunjenim resursima, odnosno ustanovljenom stanju,

b. korektivno održavanje, temeljeno na ustanovljenom kvaru/oštećenju.

Članak 36.

Održavanje materijalnih sredstava, u smislu složenosti zahvata, provodi se u tri stupnja:

I. stupanj: obuhvaća preglede, dijagnosticiranje stanja, zamjenu sklopova, jednostavnije popravke, podešavanja i mjerenja,

II. stupanj: obuhvaća složenije dijagnosticiranje stanja, složenije popravke materijalnih sredstava i remonte sklopova,

III. stupanj: obuhvaća najsloženije popravke, te radove remonta i modifikacije materijalnih sredstava i sklopova.

Članak 37.

Razina logističke potpore na kojoj se realiziraju pojedini zahvati održavanja, neovisno o njihovu stupnju, ovisi o sposobnosti postrojbe za provedbu održavanja, složenosti materijalnog sredstva, konkretnoj zadaći postrojbe, te raspoloživim resursima.

Način realizacije zahvata održavanja definiran je uputama proizvođača, doktrinarnim priručnicima iz sustava održavanja, odnosno konkretnim zapovijedima za zadaću.

Organizacija provedbe remonta, nadzor i preuzimanje materijalnih sredstava prilikom remonta u inozemstvu, u nadležnosti je Uprave za materijalne resurse.

Članak 38.

Osiguranje pričuvnih dijelova (p/d), potrošnog materijala (p/m), alata i pribora vrši se iz pričuve svih stupnjeva, regeneracijom rabljenih dijelova i opskrbom s tržišta putem ugovorenih dobavljača.

Po izvršenu popravku ili remontu materijalnog sredstva, ustrojstvena jedinica koja je izvršila popravak, ili je uputila sredstvo na vanjsku uslugu, obvezna je izvršiti zbrinjavanje zamijenjenih pričuvnih dijelova i sklopova.

Članak 39.

Kontrolu izvršenja usluge održavanja u gospodarskim kapacitetima provode stručne osobe ili tijela ustrojstvenih jedinica, na način utvrđen Naputkom o kvaliteti materijalnih sredstava i usluga u MORH i OS RH.

Članak 40.

Održavanje materijalnih sredstava kao dio sustava logističke potpore OS RH, propisat će načelnik Glavnog stožera OS RH Naputkom o održavanju materijalnih sredstava u OS RH, te doktrinarnim i tehničkim priručnicima o organizaciji sustava održavanja u područjima operacija OS RH.

5. IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE

Članak 41.

Izgradnja i održavanje infrastrukture u smislu odredaba ovoga Pravilnika je djelatnost materijalnog zbrinjavanja koja obuhvaća izgradnju i održavanje vojnih objekata, instalacija, opremanje, zaštitu od požara, zaštitu na radu i zaštitu okoliša, te telekomunikacijsko-informacijsku infrastrukturu.

Pojam izgradnje i održavanja odnosi se i na službene stanove koji ne pripadaju u kategoriju vojnih objekata, a služe za smještaj (stanovanje) djelatnika MORH i OS RH.

Izgradnju i održavanje telekomunikacijsko-informacijske infrastrukture propisat će pomoćnik ministra za materijalne resurse Naputkom o telekomunikacijskom osiguranju.

Članak 42.

Izgradnja vojnih objekata u smislu ovoga Pravilnika je planiranje, usvajanje planova, izrada tehničke dokumentacije, izvođenje pripremnih radova, građevnih radova, rekonstrukcija ili adaptacija postojećih objekata, te opremanje gotovih građevnih elemenata i konstrukcija.

Članak 43.

Planiranje gradnje vojnih objekata odvija se u skladu s odredbama Pravilnika o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane, a za provedbu je nadležna Uprava za materijalne resurse.

Članak 44.

Uprava za materijalne resurse obvezna je u postupku pripreme i okončanja gradnje od nadležnih tijela državne uprave i lokalne samouprave pribaviti propisane uvjete, dozvole i suglasnosti za one građevine za koje to propisuju važeći zakoni.

Ustrojstvene jedinice OS RH mogu se, ukoliko su za to osposobljene i opremljene, u određenim slučajevima u postupku gradnje pojaviti i kao izvođač radova vojnih i civilnih objekata.

Članak 45.

Uprava za materijalne resurse u postupku primopredaje i jamstvenom roku izgrađenog vojnog objekta dužna je voditi brigu o uklanjanju utvrđenih nedostataka na izvedenim radovima i ugrađenoj opremi te korisniku osigurati primjerak dokumentacije potrebne za održavanje.

Članak 46.

Održavanje vojnih objekata je skup propisanih mjera i postupaka kojima je cilj očuvanje bitnih zahtjeva za vojni objekt tijekom njegova trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost objekta s lokacijskim uvjetima prema kojima je izgrađen.

Ovisno o vrijednosti ulaganja za materijal i radove, opsegu i vrsti izvođenja radova, održavanje se dijeli na:

– investicijsko održavanje i

– temeljno održavanje.

Članak 47.

Investicijsko održavanje vojnih objekata je poduzimanje svih potrebnih mjera u smislu praćenja stanja i očuvanja namjene objekata, te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost, mehaničku otpornost i stabilnost objekata u odnosu na život i zdravlje ljudi.

Investicijsko održavanje s naslova složenosti zahvata obuhvaća radove većeg obujma na uklanjanju oštećenja te zamjeni dotrajalih dijelova objekata ili opreme (nakon ispunjenja propisanog vremena trajanja).

Investicijskim održavanjem osigurava se funkcionalnost objekata, namjensko i sigurno korištenje, produljuje rok trajanja objekata i povećava vrijednost, te se kao takvi upisuju u knjigu nekretnina.

Radovi investicijskog održavanja, izvode se prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji.

Članak 48.

Temeljno održavanje vojnih objekata obuhvaća provedbu svakodnevnih preventivnih, zaštitnih i izvanrednih mjera, pregleda i ispitivanja koja se poduzimaju radi sprječavanja oštećenja nastalih uporabom objekata i opreme, popravak i uklanjanje neispravnosti, te zamjenu dotrajalih građevnih dijelova, sklopova, aparata i uređaja.

Temeljno održavanje s naslova složenosti zahvata pripada u kategoriju jednostavnih građevinskih zahvata, kojima se prema postojećoj projektnoj dokumentaciji i tehničkim knjižicama nekretnina obavljaju popravci, pregledi, ispitivanja i drugo, u skladu s propisanom tehničkom regulativom.

Članak 49.

Planiranje održavanja vojnih objekata odvija se u skladu s odredbama Pravilnika o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna MORH, a za provedbu je nadležna Uprava za logistiku Glavnog stožera OS RH.

Članak 50.

Nadzor nad izvođenjem radova obavljaju ovlaštene osobe graditeljske struke i drugih struka u graditeljstvu ustrojstvenih jedinica MORH i OS RH. Nadzor nad izvođenjem investicijskog održavanja mogu provoditi isključivo osobe nadležne struke i odgovarajuće školske spreme s položenim stručnim ispitom.

Nadležna ustrojstvena jedinica u MORH i OS RH koja prati izvođenje radova ili ih izvodi vlastitim kapacitetima u postupku primopredaje izvedenih radova i jamstvenom roku, dužna je voditi brigu o uklanjanju utvrđenih nedostataka na izvedenim radovima i ugrađenoj opremi te korisniku osigurati primjerak dokumentacije izvedenog stanja potrebne za održavanje objekata, opreme i instalacija.

Članak 51.

U okviru djelatnosti Izgradnje i održavanja infrastrukture objedinjuje se vojni katastar, provode geodetski poslovi, rješavaju komunalne naknade i vodi graditeljsko-tehnička dokumentacija.

Članak 52.

Zaštita od požara je skup mjera koje se provode u svrhu zaštite ljudi i imovine, poduzimanjem preventivnih radnji za uklanjanje uzroka, sprječavanje nastajanja i širenja, rano otkrivanje i učinkovito gašenje požara.

Provedbu mjera zaštite od požara organiziraju čelnici ustrojstvenih jedinica i korisnici objekata, u skladu sa Službovnikom OS RH i ostalim propisima.

Članak 53.

Zaštita na radu je skup mjera koje se poduzimaju s ciljem da se svim osobama na radu osiguraju uvjeti rada bez opasnosti po život i oštećenje zdravlja.

Čelnici ustrojstvenih jedinica MORH i OS RH dužni su osigurati sigurne uvjete za rad, obučiti djelatnike za pravilan rad i osigurati im propisanu zaštitnu opremu prema važećim propisima i pravilima zaštite na radu.

Članak 54.

Zaštita okoliša je skup mjera koje se provode u cilju prevencije, kontrole i ublažavanja mogućih posljedica zagađenja, vezanih uz vojne aktivnosti i komplekse te objekte i površine u korištenju.

U nadležnost zaštite okoliša spada i zbrinjavanje otpada.

Ustrojstvene jedinice MORH i OS RH obvezne su u potpunosti provoditi propisane mjere zaštite okoliša.

Članak 55.

Za sustavnu primjenu odredaba zakonskih propisa koji uređuju zaštitu na radu, zaštitu okoliša, protupožarnu zaštitu, te koordinaciju s ministarstvima nadležnim za navedena područja, nadležna je Uprava za materijalne resurse MORH.

Za planiranje i provedbu mjera zaštite na radu, zaštite okoliša, te zaštite od požara, odgovorne su postrojbe, zapovjedništva i ustanove OS RH, a koordinaciju navedenih aktivnosti i nadzor provodi GS OS RH.

Članak 56.

Djelatnost izgradnje i održavanje infrastrukture propisat će pomoćnik ministra za materijalne resurse posebnim propisom, u skladu s Uredbom Vlade RH o vojnom graditeljstvu.

Investicijsko i temeljno održavanje vojnih objekata, kao dio sustava logističke potpore OS RH, propisat će načelnik Glavnog stožera OS RH Naputkom o investicijskom i temeljnom održavanju vojnih objekata.

6. OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Članak 57.

Opskrba materijalnim sredstvima je djelatnost materijalnog zbrinjavanja kojom se planskim i sustavnim korištenjem materijalnih izvora, osigurava neprekidna, pravodobna i potpuna popuna materijalnim sredstvima i pružanje usluga, prema normativima, kriterijima i zahtjevima, s ciljem osiguranja najpovoljnijih uvjeta za provedbu zadaća, život i rad ustrojstvenih jedinica MORH i OS RH.

Članak 58.

Opskrba u smislu odredaba ovoga Pravilnika obuhvaća:

– opskrbu materijalnim sredstvima svih klasa,

– opskrbu energijom i energentima,

– prehranu ljudi i prehranu životinja,

– smještaj,

– uslužne djelatnosti.

Članak 59.

Opskrba materijalnim sredstvima provodi se kroz: planiranje potreba, nabavu materijalnih sredstava, kontrolu, prijem, distribuciju i popunu.

Članak 60.

Opskrba energijom i energentima obuhvaća osiguranje električne energije, plina, pare, ugljena, drva i ulja za loženje.

Članak 61.

Prehrana ljudi i prehrana životinja je djelatnost materijalnog zbrinjavanja kojom se zadovoljavaju primarne potrebe ljudi i životinja za hranom, a obuhvaća planiranje prehrane, propisivanje normativa, osiguranje namirnica, te organizaciju i tehnologiju pripreme i podjele jela, u nadležnosti je opskrbne službe.

Propisivanje normativa prehrane za službene životinje u nadležnosti je zdravstvene službe.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode i hrane, te preventivni nadzor osoblja koje sudjeluje u procesima prijema i skladištenja namirnica, kao i pripreme i podjele hrane, te veterinarski i sanitarni nadzor nad objektima za čuvanje, pripremu i distribuciju namirnica i gotovih obroka u nadležnosti je zdravstvene službe.

Članak 62.

Smještaj je skup mjera koje se poduzimaju u cilju osiguranja najpovoljnijih uvjeta za boravak, život i rad ustrojstvenih jedinica OS RH, u vojarnama, na taborovanju i u područjima izvođenja operacija postrojbi i zapovjedništava OS RH (taborska oprema, namještaj i sl.), te propisivanje normativa pripadanja i načina uporabe opreme.

Članak 63.

Uslužne djelatnosti u smislu ovoga Pravilnika obuhvaćaju pranje rublja, odjeće i ostale opreme, kemijsko čišćenje odjeće, popravak odjeće, obuće, zamjenu odjeće i obuće, frizerske usluge, održavanje higijene vojnika, pogrebne usluge, te čišćenje radnih i drugih prostora.

Članak 64.

Prehrana ljudi i životinja, smještaj i uslužne djelatnosti može se realizirati i izvan kapaciteta MORH i OS RH u zemlji i inozemstvu, kada je to ekonomski isplativo ili iz drugih operativnih razloga opravdano.

Članak 65.

Kontrola ispravnosti i kvalitete materijalnih sredstava i usluga provodi se u skladu s Naputkom o kvaliteti materijalnih sredstava i usluga u MORH i OS RH.

Članak 66.

Opskrbu materijalnim sredstvima, kao dijela sustava logističke i zdravstvene potpore OS RH propisat će načelnik Glavnog stožera OS RH kroz Naputak o provedbi logističke potpore ustrojstvenih jedinica OS RH i doktrinarne priručnike o organizaciji sustava opskrbe OS RH.

Članak 67.

Dopunsko materijalno zbrinjavanje MORH i OS RH pružanjem smještajnih, ugostiteljskih, trgovačkih i ostalih usluga u hotelima, restoranima, čajnim kuhinjama, trgovinama i kantinama, kao i organiziranjem poljoprivredne proizvodnje, šumarstva i lovstva na gospodarstvima, vršit će se putem Službe za gospodarenje nekretninama.

7. PRIJEVOZ LJUDI I SREDSTAVA TE OBAVLJANJE DRUGIH USLUGA

Članak 68.

Djelatnost prijevoza ljudi i sredstava te obavljanje drugih usluga, u smislu ovoga Pravilnika odnosi se na prijevoz ljudi, životinja, materijalnih sredstava i postrojbi OS RH svim granama prometa, te sve usluge vezane za funkcioniranje prometnih i transportnih procesa.

Članak 69.

Prijevoz ljudi i sredstava kao djelatnost materijalnog zbrinjavanja obuhvaća:

– planiranje, organizaciju, provedbu i nadzor prijevoza s ciljem osiguranja najpovoljnijih uvjeta za potporu provedbi zadaća ustrojstvenih jedinica OS RH,

– planiranje opremanja prometnim i transportnim sredstvima,

– definiranje i osiguranje uvjeta kojima moraju udovoljavati objekti, vozila i vozači,

– poslove i usluge vezane za potporu prometnim i transportnim procesima (registracija vozila, homologacija, osposobljavanje vozača, operatera i poslužitelja na motornim vozilima i sredstvima unutarnjeg transporta, osiguranje vozila i tereta, usluge vezane uz korištenje cestovne infrastrukture, carinske usluge, usluge špedicija, utovarno-istovarne i prekrcajne usluge, usluge skladištenja, prometnih i transportnih terminala),

– poslove i usluge vezane uz promet i transport te njihovo funkcioniranje (rješavanje šteta na vozilima, prometne studije, prometna vještačenja i dr.),

– izradu propisa iz područja ove djelatnosti.

Članak 70.

Prijevoz u zemlji i inozemstvu za potrebe MORH i OS RH obavlja se transportnim kapacitetima:

– MORH i OS RH,

– ugovornih dobavljača,

– ostalih davatelja usluga prijevoza u skladu s potpisanim sporazumima i ugovorima (strane oružane snage, agencije, itd.).

Članak 71.

Prijevoz ljudi i sredstava kao dio sustava logističke i zdravstvene potpore OS RH propisat će načelnik Glavnog stožera OS RH kroz Naputak o provedbi logističke potpore ustrojstvenih jedinica OS RH, te doktrinarnim priručnicima o organizaciji sustava prometa u OS RH.

Članak 72.

Planiranje, priprema i provedba prijevoza za potrebe OS RH u inozemstvu, kao i organizacija prijevoza i pružanja prometnih usluga stranim oružanim snagama na teritoriju RH, realizirat će se kroz nacionalno središte za upravljanje i koordinaciju prometa.

8. ZDRAVSTVENA, VETERINARSKA I DRUGA POTREBNA SKRB

Članak 73.

Zdravstvena i druga potrebna skrb u smislu ovoga Pravilnika obuhvaća pružanje pravodobne, neprekidne i sveobuhvatne zdravstvene i veterinarske zaštite s ciljem osiguranja najpovoljnijih uvjeta za provedbu zadaća te život i rad ustrojstvenih jedinica OS RH.

Opremanjem, modernizacijom i opskrbom materijalnim sredstvima klase VIII i zdravstvenim i veterinarskim uslugama osigurava se kvaliteta i kvantiteta zdravstvene, veterinarske i druge potrebne skrbi.

Članak 74.

Zdravstvena zaštita (medicinska, stomatološka) pripadnika MORH i OS RH obuhvaća ostvarenje prava na zdravstvene usluge u skladu sa standardima i normativima iz obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja utemeljenim na zakonskim i podzakonskim propisima.

Zdravstvena zaštita obuhvaća djelatnosti primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Primarna zdravstvena zaštita u načelu se provodi u ustrojstvenim jedinicama OS RH (u ordinacijama opće medicine, stomatološkim ordinacijama, stacionarima pri ambulantama, laboratorijima, vojnim ustanovama koje imaju specijalističke ordinacije medicine rada te u sklopu sanitetskog prijevoza) i u sklopu vojnih operacija putem organiziranih razina zdravstvenog zbrinjavanja i sanitetskog prijevoza.

Usluge iz područja primarne zdravstvene zaštite koje nije moguće osigurati i provesti u ustrojstvenim jedinicama OS RH osiguravaju se ugovorima s civilnim zdravstvenim ustanovama.

Usluge sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite (specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita) u načelu se provode u civilnim zdravstvenim ustanovama, a manjim dijelom u vojnim zdravstvenim ustanovama i ustrojstvenim jedinicama OS RH.

Članak 75.

Veterinarska preventivna djelatnost, zdravstveni nadzor ispravnosti namirnica životinjskog podrijetla u OS RH kao i skrb nad službenim životinjama provodi se vlastitim snagama i sredstvima unutar ustrojstvenih jedinica OS RH te temeljem ugovora u specijaliziranim civilnim ustanovama.

Članak 76.

Propisivanje normi pripadanja ustrojstvenim jedinicama MORH i OS RH materijalnih sredstava klase VIII iz članka 13.#clanak13 ovog Pravilnika provodi se u skladu s vojnim i civilnim normativnim aktima i pravilima zdravstvene i veterinarske struke, poštujući razine potpore.

Materijalna sredstva namijenjena smještaju, opremanju i higijeni službenih životinja u OS RH planiraju se i nabavljaju u skladu s pravilima veterinarske struke.

Članak 77.

Iznimno od propisanog načina opskrbe materijalnim sredstvima za potrebe OS RH, materijalna sredstva koja nisu registrirana za uporabu u Republici Hrvatskoj mogu se osigurati i koristiti za potrebe pružanja usluga zdravstvene zaštite pripadnicima MORH i OS RH tek po prethodno pribavljenoj suglasnosti i odobrenju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Medicinska, stomatološka i biokemijska oprema koja se koristi za obavljanje zdravstvene djelatnosti u ustrojstvenim cjelinama OS RH mora imati europski certifikat (CE) i potvrde o redovitom servisiranju.

Članak 78.

Za sustavnu primjenu zakonskih propisa koji uređuju područje zdravstvene i veterinarske zaštite, planiranje i nadzor nad provedbom zdravstvene, veterinarske i druge potrebne skrbi nadležna je Uprava za ljudske resurse.

Za organizaciju i provedbu zdravstvene, veterinarske i druge potrebne skrbi te koordinaciju navedenih aktivnosti i nadzor nad istim odgovoran je GS OS te postrojbe, zapovjedništva i ustanove OS RH.

9. NABAVA

Članak 79.

Pod nabavom u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se stjecanje robe i usluga, ustupanje radova, kupnja (uključujući kupnju na otplatu, s obvezom ili bez obveze kupnje), te najam ili zakup, na način i po postupku utvrđenim važećim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje problematika nabave, te odredbama ovog Pravilnika kojim se naručitelju omogućava gospodarsko korištenje predmeta nabave.

Nabava materijalnih sredstava, usluga i ustupanja radova za potrebe korisnika provodi se nabavom na tržištu u zemlji i inozemstvu.

Članak 80.

Postupak nabave materijalnih sredstava i usluga, te ustupanja radova za potrebe MORH i OS RH provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

– planiranje potreba za materijalnim sredstvima, ustupanjem radova i uslugama,

– izrada financijskog plana,

– izrada zahtjeva za nabavu materijalnih sredstava, usluga i radova,

– izrada plana nabave,

– provedba postupka ugovaranja,

– dostava ugovora podnositeljima zahtjeva i nositeljima provedbe s naputkom za njegovu provedbu,

– naručivanje i prijem materijalnih sredstava, usluga i radova od strane nositelja provedbe ugovora,

– kontrola provedbe nabave.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a za potrebe postrojbi OS RH koje sudjeluju u međunarodnim operacijama, postupak nabave će se propisati posebnim poglavljem Naputka o provedbi nabave u MORH i OS RH.

Članak 81.

Planiranje potreba za materijalnim sredstvima, ustupanje radova i usluga provode sve ustrojstvene jedinice MORH i OS RH u skladu s nadležnostima danim ovim Pravilnikom.

Planiranje potreba obavlja se u skladu s odredbama Pravilnika o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane.

Članak 82.

Po utvrđenom prijedlogu financijskog plana pristupa se izradi zahtjeva za nabavu.

Članak 83.

Zahtjev za nabavu je dokument kojim se pokreće postupak nabave i temeljni je dokument za izradu godišnjeg plana nabave.

Zahtjeve za nabavu nadležne Službe MORH-a i Uprave Glavnog stožera OS RH, dostavljaju ustrojstvenoj jedinici MORH nadležnoj za ugovaranje najkasnije 20 dana od dana donošenja odluke ministra obrane o dodijeljenim proračunskim sredstvima.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, a na temelju usuglašenog prijedloga proračuna, do 30. rujna tekuće godine za narednu godinu dostavljaju se zahtjevi za nabavu onih sredstava i usluga i ustupanja radova kojima se osigurava neprekidnost života i rada ustrojstvenih jedinica MORH i OS RH.

Suglasnost za pokretanje nabave u slučaju iz stavka 3. ovog članka donosi ministar obrane, na prijedlog pomoćnika ministra za materijalne resurse.

Članak 84.

Plan nabave, na temelju objedinjenih zahtjeva za nabavu, izrađuje Uprava za materijalne resurse.

Članak 85.

Ugovaranje se provodi u ustrojstvenoj jedinici MORH nadležnoj za provedbu ugovaranja, a nadležnosti za potpisivanje ugovora utvrđuju se posebnim odlukama ministra obrane.

Članak 86.

Za provedbu postupka ugovaranja osniva se stručno povjerenstvo, čiji članovi su predstavnici ustrojstvenih jedinica:

– podnositelja zahtijeva,

– Uprave za financije i proračun,

– Pravne službe i

– ustrojstvene jedinice nadležne za provedbu ugovaranja.

U slučaju potrebe u sastav povjerenstva mogu se odrediti i predstavnici drugih ustrojstvenih jedinica MORH i OS RH.

Odluku o osnivanju povjerenstva za provedbu svakoga pojedinoga postupka ugovaranja, kao i zadaće članova povjerenstva, donosi pomoćnik ministra obrane za materijalne resurse.

Članak 87.

Sklopljeni ugovori dostavljaju se podnositeljima zahtjeva nabave, nositeljima provedbe ugovora i Upravi za financije i proračun.

Članak 88.

Narudžbenicom se mogu utvrditi i detalji koji nisu definirani ugovorom, a kojima se precizno uređuju uvjeti isporuke materijalnih sredstava, usluga i ustupanje radova (dinamika isporuke, mjesto isporuke, itd.), ali tako da nisu protivni uvjetima iz sklopljenih ugovora, vodeći računa o interesima MORH i OS RH.

Iskorišteni blokovi narudžbenica čuvaju se kod naručitelja u skladu s odredbama propisa o arhivskoj građi MORH i OS RH.

Članak 89.

U iznimnim slučajevima nabava materijalnih sredstava, usluga i radova može se provesti i kod dobavljača s kojima nije sklopljen ugovor i to za:

– namirnice, te komunalne usluge (odvoz smeća, kanalizacija, dimnjačarske usluge), za ustrojstvene jedinice koje stalno ili privremeno borave na izdvojenim objektima ili otocima, po tržišnim cijenama u najbližem naselju,

– zdravstveni i veterinarski potrošni materijal, sitni inventar i ostala sredstva

– stručnu literaturu u pojedinačnim primjercima, kada to nije moguće osigurati kod ugovornih dobavljača,

– usluge, radove i materijal za žurne intervencije održavanja objekata i infrastrukture, nastale kao posljedica elementarnih nepogoda, tehničkih i drugih nesreća, te kvarova, u slučaju kada bi neotklanjanje kvara ugrozilo normalan život ili dovelo do većih šteta,

– korištenje usluga vučne službe,

– vulkanizerske usluge,

– korištenje pogrebnih usluga,

– cvjetne aranžmane, vijence i svijeće,

– usluge fotografiranja i izrade fotografija,

– usluge hortikulturnog održavanja okoliša malih izdvojenih sastava,

– usluge korištenja civilne prometne infrastrukture (cestarine, tuneli, trajekti),

– usluge piljenja ogrjevnog drva,

– troškove reprezentacije,

– ostala sredstva, usluge i radove za koje je to utvrđeno godišnjim Planom nabave, ukoliko nije sklopljen ugovor s dobavljačem ili nije pokrenut postupak nabave.

Nabava iz stavka 1. ovog članka provodi se u okvirima odobrenih proračunskih sredstava, po odluci čelnika ustrojstvene jedinice korisnika proračunskih sredstava. Narudžbenicom se u takvim slučajevima mogu nabavljati sredstva i usluge do iznosa odobrenog Odlukom Hrvatske narodne banke (studeni 2004.: 5.000,00 kn).

Ustrojstvene jedinice na koje će se primjenjivati stavak 1. alineja 1. ovoga članka svojom odlukom određuje Uprava za logistiku Glavnog stožera OS RH, a čelnik ustrojstvene jedinice svojom zapovijedi utvrđuje način i organizaciju provedbe nabave.

Ustrojstvene jedinice na koje će se primjenjivati stavak 1. alineja 2. ovog članka svojom odlukom određuje Sanitetska uprava Glavnog stožera OS RH, a čelnik ustrojstvene jedinice svojom zapovjedi utvrđuje način i organizaciju provedbe nabave.

Članak 90.

Praćenje provedbe ugovora i vođenje evidencija nabave obveza je nositelja provedbe ugovora.

Računi za naručenu i zaprimljenu robu, izvršene usluge i obavljene radove, dostavlja se nositeljima provedbe ugovora, a u slučaju kada se nabava obavlja narudžbenicom bez ugovora, račun se dostavlja ustrojstvenoj jedinici koja je izdala narudžbenicu.

Uprava za financije i proračun posebnim aktom propisuje način obrade računa i dostavljanje na knjiženje i isplatu.

Članak 91.

Nositelji provedbe ugovora dužni su pratiti njihovu realizaciju, u skladu s važećim propisima te o realizaciji izvješćivati podnositelja zahtjeva.

Članak 92.

Provedbu postupka nabave, formu i sadržaj cjelokupne dokumentacije i ostale detalje tog procesa propisat će pomoćnik ministra za materijalne resurse Naputkom o provedbi nabave u MORH-u i OS RH.

10. RASPOLAGANJE MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Članak 93.

Pod raspolaganjem materijalnim sredstvima u smislu odredaba ovoga Pravilnika podrazumijeva se prijem, izdavanje, smještaj i čuvanje, određivanje rokova uporabe i čuvanja, određivanje kategorije, promjena naziva, priznavanje kala, rastepa, kvara i loma, predlaganje neperspektivnim, posudba, ustupanje bez naknade i davanje u zakup, otpis i prodaja materijalnih sredstava.

Svaka ustrojstvena jedinica MORH i OS RH raspolaže materijalnim sredstvima u skladu s materijalnim ustrojem, normativima i kriterijima pripadanja i dobivenim zadaćama.

10.1. Odgovornosti za raspolaganje materijalnim sredstvima

Članak 94.

Za zakonitu, namjensku i racionalnu uporabu i raspolaganje sredstvima u MORH i OS RH, u okvirima svojih nadležnosti odgovorni su naredbodavatelji, računopolagatelji i rukovatelji.

Članak 95.

Ustrojstvene jedinice MORH i OS RH čiji čelnici raspolažu materijalnim sredstvima, su materijalno-financijska tijela (MFT) i dijele se na sljedeće razine:

– Materijalno-financijska tijela I razine (u daljnjem tekstu MFT I),

– Materijalno-financijska tijela II razine (u daljnjem tekstu MFT II),

– Materijalno-financijska tijela III razine (u daljnjem tekstu MFT III),

– Materijalno-financijska tijela IV razine (u daljnjem tekstu MFT IV).

Razina MFT koju ustrojstvene jedinice MORH i OS RH imaju u skladu s ovim Pravilnikom, načelno odgovara razini programskog elementa određenog Pravilnikom o planiranju, programiranju, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane.

Svakoj ustrojstvenoj jedinici MORH i OS RH, razina MFT dodjeljuje se aktom o ustrojavanju.

Članak 96.

Pomoćna materijalna financijska tijela (PMFT), u smislu odredbi ovoga Pravilnika, su ustrojstvene jedinice u okviru MFT IV razine, korisnici materijalnih sredstava koje im MFT IV razine daje na neposrednu uporabu i utrošak.

Svojstvo PMFT utvrđuje naredbodavatelj MFT IV razine, odnosno više razine u čijem je ustrojstvenom sastavu PMFT.

Članak 97.

Naredbodavatelj je čelnik MFT, koji u granicama dodijeljenih ovlasti raspolaže sredstvima i brine se o njihovoj zakonitoj uporabi i trošenju na temelju odredaba ovoga Pravilnika i drugih propisa.

Osobe obnašatelji dužnosti, ustrojstveni zamjenici i zastupnici na dužnosti čelnika iz stavka 1. ovog članka, imaju prava naredbodavatelja.

Čelnik ustrojstvene jedinice koja ima svojstvo PMFT, naredbodavatelj je samo za sredstva koja se toj ustrojstvenoj jedinici stave na raspolaganje.

Članak 98.

Ministar obrane je naredbodavatelj za sva sredstva u MORH i OS RH.

Načelnik Glavnog stožera OS RH je naredbodavatelj za sva sredstva u OS RH, prijenosom ovlasti ministra obrane.

Čelnici ustrojstvenih jedinica MORH i OS RH su naredbodavatelji za sredstva koja su ustrojstvenoj jedinici stavljena na uporabu i raspolaganje, ali i za sredstva ostalih ustrojstvenih jedinica kojima su nadležni u svojstvu MTF više razine.

Članak 99.

Ustrojstvene jedinice MORH i OS RH mogu istodobno imati svojstvo dviju ili više razina MFT.

Svaka ustrojstvena jedinica MORH i OS RH zadaće iz djelokruga materijalnog zbrinjavanja za svoje potrebe obavlja u svojstvu PMFT ili MFT IV razine, a zadaće iz svoje nadležnosti za potrebe ostalih ustrojstvenih jedinica MORH i OS RH može obavljati i u svojstvu MFT više razine.

Članak 100.

U odnosu na raspolaganje i uporabu sredstava u OS RH, MFT može biti stavljeno u nadležnost MFT više razine, bez obzira na ustrojstvenu pripadnost.

MFT-u se može staviti u nadležnost dio materijalnog i financijskog poslovanja za drugo MFT koje mu ustrojstveno ne pripada.

Obveze MFT, koje je u odnosu na raspolaganje sredstvima stavljeno u nadležnost MFT kojemu ustrojstveno ne pripada, su prema tom MFT kao i one koje bi imao ili ima prema MFT više razine čijem ustrojstvenom sastavu pripada.

MFT koje je obvezno obavljati dio materijalnog i financijskog poslovanja za druga MFT koja mu ustrojem ne pripadaju, u odnosu na te poslove ima iste obveze prema tim MFT kao i prema MFT svog ustrojstvenog sastava.

Članak 101.

Za materijalna sredstva, izvedene radove i usluge, koja jedno MFT ustupa drugom MFT, mijenja se materijalno i financijsko stanje tih sredstava u knjigovodstvima odnosnih MFT, u skladu s propisima o materijalnom knjigovodstvu u MORH i OS RH, strukovnim pravilima i uputama, te propisima vezanim za novčani obračun i financijsko praćenje, koje donosi pomoćnik ministra obrane za financije i proračun.

Članak 102.

Prestanak poslovanja MFT, kao i pravni sljednik, određuje se aktom o ukidanju ili preustroju ustrojstvene jedinice.

Članak 103.

Uz dosad u ovom Pravilniku navedene dužnosti i prava naredbodavatelja su:

1. zapovijeda – nalaže računopolagateljima prijem i izdavanje materijalnih sredstava, te prijem i isplatu financijskih sredstava,

2. zapovijeda – nalaže izdavanje – slanje – dodjelu materijalnih sredstava postrojbama, odnosno krajnjim korisnicima na neposrednu uporabu, ugradnju i utrošak, kao i preraspodjelu sredstava između podređenih mu ustrojstvenih jedinica,

3. zapovijeda – nalaže organizaciju materijalnog poslovanja, način zaduživanja MFT niže razine i odgovoran je za ispravno vođenje materijalnih isprava i dostavljanje u propisanim rokovima tijelu koje vodi knjigovodstvo,

4. donosi odluku o nabavi materijalnih sredstava i usluga te ustupanju radova u granicama odobrenih proračunskih sredstava, u skladu s ovlastima utvrđenim odredbama ovoga Pravilnika,

5. predlaže i donosi rješenja o neperspektivnosti, te otpisu materijalnih sredstava u MORH i OS RH, u skladu s ovlastima utvrđenim odredbama ovoga Pravilnika,

6. donosi rješenja o priznavanju kala, rastepa, kvara i loma, u skladu s ovlastima utvrđenim odredbama ovoga Pravilnika,

7. zapovijeda – nalaže davanje sredstava OS RH na posudbu, u skladu s ovlastima utvrđenim odredbama ovoga Pravilnika,

8. donosi rješenja o promjeni kategorije i naziva materijalnih sredstava u OS RH, u skladu s ovlastima utvrđenim odredbama ovoga Pravilnika,

9. zapovijeda – nalaže knjiženje utvrđenih manjkova i viškova sredstava u ustrojstvenoj jedinici, pokreće postupak za njihovu raspravu, provodi raščlambu i skrbi o njihovom rješavanju u propisanom roku,

10. određuje osobe i povjerenstva za nabavu materijalnih sredstava, izvršenje radova i pružanje usluga, prijem, slanje, zamjenu, skladištenje, otpis, prijenos, prodaju, davanje na uslugu i u zakup sredstava na raspolaganju u OS RH, kao i za primopredaju dužnosti računopolagatelja i dr.,

11. zapovijeda – nalaže prijem i predaju dužnosti računopolagatelja,

12. provodi nadzor nad radom pomoćnog naredbodavatelja, računopolagatelja i drugih osoba koje rade na materijalnom i financijskom poslovanju, te organizira unutarnju kontrolu materijalnog i financijskog poslovanja,

13. određuje nadležnosti u materijalnom zbrinjavanju ustrojstvenog sastava,

14. organizira vođenje materijalnih knjiga i materijalnog knjigovodstva u ustrojstvenim jedinicama svojeg sastava koje su ovlaštene za vođenje materijalnog knjigovodstva,

15. organizira usklađivanje stanja skladišne evidencije i provedbu popisa u ustrojstvenim jedinicama svojeg sastava,

16. donosi i druge akte te poduzima ostale mjere i radnje u svezi uporabe sredstava, u skladu s ovlastima koje su mu dane ovim Pravilnikom i drugim propisima.

Članak 104.

Pomoćni naredbodavatelj je osoba u MFT određena u skladu s ovim Pravilnikom, na koju su prenijete određene ovlasti iz nadležnosti naredbodavatelja, definirane člankom 106.#clanak106 ovoga Pravilnika.

Naredbodavatelj određuje pomoćne naredbodavatelje, te ovlasti koje se na njih prenose.

Pomoćni naredbodavatelj svoje ovlasti ne može prenositi na druge osobe.

Članak 105.

Računopolagatelj u smislu ovoga Pravilnika je stručna osoba koja na temelju zakonskih propisa i naloga naredbodavatelja nalaže da se na osnovu provjerenog dokumenta obavi knjiženje u poslovnim knjigama.

Dužnosti računopolagatelja propisuje pomoćnik ministra za financije i proračun.

Članak 106.

Rukovatelj u smislu ovoga Pravilnika je stručna osoba kojoj je povjereno rukovanje materijalnim sredstvima.

Temeljne dužnosti rukovatelja su:

1. prima materijalna sredstva po nalogu naredbodavatelja,

2. čuva i održava materijalna sredstva kojima rukuje,

3. vodi plan obnavljanja sredstava s ograničenim rokom čuvanja i uporabe, te se brine da se ta sredstva pravovremeno izdaju na utrošak, odnosno uporabu,

4. uredno i ažurno vodi propisane evidencije o stanju i kretanju MS kojima rukuje,

5. upozorava naredbodavatelja na nezakonitost i neispravnost naloga,

6. izdaje materijalna sredstva kojima rukuje, na temelju pisanih naloga naredbodavatelja,

7. predlaže otpis materijalnih sredstava kojima rukuje.

Čelnici ustrojstvenih jedinica MFT IV razine dužni su odrediti logističke djelatnike odgovorne za poslove iz stavka 2. ovoga članka, za sva sredstva, usluge i radove. Djelatnici odgovorni za poslove iz stavka 1. ovog članka, za materijalna sredstva klase VIII, te zdravstvenih i veterinarskih usluga moraju biti farmaceutskog, medicinskog ili veterinarskog zvanja.

Članak 107.

Dužnosti PMFT iz članka 99.#clanak99 ovog Pravilnika su:

1. odgovara za materijalna sredstva svoje ustrojstvene jedinice, koja je primio na uporabu ili utrošak,

2. izdaje sredstva na uporabu i utrošak korisnicima iz svoje ustrojstvene jedinice,

3. organizira prijem sredstava na uporabu i utrošak, brine o pravilnoj uporabi za vrijeme korištenja, te organizira slanje – povrat sredstava s uporabe,

4. primjenjuje organizaciju materijalno-financijskog poslovanja zapovijeđenu od strane MFT u čijem sastavu se nalazi,

5. vodi propisane evidencije sredstava na uporabi, te se brine o ažuriranju tehničke dokumentacije sredstava na uporabi,

6. iskazuje potrebe za nabavom/osiguranjem sredstava za potrebe PMFT,

7. obavlja usklađivanje stanja sredstava na uporabi sa stanjem u evidencijama zaduženja MFT u čijem sastavu se nalazi i sudjeluje u godišnjem popisu sredstava.

Članak 108.

Dužnosti naredbodavatelja, računopolagatelja i rukovatelja ne mogu se spajati u jednoj osobi.

Naredbodavatelj, pomoćni naredbodavatelj, računopolagatelj i rukovatelj u istom MFT ne mogu biti bračni supružnici ili članovi uže obitelji.

10.2. Prijem materijalnih sredstava

Članak 109.

Pod prijemom materijalnih sredstava podrazumijeva se preuzimanje materijalnih sredstava na temelju sklopljenih ugovora ili narudžbenica, naloga i donacija, u skladu s prijemnom dokumentacijom.

Prijem materijalnih sredstava namijenjenih opremanju, provodi ustrojstvena jedinica MORH nadležna za prijem.

Prijem svih ostalih materijalnih sredstava provodi se u ustrojstvenim jedinicama MORH i OS RH koje su nositelji provedbe ugovora.

Članak 110.

Prijem materijalnih sredstava ustrojstvene jedinice MORH i OS RH obavljaju u skladu s dobivenim nalozima i zaključenim ugovorima.

Materijalne isprave za provedbu prijema određuju se propisima o materijalnom knjigovodstvu.

Za prijem materijalnih sredstava određuje se osoba (rukovatelj) ili stručno povjerenstvo, o čemu odlučuje naredbodavatelj ustrojstvene jedinice, ako nije određeno posebnim propisom.

Za organizaciju i pravilnu provedbu prijema materijalnih sredstava odgovoran je čelnik ustrojstvene jedinice MORH i OS RH koja prima materijalna sredstva.

Članak 111.

Ustrojstvena jedinica koja zaprima materijalna sredstva s tržišta obvezna je, kada je to potrebno, od dobavljača pribaviti tehničku dokumentaciju, izvršiti kompletiranje i obaviti druge zadaće kako bi sredstvo pripremila za predaju korisniku.

Postupak prijema materijalnih sredstava s tržišta, namijenjenih opremanju MORH i OS RH, propisat će pomoćnik ministra za materijalne resurse u okviru Naputka o opremanju i modernizaciji MORH i OS RH sredstvima naoružanja i vojne opreme.

Članak 112.

Materijalna sredstva se između ustrojstvenih jedinica MORH i OS RH primaju i šalju temeljem naloga ovlaštenog naredbodavatelja.

Materijalna sredstva prima i šalje osoba (rukovatelj) ili povjerenstvo, o čemu odlučuju nadležni naredbodavatelji.

Rukovatelj, kada smatra da nije dovoljno stručan, odnosno da ne poznaje materijalno sredstvo koje treba primiti, može od neposredno nadređenog naredbodavatelja tražiti pomoć stručne osobe ili povjerenstva.

Članak 113.

Naredbodavatelj koji nalaže prijem ili slanje materijalnih sredstava, obvezan je osigurati:

– provedbu kvalitativne i količinske provjere stanja materijalnih sredstava,

– provediv rok prijema ili slanja,

– racionalan i ekonomičan put transporta i uporabe transportnih sredstava,

– radnu snagu i sredstva potrebna za utovar i istovar,

– mjere za usklađen rad svih sudionika procesa prijema i slanja materijalnih sredstava,

– tehničku dokumentaciju,

– primjenu propisa o čuvanju, skladištenju i održavanju materijalnih sredstava.

Članak 114.

Manjak, višak, kvar ili oštećenja utvrđeni pri prijemu i slanju materijalnih sredstava utvrđuju se zapisnikom, a rješavaju se u skladu s propisima o postupku utvrđivanja odgovornosti za štetu i naknadu štete, te propisima o materijalnom knjigovodstvu.

10.3. Smještaj i čuvanje materijalnih sredstava

Članak 115.

Smještaj materijalnih sredstava provodi se u skladišnim prostorima unutar, kao i ustupljenim prostorima izvan MORH i OS RH, koji odgovaraju tehničkim zahtjevima sredstava, uputama proizvođača i zakonskoj regulativi.

Za organizaciju smještaja odgovoran je naredbodavatelj.

Članak 116.

Čuvanje materijalnih sredstava u skladištima iz članka 115. provodi se u cilju njihove zaštite u kvalitativnom i količinskom smislu.

Za pravilnost smještaja, održavanja i čuvanja materijalnih sredstava u skladištu od trenutka prijema do izdavanja na uporabu ili utrošak, te za pravilno vođenje materijalnih, tehničkih i skladišnih evidencija, odgovoran je rukovatelj materijalnih sredstava u čije skladište su sredstva primljena i smještena.

Rukovatelj materijalnih sredstava je dužan o uočenim nepravilnostima smještaja, održavanja i čuvanja uskladištenih sredstava, uspravnicom zapovijedanja izvijestiti naredbodavatelja ustrojstvene jedinice.

Nakon izvješćivanja za pravilnost postupanja i stanje sredstava je odgovoran naredbodavatelj ustrojstvene jedinice.

10.4. Izdavanje materijalnih sredstava

Članak 117.

Izdavanje materijalnih sredstava na uporabu i potrošnju provodi se u skladu s dobivenim nalozima.

Materijalne isprave za provedbu izdavanja materijalnih sredstava na uporabu i potrošnju odredit će se propisima o materijalnom knjigovodstvu.

Za organizaciju i pravilnu provedbu izdavanja materijalnih sredstava odgovoran je čelnik ustrojstvene jedinice MORH i OS RH koja izdaje materijalna sredstva.

Članak 118.

Za izdavanje materijalnih sredstava određuje se osoba (rukovatelj) ili stručno povjerenstvo, o čemu odlučuje naredbodavatelj ustrojstvene jedinice, ako nije određeno posebnim propisom.

Članak 119.

Normative i kriterije za utrošak materijalnih sredstava iz nadležnosti materijalnog zbrinjavanja, te postupak i način obračuna pripadanja, izdavanja, pravdanja utroška i vođenja potrebitih evidencija, propisuju ustrojstvene jedinice MORH i Glavnog stožera OS RH u okviru svojih nadležnosti.

10.5. Pričuve materijalnih sredstava

Članak 120.

Pričuve materijalnih sredstava OS RH, u smislu ovoga Pravilnika, su materijalna sredstva koja su osigurana i čuvaju se u miru, za potrebe OS RH u ratnom stanju i stanju neposredne ratne ugroženosti.

Vrste i količinu, te način čuvanja i osiguranja pričuve materijalnih sredstava OS RH, propisuje se Pravilnikom o načinu osiguranja i čuvanja pričuve materijalnih sredstava za potrebe OS RH u miru i ratu.

Članak 121.

Za materijalna sredstva u skladu s čijom se nabavom na tržištu ne može osigurati kontinuitet opskrbe, a nisu definirana sukladno propisima o veličini i vrstama pričuve materijalnih sredstava, u skladištima ustrojstvenih jedinica OS RH formiraju se i čuvaju tekuće zalihe.

Uprava za logistiku Glavnog stožera OS RH donosi odluku o vrsti sredstava i količini tekućih zaliha iz stavka 1. ovog članka.

10.6. Rokovi uporabe i čuvanja materijalnih sredstava

Članak 122.

Rok uporabe je vremensko razdoblje u kojem se materijalno sredstvo, ako je pravilno rabljeno, čuvano i održavano, može svrhovito koristiti.

Za svako materijalno sredstvo rok uporabe određen je deklaracijom proizvođača.

Članak 123.

Rok uporabe nakon provedenih potrebnih ispitivanja mjerodavnih institucija može biti promijenjen, ukoliko takvu mogućnost predviđa proizvođač sredstava.

Odluku o skraćenju i produženju roka uporabe, donose nadležne uprave MORH definirane člankom 22.#clanak22 stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 124.

Rok čuvanja je utvrđeno vrijeme do kojega se materijalno sredstvo može najduže čuvati u skladištu, a da ne promijeni kvalitativno stanje.

Za svako materijalno sredstvo rok čuvanja određuje nadležna Uprava MORH definirana člankom 22.#clanak22 stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Rok čuvanja se određuje na način da se osigura dovoljno vremena za uporabu sredstva, utrošak ili zamjenu prije isteka roka uporabe.

Članak 125.

Pod obnavljanjem u smislu ovog Pravilnika podrazumijevaju se sve potrebne radnje kojima se osigurava zamjena materijalnih sredstava kojima istječe rok uporabe ili čuvanja.

Za sredstva s ograničenim rokom čuvanja ili uporabe vode se planovi obnavljanja, na način i prema sadržaju koju propišu ustrojstvene jedinice MORH i Glavnog stožera OS RH u okviru svojih nadležnosti.

Članak 126.

Materijalna sredstva obnavljaju se utroškom ili izdavanjem na uporabu, na način da se najprije izdaju sredstva koja su ranije proizvedena.

U slučaju kada iz bilo kojih razloga materijalna sredstva s ograničenim rokom uporabe (čuvanja) nije moguće utrošiti (uporabiti) prije isteka toga roka, sredstva se prijavljuju MFT više razine, u rokovima koji omogućuju poduzimanje potrebnih mjera u cilju pravovremenog utroška sredstava ili njihove zamjene kod dobavljača.

10.7. Materijalno knjigovodstvo i evidencije u MORH i OS RH

Članak 127.

Za sve ustrojstvene jedinice MORH i OS RH vode se materijalne knjige i evidencije za materijalna sredstva u skladištu, na uporabi i na osobnoj uporabi.

Način vođenja knjigovodstva i evidencija u MORH i OS RH propisat će pomoćnik ministra za financije i proračun Naputkom o materijalnom knjigovodstvu u MORH i OS RH.

Članak 128.

Za sredstva naoružanja, u okviru MFT IV razine, vodi se posebna evidencija po tvorničkim brojevima naoružanja.

Za potrošna zdravstvena sredstva – narkotike, u okviru MTF IV razine vodi se posebna evidencija sukladno zakonskim odredbama vezanim uz promet i čuvanje narkotika.

Način ustrojavanja i vođenja evidencije iz stavka 1. ovoga članka, propisuju se u okviru Naputka o provedbi logističke i zdravstvene potpore OS RH.

10.8. Kategorije materijalnih sredstava

Članak 129.

Materijalna sredstva kojima je potrebno istaknuti uporabnu vrijednost i stanje razvrstavaju se u kategorije.

Materijalna sredstva koja se dijele na kategorije prilikom promjene stanja prevode se u odgovarajuće kategorije.

Razvrstavanje materijalnih sredstava na kategorije i knjigovodstveno praćenje propisuju nadležne uprave MORH definirane člankom 22.#clanak22 stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 130.

Promjenu kategorije materijalnih sredstava predlaže rukovatelj ili strukovni djelatnici nadležni za određena sredstva.

Naredbodavatelj na temelju prijedloga određuje povjerenstvo ili osobu koja utvrđuje kvalitetu materijalnih sredstava.

Na temelju izvješća povjerenstva ili osobe o kvaliteti materijalnih sredstava, naredbodavatelj MFT IV razine donosi rješenje o promjeni kategorije.

10.9. Promjena naziva materijalnih sredstava

Članak 131.

Kad se utvrdi da se materijalna sredstva u materijalnim knjigama, evidencijama i dokumentima vode pod pogrešnim nazivom, ili je zbog promjene kvalitete, oblika ili namjene pojedinih sredstava potrebno promijeniti naziv, naziv se mijenja.

Promjenu naziva materijalnog sredstva predlaže rukovatelj ili strukovni djelatnik nadležan za određena sredstva.

Naredbodavatelj na temelju prijedloga određuje osobu ili povjerenstvo za utvrđivanje kvalitete.

Na temelju prijedloga povjerenstva ili osobe, naredbodavatelj MFT IV razine donosi odluku o promjeni naziva, kojim se utvrđuje novi naziv materijalnog sredstva.

10.10. Kalo, rastep, kvar i lom materijalnih sredstava

Članak 132.

Kalo, rastep, kvar i lom neizbježan je gubitak koji nastaje čuvanjem, rukovanjem, uporabom ili prijevozom materijalnih sredstava.

Kalo, rastep, kvar i lom materijalnih sredstava priznaje se i otpisuje samo za stvarno utvrđen kalo, rastep, kvar i lom do visine propisanih stopa.

Odluku o priznavanju kala, rastepa, kvara i loma iz ovoga članka donosi naredbodavatelj MFT IV razine.

Postupak priznavanja kala, rastepa, kvara i loma i visine stopa propisat će pomoćnik ministra za materijalne resurse.

Članak 133.

Zahtjev za priznavanje kala, rastepa, kvara i loma mogu pokretati rukovatelj ili strukovno nadležna osoba.

Za utvrđivanje činjeničnog stanja iz zahtjeva naredbodavatelj MFT IV razine određuje osobu ili povjerenstvo koje daje stručno izvješće.

Na temelju izvješća povjerenstva ili osobe naredbodavatelj MFT IV razine donosi odluku o priznavanju kala, rastepa, kvara i loma.

Izvješće o donesenim odlukama o priznavanju kala, rastepa i loma dostavlja se naredbodavatelju MFT više razine.

10.11. Predlaganje materijalnih sredstava neperspektivnim

Članak 134.

Materijalna sredstva čija uporaba nije u skladu s tehničkim dostignućima i potrebama MORH i OS RH, ili su suvišna, oglašavaju se neperspektivnim.

Članak 135.

Pod suvišnim materijalnim sredstvima smatraju se sredstva koja nisu predviđena ustrojem, normama pripadanja i kriterijima, te nalozima naredbodavatelja više razine.

Ukoliko ustrojstvena jedinica ima suvišna materijalna sredstva, obvezna je prijaviti ih MFT više razine odmah po utvrđivanju suvišnosti.

Članak 136.

Postupak donošenja odluke o neperspektivnim materijalnim sredstvima, te daljnjem postupanju, propisuje se Pravilnikom o prodaji neperspektivnih sredstava naoružanja i vojne opreme MORH i OS RH.

10.12. Otpis materijalnih sredstava

Članak 137.

Otpis materijalnih sredstava je postupak kojim se materijalna sredstva oglašavaju dotrajalim i neuporabljivim, te na temelju toga razdužuju iz knjigovodstva i evidencije.

Materijalna sredstva na raspolaganju u MORH i OS RH mogu se otpisati u sljedećim slučajevima:

– ako su proglašena neperspektivnim za MORH i OS RH,

– ako popravak nije ekonomski opravdan,

– ako im je istekao rok uporabe i ako se stručnom analizom utvrdi njihova neispravnost,

– u drugim slučajevima u kojima interesi MORH i OS RH to nalažu, a pod posebnim uvjetima koje propisuje ministar obrane.

Kriterije za utvrđivanje neuporabljivosti sredstava za namijenjenu svrhu odnosno neisplativost popravka materijalnog sredstva propisuju nadležne uprave MORH definirane člankom 22.#clanak22 stavkom 2. ovog Pravilnika.

Članak 138.

Otpis dotrajalih, odnosno neuporabljivih materijalnih sredstava, provodi se po obavljenom godišnjem popisu.

Naredbodavatelj MFT može odrediti predlaganje otpisa i izvan roka navedenoga u stavku 1. ovoga članka, za materijalna sredstva za koja je nadležan donositi odluku o otpisu.

Otpis neispravnih UbS i drugih sredstava opasnih za čuvanje može se provoditi prema ukazanoj potrebi.

Prijedlog za otpis pokreće rukovatelj ili strukovna osoba nadležna za određena sredstva.

Prijedlog za otpis sastavlja se odvojeno, prema nadležnosti naredbodavatelja za donošenje odluke.

Članak 139.

Materijalna sredstva u MORH i OS RH otpisuju se po razinama MFT donošenjem odluka nadležnih naredbodavatelja.

Članak 140.

Materijalna sredstva se otpisuju i u sljedećim slučajevima:

– kad se uporabe za sahranu umrle vojne osobe ili državnog službenika i namještenika, odnosno pripadnika stranih oružanih snaga ili za prijenos njihovih posmrtnih ostataka, ukoliko je to predviđeno posebnim propisima,

– kad se bez obveze vraćanja ili plaćanja protuvrijednosti daju civilnim institucijama za provedbu ispitivanja za proizvodnju, modernizaciju i adaptaciju ili u znanstveno-istraživačke svrhe za potrebe OS RH,

– kada se upotrijebe za provedbu međudržavnog ugovora.

Životinje se otpisuju kad uginu ili budu eutanazirane zbog neizlječivih bolesti ili povreda.

Članak 141.

Otpisana materijalna sredstva ili dijelovi materijalnih sredstava mogu se upotrijebiti za popravak drugih sredstava, izložiti prodaji, uništiti iz sigurnosnih (zaštita tajnosti ili štetnost po život i okoliš) ili drugih razloga, pretvoriti u muzejsku građu, te ustupiti bez naknade organizacijama i institucijama izvan MORH i OS RH.

Postupak s otpisanim materijalnim sredstvima utvrđuje se odlukom o otpisu.

Članak 142.

Izvješće o donesenim odlukama o otpisu dostavlja se naredbodavatelju MFT neposredno više razine, najkasnije u roku 7 dana od dana donošenja odluke.

Naredbodavatelj MFT neposredno više razine može, prema prosudbi, ostvariti uvid u stanje otpisanih sredstava.

Ukoliko se uvid iz stavka 2. ovoga članka ne provede u roku 15 dana od dana podnošenja izvješća, ustrojstvena jedinica postupit će u skladu s odlukom o otpisu.

Članak 143.

Nadležnosti za donošenje rješenja za otpis po razinama MFT, te vrstama materijalnih sredstava za otpis, utvrđene su u prilogu br. 2. ovoga Pravilnika.

Način i postupak provedbe otpisa, te postupak s otpisanim sredstvima, propisat će pomoćnik ministra za materijalne resurse Naputkom o provedbi otpisa materijalnih sredstava u MORH i OS RH, a u dijelu koji se odnosi na materijalna sredstva klase VIII Naputak donosi uz suglasnost pomoćnika ministra za ljudske resurse.

10.13. Posudba, ustupanje bez naknade i davanje materijalnih sredstava u zakup, te pružanje usluga korisnicima izvan MORH-a i OS RH

Članak 144.

Posudba materijalnih sredstava MORH i OS RH fizičkim i pravnim osobama u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva izdavanje materijalnih sredstava na određeno vremensko razdoblje, bez naknade, uz obvezu vraćanja u stanju u kakvom su posuđena.

Odluku o posudbi, na temelju pisanog zahtjeva, donosi naredbodavatelj MFT razine određene za donošenje odluke o otpisu za konkretna sredstva.

Članak 145.

U slučajevima prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća u kojima je ugrožena sigurnost građana, odluku o posudbi materijalnih sredstava može donijeti naredbodavatelj MFT IV razine.

Članak 146.

Ustupanje materijalnih sredstava MORH i OS RH fizičkim i pravnim osobama bez naknade u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva izdavanje materijalnih sredstava u vlasništvo, bez naknade.

Odluku o ustupanju materijalnih sredstava bez naknade donosi ministar obrane, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Članak 147.

Davanje materijalnih sredstava MORH i OS RH fizičkim i pravnim osobama u zakup u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva izdavanje materijalnih sredstava na privremenu uporabu, uz naknadu.

Odluku o davanju materijalnih sredstava u zakup donosi ministar obrane.

Na temelju odluke ministra obrane ustrojstvena jedinica MORH nadležna za ugovaranje sklapa ugovor o davanju materijalnih sredstava MORH i OS RH u zakup, uz poštovanje zakonskih propisa kojima se uređuje ova problematika.

Članak 148.

Pružanje usluga korisnicima izvan MORH i OS RH u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva angažiranje kapaciteta MORH i OS RH za potrebe korisnika izvan sustava OS RH.

Ustrojstvene jedinice MORH i OS RH mogu pružati usluge ako su zadovoljeni svi zakonski preduvjeti za obavljanje predmetne usluge i ako se pružanjem usluge ne umanjuje zahtijevana razina borbene spremnosti.

Članak 149.

U slučajevima kada je usluge pojedinih ustrojstvenih jedinica MORH i OS RH pravnim i fizičkim osobama moguće pružati kroz duže vremensko razdoblje, na komercijalnoj osnovi (remontni zavodi, poligoni i sl.), sva pitanja značajna za način pružanja usluga (zaprimanje i obrada zahtjeva, cijene, način naplate i sl.), uređuju se ugovorom za svaki pojedini slučaj.

Članak 150.

Pružanje usluga korisnicima izvan MORH i OS RH iz članaka 151.#clanak151 i 152.#clanak152 ovoga Pravilnika, obavlja se uz naknadu.

Odluku o pružanju usluga donosi ministar obrane.

Na temelju odluke ministra obrane ustrojstvena jedinica MORH nadležna za ugovaranje sklapa ugovor o pružanju usluge uz poštivanje zakonske procedure kojom se uređuje ova problematika.

Članak 151.

U slučajevima prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća u kojima je ugrožena sigurnost građana, usluga se obavlja bez naknade.

10.14. Prodaja materijalnih sredstava

Članak 152.

Prodaji se mogu izložiti materijalna sredstva čija je prodaja dopuštena, ukoliko su:

1. sredstva oglašena neperspektivnima,

2. otpisana sredstva za koja je to definirano odlukom o otpisu,

3. sredstva kojima istječe rok uporabe, a ne mogu se utrošiti ili obnoviti u uporabnom roku,

4. sredstva koja su otpaci, sekundarne sirovine, trava s vojnih zemljišta i sl.,

5. knjige, karte, publikacije, fotografije, filmovi i sl., za koje su ustrojstvene jedinice MORH i OS RH izdavači.

Članak 153.

Odluku o prodaji materijalnih sredstava iz članka 152. donose:

– za sredstva navedena u točki 1. prema Pravilniku o prodaji neperspektivnih sredstava naoružanja i vojne opreme MORH i OS RH,

– za sredstva navedena u točkama 2. i 3. naredbodavatelji MFT razine određene za donošenje odluke o otpisu za konkretna sredstva,

– za sredstva navedena u točki 4., naredbodavatelj MFT IV razine,

– za sredstva navedena u točki 5. nadležna ustrojstvena jedinica MORH.

Članak 154.

Prodaja materijalnih sredstava iz članka 152.#clanak152 ovoga Pravilnika provodi se temeljem ugovora koje sklapa ustrojstvena jedinica MORH nadležna za ugovaranje, osim sredstava navedenih u točkama 4. i 5. istoga članka.

Financijska sredstva ostvarena prodajom materijalnih sredstava iz članka 152.#clanak152 ovoga Pravilnika, uplaćuju se u korist Proračuna MORH.

Provedba postupka prodaje propisat će se u okviru Naputka o provedbi nabave u MORH i OS RH.

10.15. Prijem i predaja dužnosti rukovatelja

Članak 155.

Prijem i predaja dužnosti između rukovatelja vrši se neposredno.

Rok i način provedbe prijema i predaje dužnosti određuje naredbodavatelj pisanom zapovijedi.

Ukoliko se radi o specifičnim sredstvima ili postoje neki drugi razlozi, naredbodavatelj može zapovjediti da se prijem i predaja dužnosti izvrši u nazočnosti stručne osobe za prepoznavanje sredstava.

Rukovatelj ne može biti razriješen dužnosti prije nego što izvrši primopredaju sredstava koja su mu povjerena na čuvanje i rukovanje.

Rukovatelj nije u obvezi primiti i obavljati dužnost dok se prethodno ne utvrdi stanje sredstava koje prima na dugovanje.

Članak 156.

O prijemu i predaji dužnosti rukovatelja sastavlja se zapisnik koji potpisuju primatelj i predavatelj, a ovjerava naredbodavatelj.

Članak 157.

Kada rukovatelj (predavatelj) iz opravdanih razloga nije u stanju sam predati dužnost, naredbodavatelj određuje povjerenstvo u svojstvu predavatelja.

11. MATERIJALNO ZBRINJAVANJE POSTROJBI OS RH IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE I LOGISTIČKA POTPORA POSTROJBI PARTNERSKIH ZEMALJA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 158.

MORH osigurava uvjete za provedbu materijalnog zbrinjavanja pripadnika i ustrojstvenih jedinica OS RH izvan Republike Hrvatske, te logističku i zdravstvenu potporu postrojbi partnerskih zemalja pri boravku, tranzitu kroz teritorij Republike Hrvatske, vježbama koje izvode u Republici Hrvatskoj ili zajedničkim vježbama s postrojbama OS RH na teritoriju Republike Hrvatske.

11. 1. Materijalno zbrinjavanje postrojbi OS RH izvan Republike Hrvatske

Članak 159.

Materijalno zbrinjavanje pripadnika i postrojbi OS RH izvan Republike Hrvatske provodi se kroz multinacionalnu logističku i zdravstvenu potporu definiranu multilateralnim sporazumima i ugovorima zemalja sudionica operacije.

Logistička potpora od strane zemlje partnera definira se bilateralnim ugovorom i sporazumima između zemlje davatelja i zemlje primatelja logističke potpore.

Članak 160.

U cilju usklađivanja poslova i postupaka u multinacionalnom okruženju, OS RH ustrojavaju nacionalni element potpore (u daljnjem tekstu: NEP).

NEP se ustrojava i angažira za svaku mirovnu operaciju ustrojstvenih jedinica OS RH izvan matične zemlje i odgovoran je za osiguranje logističke i zdravstvene potpore postrojbama nacionalnog kontingenta.

Načelnik Glavnog stožera OS RH zapovijeđu o upućivanju pripadnika OS RH u mirovnu misiju utvrđuje potrebu, veličinu i sastav NEP.

Članak 161.

NEP je postrojba OS RH, razmještena u području operacije, koja je odgovorna za logističku potporu snagama OS RH u području operacije.

Struktura NEP-a ovisi o veličini nacionalnog kontingenta koji logistički podupire, vrsti operacije, području operacije, mogućnostima multinacionalne logistike u području operacije te sadržaju potpisanih ugovora i sporazuma sa zemljama nositeljima logističke i zdravstvene potpore, organizacijama, agencijama, te drugim cjelinama koje mogu pružiti logističku potporu.

NEP provodi sljedeće zadaće:

– pruža logističku potporu kontingentu OS RH u području operacija koja je usklađena s ostalim izvorima logističke potpore

– pruža logističku potporu multinacionalnim snagama u području operacija u slučaju kada Republika Hrvatska ima ulogu vodeće zemlje ili zemlje specijalista za pojedini segment logističke potpore

– koordinira logističku potporu koju dobiva kontingent OS RH iz izvora koji nisu nacionalni

– vodi materijalno-financijsko i blagajničko poslovanje u području operacija.

Članak 162.

Za svaku pojedinu mirovnu operaciju NEP se može ovlastiti za ugovaranje nabave roba i usluga na području zemlje domaćina, na temelju odluke ministra obrane.

Način provedbe logističke i zdravstvene potpore uredit će se posebnim aktom načelnika Glavnog stožera OS RH.

Članak 163.

Sredstva potrebna za sudjelovanje pripadnika OS RH u mirovnim operacija i drugim aktivnostima u inozemstvu, prema Zakonu o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, osiguravaju se kroz posebnu stavku državnog proračuna.

11.2. Logistička potpora postrojbama partnerskih zemalja na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 164.

Logistička i zdravstvena potpora postrojbi partnerskih zemalja na teritoriju Republike Hrvatske provodi se kroz potporu međunarodnih vojnih vježbi na teritoriju Republike Hrvatske i potporu postrojbi partnerskih zemalja koje su smještene ili su u tranzitu kroz teritorij Republike Hrvatske.

Logistička i zdravstvena potpora definira se bilateralnim ili multilateralnim ugovorom i sporazumima između Republike Hrvatske i zemlje korisnika logističke i zdravstvene potpore.

Članak 165.

Planiranje i provedba logističke i zdravstvene potpore međunarodnim vojnim vježbama temelji se na međunarodnim ugovorima ili sporazumima, koji su produkt planskih konferencija o pripremi pojedine vježbe.

Planskim konferencijama utvrđuju se potrebe, mogući izvori logističke i zdravstvene potpore i sposobnosti zemlje domaćina i zemalja sudionica vježbe, na temelju čega se definiraju obveze nacionalne logistike, obveze logistike zemalja partnera i zemlje domaćina.

Članak 166.

Potpora zemlje domaćina je civilna i vojna pomoć koju zemlja domaćin pruža u miru, kriznoj situaciji ili ratu.

Temelj takve pomoći proizlazi iz obaveza NATO i bilateralnih ili multilateralnih sporazuma sklopljenih između zemlje domaćina, NATO organizacija te jedne ili više zemalja čije snage vrše operacije ili vježbe na teritoriju zemlje domaćina.

Članak 167.

Planiranje potpore zemlje domaćina mora poduprijeti obznanjene operativne zahtjeve i prosuditi dostupnost potencijala zemlje domaćina.

Zemlja domaćin je dužna izraditi Katalog sposobnosti, odnosno svoje prosudbe potencijala, a na osnovi operativnih zahtjeva.

Katalog mogućnosti pruža zapovjednicima uvid u raspoložive potencijale zemlje domaćina u procesu planiranja aktivnosti.

12. NADZOR

Članak 168.

Nadzor organizacije i provedbe materijalnog zbrinjavanja u OS RH provode ustrojstvene jedinice MORH i OS RH u okvirima propisanih nadležnosti.

Članak 169.

Čelnici ustrojstvenih jedinica MORH i OS RH, obvezni su organizirati i provoditi unutarnji nadzor nad provedbom zadaća iz područja materijalnog zbrinjavanja u svojoj i podređenim im ustrojstvenim jedinicama.

Temeljni ciljevi nadzora su utvrđivanje namjenskog korištenja raspoloživih materijalnih sredstava te osposobljenosti ustrojstvenih jedinica i djelatnika za obavljanje namjenskih zadaća.

Sadržaj, način provedbe i nositelje unutarnjeg nadzora, čelnici ustrojstvenih jedinica utvrđuju aktima iz svoje nadležnosti, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Članak 170.

Osobe koje provode nadzor obvezne su izraditi izvješće čelniku ustrojstvene jedinice koji je zapovjedio nadzor, te na temelju nađenih nepravilnosti predložiti mjere za njihovo uklanjanje.

13. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 171.

Za primjenu ovoga Pravilnika odgovorni su čelnici svih ustrojstvenih jedinica MORH i OS RH.

Članak 172.

Svako postupanje protivno odredbama ovoga Pravilnika podliježe stegovnoj i materijalnoj odgovornosti.

Članak 173.

Najkasnije do 31. prosinca 2004., ustrojstvene jedinice MORH obvezne su donijeti sljedeće propise:

a) pomoćnik ministra za materijalne resurse:

1. Naputak o provedbi logističke i zdravstvene potpore MORH (članak 2. stavak 5.)

2. Uputa o pripadnosti materijalnih sredstava pojedinim skupinama (članak 12. stavak 4.)

3. Naputak o kodifikaciji u MORH i OS RH (članak 18. stavak 2.)

4. Naputak o kvaliteti materijalnih sredstava i usluga u MORH i OS RH (članak 19. stavak 5.)

5. Naputak o opremanju OS RH sredstvima naoružanja i vojne opreme (članak 32.)

6. Naputak o telekomunikacijskom osiguranju (članak 41. stavak 3.)

7. Propis o izgradnji i održavanju infrastrukture (članak 56. stavak 1.)

8. Naputak o provedbi nabave u MORH i OS RH (članak 92.)

9. Naputak o provedbi otpisa materijalnih sredstava u MORH i OS RH (članak 143. stavak 2.)

b) pomoćnik ministra za financije i proračun

1. Naputak o materijalnom knjigovodstvu u MORH i OS RH (članak 137. stavak 2.)

c) načelnik Glavnog stožera OS RH:

1. Naputak o provedbi logističke i zdravstvene potpore OS RH (članak 2. stavak 6.)

2. Naputak o održavanju materijalnih sredstava u OS RH (članak 40.)

3. Naputak o investicijskom i temeljnom održavanju vojnih objekata (članak 56. stavak 2.).

Članak 174.

U slučaju izmjena ustroja, zadaće i izradu dokumenata propisanih ovim Pravilnikom, preuzimaju ustrojstvene jedinice pravne sljednice izmijenjenih ili ukinutih ustrojstvenih jedinica.

Članak 175.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaju važiti:

1) »Naputak o provedbi materijalnog osiguranja MORH-a i OS RH«, koji je sastavni dio »Pravilnika o planiranju materijalnog osiguranja i financiranja MORH-a i OS RH« urbroj: 512-01-95-70 od 16 siječnja 1995., sa izmjenama i dopunama (urbroj: 512-01-96-3103 od 18. studenoga 1996. godine, urbroj: 512-01-97-1046 od 17. travnja 1997., urbroj: 512-01-98-2855 od 30. listopada 1998., urbroj: 512-01-00-1981 od 21. prosinca 2000. i klasa: 023-03/01-02/02, urbroj: 512-01-01-26 od 29. listopada 2001.).

2) »Pravilnik o materijalnom opremanju OS RH« (klasa: Pov. 803-05/94-03/01 urbroj: 512-01-94-4434 od 31. listopada 1994.).

3) Rješenje i naputak za provedbu otpisa i imovine HV (klasa: 803-05-92-01 urbroj: 512-07-92-34/125-1 od 7. 12. 199 2., u dijelu koji se odnosi na nadležnosti za donošenje rješenja o otpisu.

4) »Naputak o materijalnom knjigovodstvu u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske« (urbroj: 512-01-95-917 od 9. 5. 1995.)

5) »Naputak o organizaciji i radu Struka u novom sustavu logističkog osiguranja Hrvatske vojske« (klasa: Pov.023-01/95-02/01, urbroj: 512-06-19/08-95-8 od 28. 4. 1995.)

Članak 176.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 023-03/04-04/1
Urbroj: 512-01-04-11
Zagreb, 9. prosinca 2004.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.

 

Prilog br. 1

SADRŽAJ KLASA MATERIJALNIH SREDSTAVA

 

KLASE

SADRŽAJ KLASE

NATO

OS RH

 

KLASE

I

Artikli prehrane: gotova jela, namirnice,

I

 

voće, povrće, voda za piće.

 

II

Oprema, osim temeljnih sredstava, koja je

II

 

propisana ustrojstvenom knjigom: oprema za

 
 

pojedinca, odjeća, športska oprema, kuhinjska

 
 

oprema, oprema za uslužne djelatnosti, ured-

 
 

ski potrošni materijal, sredstva za čišćenje.

 

III

Dizelska goriva, ulja i sredstva za podma-

III

 

zivanje: benziska goriva, hidraulička i izo-

 
 

lacijska ulja, kemijski proizvodi, antifriz,

 
 

komprimirani plinovi, ugljen, drva, sredstva

 
 

za konzervaciju.

 

IV

Građevinski materijali, tvoriva za zaprečavanje,

IV

 

namještaj, poluproizvodi od drveta, alati za

 
 

graditeljstvo, oprema za hlađenje i klimatizaciju,

 
 

uređaji za zagrijavanje, cijevovodi, PP i zaštitna

 
 

oprema, poluproizvodi od crne metalurgije, polu-

 
 

proizvodi od obojene metalurgije, poluproizvodi

 
 

od nemetala, kemikalije, geotopografski i

 
 

hidrografski materijali.

 

V

Ubojna sredstva (bojeva, manevarska,

V

 

vježbovna, školska): za sve rodovsko i

 
 

gransko naoružanje: pješačko oružje, top-

 
 

ničke granate, ručne bombe, eksplozivi,

 
 

mine, stijenj, upaljači, rakete, torpeda,

 
 

bombe – uključuje specijalno streljivo.

 

VI

Osobne potrepštine: artikli za zdravlje i

I

 

osobnu higijenu, novine, časopisi, pića,

 
 

cigarete, slatkiši, baterije…

 

VII

Temeljna sredstva osim onih sadržanih u

II

 

ostalim klasama: krajnji sklopovi sredstava

 
 

koji su spremni (spojeni) za namjeravanu

 
 

uporabu: letjelice, plovila, oružja i oružni

 
 

sustavi, vozila, samovozna topnička oruđa,

 
 

raketni bacači, glavni oružni sustavi, po-

 
 

kretne radionice, montažni-demontažni objekti,

 
 

operativno tehnička sredstva specijalne namjene.

 

VIII

Medicinska sredstva: lijekovi, zavojni mate-

II

 

rijal, instrumenti, stomatološki instrumenti,

 
 

aparati (EKG, defilibratori, zubarske stolice,

 
 

sterilizatori, stol za previjanje, stol za pregled,

 
 

stetoskop, nosila...), pričuvni dijelovi za me-

 
 

dicinsku opremu, te veterinarska materijalna

 
 

sredstva i zdravstvene usluge.

 

IX

Pričuvni dijelovi i komponente, uključujući

II

 

alate, pribore i sklopove; predmeti potrebni

 
 

za održavanje materijalnih sredstava

 

X

Tvari potrebne za potporu nevojnih programa

IV

 

kao što su projekti poljoprivrednog i gospo-

 
 

darskog razvoja: traktori, poljoprivredne

 
 

alatke.

 
  

Prilog br. 2

PREGLED

NADLEŽNOSTI ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O OTPISU PO SKUPINAMA I PODSKUPINAMA MATERIJALNIH SREDSTAVA U MO I OS RH

 

SKU-

PODSKUPINE

MFT nadležno za

PRI-

PINA

 

donošenje rješenja

MJEDBA

1

2

3

4

10

1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015,

MFT I (NS)

 
 

1017, 1020, 1022, 1023, 1025, 1028,

  
 

1033, 1038, 1043, 1048, 1055, 1078

  
 

1081, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087,

MFT II

 
 

1095, 1096

  
 

1074, 1076, 1088, 1090, 1092, 1097,

MFT IV

 

12

1205, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250,

MFT II

 
 

1260, 1270, 1280, 1290

  
 

1285

MFT IV

 

13 1

1305, 1307, 1310, 1312, 1315, 1320,

MFT II

 
 

1325, 1330, 1335, 1345, 1350, 1352,

  
 

1354, 1355, 1356, 1358, 1367, 1368,

  
 

1370, 1374, 1378, 1380, 1382, 1398,

  
 

1399

  
 

1360, 1385, 1390, 1395

MFT IV

 

14

1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1410,

MFT I (PMO)

 
 

1411, 1413, 1415, 1417, 1419, 1420,

  
 

1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1430,

  
 

1431, 1433, 1448, 1498, 1499

  
 

1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1444,

MFT II

 
 

1445, 1447 1450, 1453, 1454, 1455,

  
 

1456, 1457, 1458, 1459, 1462, 1466,

  
 

1470, 1474, 1478, 1482, 1485, 1487,

  
 

1489, 1490, 1491, 1495, 1497

  
 

1493, 1496

MFT IV

 

15

1500, 1501, 1511, 1512, 1513, 1514,

MFT I (PMO)

 
 

1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520,

  
 

1521, 1522, 1523, 1524, 1526, 1531,

  
 

1536

  
 

1550, 1555, 1560

MFT II

 

15

1595

MFT IV

 

16

1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668,

MFT II

 
 

1670, 1675, 1680, 1685, 1699

  
 

1605, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630,

MFT IV

 
 

1635, 1640, 1650, 1660, 1698

  

17

1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730,

MFT IV

 
 

1735, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760,

  
 

1765, 1770, 1775

  

18

1840, 1845, 1850

MFT II

 
 

1810, 1830, 1835

MFT IV

 

19

1905, 1915, 1940

MFT I (PMO)

 
 

1920, 1925, 1930, 1935

MFT II

 
 

1910, 1945

MFT IV

 

20

2020, 2025, 2030

MFT II

 
 

2005, 2010, 2012, 2015, 2035, 2040

MFT IV

 

21

2120, 2130, 2135, 2140, 2145

MFT IV

 

22

2205, 2210, 2215

MFT II

 
 

2220, 2222, 2225, 2230

MFT IV

 

23

2306, 2308, 2312, 2316, 2320, 2325,

MFT I (NS)

 
 

2328, 2335, 2338, 2340, 2342, 2360,

  
 

2364, 2372, 2374, 2378, 2380, 2382,

  
 

2385

  
 

2395, 2396, 2397, 2398

MFT II

 
 

2304

MFT IV

 

25

2510, 2515, 2520, 2525, 2530, 2535,

MFT II

 
 

2540, 2545, 2555, 2557, 2595, 2596

  
 

2505, 2560, 2590

MFT IV

 

26

2605, 2610, 2615

MFT II

 
 

2625, 2630, 2635, 2640, 2645, 2670,

MFT IV

 
 

2675

  

28

2805, 2810, 2815, 2840, 2845, 2850

MFT II

 
 

2860, 2870, 2875, 2880, 2890, 2895

MFT IV

 

29

2910, 2915, 2920, 2925, 2930, 2935,

MFT IV

 
 

2940, 2945, 2950, 2955, 2990, 2995,

  
 

2996, 2997, 2998, 2999

  

31

3105, 3110, 3115, 3120, 3125, 3130,

MFT IV

 
 

3135, 3140, 3145

  

32

3260

MFT I (NS)

 
 

3205, 3210, 3212, 3215, 3220, 3225,

MFT II

 
 

3230, 3235, 3245, 3250, 3260, 3280,

  
 

3285

  
 

3295

MFT IV

 

33

3305, 3310, 3315, 3320, 3325, 3330,

MFT IV

 
 

3335, 3340, 3345, 3350, 3355, 3360,

  
 

3365, 3370, 3375, 3377, 3380

  

34

3405, 3410, 3415, 3420, 3425, 3430,

MFT II

 
 

3432, 3435, 3437, 3445, 3460, 3465,

  
 

3440, 3450, 3455

MFT IV

 

35

3500, 3501, 3502, 3513, 3518, 3520,

MFT I (PMO)

 
 

3522, 3523, 3527, 3530, 3542, 3543,

  
 

3545, 3550, 3555, 3558, 3561

  
 

3593, 3594, 3595, 3597

MFT II

 
 

3599

MFT IIV

 

36

3605, 3610, 3615, 3620, 3625, 3630,

MFT IV

 
 

3635

  

38

3868

MFT I (PMO)

 
 

3805, 3810, 3813, 3815, 3818, 3820,

MFT I (NS)

 
 

3823, 3825, 3830, 3833, 3840, 3842,

  
 

3845, 3848, 3850

  
 

3851, 3852, 3853, 3855, 3858, 3860,

MFT II

 
 

3863, 3870, 3875, 3885, 3887, 3889

  

39

3902, 3905, 3910, 3912, 3915, 3920,

MFT II

 
 

3940, 3945, 3960, 3970, 3980

  
 

3921, 3930, 3955, 3975

MFT IV

 

40

4007, 4010, 4015, 4020, 4025, 4030,

MFT IV

 
 

4035, 4040, 4045

  

41

4105, 4110, 4115, 4120, 4125, 4130,

MFT IV

 
 

4135, 4140, 4145, 4150, 4155, 4160,

  
 

4165, 4170

  

42

4205, 4210, 4215, 4220

MFT IV

 

43

4345, 4360

MFT II

 
 

4305, 4310, 4315, 4320, 4325, 4335,

MFT IV

 
 

4340, 4350, 4355, 4365, 4370

  

44

4405, 4410, 4415, 4420, 4425, 4430,

MFT IV

 
 

4440, 4470, 4475

  

45

4501, 4504, 4507, 4510, 4513, 4516,

MFT IV

 
 

4517, 4519, 4520, 4522, 4525, 4528,

  
 

4529, 4531, 4532, 4534, 4537, 4540,

  
 

4541, 4543, 4546, 4549, 4552, 4555,

  
 

4558, 4561, 4564, 4565, 4567, 4573,

  
 

4576, 4579, 4582, 4583, 4585, 4587,

  
 

4588, 4591, 4592, 4593, 4594

  

46

4605, 4610, 4615

MFT II

 
 

4620, 4625, 4630, 4635, 4640

MFT IV

 

47

4705, 4710, 4715, 4720, 4725, 4730,

MFT IV

 
 

4735, 4740, 4745, 4750, 4755, 4760,

  
 

4765

  

48

4805, 4810, 4830, 4840,

MFT II

 
 

4815, 4820, 4825, 4835, 4850, 4855,

MFT IV

 
 

4860, 4865, 4868, 4870

  

49

4905, 4910, 4915, 4920, 4925, 4930,

MFT IV

 
 

4935, 4936, 4937

  

50

5001, 5005, 5011, 5013, 5021, 5025,

MFT II

 
 

5050

  
 

5033, 5063, 5085

MFT IV

 

51

5105, 5110, 5115, 5120, 5125, 5127,

MFT II

 
 

5140,

  
 

5130, 5135

MFT IV

 

52

5205, 5210, 5215, 5220, 5225, 5230,

MFT IV

 
 

5235, 5240, 5245, 5250, 5255

  

54

5405, 5410, 5415, 5420, 5425, 5430,

MFT IV

 
 

5432, 5435, 5438, 5440, 5450, 5452,

  
 

5458, 5460, 5462, 5465, 5470, 5475,

  
 

5480, 5485

  

55

5505, 5510, 5515, 5520, 5525, 5530,

MFT I (NS)

 
 

5535, 5540, 5545, 5550, 5555, 5560,

  
 

5565, 5570, 5575, 5577, 5580

  

56

5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660

MFT II

 

58

5805, 5810, 5815, 5825, 5830, 5835,

MFT II

 
 

5840, 5850, 5880, 5890, 5895

  

59

5910, 5915, 5920, 5925, 5930, 5935

MFT II

 

60

6010, 6015, 6020, 6025, 6030, 6035

MFT IV

 

61

6103 do 6180

MFT I (PMO)

 
 

Rušenje na zahtjev nadležnih tijela

  
 

izvan MORH i OS RH

  
 

6103 do 6180

MFT I (NS)

 
 

Rušenje onih koje su suvišne

  

62

6210

MFT I (NS)

 
 

6230, 6241

MFT II

 
 

6220, 6240, 6245

MFT IV

 

64

6405, 6415, 6420, 6425, 6430, 6435,

MFT IV

 
 

6450, 6470

  

65

6505, 6510, 6515, 6520, 6523, 6525,

MFT IV

 
 

6530, 6535, 6540

  

66

6605, 6610, 6615, 6620, 6625, 6630

MFT IV

 

67

6703, 6705, 6708, 6710, 6713, 6715,

MFT IV

 
 

6718, 6720, 6723, 6725, 6727, 6730,

  
 

6733, 6735, 6738, 6740, 6743, 6745,

  
 

6748, 6750, 6753, 6755, 6758, 6760,

  
 

6763, 6765, 6768, 6770, 6773, 6775,

  
 

6780, 6785

  

68

6856

MFT I (NS)

 
 

6805, 6810, 6820, 6825, 6830, 6840,

MFT II

 
 

6845, 6850, 6851, 6855, 6857, 6858,

  
 

6860, 6865, 6870, 6875, 6880, 6882,

  
 

6885, 6887, 6890, 6895, 6896, 6897,

  
 

6898, 6899

  

69

6905, 6910, 6912, 6915, 6920, 6923,

MFT IV

 
 

6925, 6927, 6930, 6932, 6935, 6937,

  
 

6940, 6942, 6945, 6947, 6950, 6952,

  
 

6955, 6960

  

70

7003, 7004, 7005, 7008, 7010, 7012,

MFT IV

 
 

7015, 7016, 7018, 7020, 7023, 7025,

  
 

7028, 7030, 7032, 7035, 7037, 7040,

  
 

7042, 7043, 7045, 7047, 7050, 7052,

  
 

7053, 7055, 7057, 7060, 7062, 7065,

  
 

7067, 7070, 7072, 7073, 7075, 7077,

  
 

7080, 7082, 7083, 7084, 7085, 7086,

  
 

7087, 7088, 7089, 7090, 7092, 7093,

  
 

7094, 7095, 7097

  

71

7130

MFT II

 
 

7101, 7102, 7103, 7110, 7111, 7112,

MFT IV

 
 

7120, 7121, 7131, 7140, 7141, 7150,

  
 

7155

  

72

7201, 7205, 7210, 7215, 7220, 7225,

MFT II

 
 

7230

  

74

7405, 7410, 7415, 7420, 7425, 7430,

MFT IV

 
 

7435, 7440, 7445, 7450

  

75

7510, 7520, 7530, 7540, 7560, 7570

MFT IV

 

77

7730, 7750, 7755, 7760

MFT II

 
 

7710, 7720, 7740

MFT IV

 

78

7805, 7810, 7816, 7820, 7826, 7853,

MFT II

 
 

7863, 7880

  
 

7833, 7836, 7838, 7840, 7841, 7842,

MFT IV

 
 

7843, 7846, 7850, 7860, 7870, 7890

  

80

8005, 8010, 8015, 8020, 8025, 8030,

MFT IV

 
 

8035, 8040, 8045, 8050, 8052, 8055,

  
 

8060

  

82

8205, 8210, 8215, 8220, 8225, 8230,

MFT IV

 
 

8235, 8240, 8245, 8250, 8255, 8260

  

83

8305, 8310, 8315, 8320, 8325, 8330,

MFT IV

 
 

8335, 8340, 8345, 8350, 8355, 8360,

  
 

8365

  

84

8405, 8410, 8415, 8420, 8425, 8430,

MFT IV

 
 

8435, 8445, 8450, 8455

  

85

8505, 8510, 8515, 8520, 8530, 8535,

MFT IV

 
 

8540, 8545, 8550

  

86

8605, 8607, 8610, 8615, 8617, 8620,

MFT IV

 
 

8625, 8630, 8635, 8637, 8640, 8645,

  
 

8650, 8655, 8660, 8665

  

87

8705, 8708, 8710, 8715, 8725, 8730,

MFT IV

 
 

8735, 8745, 8750, 8755, 8760

  

88

8810, 8812, 8813, 8814, 8816, 8820,

MFT IV

 
 

8824, 8826, 8830, 8834, 8845, 8870,

  
 

8872, 8874, 8875, 8876, 8878, 8879,

  
 

8880, 8881, 8882, 8883, 8884, 8885

  

91

9110, 9130, 9165

MFT I (NS)

 
 

9140, 9150, 9160

MFT IV

 

95

9505, 9510, 9515, 9520, 9525, 9530,

MFT IV

 
 

9535

  

99

9905, 9910, 9915, 9920, 9930, 9940,

MFT IV

 
 

9950

  
 

Umjetnička djela (slike i kipovi)

MFT I (NS)

 
   

1 Za sredstva iz skupine 13, podskupine 1305, 1307, 1310, 1312, 1315, 1320, 1325, 1330, 1335, 1345, 1354, 1355, 1356 i 1358, rješenje o otpisu iznimno donose naredbodavatelji MFT IV razine, ali samo za:

1)Sredstva (bojeva, vježbovna, specijalna, opitna, ili manevarska), koja su zakazala prilikom uporabe, a kod kojih se kapsla ne može zamijeniti.

2)Pojedinačne slučajeve neispravnih sredstava, čija neispravnost predstavlja opasnost po život ljudi ili vojnu imovinu, ukoliko ta neispravnost ne dopušta čekanje do donošenja rješenja nadležnog MFT.

3) Sve vrste osnovnih i dopunskih punjenja koja ostanu neiskorištena poslije ciljanja i raznih opita.

4) Sredstva utrošena za potrebe ispitivanja naoružanja od ovlaštenih ustrojstvenih jedinica MORH-a i OS RH.

5) Sve vrste sredstava iz podskupina 1305 i 1307, koja se prilikom manipulacije rasklima, ili kod koje se zrno uvuče u čahuru.

Za sve neispravno bojevo, manevarsko i vježbovno streljivo, do jednog originalnog pakiranja, rješenje o otpisu donosi MFT IV razine.

  

POJAŠNJENJA:

1. Skupine materijalnih sredstava određene su prvim dvjema znamenkama nomenklaturnog broja, a podskupine sa sljedeće dvije znamenke.

2. Za materijalna sredstva koja se ne nalaze u ovom prilogu, rješenje o otpisu donose naredbodavatelji MFT I razine.

U slučajevima otpisa materijalnih sredstava koja nije moguće ekološki zbrinuti (pr. kemikalije, građevinski materijal – azbesti, PCB, kiseline, lakovi i drugo), za koja je naredbodavatelj MFT IV razine nadležan za donošenje rješenja o otpisu, ali nema stručne djelatnike za provedbu otpisa, obvezno je obaviti dodatna ispitivanja i pribaviti mišljenje MFT više razine.

3. Kratice korištene u stupcu 3 ovoga priloga znače:

• MFT I (PMO) – nadležni pomoćnik ministra obrane,

• MFT I (NS) – nadležni načelnik službe u MORH-u

 
zatvori
Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja oružanih snaga Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !