Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu obavještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o otuđenju dionica ili poslovnog udjela brokerskog društva, burze ili Središnje depozitarne agencije ("Narodne novine", br. XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 31.1.2007 Pravilnik o načinu obavještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o otuđenju dionica ili poslovnog udjela brokerskog društva, burze ili Središnje depozitarne agencije

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

488

Na temelju odredbe članka 19a.L323048 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02 i 138/06), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 18. siječnja 2007. godine

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVJEŠTAVANJA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O OTUĐENJU DIONICA ILI POSLOVNOG UDJELA BROKERSKOG DRUŠTVA, BURZE ILI SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način obavještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) o smanjenju posjedovanja dionica ili poslovih udjela u brokerskom društvu, burzi ili središnjoj depozitarnoj agenciji (dalje: društvo) ispod 20%, 33%, 50% i 75% udjela u glasačkih pravima ili kapitalu društva.

Članak 2.

Pravna ili fizička osoba koja namjerava otuđiti dionice ili poslovne udjele kojim bi udjel u glasačkim pravima ili kapitalu društva pao ispod limita iz članka 1. Pravilnika, mora prije sklapanja pravnog posla prodaje i prijenosa ili otuđenja dionica odnosno poslovnih udjela dostaviti Agenciji:
– izjavu ovjerenu od javnog bilježnika kojom se nedvojbeno izražava namjera prijenosa ili prodaje dionica ili poslovnih udjela,
– izvadak iz sudskog registra za društvo,
– račun vrijednosnih papira kod središnje depozitarne agencije ako su dionice izdane u nematerijaliziranom obliku ili potvrda iz registra dionica društva ako su dionice izdane u materijaliziranom obliku za dioničko društvo, kojima se dokazuje vlasništvo nad dionicama,
– potvrdu iz knjige poslovnih udjela s obavijesti o članstvu za registarski sud za društvo s ograničenom odgovornošću, kojom se dokazuje vlasništvo nad poslovnim udjelom,
– dokaz o pravnom poslu prodaje i prijenosa ili otuđenja dionica ili poslovnih udjela ili druge dokaze o smanjenju posjedovanja dionica ili poslovnih udjela,
– podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj se namjeravaju prodati i prenijeti dionice ili poslovni udjeli, (u daljnjem tekstu stjecatelji).
- dokaze o posjedovanju dionica ili poslovnih udjela ili izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da stjecatelji ne posjeduju dionice ili poslovne udjele u društvu i
– dokaze da stjecatelji nisu povezane osobe s drugim imateljima dionica ili poslovnih udjela u društvu.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu obavještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o otuđenju dionica ili poslovnog udjela brokerskog društva, burze ili Središnje depozitarne agencije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !