Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/08, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3771

Na temelju članka 73.L417945 stavka 5. i članka 75.L417946 stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKIH PREGLEDA I KONTROLA PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE[1]

POGLAVLJE I.
TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom propisuje način obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla koji se unose na područje Republike Hrvatske, uvjeti koje moraju ispunjavati granične veterinarske postaje, te posebni veterinarski uvjeti za slobodne zone, slobodna skladišta i carinska skladišta.

2) Veterinarske preglede iz stavka 1. ovoga članka na graničnim veterinarskim postajama, slobodnim carinskim zonama odnosno skladištima obavljaju granični veterinarski inspektori.

3) Veterinarski pregledi proizvoda koji se unose na područje Republike Hrvatske moraju se obavljati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj. 99/07)[2].

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se pojmovi iz članka 2. posebnog propisa[3], članka 2. posebnog propisa[4] i sljedeći pojmovi:

(a) proizvodi – proizvodi životinjskog podrijetla koji su navedeni u posebnim propisima[5] i Pravilniku o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetlaL417948 (»Narodne novine«, broj 99/07)[6];

(b) dokumentacijski pregled – pregled veterinarskog certifikata, veterinarskog dokumenta ili drugih dokumenata koji prate pošiljku;

(c) identifikacijski pregled – veterinarski pregled kojim se utvrđuje usklađenost dokumenata s pošiljkom;

(d) fizički pregled – pregled koji uključuje kontrolu pakiranja, temperature, organoleptičkih svojstava i uzimanje uzoraka za laboratorijsko ispitivanje, radi utvrđivanja ispunjava li pošiljka odnosno proizvodi propisane veterinarske uvjete koji su navedeni na pratećim dokumentima;

(e) osoba odgovorna za pošiljku – svaka fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za pošiljku u skladu s Carinskim zakonomL417949 (»Narodne novine«, broj 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06 i 60/08)[7], uključujući i opunomoćenika iz članka 5. navedenog Zakona, koji preuzima odgovornost za pošiljku nakon provedenih kontrola propisanih odredbama ovoga Pravilnika;

(f) pošiljka – količina proizvoda životinjskog podrijetla iste vrste, obuhvaćena u istom dokumentu odnosno dokumentima određenim veterinarskim propisima, koji su istim prijevoznim sredstvom dopremljeni iz iste države ili iz istog dijela države;

(g) granična veterinarska postaja – veterinarska postaja na graničnom prijelazu, koja je u skladu s odredbom članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika određena za obavljanje veterinarskih pregleda proizvoda;

(h) uvoz – puštanje robe u slobodan promet i namjera puštanja proizvoda u slobodan promet u skladu s člankom 91.L417950 Carinskog zakona (»Narodne novine«, broj 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06 i 60/08)[8];

(i) carinski dopušteno postupanje ili uporaba – znači carinski dopušteno postupanje ili uporabu u skladu s člankom 4.L417952 stavkom 1. točkom 22. Carinskog zakona (»Narodne novine«, broj 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06 i 60/08)[9];

(j) uvjeti za uvoz – veterinarski uvjeti određeni posebnim propisima kojima moraju udovoljavati proizvodi namijenjeni uvozu;

(k) nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za veterinarske inspekcije;

(l) treća zemlja – zemlja koja nije država članica Europske unije, osim Republike Hrvatske.

POGLAVLJE II.
ORGANIZACIJA I OBAVLJANJE PREGLEDA

Članak 3.

1) Niti jedna pošiljka iz treće zemlje ne smije se unijeti na područje Republike Hrvatske, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije na područja navedena u Dodatku I. ovoga Pravilnika, bez da je prethodno podvrgnuta veterinarskom pregledu u skladu s njegovim odredbama.

2) Pošiljke proizvoda mogu se unositi na područje Republike Hrvatske samo preko odobrenih graničnih veterinarskih postaja.

3) Osobe odgovorne za pošiljke dužne su nakon prispijeća pošiljke na graničnu veterinarsku postaju, graničnom veterinarskom inspektoru predati zahtjev za veterinarski pregled na obrascu navedenom u članku 5.#clanak5 stavku 1. ovoga Pravilnika – zajednički veterinarski dokument o ulasku (u daljnjem tekstu: ZVDU), ili dostaviti detaljan opis pošiljke iz stavka. 1. ovoga članka u pisanom ili elektronskom obliku, uključujući pošiljke iz članka 9.#clanak9 i članka 18.#clanak18 stavka 1. ovoga Pravilnika. Granični veterinarski inspektor ovlašten je tražiti uvid u brodske i avionske teretne listove, radi provjere jesu li u skladu sa predočenim izjavama i dokumentima.

4) Carinarnica čija nadležnost obuhvaća područje granične veterinarske postaje može odobriti zahtijevano carinsko postupanje ili uporabu pošiljke jedino u skladu s uvjetima navedenim u ZVDU.

Članak 4.

1) Svaka pošiljka mora biti podvrgnuta pregledu od strane graničnog veterinarskog inspektora u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) ovoga Pravilnika na graničnoj veterinarskoj postaji iz članka 3.#clanak3 stavka 2. ovoga Pravilnika.

2) Za svaku pošiljku granični veterinarski inspektor na osnovu podataka iz članka 3.#clanak3 stavka 3. ovoga Pravilnika provjerava bazu podataka iz Dodatka I. posebnog propisa[10]. Za svaku pošiljku namijenjenu uvozu u Republiku Hrvatsku, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije na područja navedena u Dodatku I. ovoga Pravilnika, granični veterinarski inspektor mora osigurati obavljanje svih radnji potrebnih za održavanje navedene baze podataka.

3) Svaka pošiljka mora biti podvrgnuta dokumentacijskom pregledu, bez obzira na odobreni carinski dopušteno postupanje ili uporabu kako bi se utvrdilo:

(a) da podaci navedeni na certifikatima ili dokumentima iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga Pravilnika odgovaraju podacima na ranije dostavljenom zahtjevu iz članka 3.#clanak3 stavka 3. ovoga Pravilnika;

(b) u slučaju uvoza, da podaci navedeni u certifikatima ili dokumentima iz članka 1.#clanak1 stavka 3. ovoga Pravilnika ili drugim dokumentima osiguravaju tražena jamstva.

4) Iznimno od posebnih slučajeva navedenih u člancima 9. do 15. ovoga Pravilnika, granični veterinarski inspektor obavlja i sljedeće preglede i kontrole:

1. identifikacijski pregled pošiljke radi utvrđivanja da proizvodi odgovaraju podacima navedenim na pratećim certifikatima ili dokumentima. Osim pošiljaka u rasutom stanju navedenih u posebnim propisima[11], 12 i u odnosu na[12]patogene prema posebnom propisu[13], ovaj postupak obuhvaća:

(a) kad se pošiljka proizvoda dopremi na granični prijelaz u kontejnerima, kontrolira se usklađenost plombi koje je stavio službeni veterinar (ili nadležno tijelo), u skladu s važećim propisima, jesu li plombe neoštećene i odgovaraju li podaci na plombama podacima u pratećim dokumentima ili certifikatima;

(b) u ostalim slučajevima:

– za sve vrste proizvoda identifikacijski pregled obuhvaća provjeru pečata, službenih oznaka odnosno zdravstvenih oznaka iz kojih je vidljiva država i objekt podrijetla i odgovaraju li onima na certifikatu ili dokumentu,

– kod ambalažiranih ili pakiranih proizvoda obavlja se i provjera specifičnih deklaracija propisanih veterinarskim propisima;

2. fizički pregled svake pošiljke:

(a) kako bi se osiguralo da proizvodi udovoljavaju zahtjevima važećih propisa i da su prikladni za uporabu u svrhu navedenu na pratećem certifikatu ili dokumentu. Pregledi se moraju provoditi sukladno kriterijima iz Dodatka III. ovoga Pravilnika;

(b) tijekom fizičkog pregleda pošiljke provodi se:

– laboratorijski testovi na samom graničnom prijelazu ili;

– službeno uzorkovanje pošiljaka u skladu s monitoring planom za daljnju analizu u za to ovlaštenim laboratorijima.

Članak 5.

1) Nakon obavljenih veterinarskih pregleda granični veterinarski inspektor izdaje ZVDU za pošiljku proizvoda kojim potvrđuje rezultate pregleda u skladu sa obrascem iz Dodatka I. Pravilnika o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinjskog podrijetla koje ulaze u Republiku HrvatskuL417954 (»Narodne novine«, broj 129/06)[14];

2) Dokument naveden u stavku 1. ovoga članka prati pošiljku:

– za vrijeme dok je pošiljka pod carinskim nadzorom, u kojem slučaju se navedeni dokument mora staviti u vezu s carinskim dokumentom,

– u slučaju uvoza do mjesta odredišta u Republici Hrvatskoj, odnosno do prvog objekta u skladu s odredbama posebnog propisa[15] ili prvog centra ili organizacije odredišta u skladu s odredbama posebnog propisa[16].

3) U slučaju da se pošiljka dijeli, odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se na svaki pojedini dio.

Članak 6.

1) Granična veterinarska postaja mora:

(a) biti smještena u neposrednoj blizini mjesta ulaska u Republiku Hrvatsku, na mjestu koje je odredilo tijelo nadležno za granične prijelaze u skladu sa člankom 50.L417955 stavkom 1. Carinskog zakona (»Narodne novine«, broj 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06 i 60/08)[17]. U slučaju, kada to proizlazi iz zemljopisnih ograničenja (kao što je pristanište ili prolaz za istovar), može se dopustiti da granična veterinarska postaja bude na određenoj udaljenosti od mjesta ulaska u Republiku Hrvatsku u skladu s postupkom utvrđenim u stavku 2. ovoga članka, i u slučaju željezničkog prijevoza, na prvoj željezničkoj stanici određenoj od strane tijela nadležnog za granične prijelaze;

(b) biti pod nadzorom graničnog veterinarskog inspektora, koji je odgovoran za preglede. Graničnom veterinarskom inspektoru može pomagati i posebno obučeno pomoćno osoblje. Granični veterinarski inspektor osigurava da se provode sva ažuriranja baza podataka u skladu s člankom 1. stavkom 1. alinejom trećom posebnog propisa[18].

2) Popis graničnih veterinarskih postaja može se naknadno mijenjati ili dopunjavati:

(a) dodavanjem novih graničnih veterinarskih postaja koje predloži nadležno tijelo, nakon što je utvrdilo da takva postaja udovoljava uvjetima iz Dodatka II. ovoga Pravilnika, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije i u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za odobrenje graničnih veterinarskih postaja odgovornih za veterinarske preglede proizvoda koji se unose u Republiku Hrvatsku iz trećih zemaljaL417957 (»Narodne novine«, broj 72/08)[19];

(b) brisanjem s popisa graničnih veterinarskih postaja kada prestanu udovoljavati uvjetima utvrđenim u Dodatku II. ovoga Pravilnika te posebno u slučajevima kad je ugroženo zdravlje ljudi odnosno životinja.

3) Nadležno tijelo u ozbiljnim slučajevima, a naročito radi zaštite zdravlja ljudi ili životinja privremeno stavlja izvan snage odobrenje za rad granične veterinarske postaje. Granična veterinarska postaja može se ponovo staviti na popis u skladu sa stavkom 2. točkom (a) ovoga članka.

4) O odluci iz stavka 3. ovoga članka i razlozima za njezino donošenje nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju i države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice).

Članak 7.

1) Svaku pošiljku namijenjenu uvozu u Republiku Hrvatsku, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije na područja navedena u Dodatku I. ovoga Pravilnika moraju pratiti izvorni veterinarski certifikati, dokumenti ili drugi originalni dokumenti kako to zahtijevaju veterinarski propisi. Izvorni certifikati ostaju na graničnoj veterinarskoj postaji.

2) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika, svaka pošiljka proizvoda namijenjena uvozu u Republiku Hrvatsku iz treće zemlje mora biti podvrgnuta identifikacijskom i fizičkom pregledu u skladu s člankom 4.#clanak4 stavkom 4. ovoga Pravilnika.

3) Nadležna carinarnica odnosno carinska ispostava neće odobriti uvoz pošiljaka proizvoda bez predočenog dokaza o obavljenim propisanim veterinarskim pregledima i predočenog ZVDU izdanog u skladu s člankom 5.#clanak5 stavkom 1. ovoga Pravilnika i dokaza da su naknade za veterinarske preglede propisane Pravilnikom o visini naknada za obvezne veterinarske preglede u prometu preko granica Republike HrvatskeL417958 (»Narodne novine«, broj 107/08)[20] plaćene ili da će biti plaćene u skladu s odredbama navedenog Pravilnika.

4) Za pošiljku koja udovoljava uvoznim uvjetima granični veterinarski inspektor osobi odgovornoj za pošiljku daje ovjerenu presliku izvornih certifikata ili dokumenata, te u skladu s člankom 5.#clanak5 stavkom 1. ovoga Pravilnika izdaje ZVDU, kojim potvrđuje da na temelju veterinarskih pregleda obavljenih na graničnoj veterinarskoj postaji pošiljka udovoljava uvoznim uvjetima.

5) Promet proizvodima na koje se odnose posebni propisi[21] i kojima je dozvoljen ulazak na jedno od područja navedenih u Dodatku I. ovoga Pravilnika u skladu sa stavkom 3. ovoga članka obavlja se u skladu sa pravilima utvrđenim u navedenim posebnim propisima, a posebno u Poglavlju II.

Članak 8.

1) Nadležnom tijelu u mjestu odredišta moraju se dostaviti dodatne informacije putem TRACES mreže iz posebnog propisa[22]. U slučaju kada:

– su proizvodi namijenjeni uvozu u državu članicu ili na njeno područje gdje su određeni posebni uvjeti u skladu s propisima Europske zajednice,

– su uzeti uzorci, ali rezultati uzorkovanja nisu poznati u trenutku kada prijevozno sredstvo napušta graničnu veterinarsku postaju,

– je u pitanju uvoz odobren za posebne namjene, u slučajevima koji su određeni propisima Europske zajednice.

2) Svaka pošiljka proizvoda navedena u stavku 1. alineji prvoj i trećoj ovoga članka, a čije je odredište u državi članici, podvrgava se dokumentacijskom, identifikacijskom i fizičkom pregledu u skladu s člankom 4.#clanak4 stavcima 3. i 4. ovoga Pravilnika, na graničnoj veterinarskoj postaji, gdje su proizvodi uneseni, kako bi se posebno utvrdilo udovoljavaju li predmetni proizvodi zahtjevima utvrđenim propisima Europske zajednice, koji se primjenjuju u državi članici ili na području odredišta. Divljač s krznom, koja je uvezena neoguljena podvrgava se identifikacijskom ili fizičkom pregledu, bez obzira na zdravstveni pregled i pretrage na rezidue u skladu s Pravilnikom o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetlaL417959 (»Narodne novine«, broj 79/08)[23], koji se provode u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane, Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetlaL417960 (»Narodne novine«, broj 99/07)[24] u objektu odredišta gdje se meso mora isporučiti pod carinskim nadzorom u skladu sa stavkom 4. alinejom prvom ovoga članka i zajedno sa ZVDU iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ovoga Pravilnika. Rezultati pregleda dostavljaju se nadležnom veterinarskom tijelu odgovornom za graničnu veterinarsku postaju preko koje su proizvodi uneseni. Zavisno od rezultata, po potrebi se primjenjuju mjere navedene u članku 21.#clanak21 ovoga Pravilnika.

3) U slučaju proizvoda iz stavka 1. alineje prve i treće ovoga članka koji su uneseni u državu članicu koja nije država članica njihova odredišta, nadležno tijelo poduzima sve mjere da pošiljka stigne u državu članicu odredišta.

4) Proizvodi koji se nadziru u skladu s propisima Europske zajednice od dolaska na graničnu veterinarsku postaju do objekta na odredištu otpremaju se pod sljedećim uvjetima:

– pošiljke se otpremaju iz mjesta dolaska na graničnu veterinarsku postaju, pa do objekta u mjestu odredišta pod nadzorom nadležnog tijela u nepropusnim vozilima ili kontejnerima koje su zapečatila nadležna tijela. Proizvodi navedeni u stavku 1. alineji trećoj ovoga članka ostaju pod carinskim nadzorom sve dok ne stignu do mjesta odredišta u skladu s posebnim propisom[25], zajedno sa ZVDU propisanim člankom 5.#clanak5 stavkom 1. ovoga Pravilnika, u kojem se navodi odobreno odredište i ako je primjereno, vrsta namjeravane obrade,

– granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje izvještava veterinarsko tijelo nadležno za objekt u mjestu odredišta o podrijetlu pošiljke te o mjestu odredišta proizvoda preko TRACES mreže,

– proizvodi se podvrgavaju, u objektu na mjestu odredišta, obradi koja je definirana u relevantnom zakonodavstvu Europske zajednice,

– službeni veterinar u mjestu odredišta ili, u slučajevima određenim u posebnim propisima[26] službeni veterinar odgovoran za posredničko skladište, mora biti obaviješten od uprave objekta odredišta ili posredničkog skladišta o dolasku proizvoda na odredište, a ovaj u roku 15 dana o tome mora obavijestiti graničnog veterinarskog inspektora na graničnoj veterinarskoj postaji koja je najavila pošiljku. On provodi redovne provjere kako bi bio siguran da su proizvodi stigli u objekt odredišta, posebno provjeravajući ulazne podatke.

5) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 19.#clanak19 ovoga Pravilnika, ako se nadležnom tijelu granične veterinarske postaje u mjestu ulaska podnese dokaz da proizvodi najavljeni za određeni odobreni objekt nisu stigli na svoje odredište, nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere protiv osobe odgovorne za teret.

6) Nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji popis ovlaštenih objekata iz stavka 4. ovoga članka za predmetne proizvode u skladu s relevantnim zakonodavstvom Europske zajednice. U slučaju kada objekt ne ispunjava zahtjeve o obavješćivanju, nadležno tijelo ovlašteno je ukinuti odobrenje za rad objekta i poduzeti mjere u skladu s razmjerom nastalog rizika.

Članak 9.

Pošiljke namijenjene uvozu u Republiku Hrvatsku koje stignu na jednu graničnu veterinarsku postaju, a namijenjene su za uvoz preko druge granične veterinarske postaje podliježu identifikacijskom i fizičkom pregledu u graničnoj veterinarskoj postaji na mjestu krajnjeg odredišta, ukoliko se radi o morskom ili zračnom prijevozu. Na graničnoj veterinarskoj postaji na mjestu ulaska obavljaju se sljedeći postupci:

(a) ukoliko se pošiljka pretovaruje iz jednog zrakoplova u drugi ili iz jednog plovila u drugo unutar područja iste luke ili zračne luke koji je pod carinskim nadzorom bilo direktno ili nakon što je prethodno bila istovarena na pristaništu ili pisti u vremenu kraćem od minimalnog roka navedenog u točki (b) ovoga članka, osoba odgovorna za pošiljku o tome obavještava nadležno tijelo. Nadležno tijelo može, iznimno ako postoji rizik po zdravlje ljudi ili životinja, obaviti dokumentacijski pregled proizvoda na temelju certifikata ili veterinarskog dokumenta o podrijetlu ili koje druge originalne isprave koja prati predmetnu pošiljku ili njegove vjerodostojne preslike;

(b) ako je pošiljka istovarena na neki drugi način, ona mora:

– biti uskladištena u određenom maksimalnom i minimalnom razdoblju i pod određenim uvjetima, pod nadzorom nadležnog tijela, u carinskom području luke ili zračne luke do otpreme u drugu graničnu veterinarsku postaju morem ili zrakom;

– biti podvrgnuta dokumentacijskom pregledu u skladu s točkom (a) ovoga članka;

– ne dovodeći u pitanje članak 19.#clanak19 ovoga Pravilnika, iznimno se podvrgava identifikacijskom i fizičkom pregledu ako postoji bilo kakva mogućnost ugrožavanja zdravlja ljudi ili životinja.

Članak 10.

Nadležno tijelo može prihvatiti odluku Europske komisije, ili na vlastitu inicijativu, odrediti da učestalost fizičkih pregleda pošiljaka pod određenim uvjetima bude manja, a posebno na temelju rezultata prethodnih pregleda, koji se obavljaju nad pošiljkama proizvoda za koje su uvjeti uvoza usklađeni, odnosno nad pošiljkama proizvoda koji ispunjavaju sljedeća tri uvjeta:

(a) da potječu iz trećih zemalja ili područja trećih zemalja koje daju odgovarajuća zdravstvena jamstva s obzirom na kontrole u mjestu podrijetla proizvoda koji su namijenjeni za uvoz u Republiku Hrvatsku;

(b) da dolaze iz objekata koji se nalaze na listi sastavljenoj u skladu s pravilima Europske zajednice ili, u slučaju objekata koji su odobreni u skladu s posebnim propisom[27], iz takvog objekta koji je bio podvrgnut inspekciji Europske zajednice ili nacionalnoj inspekciji;

(c) da se za proizvode o kojima je riječ izdaju uvozni certifikati.

Članak 11.

1) Republika Hrvatska odobrava provoz pošiljaka, iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju jedino u slučaju kada:

(a) navedene pošiljke dolaze iz treće zemlje, čijim proizvodima nije zabranjen ulazak na područje Republike Hrvatske i područja navedena u Dodatku I. ovoga Pravilnika, a namijenjene su za neku drugu treću zemlju. Nadležno tijelo ne mora zahtijevati da se pretovar pošiljki obavlja u skladu člankom 9. stavkom 1. točkom (a) ovoga Pravilnika, iz jednog zrakoplova u drugi ili iz jednog plovila u drugo unutar područja iste luke ili zračne luke koji je pod carinskim nadzorom u svrhu ponovne otpreme bez daljnjeg zaustavljanja na području Republike Hrvatske prema opće utvrđenim kriterijima;

(b) je takav provoz prethodno odobrio granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje Republike Hrvatske gdje je pošiljka unesena na područje Republike Hrvatske;

(c) se osoba odgovorna za pošiljku unaprijed obveže primiti pošiljku natrag ako pošiljka proizvoda bude odbijena i zbrinuti je u skladu s člankom 17.#clanak17 ovoga Pravilnika.

2) U cilju odobravanja iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) pošiljke prijavljene za provoz na graničnoj veterinarskoj postaji moraju pratiti dokumenti navedeni u članku 7.#clanak7 stavku 1. ovoga Pravilnika i po potrebi, ovjereni prijevodi takvih dokumenata;

(b) pošiljka proizvoda mora se prijaviti navedenoj graničnoj veterinarskoj postaji radi obavljanja dokumentacijskog i identifikacijskog pregleda. Nadležno tijelo može dozvoliti odstupanje od dokumentacijskog i identifikacijskog pregleda za morski i zračni prijevoz ukoliko pošiljka:

– nije istovarena. U tom slučaju, i ne dovodeći u pitanje odredbe članka 19.#clanak19 ovoga Pravilnika, dokumentacijski pregled ograničava se na kontrolu brodskog manifesta,

– je pretovarena u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) ovoga Pravilnika, iz jednog zrakoplova u drugi ili iz jednog plovila u drugo unutar područja iste luke ili zračne luke koji je pod carinskim nadzorom. U iznimnim slučajevima koji mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi ili životinja ili kada se sumnja na postojanje nepravilnosti, moraju se obaviti dodatni fizički pregledi;

(c) u slučaju da takva pošiljka prolazi kroz područja navedena u Dodatku I. ovoga Pravilnika cestovnim putem, željeznicom ili vodenim putem:

– šalje se pod carinskim nadzorom, u skladu s carinskim propisima o postupku vanjskog provoza robe[28] do mjesta izlaska iz Republike Hrvatske, zajedno s dokumentom koji je potreban u skladu sa stavkom 2. točkom (a) ovoga članka i ZVDU iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ovoga Pravilnika, i u kojem je navedena granična veterinarska postaja preko koje će pošiljka napustiti Republiku Hrvatsku,

– prevozi se, bez istovara proizvoda ili dijeljenja nakon napuštanja ulazne granične veterinarske postaje, u prijevoznim sredstvima ili kontejnerima zapečaćenim od strane nadležnog tijela. Tijekom prijevoza zabranjeno je bilo kakvo manipuliranje pošiljkom,

– napusti Republiku Hrvatsku preko izlazne granične veterinarske postaje u razdoblju od najviše 48 sati, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije u razdoblju od najviše 30 dana, od dana dolaska na ulaznu graničnu veterinarsku postaju, osim u slučaju kada je dozvoljeno odstupanje u skladu s posebno utvrđenim postupkom, kada se uzima u obzir valjano potvrđena zemljopisna udaljenost;

(d) granični veterinarski inspektor koji odobri prijevoz obavještava putem TRACES sustava graničnog veterinarskog inspektora granične veterinarske postaje na mjestu izlaska;

(e) granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje na mjestu izlaska potvrđuje na ZVDU iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ovoga Pravilnika da su odnosne pošiljke napustile Republiku Hrvatsku, te primjerak navedenog dokumenta šalje graničnoj veterinarskoj postaji na mjestu ulaska faksom ili na drugi način. Ukoliko granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje na mjestu ulaska nije bio obaviješten o izlasku pošiljke iz Republike Hrvatske u roku koji je određen u stavku 2. točki (c) alineji trećoj ovoga članka, to prijavljuje nadležnoj carinarnici, koja će po potrebi daljnjom istragom utvrditi stvarno odredište proizvoda.

3) Sve troškove iz ovoga članka snosi osoba odgovorna za pošiljku ili njen predstavnik, bez obeštećenja od strane Republike Hrvatske, u skladu s Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj. 99/07)[29].

Članak 12.

1) Nadležno tijelo može dozvoliti uvoz pošiljaka u slobodnu zonu, slobodno skladište ili carinsko skladište u skladu s Carinskim zakonomL417961 (»Narodne novine«, broj 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06 i 60/08)[30], ako je osoba odgovorna za pošiljku unaprijed naznačila da su proizvodi koji se unose namijenjeni isključivo za puštanje u slobodan promet na području Republike Hrvatske, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije na jedno od područja navedenih u Dodatku I. ovoga Pravilnika, ili postoji neka druga krajnja uporaba koju treba navesti, i udovoljavaju li proizvodi uvjetima uvoza. U nedostatku jasne naznake o krajnjoj uporabi proizvoda smatra se da su proizvodi namijenjeni puštanju u slobodni promet u Republici Hrvatskoj.

2) Pošiljke proizvoda na ulaznoj graničnoj veterinarskoj postaji podliježu dokumentacijskom, identifikacijskom i fizičkom pregledu kako bi se utvrdilo da proizvodi udovoljavaju navedenim uvoznim uvjetima. Fizički pregled nije obvezan, osim u slučaju kada se dokumentacijskim pregledom posumnja da postoji rizik po zdravlje životinja ili ljudi i da proizvodi ne udovoljavaju propisanim uvjetima uvoza. Takve pošiljke moraju pratiti dokumenti iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga Pravilnika. Ukoliko je potrebno prilažu se i ovjereni prijevodi navedenih dokumenata.

3) Ako nakon pregleda iz stavka 2. ovoga članka bude utvrđeno da su ispunjeni propisani uvjeti, granični veterinarski inspektor izdaje ZVDU iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ovoga Pravilnika te sukladno carinskim dokumentima odobrava unos robe u skladište u slobodnoj zoni, slobodno skladište ili carinsko skladište.

4) Ako se nakon pregleda iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da proizvodi ne udovoljavaju propisanim uvjetima, granični veterinarski inspektor izdaje ZVDU naveden u članku 5.#clanak5 stavku 1. ovoga Pravilnika sukladno odgovarajućim carinskim dokumentima. Nadležni granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje i nadležna carinarnica u takvim slučajevima mogu odobriti unos u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladište ili carinsko skladište, ako su, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 16.#clanak16 ovoga Pravilnika, ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a) da proizvodi ne dolaze iz države koja podliježe zabrani kako je utvrđeno u članku 11. stavku 1. točke (a) ovoga Pravilnika;

(b) skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta ili carinska skladišta moraju biti odobrena od strane nadležnog tijela za skladištenje proizvoda. Takva skladišta moraju udovoljiti sljedećim zahtjevima:

– moraju se sastojati od zatvorenog prostora s ulazima i izlazima pod stalnom kontrolom odgovorne osobe skladišta. Ako je skladište smješteno u slobodnoj zoni, cjelokupno područje zone mora biti zatvoreno i pod stalnim carinsku nadzorom,

– moraju udovoljavati uvjetima za dobivanje odobrenja utvrđenim u veterinarskim propisima koji se odnose na skladišta za skladištenje odnosnih proizvoda,

– moraju imati uređeno dnevno vođenje evidencija o svim pošiljkama koje ulaze u ili izlaze iz skladišta, s pojedinostima o naravi i količini proizvoda po pošiljci, te nazivu i adresi primatelja. Te evidencije moraju se čuvati najmanje tri godine.

– moraju raspolagati skladišnim i/ili rashladnim prostorom koji omogućava zasebno skladištenje proizvoda koji ne udovoljavaju veterinarskim propisima. Nadležno tijelo može, u slučaju postojećih skladišta, odobriti odvojeno skladištenje takvih proizvoda u istom prostoru ukoliko se proizvodi skladište u ograđenim prostorima pod ključem,

– moraju imati osigurane prostorije za potrebe osoblja koje provodi veterinarske preglede ukoliko kontrole iz stavka 2. ovoga članka dokažu da je osoba odgovorna za pošiljku dala neistinita izjavu sukladno stavku 1. ovoga članka, takva osoba je obvezna ukloniti robu u skladu s člankom 17.#clanak17 ovoga Pravilnika

5) Nadležno tijelo:

– nadzire ispunjavanje uvjeta za odobravanje skladišta;

– zabranjuje uskladištenje proizvoda koji ne udovoljavaju veterinarskim uvjetima za uvoz u istim prostorima ili jedinicama s proizvodima koji tim uvjetima udovoljavaju;

– osigurava učinkovitu kontrolu na ulazima i izlazima iz skladišta i veterinarski nadzor tijekom vremena kada je skladište otvoreno. Mora osobito osigurati da proizvodi koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima ne smiju napustiti prostorije ili jedinice u kojima su uskladišteni bez suglasnosti nadležnog tijela;

– provodi sve potrebne kontrole radi sprječavanja bilo kakve izmjene, zamjene proizvoda uskladištenih u skladištu, ili bilo kakve druge promjene pakiranja, pripreme za tržište ili obrade.

6) Granični veterinarski inspektor, u svrhu zaštite zdravlja ljudi ili životinja može zabraniti unos proizvoda u carinska skladišta, slobodna skladišta ili slobodne zone, ukoliko ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

7) Za pošiljke čija istovjetnost nije osigurana stavljanjem carinskih plombi ne može se odobriti unos u slobodne zone, slobodana skladišta ili carinska skladišta.

8) Pošiljke navedene u stavku 4. ovoga članka mogu napustiti slobodne zone, slobodna skladišta ili carinska skladišta jedino kako bi bile otpremljene u treću zemlju ili u skladište navedeno u članku 13.#clanak13 ovoga Pravilnika ili kako bi bile uništene, pod uvjetom da:

– se otpremanje u treću zemlju obavlja u skladu sa zahtjevima iz članka 11. stavka 2. točaka (a), (c), (d) i (e) te članka. 11. stavka 1. točke (c) ovoga Pravilnika;

– se prijenos u skladište obavlja kako je navedeno u članku 13.#clanak13 ovoga Pravilnika u skladu s postupkom vanjskog provoza roba, s imenom i mjestom skladišta navedenim u pratećoj veterinarskoj dokumentaciji kako je propisano navedenim člankom,

– se prijevoz do mjesta uništenja obavi tek nakon dentauracije odnosnih proizvoda;

Odnosne pošiljke se otpremaju pod uvjetima koji osiguravaju prijevoz bez istovarivanja robe, pod nadzorom nadležnih tijela, u nepropusnim vozilima ili kontejnerima zapečaćenim od strane nadležnih tijela. Takve se pošiljke ne smiju prenositi između skladišta navedenih u ovom članku.

9) Za sve troškove nastale zbog primjene ovog članka, uključujući i troškove inspekcije i potrebnih pregleda, tereti se osoba odgovorna za pošiljku bez obeštećenja od strane Republike Hrvatske.

10) Nadležno tijelo Republike Hrvatske sastavlja popis:

(a) slobodnih zona, slobodnih skladišta i carinskih skladišta navedenih u stavku 4. ovoga članka;

(b) gospodarskih subjekata koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu navedenih u članku 13.#clanak13 ovog Pravilnika.

11) U slučaju neispunjavanja uvjeta navedenih u stavcima 1. do 10. ovoga članka koji se odnose na skladište, nadležno tijelo privremeno stavlja van snage ili ukida odobrenje iz stavka 4. točke (b) ovoga članka, te o ukidanju odobrenja obavještava Europsku komisiju i države članice Europske unije.

12) Ukoliko se utvrde nepravilnosti, namjerne ili prouzročene ozbiljnim nemarom, prema osobi odgovornoj za prijevoz pošiljke po napuštanju skladišta poduzimaju se kaznene mjere.

Članak 13.

1) Gospodarski subjekti koji izravno opskrbljuju prijevozna sredstva u međunarodnom pomorskom prometu proizvodima navedenim u članku 12.#clanak12 stavku 4. ovoga Pravilnika namijenjenima prehrani osoblja i putnika moraju pored ispunjavanja zahtjeva iz članka 12. stavaka 1. i 2., stavka 4. točke (a) i točke (b) alineje druge, treće i četvrte, te stavaka 5., 6.,7. i 9. ovoga Pravilnika:

(a) biti odobreni od nadležnog tijela kao gospodarski subjekti koji opskrbljuju prijevozna sredstva u međunarodnom pomorskom prometu;

(b) dobavljati proizvode koji su mogli biti prerađeni jedino ukoliko sirovina udovoljava propisanim uvjetima za uvoz u Republiku Hrvatsku;

(c) posjedovati zatvorene prostorije čiji su ulazi i izlazi pod stalnom kontrolom odgovorne osobe. Kada je skladište smješteno u slobodnoj zoni, primjenjivat će se odredbe iz članka 12. stavka 4. točke (b) alineje prve druge rečenice ovoga Pravilnika;

(d) poduzeti mjere da proizvodi navedeni u članku 12.#clanak12 stavku 4. ovoga Pravilnika ne budu stavljeni u promet na područje Republike Hrvatske i nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije na područja navedena u Dodatku I. ovoga Pravilnika;

(e) obavijestiti graničnog veterinarskog inspektora što je ranije moguće o prispijeću proizvoda u skladište.

2) Gospodarski subjekti iz stavka 1. ovoga članka moraju:

(a) obavljati isporuke neposredno na palubu pomorskog prijevoznog sredstva ili u za to posebno odobreno skladište u luci odredišta pod uvjetom da su poduzete mjere kojima se osigurava da proizvodi neće ni pod kojim okolnostima napustiti područje luke prema drugom odredištu. Prijevoz proizvoda od skladišta podrijetla do luke odredišta mora se obavljati pod carinskim nadzorom u skladu s carinskim propisima o postupku vanjskog provoza robe[31][32], a proizvode mora pratiti veterinarski dokument sastavljen u skladu s postupkom navedenim u članku 4.#clanak4 ovoga Pravilnika;

(b) unaprijed obavijestiti nadležno tijelo lučke zone države članice iz koje se proizvodi isporučuju i nadležno tijelo luke države članice odredišta o datumu otpreme proizvoda i mjestu odredišta;

(c) priložiti i dokaz da su proizvodi stigli na krajnje odredište;

(d) čuvati evidencije ulazaka i otprema najmanje tri godine. Evidencije moraju omogućiti provjeru dijelova pošiljaka koji su ostali u skladištu.

3) Gospodarski subjekti ne smiju opskrbljivati pomorska prijevozna sredstva proizvodima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima, osim opskrbe putnika i posade izvan obala Republike Hrvatske i nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije na obalna područja država navedenih u Dodatku I. ovoga Pravilnika u skladu s važećim propisima.

4) Nadležno tijelo lučke zone države članice iz koje su proizvodi nabavljeni, obavijestit će nadležno tijelo zone države članice odredišta prije otpreme proizvoda te će putem TRACES sustava obavijestiti o mjestu odredišta proizvoda.

5) U slučaju neispunjavanju uvjeta iz ovoga članka, nadležno tijelo mora ukinuti odobrenje iz stavka 1. točke (a) ovoga članka o čemu obavještava Europsku komisiju i države članice Europske unije.

Članak 14.

Proizvodi kojima je namijenjeno carinski dopušteno postupanje ili uporaba u skladu s posebnim propisom32, drugačiji od onog propisanog člankom 7. i. člankom 12.#clanak12 stavkom 3. ovoga Pravilnika podvrgavaju se identifikacijskom i fizičkom pregledu da bi se utvrdilo da li udovoljavaju uvjetima uvoza, ukoliko nisu prethodno uništeni ili vraćeni.

Članak 15.

1) Nadležno tijelo dozvolit će ponovni uvoz pošiljke proizvoda podrijetlom iz Republike Hrvatske, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, koju je jedna od država odbila, ako:

(a) proizvode prati:

– ili izvorni certifikat ili njegova preslika ovjerena od nadležnoga tijela koje ga je izdalo zajedno s detaljnim obrazloženjem odbijanja pošiljke, jamstvom da su poštovani uvjeti skladištenja i prijevoza proizvoda te izjavom da se s tim proizvodima nije manipuliralo,

– u slučaju zapečaćenih kontejnera, potvrda koju izdaje osoba odgovorna za pošiljku kojom izjavljuje da pošiljkom nije manipulirano niti je bila istovarivana,

(b) se odnosni proizvodi podvrgnu dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu, a u slučajevima iz članka 19.#clanak19 ovoga Pravilnika i fizičkom pregledu;

(c) se pošiljka direktno vraća, pod uvjetima iz članka 8.#clanak8 stavka 4. ovoga Pravilnika, u objekt podrijetla u Republici Hrvatskoj ili državi članici gdje je izdan certifikat i u slučaju provoza kroz neku drugu državu članicu, ako je pošiljku prethodno odobrio granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje one države članice u koju pošiljka prvo stigne i to u ime svih država članica kroz koje pošiljka prolazi iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

2) Nadležno tijelo ne može zabraniti ponovno unošenje pošiljke proizvoda podrijetlom iz Republike Hrvatske ili Europske unije, a koju je odbila treća zemlja, ako se nadležno tijelo koje je izdalo izvornu svjedodžbu suglasno primiti pošiljku natrag i ako su ispunjeni uvjeti iz članka 15.#clanak15 stavka 2. ovoga Pravilnika.

3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, odnosni proizvodi moraju se dalje otpremiti pod uvjetima koji osiguravaju da se prijevoz do objekta podrijetla obavi u skladu s propisanim postupkom iz članka 8.#clanak8 stavka 4. ovoga Pravilnika u nepropusnim prijevoznim sredstvima, identificiranim i zapečaćenim od strane nadležnog tijela na način da se plombe slome ako se kontejner otvori.

4) Granični veterinarski inspektor koji odobrava prijevoz mora obavijestiti nadležno tijelo u mjestu odredišta putem TRACES sustava.

5) Sve troškove nastale provedbom ovoga članka, uključujući i troškove inspekcije i propisanih pregleda, snosi osoba odgovorna za pošiljku ili njegov predstavnik bez prava na obeštećenje od strane Republike Hrvatske u skladu s Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinjaL417962 (»Narodne novine«, broj 99/07)[33].

Članak 16.

1) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na proizvode koji:

(a) čine dio putničke osobne prtljage i namijenjeni su osobnoj potrošnji, ukoliko im količina ne prelazi količinu određenu u skladu s posebnim propisom[34], te pod uvjetom da dolaze iz država ili dijelova država iz kojih nije zabranjen uvoz;

(b) su poslani kao male pošiljke fizičkim osobama, pod uvjetom da ti proizvodi nisu uvezeni u trgovačke svrhe, da im količina ne prelazi količinu određenu u skladu s posebnim propisom35 te pod uvjetom da dolaze iz država ili dijelova država iz kojih nije zabranjen uvoz;

(c) se nalaze u međunarodnom prijevoznom sredstvu i namijenjeni su potrošnji od strane posade i putnika.

U slučaju da se takvi proizvodi ili njihov kuhinjski otpad istovaruje, moraju se uništiti u najbližem objektu registriranom za neškodljivo uklanjanje otpadaka životinjskog podrijetla. Takve proizvode nije potrebno uništiti kada se prenose neposredno s jednog međunarodnog prijevoznog sredstva na drugo u istoj luci i pod carinskim nadzorom;

(d) su, kada se radi o količinama manjim od određenih u skladu s posebnim propisom36, podvrgnuti toplinskoj obradi u hermetički zatvorenoj posudi do F0 vrijednosti 3,00 ili više i:

– čine dio putničke osobne prtljage i namijenjeni su osobnoj potrošnji;

– poslani su kao male pošiljke fizičkim osobama, pod uvjetom da ti proizvodi nisu uvezeni u trgovačke svrhe;

(e) su poslani kao trgovački uzorci namijenjeni izložbama, pod uvjetom da se ne stavljaju u promet, te da su unaprijed odobreni u tu svrhu od nadležnog tijela;

(f) su namijenjeni posebnim istraživanjima ili analizama, ako je službenim pregledom moguće utvrditi da takvi proizvodi nisu namijenjeni prehrani ljudi te da će ti proizvodi, osim količina, koje su bile utrošene za analizu, nakon završetka izložbi, provedenih istraživanja ili analiza biti uništeni ili vraćeni pod određenim uvjetima propisanim od nadležnog tijela. U slučaju iz točke e) ovoga stavka navedeni proizvodi ne mogu se koristiti u drugačije svrhe od onih radi kojih su bili uvezeni.

2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na svježe meso i proizvode od mesa, na koje se primjenjuje poseban propis[35]37.

Članak 17.

1) Pošiljke koje su unesene u Republiku Hrvatsku, a nisu bile podvrgnute veterinarskim pregledima u skladu sa zahtjevima članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ovoga Pravilnika, oduzimaju se, a nadležno tijelo odlučuje o njihovom uništenju u skladu sa stavkom 2. točkom (b) ovoga članka ili povratu u skladu sa stavkom 2. točkom (a) ovoga članka.

2) U slučaju kada se pregledima koji su propisani odredbama ovoga Pravilnika utvrdi da proizvod ne udovoljava uvjetima za uvoz ili kada se pregledima utvrdi nepravilnost nadležno tijelo u dogovoru s osobom odgovornom za pošiljku ili njenim predstavnikom odlučuje:

(a) da ponovno otpremi proizvode izvan područja Republike Hrvatske sa iste granične veterinarske postaje na odredište dogovoreno sa osobom odgovornom za pošiljku, koristeći isto prijevozno sredstvo, i to u razdoblju od najviše 60 dana, kada to ne sprječavaju rezultati veterinarske inspekcije i zdravstveni uvjeti. U navedenom slučaju granični veterinarski inspektor mora:

– pokrenuti postupak obavještavanja prema posebnom propisu[36]38,

– poništiti veterinarske certifikate ili isprave koji prate odbijene proizvode na način da se onemogući ponovni uvoz takve pošiljke preko druge granične veterinarske postaje; ili

(b) ako je vraćanje pošiljke nemoguće ili je prošlo razdoblje od 60 dana ili je osoba odgovorna za pošiljku pristala da proizvode odmah uništi u najbližem objektu odobrenom za neškodljivo uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla u skladu s posebnim propisom[37]39. Do vraćanja proizvoda iz ove točke ili potvrđivanja razloga odbijanja pošiljke, nadležno tijelo uskladištava proizvode pod svojim nadzorom, na trošak osobe odgovorne za pošiljku.

3) Odredbe članka 21.#clanak21 ovoga Pravilnika primjenjuju se kada se pregledima iz stavaka 1. i 2. ovog članka utvrdi da se radi o ozbiljnom ili ponovljenom postupanju protivno važećim propisima.

4) Odredbe stavka 2. ovoga članka neće se primjenjivati u slučajevima kada nadležno tijelo odobri uporabu proizvoda u skladu s posebnim propisom40, pod uvjetom da nema opasnosti za zdravlje ljudi ili životinja.

5) Osoba odgovorna za pošiljku ili njen predstavnik snosi sve troškove nastale u postupku ponovne otpreme, uništavanja pošiljke ili uporabe pošiljke u druge svrhe. Kada se utvrdi nepravilnost, kao rezultat ozbiljnog nemara ili namjere, prema osobi odgovornoj za pošiljku provode se odgovarajuće mjere.

6) U odnosu na ovaj članak primjenjuje se i odredbe posebnog propisa41.

Članak 18.

1) Veterinarskim pregledima moraju se podvrgnuti biljni proizvodi koji mogu predstavljati rizik za širenje zaraznih ili infektivnih bolesti životinja, kako bi se provjerilo njihovo podrijetlo i planirano odredište. Nadležno tijelo, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, Europska komisija, određuje sljedeće:

– veterinarske uvjete koje moraju zadovoljiti treće zemlje i jamstva koja moraju dati, posebice vrstu obrade s obzirom na situaciju vezanu za zdravlje životinja,

– listu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen izvoz biljnih proizvoda iz ovoga stavka u Republiku Hrvatsku,

– posebne inspekcijske postupke koji se odnose na uzimanje uzoraka, a koji se primjenjuju na ove proizvode, posebno u slučaju uvoza u rasutom stanju.

2) Svježi proizvodi ribarstva koji se odmah iskrcavaju iz ribarskog plovila koje je pod zastavom treće zemlje i prije uvoza na bilo koje područje navedeno u Dodatku I. ovoga Pravilnika podvrgavaju se veterinarskom pregledu u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizamaL417963 (»Narodne novine«, broj 136/06, 63/08 i 104/08)[38]42 koji se odnosi na ribu, koja je izravno iskrcana iz ribarskog plovila, pod zastavom države članice.

Članak 19.

1) Nadležno tijelo obavlja veterinarske preglede koje smatra primjerenim radi potvrđivanja ili otklanjanja sumnje na nepropisno postupanje, ili u slučaju bilo kakve sumnje u vezi sa:

(a) identitetom pošiljke ili mjestom stvarnog odredišta;

(b) ispunjavanjem uvjeta propisanih za odnosnu vrstu proizvoda;

(c) ispunjavanjem uvjeta za zdravlje ljudi i životinja ili veterinarsko javno zdravstvo.

2) Do potvrđivanja ili otklanjanja sumnje na nepropisno postupanje iz stavka 1. ovoga članka proizvod mora biti pod nadzorom nadležne veterinarske inspekcije, dok se ne dobiju rezultati pregleda.

3) Ukoliko se sumnja iz stavka 1. ovoga članka potvrdi, moraju se pojačati pregledi proizvoda istog podrijetla u skladu s člankom 17.#clanak17 stavkom 3. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE III.
ZAŠTITNE ODREDBE

Članak 20.

1) Ukoliko se pregledima propisanim ovim Pravilnikom utvrdi da pošiljka proizvoda predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i životinja, granični veterinarski inspektor poduzima sljedeće:

– oduzima i neškodljivo uništava pošiljku,

– odmah obavještava ostale granične veterinarske postaje i nadležno tijelo o nalazima i o podrijetlu proizvoda.

2) U slučaju postupanja iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju.

POGLAVLJE IV.
INSPEKCIJA I PREGLEDI

Članak 21.

1) Kada se veterinarskim pregledom propisanim odredbama ovoga Pravilnika utvrdi ozbiljno ili višekratno postupanje protivno važećim veterinarskim propisima, nadležno tijelo, uzimajući u obzir proizvode ili podrijetlo proizvoda, provodi pojačane preglede svih pošiljaka proizvoda istog podrijetla, a posebice:

– obavještava Europsku komisiju o vrsti proizvoda i odnosnoj pošiljci,

– sljedećih 10 pošiljaka istog podrijetla mora biti zaustavljeno na graničnoj veterinarskoj postaji i mora biti obavljen fizički pregled, uključujući i uzimanje uzoraka i laboratorijske pretrage navedene u Dodatku III ovoga Pravilnika te pošiljke moraju biti stavljene pod veterinarski nadzor do dobivanja rezultata laboratorijskih analiza,

– u slučaju kada dodatni pregledi potvrde neudovoljavanje s važećim propisima, pošiljku ili njezin dio, kod koje je utvrđeno nepropisno postupanje, uništava u skladu s odredbama članka 17. stavka 2. točaka (a) i (b) ovoga Pravilnika,

– o rezultatu strožih kontrola obavještava Europsku komisiju.

2) Kada se pregledom utvrde nedopuštene količine rezidua, moraju se obaviti pregledi iz stavka 1. alineje druge ovoga članka.

Članak 22.

1) Kada se službenim kontrolama koje se provode na mjestu prodaje proizvoda utvrdi da na graničnoj veterinarskoj postaji, u carinskom skladištu, slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu iz članka 12.#clanak12 ovoga Pravilnika država članica ne postupa u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, bez odlaganja se obavještava nadležno tijelo odnosne države članice.

2) Ukoliko nadležno tijelo smatra da su mjere koje je poduzela država članica iz stavka 1. ovoga članka nedovoljne, dogovara s nadležnim tijelom odnosne države članice, moguće načine i sredstva za ispravljanje nepravilnosti, a kada je potrebno i suradnju u smislu međusobnih posjeta.

3) Kada se kontrolama iz stavka 1. ovoga članka utvrdi učestalo postupanje protivno odredbama ovoga Pravilnika, nadležno tijelo Republike Hrvatske obavještava Europsku komisiju i nadležna tijela država članica.

4) U slučaju postupanja u skladu s odredbama propisanim ovim člankom nadležno tijelo Republike Hrvatske može pojačati preglede proizvoda koji dolaze iz odnosne države.

5) Nadležno tijelo obavještava osobu odgovornu za pošiljku ili njegovog predstavnika o donesenim odlukama i razlozima za takve odluke. Ukoliko osoba odgovorna za pošiljku ili njegov predstavnik zahtijeva, navedene odluke i razlozi dostavljaju se u pisanom obliku, s uputom o pravnom lijeku.

Članak 23.

1) Nadležno tijelo sudjeluje u međunarodnom programu obuke za razmjenu graničnih veterinarskih inspektora.

2) Nadležno tijelo usklađuje program obuke s Europskom komisijom.

3) Nadležno tijelo provodi program obuke za granične veterinarske inspektore i usavršava ga uzimajući u obzir stečena iskustva.

Članak 24.

1) Nadležno tijelo, najmanje jedanput godišnje, organizira seminare za granične veterinarske inspektore.

2) Granični veterinarski inspektori obvezni su sudjelovati na programima stručnog usavršavanja.

POGLAVLJE V.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Prilozi I. do III. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 26.

Odredbe ovoga Pravilnika ne dovode u pitanje provedbu odredaba posebnih carinskih propisa.

Članak 27.

Posebni propisi iz:

– članka 2. stavka 1. i stavka 1. točke (a), članka 4.#clanak4 stavka 4. točke 1. i članka 7.#clanak7 stavka 5. ovoga Pravilnika,

– članka 2. stavka 1. i stavka 1. točke (a), članka 4. stavka 4. točke 1., članka 5. stavka 2. alineje druge, članka 8. stavka 1. i Dodatka II. alineje devete ovoga Pravilnika,

bit će doneseni do 31. prosinca 2008. godine;

– članka 2. stavka 1. točke (a), članka 17. stavka 2. točke (b) i stavka 4. te Dodatka II. alineje desete ovoga Pravilnika,

– članka 4. stavka 4. točke 1. i članka 8. stavka 4. alineje četvrte ovoga Pravilnika,

– članka 16.#clanak16 stavka 2. ovoga Pravilnika

bit će doneseni do 30. lipnja 2009. godine.

Članak 28.

Odredbe članaka 3.#clanak3 stavka 1., članka 11.#clanak11, članka 12.#clanak12 stavka 8. i članka 18.#clanak18 stavka 1. ovoga Pravilnika do pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije primjenjuju se i na države članice.

Članak 29.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka odredbe članka 6. stavka 4., 7. stavka 5., članka 8., članka 10., članka 13. stavka 2. točke (b) i stavka 4., članka 15. stavka 2. točke (c) i stavka 3., članak 18.#clanak18 stavak 2. te članka 20.#clanak20 stavka 2. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/08-01/9

Urbroj: 525-11-08-01

Zagreb, 10. studenoga 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

DODATAK I.

PODRUČJA NAVEDENA U ČLANKU 1.#clanak1 OVOGA PRAVILNIKA

1. Republike Austrije.

2. Kraljevine Belgije.

3. Republike Bugarske.

4. Republike Cipar.

5. Republike Češke.

6. Kraljevine Danske osim Farskih otoka i Grenlanda.

7. Republike Estonije.

8. Republike Finske.

9. Francuske Republike.

10. Republike Grčke.

11. Irske.

12. Republike Latvije.

13. Republike Litve.

14. Velikog Vojvodstva Luksemburg.

15. Republike Mađarske.

16. Republike Malte.

17. Kraljevine Nizozemske u Europi.

18. Savezne Republike Njemačke.

19. Republike Poljske.

20. Portugalske Republike.

21. Republike Rumunjske.

22. Slovačke Republike.

23. Republike Slovenije.

24. Kraljevine Švedske.

25. Kraljevine Španjolske osim Ceuta i Melilla.

26. Talijanske Republike.

27. Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.

DODATAK II.

UVJETI ZA ODOBRAVANJE GRANIČNIH VETERINARSKIH POSTAJA ZA PROMET POŠILJAKA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Granične veterinarske postaje moraju imati:

– osoblje potrebno za obavljanje dokumentacijskog pregleda,

– dovoljan broj veterinarskog i pomoćnog osoblja u odnosu na količinu proizvoda koji se unose na određenu graničnu veterinarsku postaju, osposobljenog za obavljanje pregleda radi utvrđivanja odgovaraju li proizvodi u pošiljci pratećoj dokumentaciji te sustavnih fizičkih pregleda svake pošiljke proizvoda

– dovoljno osoblja za nasumično uzimanje i obradu uzetih uzoraka,

– dovoljno velike prostorije na raspolaganju osoblju odgovornom za obavljanje veterinarskih pregleda,

– odgovarajuće higijenske prostorije i uređaje za obavljanje rutinskih analiza i uzimanje uzoraka u skladu s ovim Pravilnikom,

– primjerene higijenske prostorije i pribor za uzimanje i obradu uzoraka za rutinske pretrage utvrđene zakonskim propisima (mikrobiološki standardi),

– dostupne usluge specijaliziranog laboratorija ovlaštenog za obavljanje specifičnih analiza uzoraka uzetih na graničnoj veterinarskoj postaji,

– prostore i hladnjače za skladištenje dijelova pošiljki uzetih za analize i proizvoda čije stavljanje u slobodni promet nije bilo odobreno od strane graničnog veterinarskog inspektora,

– primjerenu opremu za brzu razmjenu informacija, posebice s drugim graničnim veterinarskim prijelazima (direktne telefonske linije, faksove, osobna računala s uređajem za priključak na Internet te odgovarajuće računalne programe – software) sukladno članku 20. posebnog propisa[39]43,

– dostupne usluge objekta registriranog za neškodljivo uništavanje proizvoda životinjskog podrijetla sukladno posebnom propisu[40]44.

DODATAK III.

FIZIČKI PREGLED PROIZVODA

Cilj fizičkog pregleda proizvoda životinjskog podrijetla je osigurati da proizvodi odgovaraju svrsi navedenoj u veterinarskom certifikatu ili dokumentu: jamstva o podrijetlu potvrđena od nadležnog tijela države podrijetla provjeravaju se osiguravajući da prijevozom proizvoda nije promijenjeno stanje za koje se jamči, i to na sljedeći način:

(a) organoleptičkim pregledom: miris, boja, konzistencija, okus;

(b) jednostavnim fizikalnim ili kemijskim pretragama: rezanjem, odmrzavanjem, kuhanjem;

(c) laboratorijskim pretragama radi otkrivanja:

– rezidua (ostaci štetnih tvari),

– patogenih uzročnika,

– zagađivača,

– dokaza o organoleptičkim promjenama.

Bez obzira o kojoj se vrsti proizvoda radi, provodi se sljedeće:

(a) pregled uvjeta prijevoza i prijevoznog sredstva kako bi se utvrdila svaka nesukladnost ili prekid hladnog lanca;

(b) usporedba stvarne težine pošiljke s težinom navedenom u veterinarskom certifikatu ili dokumentu te ako je potrebno vaganje pošiljke;

(c) provjera ambalaže i svih oznaka (žigova, etiketa, veterinarskih kontrolnih brojeva) na njima te utvrđivanje da li udovoljavaju veterinarskim propisima;

(d) utvrđivanje da li temperaturni uvjeti prijevoza odgovaraju propisanim uvjetima za dotični proizvod;

(e) pregled cijelog seta paketa ili uzoraka u slučaju proizvoda u rasutom stanju prije nego bude podvrgnut organoleptičkom pregledu te fizikalnim, kemijskim i laboratorijskim pretragama.

Pretrage se obavljaju na cijelom rasponu uzoraka uzetih iz cijele pošiljke koja može biti djelomično istovarena kada je to potrebno da bi se osigurala dostupnost svih dijelova pošiljke.

Pregled mora obuhvatiti 1% pojedinačnih proizvoda ili paketa u pošiljci, od najmanje dva pojedinačna proizvoda/paketa do najviše 10 pojedinačnih proizvoda/paketa.

Ovisno o proizvodima i okolnostima, nadležno tijelo može odrediti i opsežnije preglede.

U slučaju robe u rasutom stanju mora se uzeti najmanje pet uzoraka iz različitih dijelova pošiljke;

(f) kod obavljanja nasumičnih laboratorijskih pretraga koje ne mogu odmah dati rezultate, a ne postoji neposredna opasnost za zdravlje ljudi ili životinja, pošiljka se može pustiti u slobodan promet.

Ako se laboratorijski testovi poduzimaju zbog sumnje na nepravilnost ili ako su prethodne pretrage dale pozitivne rezultate, pošiljka ne smije biti puštena u slobodan promet sve dok se ne dobiju negativni rezultati pretraga;

(g) prijevozno sredstvo se mora istovariti u cijelosti samo u sljedećim slučajevima:

– ako je prijevozno sredstvo utovareno na takav način da se čak niti nakon djelomičnog istovara ne može pregledati cijela pošiljka;

– ako su provjere uzoraka otkrile nepravilnosti;

– ako su u prethodnoj pošiljci otkrivene nepravilnosti;

– ako granični veterinarski inspektor sumnja na nepravilnosti;

(h) po završetku fizičkog pregleda, granični veterinarski inspektor potvrđuje pregled zatvaranjem paketa i stavljanjem službenih pečata na sve otvorene pakete te ponovnim plombiranjem svih kontejnera, s tim što se broj plombi tada unosi u dokument o prelasku granice.

[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[2]2 Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinjaL417964 (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama pravila o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja.

[3]3 Posebnim propisom preuzet će se odredbe članka 2. Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. koja se odnosi na veterinarske kontrole u trgovini unutar Zajednice s ciljem stvaranja jedinstvenog unutarnjeg tržišta

[4]4 Posebnim propisom preuzet će se odredbe članka 2. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta

[5]5 Posebnim propisima preuzet će se odredbe Direktive 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. koja se odnosi na veterinarske kontrole u trgovini unutar Zajednice s ciljem stvaranja jedinstvenog unutarnjeg tržišta, Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta, Uredbe (EZ) br. 1774/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. koja propisuje posebna pravila u svezi nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i Direktive Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju proizvodnju, preradu, distribuciju i unos proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

[6]6 Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetlaL417965 (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuju posebna pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

[7]7 Carinskim zakonomL417966 (»Narodne novine«, broj 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06 i 60/08) preuzete su odredbe Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se utvrđuje carinski zakon Europske zajednice

[8]8 Člankom 91.L417967 Carinskog zakona (»Narodne novine«, broj 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06 i 60/08) preuzete su odredbe članka 79. Uredbe Vijeća (EEC) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se utvrđuje carinski zakon Europske zajednice

[9]9 Člankom 4.L417969 stavkom 1. točkom 22. Carinskog zakona (»Narodne novine«, broj 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06 i 60/08) preuzete su odredbe članka 4. točke 15. Uredbe Vijeća (EEC) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se utvrđuje carinski zakon Europske zajednice

[10]10 Odluka Vijeća 92/438/EEZ od 13. srpnja 1992. o kompjuterizaciji veterinarskih postupaka uvoza kojom se izmjenjuju Direktive 90/675/EEZ, 91/496/EEZ, 91/628/EEZ i Odluka 90/424/EEZ i ukida Odluka 88/192/EEZ (92/438/EEZ), izravno će se primijeniti danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

[11]11, 12 Posebnim propisima preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 92/118/EEZ od 17. prosinca 1992. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti i uvjeti vezani uz javno zdravstvo koji uređuju trgovinu i uvoz u Zajednicu proizvoda koji nisu predmet dotičnih zahtjeva utvrđenih u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A Dijela I. Direktive 89/662/EEZ i, glede patogenih organizama, iz Direktive 90/425/EEZ te odredbe Dodatka A(I) Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. koja se odnosi na veterinarske kontrole u trgovini unutar Zajednice s ciljem stvaranja jedinstvenog unutarnjeg tržišta

[13]13 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta.

[14]14 Pravilnikom o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinjskog podrijetla koje ulaze u Republiku HrvatskuL417971 (»Narodne novine«, broj 129/06) preuzete su odredbe Odluke Komisije 93/13/EEZ od 22. prosinca 1992. kojom se utvrđuje postupak za veterinarske preglede na graničnim inspekcijskim postajama u Zajednici za proizvode iz trećih zemalja.

[15]15 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. koja se odnosi na veterinarske kontrole u trgovini unutar Zajednice s ciljem stvaranja jedinstvenog unutarnjeg tržišta.

[16]16 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990 o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta.

[17]17 Člankom 50.L417972 stavkom 1. Carinskog zakona (»Narodne novine«, broj 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06 i 60/08) preuzete su odredbe članka 38. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se utvrđuje carinski zakon Europske zajednice.

[18]18 Odluka Vijeća 92/438/EEZ od 13. srpnja 1992. o kompjuterizaciji veterinarskih postupaka uvoza kojom se izmjenjuju Direktive 90/675/EEZ, 91/496/EEZ, 91/628/EEZ i Odluka 90/424/EEZ i ukida Odluka 88/192/EEZ (92/438/EEZ), izravno će se primijeniti danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

[19]19 Pravilnikom o uvjetima za odobrenje graničnih veterinarskih postaja odgovornih za veterinarske preglede proizvoda koji se unose u Republiku Hrvatsku iz trećih zemaljaL417974 (»Narodne novine«, broj 72/08) preuzete su odredbe Odluke Komisije 92/525/EEZ od 3. studenog 1992. kojom se utvrđuju uvjeti za davanje odobrenja postajama granične inspekcije Zajednice za obavljanje veterinarske kontrole proizvoda koji se unose iz trećih zemalja.

[20]20 Pravilnikom o visini naknada za obvezne veterinarske preglede u prometu preko granica Republike HrvatskeL417975 (»Narodne novine«, broj 107/08) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama pravila o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja.

[21]21 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. koja se odnosi na veterinarske kontrole u trgovini unutar Zajednice s ciljema stvaranja jedinstvenog unutarnjeg tržišta i Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990 o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta.

[22]22 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990 o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta.

[23]23 Pravilnikom o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetlaL417976 (»Narodne novine«, broj 79/08) preuzete su odredbe Direktiva Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja 1996. o mjerama za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, kojom se ukidaju Direktiva 85/358/EEZ I 86/469/EZ te Odluke 89/187/EEZ I 91/664/EEZ.

[24]24 Pravilnikom o higijeni hrane, Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetlaL417977 (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 852/2004, 853/2004 i 854/2004.

[25]25 Uredba Komisije br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. koja navodi odredbe za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 kojom se ustanovljava Carinski zakonik Zajednice, izravno će se primjenjivati danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

[26]26 Posebnim propisom preuzet će se Prilog I. Poglavlje 10. Direktive Vijeća 92/118/EEZ od 17. prosinca 1992. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti i uvjeti vezani uz javno zdravstvo koji uređuju trgovinu i uvoz u Zajednicu proizvoda koji nisu predmet dotičnih zahtjeva utvrđenih u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A Dijela I. Direktive 89/662/EEZ i, glede patogenih organizama, iz Direktive 90/425/EEZ

[27]27 Odluka Vijeća 95/408/EZ od 22 lipnja 1995. o uvjetima za sastavljanje privremene liste, u prijelaznom periodu, odobrenih objekata u trećim zemljama iz kojih je dozvoljen uvoz proizvoda životinjskog podrijetla, ribljih proizvoda ili mekušaca u zemlje članice izravno će se primijeniti danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

[28]28 Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se utvrđuje carinski zakon Europske zajednice u ovome dijelu izravno će se primijeniti danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

[29]29 Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinjaL417978 (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama pravila o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja

[30]30 Carinskim zakonomL417979 (»Narodne novine«, broj 78/99) preuzete su odredbe Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se utvrđuje carinski zakon Europske zajednice

[31]31, 32 Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se utvrđuje carinski zakon Europske zajednice u ovome dijelu izravno će se primijeniti danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

[33]33 Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinjaL417980 (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama pravila o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja

[34]34-36 Posebnim propisom preuzet će se Uredba (EZ) br. 745/2004 od 16. travnja 2004. o unošenju osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla u Europsku uniju

[35]37 Posebnim propisom preuzet će se Direktiva Vijeća 2004/68/EEZ od 26. travnja 2004. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti uvoza i provoza u Zajednicu kopitara i kojom se izmjenjuje Direktiva 90/426/EEZ and 92/65/EEZ i ukida Direktiva 72/462/EEC

[36]38, 41 Odluka Vijeća 92/438/EEZ od 13. srpnja 1992. o kompjuterizaciji veterinarskih postupaka uvoza kojom se izmjenjuju Direktive 90/675/EEZ, 91/496/EEZ, 91/628/EEZ i Odluka 90/424/EEZ i ukida Odluka 88/192/EEZ (92/438/EEZ), izravno će se primijeniti danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

[37]39, 40 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Uredbe (EZ) br. 1774/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. koja propisuje posebna pravila u svezi nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i Direktive Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju proizvodnju, preradu, distribuciju i unos proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

[38]42 Pravilnikom o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizamaL417981 (»Narodne novine«, broj 136/06, 63/08 i 104/08) djelomično su preuzete odredbe Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1093/94 od 6. svibnja 1994, kojom se određuju uvjeti pod kojim ribarska plovila treće zemlje mogu izravno iskrcati i staviti na tržište ulov u luku Zajednice

[39]43 Posebnim propisom preuzet će se odredbe članka 20. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990 o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta

[40]44 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Uredbe (EZ) br. 1774/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. koja propisuje posebna pravila u svezi nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i Direktive Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju proizvodnju, preradu, distribuciju i unos proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

zatvori
Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !