Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika za obavljanje poslova razminiranja ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 25.5.2007 Pravilnik o načinu ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih prvnih osoba i obrtnika za obavljanje poslova razminiranja

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

1733

Na temelju članaka 69.L335687 stavka 1., podstavka1. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« br. 153/05), ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje, 16. svibnja 2007. godine, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OCJENJIVANJA SPOSOBNOSTI OVLAŠTENIH PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RAZMINIRANJA

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika za obavljanje poslova razminiranja, uvjeti kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe i obrtnici registrirani za obavljanje poslova razminiranja, te način izdavanja ocjene sposobnosti.
Obrazac ocjene sposobnosti nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegovi sastavni dio (prilog 1).

POJMOVI

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. ovlaštena pravna osoba ili obrtnik je domaća ili strana pravna osoba koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP) i registrirana je za obavljanje poslova pretraživanja i razminiranja (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba) ili fizička osoba koja ima odobrenje MUP-a i registriran obrt za obavljanje poslova pretraživanja i razminiranja (u daljnjem tekstu: obrtnik)
2. poslovi razminiranja u smislu ovog Pravilnika su poslovi razminiranja i pretraživanja koje obavljaju ovlaštene pravne osobe i obrtnici.
3. ocjenjivanje sposobnosti za obavljanje poslova razminiranja je procedura kojom Hrvatski centar za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR) utvrđuje sposobnost ovlaštene pravne osobe ili obrtnika za obavljanje poslova razminiranja
4. ocjena sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba ili obrtnika za obavljanje poslova razminiranja (u daljnjem tekstu: ocjena sposobnosti) je javna isprava koju izdaje HCR u kojoj se navodi kojim metodama su ovlaštena pravna osoba ili obrtnik sposobni obavljati poslove razminiranja;
5. Povjerenstvo za ocjenjivanje sposobnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je tijelo koje provodi postupak ocjenjivanja sposobnosti za obavljanje poslova razminiranja;
6. tim za ocjenjivanje sposobnosti (u daljnjem tekstu: Tim) čine najmanje dva člana Povjerenstva koji vrše provjeru svih čimbenika koji utječu na ocjenu sposobnosti

UVJETI ZA IZDAVANJE I PRODUŽIVANJE VALJANOSTI OCJENE SPOSOBNOSTI

Članak 3.

Za izdavanje i produživanje valjanosti ocjene sposobnosti ovlaštena pravna osoba ili obrtnik treba podnijeti zahtjev uz koji dostavlja:
1. rješenje trgovačkog suda o upisu pravne osobe u sudski registar ili nevladine udruge u registar udruga, odnosno obrtnicu, da je registriran za obavljanje poslova razminiranja;
2. rješenje MUP-a kojim se odobrava obavljanje poslova razminiranja;
3. dokaze da zapošljava stručno osoblje;
4. dokaze o posjedovanju propisane opreme i tehničkih sredstava;
5. standardne operativne postupke kao i svaku njihovu izmjenu i dopunu koju su dužni provoditi;
6. dokaz o osiguranju pirotehničara i pomoćnih djelatnika za slučajeve smrti ili ozljede uzrokovane obavljanjem poslova razminiranja;
7. potvrde o osposobljenosti pirotehničara za rad s metaldetektorom/metaldetektorima;
8. potvrde o osposobljenosti operatera stroja za rad sa strojem/strojevima;
9. potvrdu/certifikat o obučenosti vodiča pasa za rad s psima izvježbanim za otkrivanje MES-a i NUS-a;
10. potvrdu/certifikat o obučenosti pasa izvježbanih za otkrivanje MES-a i NUS-a;
11. potvrdu/certifikat uporabljivosti zaštitne opreme;
12. potvrdu/certifikat o tehničkoj ispravnosti i uporabljivosti detektora metala;
13. potvrdu/certifikat o tehničkoj ispravnosti i uporabljivosti strojeva, pomoćnih strojeva, pratećih vozila;
14. potvrdu/certifikat o uporabljivosti ostale opreme;
Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovog članka nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (prilog 2.)

POSTUPAK IZDAVANJA, IZMJENE ILI PRODUŽENJA VALJANOSTI OCJENE SPOSOBNOSTI

Članak 4.

Postupak ocjenjivanja sposobnosti za obavljanje poslova razminiranja provodi Povjerenstvo, koje imenuje ravnatelj HCR-a.
Za izdavanje ocjene sposobnosti ovlaštena pravna osoba ili obrtnik mora HCR-u podnijeti zahtjev uz koji prilaže odgovarajuće dokaze o udovoljavanju uvjetima iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika i popunjene obrasce HCR-a (prilog 3), s općim podacima, podacima o zaposlenicima, opremi i tehničkim sredstvima za razminiranje koje posjeduje ovlaštena pravna osoba ili obrtnik.
a) Obrazac PO – IP; podaci o izvršitelju poslova
b) Obrazac PO – P; podaci o pirotehničarima
c) Obrazac PO – PD; podaci o pomoćnim djelatnicima
d) Obrazac PO – MO; podaci o medicinskom osoblju
e) Obrazac PO – ZO; podaci o zaštitnoj opremi
f) Obrazac PO – DM; podaci o detektorima metala
g) Obrazac PO – SZR; podaci o strojevima za razminiranje
h) Obrazac PO – PSI; podaci o psima za otkrivanje MES-a i NUS-a
i) Obrazac PO – SOP; podaci o standardnim operativnim postupcima
j) Obrazac PO – SE; podaci o skladištu eksplozivnih tvari
k) Obrazac PO – SO; podaci o specijalističkoj opremi

Tražene podatke ovlaštene pravne osobe i obrtnici upisuju u pripadajuće obrasce HCR-a, ovjeravaju ih te s ostalom dokumentacijom dostavljaju HCR-u. Sva dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku, a prijevodi sa stranih jezika moraju biti ovjereni od sudskog tumača.
O svakoj promjeni koja se odnosi na povećanje ili smanjenje broja zaposlenika ili količine i vrste opreme i tehničkih sredstava ovlaštena pravna osoba ili obrtnik mora odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti HCR dostavom obrazaca iz stavka 2. ovog članka.
Propisane obrasce s upisanim podacima ovlaštene pravne osobe i obrtnici dužni su dostavit HCR-u i u elektronskom obliku.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Članak 5.

Zahtjev za izdavanje ocjene sposobnosti ovlaštena pravna osoba ili obrtnik mogu podnijeti nakon dobivanja odobrenja za obavljanje poslova razminiranja.
Zahtjev za produženje valjanosti ocjene sposobnosti ovlaštena pravna osoba ili obrtnik trebaju podnijeti najmanje petnaest dana prije isteka njezine valjanosti.
HCR je dužan ovlaštenoj pravnoj osobi ili obrtniku u roku 8 dana od dana udovoljavanju uvjetima iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika izdati, izmijeniti, odnosno produžiti ocjenu sposobnosti ili odbiti zahtjev.

UVJETI VAŽENJA OCJENE SPOSOBNOSTI

Članak 6.

Ovlaštena pravna osoba ili obrtnik koji podnesu zahtjev za izdavanje, produženje ili izmjenu ocjene sposobnosti dužni su HCR-u omogućiti uvid u sve elemente na temelju kojih se izdaje ocjena sposobnosti.
Ako u tijeku valjanosti ocjene sposobnosti ovlaštena pravna osoba ili obrtnik prestanu udovoljavati nekim od uvjeta pod kojima je ocjena sposobnosti izdana, HCR je dužan ukinuti ili izmijeniti ocjenu sposobnosti.
Ocjena sposobnosti se izdaje prvi put za razdoblje od godinu dana, te nakon toga za razdoblje od jedne do najviše tri godine.

PROVJERA PODATAKA, DOKUMENATA I UTVRĐIVANJE STVARNOG STANJA

Članak 7.

Ovlaštene pravne osobe i obrtnici dužni su HCR-u omogućiti nesmetan pristup i provjeru svih dijelova organizacije obavljanja poslova razminiranja, te pristup do svake ugovorno angažirane ovlaštene pravne osobe ili obrtnika kojoj je povjereno obavljanje određenih poslova za koje su odgovorni.
Provjeri se vrši:
u sjedištu i područnim uredima (kvalifikacije osoblja, podaci o obuci, police osiguranja, liječnička uvjerenja),
u uredima za logistiku (dokumenti o uporabljivosti, održavanju, popravcima opreme),
u skladištu eksploziva (sigurnost, osoblje, dokumentacija, procedura, prostorije, oprema, vozila),
u skladištu opreme (uvjeti uskladištenja, provjera ispravnosti),
u radionicama za održavanje opreme (ovlasti, postupci i alati),
na radilištu (sigurnost na radilištu, plan radilišta, označenost opasnih područja, medicinsko osiguranje, aktivnosti na radilištu u odnosu na ugovor, postupci na radilištu u odnosu na SOP).
Učestalost, oblik i obim provjere ovlaštene pravne osobe ili obrtnika ovisit će o stanju i promjenama kapaciteta, promjenama operativnih postupaka i drugim promjenama koje utječu na sposobnost obavljanja poslova razminiranja.
HCR može vršiti i nenajavljene provjere.
Provjeru vrše timovi za ocjenjivanje koje imenuje i upućuje na teren predsjednik Povjerenstva.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-01/07-01/6
Urbroj: 530-117-06/1-07-01
Sisak, 16. svibnja 2007.

Ravnatelj
Oto Jungwirth, v. r.zatvori
Pravilnik o načinu ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika za obavljanje poslova razminiranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !