Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne granice ("Narodne novine", br. XX/09, XX/09, XX/12, XX/13, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 27.03.2009 Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne granice

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

865

Na temelju članka 51. stavka 2. podstavaka 1., 2., 4., 5., 6. i 7. te članka 10.L439759 stavka 2., članka 23.L439760 stavka 5. i članka 28.aL439761 stavka 6. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03. 141/06., 8/07.-ispr.,40/07. i 146/08.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE

OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja granične kontrole i zaštite državne granice, način unosa podataka o ulasku i izlasku iz zemlje te o odbijanju ulaska u zemlju kao i način unosa drugih podataka u isprave propisane za prelazak državne granice, način prelaska državne odnosno vanjske i unutarnje granice, postupak izdavanja i kontrola načina korištenja graničnih odobrenja te postavljanje i korištenje tehničkih pomagala, obavljanje fotografiranja, snimanja i video nadzora na graničnim prijelazima i uz državnu granicu.

GRANIČNA KONTROLA

Članak 2.

Granična kontrola obavlja se na području graničnog prijelaza neposredno nakon dolaska prijevoznog sredstva odnosno putnika na granični prijelaz.

Iznimno od stavka 1. ovog članka granična kontrola može se obavljati i izvan područja graničnog prijelaza u vlakovima, zrakoplovima i plovilima te u slučajevima iz članka 8. stavka 3. Zakona o nadzoru državne granice (u daljnjem tekstu: Zakon).

Na ulazu u Republiku Hrvatsku, granična kontrola obavlja se prije carinske i druge kontrole, a na izlazu iz Republike Hrvatske nakon ostalih kontrola.

Kada je, prilikom granične kontrole potrebno poduzeti detaljnije provjere ili kada je to potrebno radi zaštite dostojanstva osobe, granična kontrola se obavlja na za to određenom mjestu na području graničnog prijelaza.

O razlozima i postupku obavljanja granične kontrole iz stavka 4. ovog članka upoznat će se osoba nad kojom se obavlja granična kontrola, na jeziku koji joj je razumljiv.

Osnovna i temeljita kontrola

Članak 3.

Osnovna kontrola osoba obuhvaća provjeru identiteta osobe uvidom u isprave propisane za prelazak državne granice te provjeru isprave, po potrebi uporabom tehničkih pomagala i uvidom u relevantne baze podataka, s ciljem provjere da li je isprava krivotvorena, otuđena, izgubljena ili poništena.

Temeljita kontrola osoba prilikom ulaska obuhvaća poduzimanje sljedećih mjera i radnji:

– utvrđivanje zakonskih uvjeta za ulazak, svrhu ulaska i putovanja te kontrolu dokumenata s kojima osoba dokazuje svrhu svog putovanja

– provjeru valjanosti isprava propisanih za prelazak državne granice pri čemu se mogu upotrijebiti i tehnička pomagala

– provjera ulaznih i izlaznih štambilja u putnim ispravama u svrhu utvrđivanja zakonitosti boravka

– provjeru valjanosti vize

– provjeru posjedovanja sredstava za uzdržavanje u svrhu putovanja

– provjeru u potražnim evidencijama

– provjeru da osoba ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje Republike Hrvatske ili unutarnju sigurnost druge države potpisnice.

Temeljita kontrola osoba prilikom izlaska obuhvaća poduzimanje sljedećih mjera i radnji:

– provjeru valjanosti isprava propisanih za prelazak državne granice pri čemu se mogu upotrijebiti i tehnička pomagala

– provjeru da osoba ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje države potpisnice, a može obuhvatiti i:

– provjeru valjanosti vize

– provjeru zakonitosti boravka

– provjeru u potražnim evidencijama.

Način obavljanja granične kontrole

Članak 4.

Graničnu kontrolu u cestovnom prometu policijski službenici granične policije (u daljnjem tekstu: policijski službenici), u pravilu, obavljaju izvan kontrolne kućice.

Osobe koje putuju osobnim ili teretnim vozilima dužne su pri obavljanju granične kontrole, u pravilu, ostati u vozilu.

Granična kontrola osoba koje državnu granicu prelaze autobusom, može se obavljati u autobusu ili na drugom za to određenom mjestu.

U slučaju pojačanog cestovnog prometa, pri graničnoj kontroli, prednost na cestovnim graničnim prijelazima imaju osobe u autobusima, na redovnim linijama.

Članak 5.

Granična kontrola u željezničkom prometu obavlja se na području graničnog prijelaza za željeznički promet ili pri vožnji u vlaku.

Granična kontrola iz stavka 1. ovog članka obavlja se nad putnicima i službenim osobljem željeznice.

Na zahtjev granične policije, operator u željezničkom međunarodnom prometu dostavit će informacije o sigurnosnim čimbenicima i ako je potrebno osigurati odgovarajuće uvjete i potreban broj službenika za pružanje stručno-tehničke pomoći tijekom obavljanja granične kontrole.

Članak 6.

Granična kontrola putnika u zračnom prometu obavlja se, u pravilu, izvan zrakoplova na za to određenom mjestu u putničkoj zgradi unutar područja graničnog prijelaza.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, na temelju procjene rizika za unutarnju sigurnost i od nezakonitih migracija, granična kontrola može se obavljati u zrakoplovu, odnosno na stajanci pri izlazu iz zrakoplova.

U tranzitnom prostoru zračne luke, na temelju procjene rizika za unutarnju sigurnost i od nezakonitih migracija, može se obavljati nadzor nad osobama uključujući i provjeru posjedovanja zrakoplovno-tranzitne vize.

U slučaju kada zrakoplov u međunarodnom prometu sleti izvan mjesta graničnog prijelaza, na temelju urednog zahtjeva, zbog više sile, na zahtjev nadležnog tijela ili bez prethodno pribavljene dozvole, za nastavak leta potrebna je suglasnost nadležne policijske uprave i nadležne carinarnice.

Članak 7.

Granična kontrola u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama obavlja se, u pravilu, na području graničnog prijelaza u lukama otvorenim za međunarodni promet, odnosno na plovilu za vrijeme njegovog boravka na području graničnog prijelaza.

Iznimno od stavka 1. ovog članka granična kontrola može se obavljati i izvan područja graničnog prijelaza, u slučajevima propisanim Zakonom.

Članak 8.

Prije uplovljavanja plovila u luku otvorenu za međunarodni promet nadležna policijska postaja granične policije obavit će procjenu rizika za unutarnju sigurnost i od nezakonitih migracija.

Nakon uplovljavanja odnosno prije isplovljavanja plovila iz stavka 1. ovog članka, obavit će se granična kontrola putnika i članova posade. Na temelju procjene rizika za unutarnju sigurnost i od nezakonitih migracija, obavit će se pregled plovila, a u slučaju kada su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti i pretraga plovila.

Članak 9.

U slučaju iz članka 20.a Zakona, putnički brod na kružnom putovanju koji dolazi iz luke na teritoriju države potpisnice ili odlazi u tu luku može uploviti ili isploviti iz luke na teritoriju Republike Hrvatske koja nije granični prijelaz samo ako plan putovanja tog broda obuhvaća isključivo luke na teritoriju država potpisnica.

Članak 10.

Ako brod na kružnom putovanju dolazi iz luke na teritoriju države koja nije potpisnica i po prvi put uplovljava u luku na teritoriju Republike Hrvatske, obavlja se provjera osoba na temelju popisa posade i putnika.

Nad osobama koje se iskrcavaju na obalu u toj i ostalim lukama na teritoriju Republike Hrvatske u koje brod iz stavka 1. ovog članka uplovljava, obavit će se granična kontrola, osim ako nad pojedinim osobama, na temelju procjene rizika za unutarnju sigurnost i rizika od nezakonitih migracija, nije potrebno obaviti graničnu kontrolu.

Članak 11.

Ako brod na kružnom putovanju iz luke na teritoriju države koja nije potpisnica uplovi u luku na teritoriju neke države potpisnice, a potom u luku na teritoriju Republike Hrvatske, posada i putnici podliježu ulaznoj provjeri temeljem izmijenjenog popisa posade i putnika, ako je taj popis izmijenjen nakon što je brod na kružnom putovanju uplovio u prethodnu luku na teritoriju države potpisnice.

Nad svim osobama koji se iskrcavaju na obalu obavlja se granična kontrola, osim ako nad pojedinim osobama, na temelju procjene rizika za unutarnju sigurnost i od nezakonitih migracija, nije potrebno obaviti graničnu kontrolu.

Članak 12.

Nad osobama koje se iskrcavaju s broda na kružnom putovanju koji dolazi iz luke na teritoriju države potpisnice granična kontrola obavlja se na temelju procjene rizika za unutarnju sigurnost i rizika od nezakonitih migracija.

Članak 13.

Ako brod na kružnom putovanju iz luke na teritoriju Republike Hrvatske isplovljava prema luci u državi koja nije potpisnica, obavlja se provjera osoba na temelju popisa članova posade i putnika.

Nad osobama koje se ukrcavaju na brod iz stavka 1. ovog članka obavit će se granična kontrola, na temelju procjene rizika za unutarnju sigurnost i rizika od nezakonitih migracija.

Članak 14.

Ako brod na kružnom putovanju iz luke na teritoriju Republike Hrvatske isplovljava prema luci u državi potpisnici, ne obavlja se granična kontrola, osim ako nad pojedinim osobama na temelju procjene rizika za unutarnju sigurnost i rizika od nezakonitih migracija nije potrebno obaviti graničnu kontrolu.

Članak 15.

Popis članova posade i putnika, koji zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama sastavlja sukladno posebnim propisima, dužan je predati, po dolasku iz inozemstva i prije odlaska u inozemstvo, graničnoj policiji sukladno članku 20. Zakona.

O svakoj promjeni članova posade i putnika zapovjednik plovila u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama dužan je odmah obavijestiti graničnu policiju.

Članak 16.

Zapovjednik ili voditelj ribarskog plovila hrvatske zastave pripadnosti koje prelazi državnu granicu na moru radi obavljanja gospodarskog ribolova na području zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, dužan je svoj prelazak najaviti nadležnoj policijskoj upravi (na telefon 92) ili obalnoj radijskoj postaji koja tu najavu prosljeđuje nadležnoj policijskoj upravi te u očevidniku, koji se vodi sukladno odredbama Zakona o morskom ribarstvu, upisati vrijeme prelaska državne granice.

Najava iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i registarsku oznaku plovila, ime zapovjednika plovila, dan i sat najave, zemljopisnu poziciju plovila u trenutku prelaska državne granice te oznaku ribolovne zone u kojoj će obavljati ribolov.

Zapovjednik ili voditelj ribarskog plovila iz stavka 1. ovog članka dužan je u roku od 36 sati od trenutka isplovljavanja na područje zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske vratiti se u luku na područje Republike Hrvatske, o čemu je dužan izvijestiti nadležnu policijsku upravu.

Nad posadom plovila iz stavka 1. ovog članka granična kontrola može se iznimno obaviti, na temelju procjene rizika od nezakonitih migracija.

Članak 17.

Zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene za razonodu ili šport koja dolazi iz luke na teritoriju države koja nije potpisnica, može iznimno, uz obavijest i prethodno odobrenje, uploviti u luku koja nije granični prijelaz.

Prije uplovljavanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, zapovjednik jahte ili voditelj brodice iz stavka 1. ovog članka o namjeri uplovljavanja u luku koja nije granični prijelaz, putem sustava veze ili na drugi pogodan način, obavještava mjesno nadležnu lučku kapetaniju ili ispostavu lučke kapetanije koja odobrava uplovljavanje.

Obavijest iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati: registracijsku oznaku ili ime plovila, državu pripadnosti, luku upisa, podatke sukladno popisu posade i putnika, luku uplovljavanja, očekivano vrijeme dolaska i razlog uplovljavanja.

Odobrenje članu posade stranog plovila ili zrakoplova za kretanje u mjestu u kojem se nalazi granični prijelaz

Članak 18.

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 23. Zakona, nadležnoj policijskoj postaji, podnosi ovlašteni pomorski agent odnosno zapovjednik stranog plovila ili zapovjednik zrakoplova za svakog člana posade pojedinačno, na obrascu (Obrazac 1) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Obrazac 1 pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se jednokratno, za vrijeme zadržavanja plovila ili zrakoplova, a najduže do 90 dana, na obrascu (Obrazac 2) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Obrazac 2 pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Procedure prema određenim osobama

Članak 19.

Prilikom ulaska i izlaska iz Republike Hrvatske, granična kontrola maloljetnika obavlja se na isti način kao i granična kontrola punoljetnih osoba, sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

Prilikom obavljanja granične kontrole nad maloljetnicima koji putuju u pratnji jednog roditelja ili osobe koja mu nije zakonski zastupnik, a postoji sumnja u nezakonito odvođenje maloljetnika, policijski službenik će obaviti detaljne provjere koje se odnose na putovanje maloljetnika.

U slučaju kada maloljetnik putuje bez pratnje, policijski službenik provjerit će da li maloljetnik putuje protivno volji zakonskog zastupnika i druge okolnosti putovanja.

Članak 20.

Nad nositeljima diplomatskih i službenih putovnica, koji nisu akreditirani u državi potpisnici i koji putuju u privatne svrhe, obavlja se granična kontrola sukladno odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

Granično odobrenje

Članak 21.

Opravdani interes za izdavanje graničnog odobrenja postoji kada za podnositelja zahtjeva postoji posebna potreba da prijeđe granicu izvan graničnog prijelaza, a zbog nepostojanja cestovne ili druge prometne komunikacije odnosno postojanja prirodnih prepreka nema druge mogućnosti pristupa ili korištenja nekretnine koja se nalazi u susjednoj državi te u slučajevima postojanja ozbiljnih osobnih ili humanitarnih razloga.

Zahtjev za izdavanje graničnog odobrenja podnosi se policijskoj upravi na čijem području je mjesto prelaska državne granice, na obrascu (Obrazac 3) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Obrazac 3 pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Kada je zahtjev iz stavka 2. ovog članka opravdan, policijska uprava pribavit će suglasnost nadležne carinarnice i nadležnih tijela susjedne države.

Članak 22.

Granično odobrenje izdaje se poimenično određenim osobama na rok do godinu dana na obrascu (Obrazac 4) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Obrazac 4 pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Članak 23.

Kontrolu korištenja graničnog odobrenja sukladno njegovom sadržaju obavljaju policijski službenici granične policije tijekom policijskih ophodnji uz državnu granicu ili prilikom nadzora mjesta ulaska i izlaska iz zemlje.

U slučaju da se granično odobrenje zloupotrebljava, ne koristi na način koji opravdava interes zbog kojih je zatraženo, ili su prestali razlozi zbog kojih je izdano, policijski službenik će privremeno oduzeti granično odobrenje te ga uz pisano izvješće dostaviti nadležnoj policijskoj upravi radi provođenja postupka.

O oduzimanju graničnog odobrenja nadležna policijska uprava izvješćuje tijela iz članka 21.#clanak21 stavka 3. ovog Pravilnika.

Obrazac potvrde o privremenom oduzimanju graničnog odobrenja iz stavka 3. ovog članka na obrascu (Obrazac 5) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Obrazac 5 pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Popuštanje u režimu granične kontrole

Članak 24.

Odluku o popuštanju u režimu granične kontrole donosi policijski službenik nadležan za organizaciju i vođenje granične kontrole na graničnom prijelazu (voditelj smjene graničnog prijelaza) uz prethodnu konzultaciju s načelnikom policijske postaje ili policijskim službenikom kojeg on ovlasti.

Popuštanje iz stavka 1. ovog članka je privremeno, prilagođeno okolnostima koje ga opravdavaju i uvodi se postupno.

Policijski službenik će otisnuti štambilj u ispravu propisanu za prelazak državne granice i u slučaju popuštanja u režimu granične kontrole strancima pri ulasku i izlasku iz Republike Hrvatske.

Obveze operatora druge pravne ili fizičke osobe

Članak 25.

Podaci iz članka 19. Zakona dostavljaju se pisanim ili elektronskim putem 24 sata prije nego što zaposlenik započne s radom odnosno od dana saznanja o dolasku osobe koja će se privremeno kretati ili zadržavati na području graničnog prijelaza.

Podaci koji se dostavljaju moraju sadržavati: ime i prezime, datum rođenja, broj osobne isprave, prebivalište, državljanstvo, naziv pravne ili fizičke osobe kao obrtnika, naziv graničnog prijelaza.

Svrha i način unosa podataka u isprave propisane za prelazak državne granice

Članak 26.

Svrha unosa otisaka štambilja u isprave propisane za prelazak državne granice je bilježenje podataka o datumu ulaska i izlaska iz Republike Hrvatske, graničnom prijelazu na kojem je osoba ušla ili izašla iz Republike Hrvatske, kao i bilježenje podataka o odbijanju ulaska u zemlju, skraćivanju viza, poništavanju unesenih podataka, poništavanju važenja određenih isprava i označavanju prestanka valjanosti određenih isprava na temelju kojih je ostvareno neko pravo.

Članak 27.

Štambilj o ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske unosi se u isprave propisane za prelazak državne granice, strancima pri ulasku i izlasku iz Republike Hrvatske, radi dokazivanja trajanja boravka, osim ako je drugačije propisano međunarodnim ugovorom.

Štambilj iz stavka 1. ovog članka može se unijeti u ispravu propisanu za prelazak državne granice hrvatskih državljana pri ulasku i izlasku iz Republike Hrvatske na njihov zahtjev.

Na zahtjev stranog državljanina, iznimno se može odustati od unošenja štambilja o ulazu ili izlazu iz Republike Hrvatske, ako bi mu unošenje štambilja nanijelo osobito tešku štetu.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka, ulaz odnosno izlaz stranca ovjerava se na Obrascu 7 Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima.

Članak 28.

Štambilj o ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske izrađen je od lako obradive legure, pravokutnog je oblika, izmjere 4 cm x 2,5 cm, obrubljen stiliziranim hrvatskim pleterom, ostavlja otisak crne boje, te sadrži tekst: »REPUBLIKA HRVATSKA«, datum, broj štambilja, naziv graničnog prijelaza, skraćenu slovnu oznaku za ulazak »Ul« odnosno za izlazak »Iz« i stiliziran crtež prijevoznog sredstva koji simbolizira vrstu graničnog prijelaza s obzirom na vrstu prometa (zrakoplov, automobil, lokomotiva, brod, čamac)«.

Policijski službenik otiskuje štambilj na prvoj stranici putne isprave na kojoj postoji prazno mjesto.

Ukoliko se u putnoj ispravi stranca nalazi viza, štambilj iz stavka 1. ovog članka otiskuje se na način da dijelom obuhvati vizu, a dijelom stranicu putne isprave tako da se pri tome ne onemogući čitljivost podataka unesenih u vizu i ne oštete sigurnosni elementi vize.

Kada se radi o vizi za više ulazaka, na koju je potrebno više puta otisnuti štambilj, štambilj o ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske mora se otisnuti pri svakom prelasku državne granice. Štambilj se unosi na suprotnoj stranici od one na kojoj se nalazi viza.

Štambilj iz stavka 1. ovog članka unosi se na popis putnika i članova posade te na odobrenje iz članka 18.#clanak18 ovog Pravilnika.

Članak 29.

Štambilj kojim se odbija ulazak u državu izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 4 cm x 2 cm, ostavlja otisak crvene boje, te sadrži tekst: »ZABRANA ULASKA, zakonska osnova _____________, datum _____________ i POTPIS«.

Policijski službenik otisnut će štambilj iz stavka 1. ovog članka u putnu ispravu stranca kojemu je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku.

Uz otisak štambilja iz stavka 1. ovog članka ne otiskuju se drugi štambilji propisani ovim Pravilnikom.

Ukoliko stranac kojem je odbijen ulazak, pri ponovnom prelasku državne granice ispunjava uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku, otisak štambilja iz stavka 1. ovog članka poništava se otiskivanjem štambilja iz članka 28.#clanak28 ovog Pravilnika.

Članak 30.

Štambilj za poništavanje unesenih podataka izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 4,4 cm x 1 cm, ostavlja otisak crne boje s tekstom »PONIŠTENO«.

Štambilj iz stavka 1. ovoga članka koristi se za poništavanje otisaka štambilja za ovjeravanje prenošenja oružja preko državne granice, štambilja zapečaćeno oružje, oružje uneseno – tranzit i viza u putnim ispravama stranaca.

Članak 31.

Štambilj o skraćivanju viza, izdanih u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu, izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 4,4 cm x 1 cm, te ostavlja otisak crne boje s tekstom »SKRAĆENO«.

Članak 32.

Štambilj o poništavanju važenja određenih isprava izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 4,4 cm x 1 cm, ostavlja otisak crne boje s tekstom »ISKORIŠTENO«.

Štambilj iz stavka 1. ovog članka koristi se za označavanje prestanka valjanosti određenih isprava na temelju kojih je ostvareno neko pravo.

Članak 33.

Policijski službenik odgovoran za organizaciju i vođenje granične kontrole na graničnom prijelazu, dužan je voditi kontrolni list s imenima i prezimenima policijskih službenika i otisnutim štambiljima za obavljanje granične kontrole koje policijski službenici u smjeni koriste i vremenskom razdoblju njihova korištenja.

Štambilji propisani ovim Pravilnikom čuvaju se u objektima ustrojstvene jedinice nadležne za kontrolu prelaska državne granice, u posebno izrađenim ormarićima.

Za sigurno čuvanje i pravilnu uporabu štambilja propisanih ovim Pravilnikom odgovoran je rukovoditelj nadležne ustrojstvene jedinice.

Članak 34.

U slučaju gubitka štambilja iz ovog Pravilnika, policijska uprava će bez odlaganja obavijestiti Uprava za granicu Ministarstva i raspisati objavu radi njihova pronalaska.

Obavijest iz stavka 1. ovog članka Uprava za granicu će odmah uputiti svim ustrojstvenim jedinicama granične policije i proglasiti štambilj nevažećim oglašavanjem u službenom glasilu (»Narodnim novinama«).

Ukoliko se štambilj iz stavka 1. ovog članka naknadno pronađe, povući će se iz uporabe.

Ako se utvrdi krivotvoreni otisak štambilja, originalni štambilj s istim brojem povlači se iz uporabe, uz evidentiranje datuma povlačenja, a nadležna ustrojstvena jedinica raspisat će objavu radi njihovog pronalaska.

Prilikom nabave nadomjesnog štambilja, ne smije se dodijeliti broj štambilja povučenog iz uporabe ili krivotvorenog štambilja.

Članak 35.

Predložak izgleda i sadržaja štambilja iz ovoga Pravilnika tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 7).

Odobrenje pripadniku strane službe sigurnosti

Članak 36.

Pripadniku strane službe sigurnosti koji neposredno štiti predstavnike stranih država ili predstavnike međunarodnih organizacija i institucija prilikom ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj, kao i tranzitiranja preko Republike Hrvatske, nadležna ustrojstvena jedinica granične policije, na temelju prethodno dostavljene obavijesti Ministarstva, izdaje odobrenje za unos, nošenje i iznošenje kratkog vatrenog oružja i pripadajućeg streljiva (Obrazac broj 6.).

Na zahtjev policijskog službenika Ministarstva pripadnik strane službe sigurnosti dužan je dati na uvid odobrenje i pokazati kratko vatreno oružje i pripadajuće streljivo iz stavka 1. ovog članka.

Članak 37.

Obrazac odobrenja pripadniku strane službe sigurnosti za unos, nošenje i iznošenje iz Republike Hrvatske kratkog vatrenog oružja i pripadajućeg streljiva (Obrazac 6) tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Obrazac 6 pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

PRELAZAK UNUTARNJE GRANICE

Članak 38.

Kada je teže ugrožen javni red ili nacionalna sigurnost Republike Hrvatske, ili se opravdano očekuje da bi moglo doći do težeg ugrožavanja javnog reda ili nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) može donijeti naredbu da se unutarnja granica ili njezin određeni dio, za određeno vrijeme, može prelaziti samo na za to određenim graničnim prijelazima uz obvezu obavljanja granične kontrole.

Naredba se donosi za unaprijed određeno vrijeme odnosno za vrijeme dok traju razlozi za njeno donošenje.

Kod ponovnog uvođenja granične kontrole na unutarnjoj granici, u pravilu se određuju mjesta na granici ili njenoj blizini, neposredno uz rub međunarodnih prometnica, gdje su se ranije na tom dijelu granice nalazili granični prijelazi prije početka potpune primjene Schen-genskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj.

Članak 39.

Prije donošenja naredbe iz članka 38.#clanak38 ovog Pravilnika, ministar konzultira ministre za unutarnje poslove onih država na čijim granicama se privremeno određuje prelaženje unutarnje granice i obavlja granična kontrola, pri čemu će dostavljaju podaci o razlozima za njeno donošenje, graničnim prijelazima koji se ustrojavaju i mjerama za koje se očekuje da bi ih trebale poduzeti druge države.

Kada se naredba iz članka 38.#clanak38 ovog Pravilnika donosi iz hitnih razloga, može se odustati od konzultacije navedene u stavku 1. ovog članka.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka bez odgađanja se mora izvijestiti nadležno tijelo države prema kojoj se ustrojava granični prijelaz i obavlja granična kontrola.

O ponovnom uvođenju granične kontrole potrebno je upoznati javnost putem sredstava javnog priopćavanja kao i o razlozima uvođenja te prostornom i vremenskom važenju.

ZAŠTITA DRŽAVNE GRANICE

Članak 40.

Zaštita državne granice obavlja se pješačkim i ophodnjama uz korištenje prijevoznih sredstava na kopnenoj granici, uz mogućnost korištenja službenih pasa odnosno službenim plovilima na granici na moru i unutarnjim vodama, u cilju nadziranja kretanja osoba i prijevoznih sredstava uz državnu granicu, sprječavanja nezakonitih prelazaka državne granice i drugih kažnjivih radnji te radi osiguranja nepovredivosti državne granice.

Na svim dijelovima granične crte zaštita državne granice može se obavljati i korištenjem zrakoplova.

Na pojedinim dijelovima granične crte ili uz cjelokupnu graničnu crtu sa susjednom državom, sukladno odredbama međunarodnog sporazuma, zaštita državne granice može se obavljati mješovitim ophodnjama.

KORIŠTENJE TEHNIČKIH POMAGALA, FOTOGRAFIRANJE, SNIMANJE I VIDEO NADZOR NA GRANIČNIM PRIJELAZIMA I UZ DRŽAVNU GRANICU

Članak 41.

Na području graničnog prijelaza granična policija je ovlaštena koristiti automatske tehničke uređaje za fotografiranje, snimanje i video nadzor te primjenjivati i druga tehnička pomagala za snimanje odnosno fotografiranje događanja na području graničnog prijelaza. Tehnički uređaji za fotografiranje, snimanje i videonadzor mogu se postaviti tako da snimaju i osobne podatke.

Članak 42.

Na području graničnih prijelaza o instaliranju automatskih uređaja za fotografiranje, snimanje i video nadzor putnici i ostale osobe moraju se upozoriti obavijesnom pločom. Obavijesna ploča mora biti postavljena tako da je vidljiva svim putnicima i drugim osobama prilikom ulaska i izlaska iz Republike Hrvatske.

Obavijesna ploča je veličine 25x12 cm na kojoj je slika kamere i jasno vidljiv natpis »POLICIJA – PODRUČJE POD VIDEONADZOROM (VIDEO SURVEILLANCE)«.

Članak 43.

Granična policija ovlaštena je uz graničnu crtu koristiti automatske tehničke uređaje za snimanje, fotografiranje i druga tehnička pomagala u cilju sprječavanja i utvrđivanja počinitelja nezakonitog prelaska državne granice, nezakonitih migracija i drugih nezakonitih radnji te zaštite nepovredivosti državne granice.

Članak 44.

Granična policija ovlaštena je snimke dobivene fotografiranjem, snimanjem i videonadzorom pohranjivati, obrađivati i koristiti u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka i propisima koji reguliraju zaštitu tajnosti podataka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne graniceL439763 (»Narodne novine« broj 164/04., 19/07. i 25/08.).

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbe članka 2.#clanak2 stavka 2. ovog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na slučajeve iz članka 8. stavka 3. Zakona o nadzoru državne granice i to na: osobe na jahtama ili brodicama namijenjenim za razonodu ili šport te na osobe na drugim ribarskim plovilima u slučajevima obalnog ribarenja, odredbe članka 3.#clanak3, 9.#clanak9, 10.#clanak10, 11.#clanak11, 12.#clanak12, 13.#clanak13, 14.#clanak14 i 17.#clanak17 ovog Pravilnika koje će stupiti na snagu početkom primjene Schengenskog provedbenog Sporazuma u Republici Hrvatskoj te odredbe članka 38.#clanak38 i 39.#clanak39 ovog Pravilnika koje će stupiti na snagu danom potpune primjene Schengenskog provedbenog sporazuma.

Broj: 511-01-152-15655-09

Zagreb, 17. ožujka 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

__________________________________________________
(naziv brodarske/zrakoplovne/ kompanije, naziv broda i državna pripadnost)

__________________________________________________
(ime i prezime zapovjednika stranog plovila ili zrakoplova)

POLICIJSKA POSTAJA __________________________

_________________
mjesto

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o nadzoru državne granice i članka 14. stavak 1. i 2. Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice, podnosi se

ZAHTJEV

za izdavanje odobrenja članu posade stranog plovila ili zrakoplova za kretanje u mjestu u kojem se nalazi granični prijelaz

za člana posade plovila ili zrakoplova:

Ime i prezime te dužnost _______________________________

Državljanstvo: _______________________________________

Vrsta, broj, datum, mjesto izdavanja i rok važenja isprave propisane za prelazak državne granice: ____________________________

Potpis člana posade
__________________

Ime ili registracija plovila ili zrakoplova, i država pripadnosti

__________________________________________________

Zahtjev se podnosi za kretanje u mjestu: ___________________

__________________________________________________
(naziv mjesta u kojem se nalazi granični prijelaz, luka ili susjedno mjesto)

za vremensko razdoblje do ______________________________

__________________________________________________
(za vrijeme zadržavanja plovila ili zrakoplova, a najduže 90 dana)

Mjesto i datum Potpis zapovjednika plovila ili zrakoplova

______________ _______________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

________________________________________

________________________________________

Broj: ___________________________

ODOBRENJE

članu posade stranog plovila ili zrakoplova za kretanje u mjestu u kojem se nalazi granični prijelaz

__________________________________________________
(ime i prezime, državljanstvo, vrsta i broj propisane isprave)

__________________________________________________
(ime ili registracijska oznaka plovila ili zrakoplova)

__________________________________________________
(mjesta za koja vrijedi)

_______________________
(vrijeme važenja)

Potpis odgovorne osobe

____________________ M.P. ___________________
(Mjesto i datum)

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja:

Mjesto prebivališta:
(mjesto, ulica i broj)

Državljanstvo:

Vrsta: _____________, broj putne isprave ,

Datum i mjesto izdavanja _________, vrijeme važenja ________

Na temelju članka 10. stavak 1. i 3. Zakona o nadzoru državne granice i članka 17. stavak 1. i 2. Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice, podnosim

POLICIJSKA POSTAJA __________________________

_________________
mjesto

ZAHTJEV

za izdavanje graničnog odobrenja

Razlog podnošenja zahtjeva: ____________________________

(obrazloženje razloga podnošenja i vremenski rok za koji se podnosi zahtjev)

Mjesto prelaska državne granice .
(bliža oznaka zahtjevanog mjesta prelaska na graničnoj crti; broj graničnog kamena, katastarska oznaka zemljišta ili bliža oznaka naselja)

Vrijeme prelaska državne granice: .
(datum, dan u tjednu, sat prelaska)

Način prelaska državne granice:

.
(pješice ili navesti sredstvo prelaska i stvari koje će nositi sa sobom)

Mjesto i datum: Vlastoručni potpis
___________________ ___________________

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

________________________________________

________________________________________

Broj: ___________________________

Na temelju članka 10. stavak 1. i 3. Zakona o nadzoru državne granice i članka 17. stavka 1. i 18. Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice, izdaje se

GRANIČNO ODOBRENJE

za prelazak državne granice izvan graničnog prijelaza, za prelazak granice izvan utvrđenog radnog vremena ili načina prelaska državne granice

Ime i prezime:

Datum i mjesto rođenja:

Mjesto prebivališta:
(mjesto, ulica i broj)

Državljanstvo:

Vrsta: _____________, broj putne isprave ,

Datum i mjesto izdavanja _________, vrijeme važenja ________

Je uz mogućnost svakodnevnog opoziva do _________________
¸ (datum važenja odobrenja)

odobreno

a/ prelaziti državnu granicu izvan graničnih prijelaza kod

__________________________________________________,
(mjesto ili opis djela granične crte gdje će prelaziti državnu granicu)

u vrijeme _________________________________________,
(dan u tjednu, svakodnevno, od – do sati)

b/ prelaziti na graničnom prijelazu ________________________
(naziv graničnog prijelaza)

izvan radnog vremena _______________________________
(navesti u koje vrijeme svakodnevno, dan u tjednu, od – do sati)

c/ prelaziti na način

__________________________________________________
(opis načina prelaska)

koji nije propisan za granični prijelaz ______________________
(naziv graničnog prijelaza)

Potpis odgovorne osobe

____________________ M.P. ___________________
(Mjesto i datum)

Napomena:

1. Pravo prelaska državne granice ostvaruje se posjedovanjem kod sebe graničnog odobrenja.

2. Granično odobrenje je neprenosivo.

3. Granično odobrenje ne oslobađa nositelja od obveze nošenja propisanih isprava za prelazak državne granice. Prelazak državne granice bez tih isprava je kažnjiv sukladno odredbama zakona.

4. Granično odobrenje ne oslobađa obveze od poštivanja carinskih propisa i ostalih propisa o uvozu i izvozu robe.

5. Promjene podataka na prednjoj stranici (npr. promjena imena ili adrese) moraju se odmah prijaviti nadležnoj postaji granične policije.

Nepoštivanje navedenih napomena može imati za posljedicu oduzimanje graničnog odobrenja.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

________________________________________

________________________________________
(ustrojstvena jedinica Ministarstva)

Broj: ___________________________

Datum: ___________________________

POTVRDA

o privremenom oduzimanju graničnog odobrenja

Potvrđuje se da je potpisani policijski službenik na temelju članka Zakona a u svezi članka 19. stavka 4. Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice, obavio privremeno oduzimanje od:

Ime i prezime:

Datum i mjesto rođenja:

Mjesto prebivališta:
(mjesto, ulica i broj)

Državljanstvo:

Vrsta: _____________, broj putne isprave ,

Datum i mjesto izdavanja _________, vrijeme važenja ________

graničnog odobrenja broj _____________________, izdano dana ___________ od ____________________.

Privremeno oduzeto granično odobrenje preuzeo je

__________________________________________________
(ime i prezime službene osobe kod koje se granično odobrenje nalazi do okončanja postupka oduzimanja)

Potpis policijskog službenika

_______________________ _______________________

(potpis osobe kojoj se odobrenje
privremeno oduzima)

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

________________________________________

________________________________________

Broj: ___________________________

Na temelju članka 33. Zakona o nadzoru državne granice i članka 32 stavka 1. i 33. Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice, izdaje se

ODOBRENJE

Pripadniku strane službe sigurnosti za unos, nošenje i iznošenje iz Republike Hrvatske kratkog vatrenog oružja i pripadajućeg streljiva

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: _______________________________

Državljanstvo: _______________________________________

Vrsta i broj isprave propisane za prijelaz državne granice _______

Datum i mjesto izdavanja ______________, vrijeme važenja __________ pripadnik službe sigurnosti ___________________

__________________________________________________
(naziv države, međunarodne organizacije i institucije te naziv službe sigurnosti)

Da tijekom službenog posjeta-boravka u Republici Hrvatskoj, u vremenu od dana _________ do dana _____________________, ili tranzitiranja preko područja Republike Hrvatske u vremenu od _____________________ do ________________________, unese, nosi i iznese iz Republike Hrvatske kratko vatreno oružje: marke: __________________, kalibra: ___________________, serijskog broja: _________________ s pripadajućim streljivom u količini od _________ kom.

Mjesto i datum izdavanja M.P. Potpis odgovorne osobe

_______________________ ________________________

PREDLOŽAK IZGLEDA I SADRŽAJA ŠTAMBILJA

1. ŠTAMBILJ O ULAZU I IZLAZU IZ REPUBLIKE HRVATSKE

2. ŠTAMBILJ O ZABRANI ULASKA U DRŽAVU

3. ŠTAMBILJ ZA PONIŠTAVANJE UNESENIH PODATAKA

4. ŠTAMBILJ O SKRAĆIVANJU IZDANIH VIZA

5. ŠTAMBILJ O PONIŠTAVANJU VAŽENJA ODREĐENIH ISPRAVA

zatvori
Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne granice
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !