Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu nošenja i uporabi vatrenog oružja ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
104 01.09.2010 Pravilnik o načinu nošenja i uporabi vatrenog oružja ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave

MINISTARSTVO FINANCIJA

2807

Na temelju članaka 20.L608905 stavka 3. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine« broj 83/09) donosim

PRAVILNIK

O NAČINU NOŠENJA I UPORABI VATRENOG ORUŽJA OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA CARINSKE UPRAVE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se način nošenja i uporaba vatrenog oružja od strane ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave iz članka 18.L608907 stavak 2. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, broj 83/09) tijekom obavljanja carinskog nadzora i carinskih provjera na carinskom području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovlašteni carinski službenik ima pravo nositi kratko vatreno oružje i streljivo na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske kada obavlja poslove carinskog nadzora i carinske provjere.

Ovlašteni carinski službenik kada obavlja carinski nadzor i carinske provjere ima pravo nositi vatreno oružje i streljivo dok obavlja poslove u službenoj carinskoj odori.

Iznimno, ovlašteni carinski službenik kada obavlja carinski nadzor i carinske provjere ima pravo nositi vatreno oružje i streljivo i dok obavlja poslove u civilnoj odjeći, po nalogu nadređene osobe ako za to postoje opravdani razlozi.

Ovlaštenom carinskom službeniku kada obavlja carinski nadzor i carinske provjere iz stavka 1. ovog članka, neposredno nadređeni rukovoditelj izdaje radni nalog kojim ovlašteni carinski službenik zadužuje vatreno oružje i streljivo s pripadajućom opremom.

Ovlašteni carinski službenik prije zaduživanja vatrenog oružja mora provjeriti ispravnost i spremnost oružja za uporabu, te obavezno utvrditi da u cijevi vatrenog oružja nema streljiva, na mjestu propisanom za navedene radnje.

Ovlaštenom carinskom službeniku u radnom nalogu navodi se: vrijeme, mjesto te opis zadataka tijekom obavljanja carinskog nadzora i carinske provjere, marka, tip oružja i serijski broj oružja, količina streljiva te potpis nadležnog rukovoditelja.

Ovlašteni carinski službenik po završetku poslova razdužuje vatreno oružje, streljivo i pripadajuću opremu u svojoj ustrojstvenoj jedinici, o čemu se vodi evidencija.

Članak 3.

Ovlašteni carinski službenik mora biti osposobljen za nošenje i primjenu vatrenog oružja i streljiva, o čemu se izdaje uvjerenje sukladno Programu obuke iz članka 18.L608910 stavak 4. Zakona o carinskoj službiL608909.

Ovlašteni carinski službenik ima pravo nositi te rukovati samo onim vatrenim oružjem i streljivom za koje je ovlašten, stručno osposobljen i koje je zadužio.

Ovlašteni carinski službenik dužan je obavijestiti svog nadređenog rukovoditelja ako iz bilo kojih razloga nije sposoban rukovati zaduženim vatrenim oružjem i streljivom.

Članak 4.

Ovlašteni carinski službenik mora poštivati mjere sigurnosti dok rukuje sa zaduženim vatrenim oružjem i streljivom.

Članak 5.

Ovlašteni carinski službenik mora nositi vatreno oružje u propisanoj futroli na strani ruke kojom rukuje oružjem.

Ovlašteni carinski službenik u obavljanju carinskog nadzora i carinske provjere, obavezan je vatreno oružje sa spremnicima nositi u futroli bez streljiva u cijevi, a spremnik u oružju i pričuvni spremnik napunjen do punog kapaciteta.

Ovlašteni carinski službenik nosi vatreno oružje u futroli na strani ruke kojom rukuje oružjem.

Ovlašteni carinski službenik iz stavka 2. ovoga članka nosi pričuvni spremnik u koricama za pričuvni spremnik, na kompletu za nošenje oružja, na suprotnoj strani od futrole za oružje.

Ovlašteni carinski službenik koji obavlja poslove carinskog nadzora i carinske provjere u civilnoj odjeći vatreno oružje nosi prikriveno na remenu hlača ili ispod pazuha odnosno u posebnim pojasnim torbicama.

Članak 6.

Ovlašteni carinski službenik ovlašten je upotrijebiti vatreno oružje samo u slučajevima propisanim u članku 29.L608912 Zakona o carinskoj službi, odnosno ako tijekom provođenja carinskog nadzora i carinske provjere ne može na drugi način zaštititi svoj život ili život drugih osoba, odnosno ne može na drugi način odbiti izravni napad na sebe ili na druge osobe.

Ovlašteni carinski službenik prije uporabe vatrenog oružja mora upozoriti osobu protiv koje će upotrijebiti vatreno oružje uzvikom »stoj carina«, nakon toga uzvikom »stoj, pucat ću«, a neposredno prije uporabe vatrenog oružja, ako to okolnosti dopuštaju, mora upozoriti osobu o namjeri uporabe vatrenog oružja ispaljivanjem upozoravajućeg pucnja u zrak.

Ovlašteni carinski službenik neće uputiti usmenu zapovijed i upozorenje iz stavka 2. ovoga članka, ako je ugrožen njegov život ili život druge osobe.

Čim prestane opasnost od napada, vatreno oružje se više ne smije upotrijebiti.

Članak 7.

Ovlašteni carinski službenik ne smije upotrijebiti vatreno oružje ako bi na taj način doveo u opasnost život i sigurnost drugih osoba.

Iznimno, od stavka 1. ovog članka ovlašteni carinski službenik smije upotrijebiti vatreno oružje ako je uporaba vatrenog oružja jedino sredstvo za obranu od izravnog napada i opasnosti.

Ovlašteni carinski službenik bez odgode mora pružiti prvu pomoć i organizirati liječničku pomoć osobi protiv koje je vatreno oružje upotrijebljeno.

2. IZVIJEŠĆE O UPORABI VATRENOG ORUŽJA

Članak 8.

Ovlašteni carinski službenik koji je upotrijebio vatreno oružje dužan je o tome bez odlaganja usmeno obavijestiti neposredno nadređenog službenika, Carinsku upravu, Središnji ured – Odsjek za operativnu komunikaciju i policiju, a u najkraćem roku podnijeti i pisano izviješće.

Pisano izviješće iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati: vrijeme i mjesto uporabe vatrenog oružja, ime i osobne podatke osobe protiv koje je vatreno oružje upotrijebljeno, pravnu osnovu, opis događaja, eventualno nastale posljedice, ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika koji je vatreno oružje upotrijebio i podatke o očevicima.

Neposredno nadređeni službenik iz stavka 1. ovog članka po primitku pisanog izvješća dužan je odmah, nakon primitka pisanog izvješća prikupiti potrebne obavijesti o okolnostima uporabe vatrenog oružja te ih zajedno s pisanim izvješćem i mišljenjem dostaviti na ocjenu pročelniku carinarnice u kojoj je službenik raspoređen i pomoćniku ravnatelja nadležne Službe.

Pročelnik carinarnice i pomoćnik ravnatelja nadležne Službe, iz stavka 3. ovog članka, dužan je odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od primitka pisanog izvješća o događaju, izvijestiti ravnatelja Carinske uprave o opravdanosti uporabe vatrenog oružja od strane ovlaštenog carinskog službenika, te poduzetim mjerama.

Ovlašteni carinski službenik dužan je sastaviti službeno izvješće o uporabi vatrenog oružja koje dostavlja rukovoditelju ustrojstvene jedinice.

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/7

Urbroj: 513-02-1910/1-10-01

Zagreb, 23. kolovoza 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu nošenja i uporabi vatrenog oružja ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !