Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 25.1.2000 Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99 i 75/99) ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA GRAĐEVNE INSPEKCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije nad primjenom Zakona o gradnji i drugih propisa (u daljnjem tekstu: Zakon i propisi) koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama.

II. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 2.

Inspekcijski nadzor u smislu ovog Pravilnika provodi vi?i građevni inspektor, građevni inspektor i građevni nadzornik (u daljnjem tekstu: inspektor i nadzornik) tijekom gradnje, uklanjanja i odr?avanja građevine.

Članak 3.

Inspektor i nadzornik provodi inspekcijski nadzor prema godi?njem Planu rada građevne inspekcije (u daljnjem tekstu: Plan rada) i programima rada odjela inspekcijskog nadzora Uprave za inspekcijske poslove.

Plan rada izrađuje se na temelju obavljenih poslova građevne inspekcije u prethodnoj i očekivane građevne aktivnosti u tekućoj godini te procjene stanja građevina i drugih pojava koje utječu na zakonitost gradnje.

Program rada odjela inspekcijskog nadzora izrađuje se na temelju Plana rada najmanje tromjesečno obzirom na:

- pisane prijave investitora o početku gradnje odnosno nastavku radova ili obavijesti o početku namjeravane gradnje za koju nije potrebna građevna dozvola odnosno lokacijska dozvola na temelju koje se gradi (u daljnjem tekstu: dozvola),

- obavijesti investitora o pristupanju uklanjanju odnosno obavijesti tijela nadle?nog za poslove graditeljstva o izdanoj dozvoli za uklanjanje građevine,

- zahtjeve investitora za nadzor gradnje obiteljske kuće razvijene građevinske (brutto) povr?ine do 150 m2,

- prijave o gradnji odnosno uklanjanju građevine te stanju i uporabi građevine suprotno odredbama Zakona i propisa,

- rje?enja o upisu građevine u zemlji?ne knjige bez građevne dozvole, lokacijske dozvole na temelju koje se gradi i/ili uporabne dozvole,

- druga saznanja o mogućoj povredi Zakona i propisa.

Članak 4.

Inspekcijski nadzor provodi se obavljanjem jednog ili vi?e inspekcijskih pregleda na građevini odnosno gradili?tu i proizvodnim pogonima te drugih radnji u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

Inspekcijski pregled mo?e obuhvatiti gradnju, uklanjanje odnosno odr?avanje cijele građevine ili njezinog dijela.

Učestalost inspekcijskih pregleda određuje inspektor i nadzornik ovisno o značajkama građevine, odnosno radova.

Kad u inspekcijskom pregledu inspektor i nadzornik utvrdi da se pristupilo gradnji bez dozvole odnosno idejnog projekta, utvrđuje samo činjenice obzirom na sudionike u gradnji i sigurnost gradnje.

Članak 5.

O inspekcijskom pregledu inspektor i nadzornik sastavlja zapisnik u skladu s odredbama posebnog propisa kao dokaz o tijeku i sadr?aju pregleda te utvrđenju stanja i poduzetim odnosno naređenim mjerama.

Inspektor i nadzornik du?an je voditi očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima prema posebnom propisu.

III. INSPEKCIJSKI NADZOR GRADNJE

Članak 6.

U prvom inspekcijskom pregledu inspektor i nadzornik utvrđuje činjenice obzirom na zakonitost gradnje, sudionike u gradnji, vrijeme početka gradnje te stanje gradili?ta i gradnje.

U svakom daljnjem inspekcijskom pregledu inspektor i nadzornik utvrđuje promjene u odnosu na utvrđene činjenice u prethodnom pregledu.

Članak 7.

Inspektor i nadzornik uvidom u izvorne dokumente iz dokumentacije koju izvođač mora imati na gradili?tu te pregledom gradnje utvrđuje činjenice obzirom na:

- građevnu dozvolu na temelju koje se pristupilo gradnji,

- potpunost i zakonitost dokumentacije koju izvođač mora imati na gradili?tu za sve radove izvedene do dana inspekcijskog pregleda odnosno radove koji se izvode u tijeku pregleda,

- svojstvo postojeće građevine u odnosu na propise o za?titi i očuvanju kulturnih dobara i za?titi prirode te druge značajke građevine bitne za određivanje obveza sudionika u gradnji,

- stanje gradnje (izvedeni radovi odnosno ugrađeni proizvodi i oprema do dana inspekcijskog pregleda odnosno radovi koji se izvode u tijeku pregleda) s dokazima kvalitete radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s propisanim ispitivanjima te pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta i izvedbenog projekta,

- sigurnost gradnje (radovi koji mogu ugroziti ?ivot i zdravlje ljudi i okoli?, druge građevine te stabilnost tla na okolnom zemlji?tu, prometne povr?ine, komunalne i druge instalacije).

Članak 8.

U slučaju gradnje građevine za koju nije potrebna građevna dozvola inspektor i nadzornik uvidom u izvorne dokumente iz dokumentacije koju izvođač mora imati na gradili?tu te pregledom gradnje utvrđuje činjenice obzirom na:

- lokacijsku dozvolu odnosno idejni projekt na temelju kojeg se pristupilo gradnji,

- potpunost i zakonitost dokumentacije koju izvođač mora imati na gradili?tu za sve radove izvedene do dana inspekcijskog pregleda odnosno radove koji se izvode u tijeku pregleda i uređenje gradili?ta,

- svojstvo postojeće građevine u odnosu na propise o za?titi i očuvanju kulturnih dobara i za?titi prirode te druge značajke građevine bitne za određivanje obveza sudionika u gradnji,

- oblik i veličinu te smje?taj građevine u prostoru,

- usklađenost gradnje s tehničkim rje?enjem iz idejnog projekta te Zakonom, propisima i pravilima struke,

- sigurnost gradnje (radovi koji mogu ugroziti ?ivot i zdravlje ljudi i okoli?, druge građevine te stabilnost tla na okolnom zemlji?tu, prometne povr?ine, komunalne i druge instalacije).

Članak 9.

Ako u odnosu na činjenice iz članka 7.#clanak7 i članka 8.#clanak8 ovog Pravilnika inspektor i nadzornik utvrdi, povredu Zakona i propisa poduzet će mjere radi:

- otklanjanja nepravilnosti i nedostataka,

- obustave daljnje gradnje, odnosno izvođenja pojedinih radova,

- uklanjanja građevine ili njezinog dijela ili uspostavu prija?njeg stanja,

- zatvaranja gradili?ta,

- hitnih mjera osiguranja do izvr?enja naloga (evakuacija ljudi i materijalnih dobara, zatrpavanje temeljne jame, postavljanje podupirača i sl.) te

- podnijeti protiv odgovornih sudionika u gradnji osoba prekr?ajne prijave.

Članak 10.

O sudionicima u gradnji inspektor i nadzornik utvrđuje činjenice obzirom na:

- registraciju projektanta za obavljanje poslova projektiranja, odnosno odobrenje Hrvatske komore arhitekata i in?enjera u graditeljstvu stranom arhitektu ili in?enjeru za obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora,

- ovla?tenje pravne osobe za obavljanje nostrifikacije projekta izrađenog u inozemstvu,

- ovla?tenje revidenta za obavljanje kontrole projekata,

- registraciju izvođača za obavljanje poslova gradnje ili izvođenja pojedinih radova,

- suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja pravnoj osobi izvođača za početak obavljanja djelatnosti,

­ akte o imenovanju i zadovoljavanje uvjeta određenih Zakonom i propisima odgovorne osobe koja vodi gradnju odnosno pojedine radove (glavni in?enjer, odnosno in?enjer ili voditelj gradili?ta), odgovorne osobe koja provodi stručni nadzor (glavni nadzorni in?enjer, nadzorni in?enjer), te izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova ako radove izvode dva ili vi?e izvođača.

Inspektor i nadzornik provjerava u dokumentaciji iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika:

­ usklađenost glavnog projekta sa Zakonom i propisima i međusobnu usklađenost pojedinih projekata,

­ obuhvat i potpunost izvedbenih projekata te potvrdu projektanta glavnog projekta o sukladnosti s glavnim projektom odnosno ovjeru revidenta sukladno izvje?ću o kontroli projekta,

­ usklađenost građevnog dnevnika s odredbama posebnog propisa,

­ ovla?tenje pravne osobe i način ispitivanja i dokazivanja uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda te usklađenost (broj, obuhvat i potpunost) dokaza kvalitete radova, ugrađenih gradiva, građevnih proizvoda i opreme s programom kontrole i osiguranja kakvoće iz projekta i propisanim dokumentima za dokazivanje uporabljivosti,

­ usklađenost iskolčenja s elaboratom iskolčenja građevine i registraciju za obavljanje djelatnosti osobe koja je izradila elaborat.

Ako u odnosu na činjenice iz stavka 1. 2. ovog članka inspektor i nadzornik utvrdi nepravilnosti, poduzet će mjere radi njihovog otklanjanja te podnijeti protiv odgovornih sudionika u gradnji prekr?ajne prijave.

Članak 11.

O uređenju gradili?ta inspektor i nadzornik u inspekcijskom pregledu utvrđuje činjenice obzirom na:

- način ograđivanja i osiguranja gradili?ta od nekontroliranog pristupa ljudi,

- označavanje gradili?ta pločom s propisanim podacima,

- pisanu suglasnost vlasnika susjednog zemlji?ta koje se privremeno zauzima radi radova tijekom gradnje,

- pisano odobrenje nadle?nog tijela grada, općine odnosno pravne osobe određene posebnim zakonom za zauzimanje javno prometnih povr?ina,

- konačnost građevne dozvole za privremene građevine i pripremne radove koji mogu biti opasni za zdravlje ljudi, promet i okoli?,

- osigurane i provedene mjere za?tite zdravlja ljudi.

Ako u odnosu na činjenice iz stavka 1. ovog članka inspektor i nadzornik utvrdi nepravilnosti, poduzet će mjere radi njihovog otklanjanja te podnijeti protiv odgovornih sudionika u gradnji prekr?ajne prijave.

Članak 12.

Ako u inspekcijskom pregledu inspektor i nadzornik ne mo?e obaviti uvid u dozvolu odnosno idejni projekt, određuje u zapisniku rok od najvi?e tri dana u kojem ih izvođač odnosno investitor mora dostaviti.

Ako u roku iz stavka 1. ovog članka izvođač odnosno investitor ne dostavi na uvid dozvolu odnosno idejni projekt, inspektor i nadzornik utvrđuje da investitor gradi bez dozvole odnosno idejnog projekta.

Ako inspektor i nadzornik podatke o investitoru ne utvrdi u roku od osam dana od dana prvog inspekcijskog pregleda, provodi postupak prema nepoznatom investitoru ili investitoru nepoznatog boravi?ta.

Članak 13.

U građevnom dnevniku inspektor i nadzornik osobito provjerava upise:

­ projektanta o promjenama izvedbenog projekta i opa?anjima o kvaliteti radova, ugrađenih proizvoda i opreme,

­ nadzornog in?enjera o odobrenju nastavka radova nakon utvrđivanja usklađenosti potrebnih veličina, uvjeta i stanja (geometrija građevine, nosivost tla, crpljenje vode, broj potrebne armature, uporabljivost ugrađenih proizvoda i sl.) s glavnim i izvedbenim projektom,

- izvođača o danu uzimanja, te broju i slijedivosti uzoraka za ispitivanje,

­ revidenta o pregledu izvedenih radova sukladno zahtjevima iz izvje?ća o kontroli glavnog projekta,

­ drugih inspekcija u odnosu na način gradnje i izvođenja pojedinih radova.

Članak 14.

U inspekcijskom pregledu inspektor i nadzornik utvrđuje usklađenost smje?taja građevine na građevnoj čestici sa situacijom građevine iz glavnog projekta, mjerenjem udaljenosti građevine od mjerodavnih točaka na zemlji?tu.

Kad postoji saznanje o mogućem odstupanju od smje?taja građevine određenog u dozvoli odnosno idejnom projektu, provjera smje?taja građevine u inspekcijskom pregledu je obvezna unatoč nedostatnoj mjernoj opremi inspektora i nadzornika.

Ako je utvrđeni smje?taj građevine protivan smje?taju ucrtanom na situaciji građevine, inspektor i nadzornik poduzet će mjere za obustavu daljnje gradnje, odrediti rok za usklađenje sa Zakonom te podnijeti protiv odgovornih sudionika u gradnji prekr?ajne prijave.

Članak 15.

Inspektor i nadzornik utvrđuje činjenice o usklađenosti oblika i veličine građevine odnosno dijela građevine s glavnim projektom i izvedbenim projektima na jednom ili vi?e odabranih dijelova građevine (slučajni uzorci) tako da:

­ za građevinu koja se gradi na većem području provjerava veličine odgovarajućih dijelova građevine (nasip, usjek, propust, upornjak, stup mosta i sl.),

­ za zgrade provjerava du?inu, ?irinu, visinu, promjer i sl., broj eta?a, a na karakterističnoj eta?i i raspored i veličine otvora i prostorija, debljinu zidova, visinu eta?e i dr.

Ako u odnosu na veličine iz stavka 1. ovog članka inspektor i nadzornik utvrdi da je gradnja protivna dozvoli odnosno idejnom projektu, poduzet će mjere za obustavu daljnje gradnje, odrediti rok za usklađenje sa Zakonom te podnijeti protiv odgovornih sudionika u gradnji prekr?ajne prijave.

Članak 16.

U inspekcijskom pregledu inspektor i nadzornik du?an je za temeljno tlo, temeljnu i nosivu konstrukciju, a po potrebi i za druge dijelove građevine provjeriti potpunost, valjanost i slijedivost dokaza uporabljivosti građevnih proizvoda i dokaze o kvaliteti izvedenih radova, ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama Zakona i propisa i zahtjevima iz projekta.

Članak 17.

Ako izvođač nema dokaze uporabljivosti iz članka 16.#clanak16 ovog Pravilnika za sve ugrađene građevne proizvode i opremu do dana inspekcijskog pregleda ili proizvode koji se ugrađuju u tijeku pregleda, inspektor i nadzornik poduzet će mjere za otklanjanje nepravilnosti i odrediti rok za usklađenje sa Zakonom.

Ako se u roku iz stavka 1. ovog članka utvrđene nepravilnosti ne otklone, inspektor i nadzornik poduzet će mjere za obustavu gradnje i odrediti rok za usklađenje sa Zakonom te podnijeti protiv odgovornih sudionika u gradnji prekr?ajne prijave.

U slučaju da su dokazi iz članka 16.#clanak16 ovog Pravilnika nepotpuni ili dokazuju neusklađenost postignute kvalitete i zahtjeva iz glavnog i izvedbenih projekata za izvedene radove do dana inspekcijskog pregleda ili radove koji se izvode u tijeku pregleda, inspektor i nadzornik će, ako ocijeni utvrđenu neusklađenost radova utjecajnom na bitne zahtjeve za građevinu, poduzeti mjere za obustavu gradnje, odrediti rok za usklađenje sa Zakonom te podnijeti protiv odgovornih sudionika u gradnji prekr?ajne prijave.

Članak 18.

U inspekcijskom pregledu obiteljske kuće razvijene građevinske (bruto) povr?ine do 150 m2 na temelju pravovremenog zahtjeva investitora za nadzor te gradnje, inspektor i nadzornik provjerava usklađenost gradnje konstruktivnih dijelova sa zahtjevima iz projekta, Zakonom i propisima obzirom na:

- dubinu temeljenja i značajke temeljnog tla, polo?aj, oblik i veličinu temeljne jame odnosno oblik i stanje oplate te dostatnost i stanje armature temelja prije početka betoniranja temelja,

- polo?aj, oblik i stanje oplate te dostatnost i stanje armature prije početka betoniranja zidova podruma,

- polo?aj, oblik i stanje oplate te dostatnost i stanje armature prije početka betoniranja armiranobetonske ploče stropa podruma,

- polo?aj, oblik i stanje nosivih zidova eta?e te polo?aj, oblik i stanje oplate i armature nadvoja, serkla?a, dijelova stubi?ta i stropne ploče eta?a prije početka betoniranja,

- vrstu i oblik krovne konstrukcije, veličinu i polo?aj pojedinih konstruktivnih dijelova i njihovu međusobnu povezanost prije ili tijekom izvođenja radova,

- dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda i dokaze kvalitete izvedenih radova.

U inspekcijskom pregledu obiteljske kuće iz stavka 1. ovog članka uvidom u odgovarajuće dokumente inspektor i nadzornik provjerava činjenice o projektiranju i gradnji te kuće za vlastite potrebe investitora.

IV. INSPEKCIJSKI NADZOR UKLANJANJA GRAÐEVINE

Članak 19.

U inspekcijskom pregledu uklanjanja građevine ili njezina dijela, ako se ne radi o uklanjanju na temelju inspekcijskog rje?enja, inspektor i nadzornik utvrđuje činjenice obzirom na:

- dozvolu na temelju koje se pristupilo uklanjanju, ako je propisana Zakonom,

- potpunost i zakonitost dokumentacije koju mora imati izvođač,

- svojstvo postojeće građevine u odnosu na propise o za?titi i očuvanju kulturnih dobara i za?titi prirode te druge značajke građevine bitne za određivanja obveza sudionika u uklanjanju,

- sigurnost uklanjanja (radovi koji mogu ugroziti ?ivot i zdravlje ljudi i okoli?, druge građevine te stabilnost tla na okolnom zemlji?tu, prometne povr?ine, komunalne i druge instalacije).

Članak 20.

Ako u odnosu na činjenice iz članka 19.#clanak19 ovog Pravilnika inspektor i nadzornik utvrdi povredu Zakona i propisa poduzet će mjere radi:

- otklanjanja nepravilnosti i nedostataka,

- obustave daljnjeg uklanjanja građevine ili njezina dijela,

- uspostave prija?njeg stanja,

- zatvaranja gradili?ta,

- hitnih mjera osiguranja do izvr?enja naloga (evakuacija ljudi i materijalnih dobara, postavljanje podupirača i sl.) te

- podnijeti protiv odgovornih sudionika u uklanjanju i drugih osoba prekr?ajne prijave.

Članak 21.

U provjeri izvr?enja inspekcijskog rje?enja o uklanjanju građevine ili dijela građevine inspektor i nadzornik nadzire način i sigurnost uklanjanja u odnosu na zdravlje ljudi, promet i okoli? te potpunost izvr?enja rje?enja.

O izvr?enju inspekcijskog rje?enja uklanjanjem putem druge osobe inspektor i nadzornik sastavlja poseban zapisnik.

V. INSPEKCIJSKI NADZOR ODR?AVANJA GRAÐEVINE

Članak 22.

U prvom inspekcijskom pregledu inspektor i nadzornik utvrđuje zakonitost kori?tenja građevine odnosno odr?avanja zajedničkih dijelova i uređaja stambene zgrade (u daljnjem tekstu: stambena zgrada), vrijeme početka kori?tenja i način odr?avanja stambene zgrade te stanje građevine.

Članak 23.

Inspektor i nadzornik uvidom u izvorne dokumente koje mora imati vlasnik građevine odnosno upravitelj stambene zgrade i pregledom građevine utvrđuje činjenice obzirom na:

- uporabnu dozvolu na temelju koje se koristi građevina, ako to Zakonom nije drugačije određeno,

- svojstvo postojeće građevine u odnosu na propise o za?titi i očuvanju kulturnih dobara i za?titi prirode te druge značajke građevine odnosno načina kori?tenja bitnih za određivanja obveza vlasnika odnosno upravitelja stambene zgrade,

- način uporabe građevine u odnosu na njezinu namjenu,

- stanje građevine u odnosu na nedostatke i o?tećenja građevnih dijelova i opreme,

- odr?avanje odnosno izvođenje pojedinih radova odr?avanja sukladno s glavnim projektom građevine odnosno propisima o odr?avanju i o nu?nim popravcima stambenih zgrada,

- sigurnost građevine u odnosu na stabilnost građevine ili susjednih građevina, zdravlje ljudi i okoli?.

Članak 24.

Ako u odnosu na činjenice iz članka 23.#clanak23 ovog Pravilnika inspektor i nadzornik utvrdi povredu Zakona i propisa poduzet će mjere radi:

- otklanjanja nedostataka i o?tećenja,

- izvr?enja nu?nih popravaka,

- zatvaranja gradili?ta,

- hitnih mjera osiguranja do izvr?enja naloga (evakuacija ljudi i materijalnih dobara, postavljanje podupirača i sl.),

- prisiljavanja na izvr?enje inspekcijskog izvr?enja, te

- podnijeti protiv vlasnika građevine prekr?ajne prijave.

VI. ROKOVI

Članak 25.

Inspektor i nadzornik du?an je obaviti prvi inspekcijski pregled u pravilu u roku od osam dana od dana zaprimanja pisanih podnesaka iz članka 3.#clanak3 stavka 3. ovoga Pravilnika ili drugih saznanja o mogućoj povredi Zakona i propisa.

Članak 26.

Ako inspektor i nadzornik u inspekcijskom pregledu ne utvrdi povredu Zakona i propisa, donijet će zaključak o obustavi inspekcijskog postupka kojeg će otpremiti i poznatom podnositelju prijave najkasnije u roku od 15 dana od dana pregleda.

Zaključkom iz stavka 1. ovog članka obustavlja se postupak koji je proveden povodom prijave.

Podnositelju prijave koji doka?e svoj pravni interes, inspektor i nadzornik dopustit će uvid u spis predmeta građevne inspekcije u dijelu koji se odnosi na njegovu prijavu.

Članak 27.

Ako inspektor i nadzornik u inspekcijskom pregledu utvrdi povredu Zakona i propisa du?an je donijeti i otpremiti odgovarajuće inspekcijsko rje?enje najkasnije u roku od osam dana od dana kada je obavio pregled.

Rje?enje iz stavka 1. ovog članka inspektor i nadzornik dostavit će u istom roku i poznatom podnositelju prijave povrede Zakona i propisa koja je utvrđena u inspekcijskom pregledu.

Inspektor i nadzornik će provjeriti izvr?enje naredbe iz inspekcijskog rje?enja u ponovljenom inspekcijskom pregledu koji je du?an obaviti najkasnije u roku od tri dana od kad je to rje?enje postalo izvr?no.

Ako inspektor i nadzornik u ponovljenom inspekcijskom pregledu utvrdi da nije izvr?ena naredba iz inspekcijskog rje?enja, donijet će u roku od tri dana od tog pregleda odgovarajuće rje?enje odnosno zaključak.

Članak 28.

Ako u inspekcijskom pregledu inspektor i nadzornik utvrdi nepravilnosti u gradnji, te nedostatke odnosno o?tećenja građevine du?an je u izreci odgovarajućeg inspekcijskog rje?enja odrediti rok za njihovo otklanjanje, koji ne mo?e biti du?i od 30 dana.

Rok za usklađivanje sa Zakonom kojeg inspektor i nadzornik određuje u inspekcijskom rje?enju o obustavi daljnje gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova ne mo?e biti du?i od 90 dana.

Rok za uklanjanje građevine ili dijela građevine kojeg inspektor i nadzornik određuje u inspekcijskom rje?enju o uklanjanju ne mo?e biti du?i od 15 dana.

VII. ZAVR?NE ODREDBE

Članak 29.

Kad inspektor odnosno nadzornik utvrdi da nije nadle?an provesti inspekcijski nadzor, pisano će o tome obavijestiti neposrednog čelnika.

Ako u inspekcijskom pregledu građevni nadzornik utvrdi da izvođač koristi u gradnji građevni proizvod čiju kakvoću nadzire vi?i građevni inspektor i građevni inspektor, pisano će o tome obavijestiti neposrednog čelnika.

U slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka, neposredni čelnik će najkasnije u roku od tri dana od dana zaprimanja obavijesti zadu?iti građevnog inspektora odnosno obavijestiti odgovarajući odjel inspekcijskog nadzora.

Članak 30.

Kad neposredni čelnik sazna da će inspektor ili nadzornik biti odsutan s rada dulje od 30 dana, zadu?it će za provedbu inspekcijskog nadzora drugog inspektora ili nadzornika.

Članak 31.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se i na druge dr?avne slu?benike koji poslove građevne inspekcije obavljaju po posebnom ovla?tenju.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 362-01/00-01/02
Urbroj: 531-01-00-1
Zagreb, 18. siječnja 2000.

Ministar
mr. sc. Marko ?irac, v. r.
zatvori
Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !