Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja vozila na cestama radi carinske provjere ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
147 10.12.2009 Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja vozila na cestama radi carinske provjere

MINISTARSTVO FINANCIJA

3586

Na temelju članaka 22.L488407 stavak 2. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine« broj 83/09) a u vezi sa člankom 4.L488409 stavak 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine„ broj 67/08), ministar financija, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, broj 511-01-152-51149/7-09 od 11. studenoga 2009. godine, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU POSTUPANJA OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA PRILIKOM ZAUSTAVLJANJA VOZILA NA CESTAMA RADI CARINSKE PROVJERE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja ovlaštenih carinskih službenika:

1. prilikom zaustavljanja vozila u cestovnom prometu te

2. prilikom davanja zvučnih i svjetlosnih signala drugim sudionicima u prometu,

a radi otkrivanja kršenja carinskih, trošarinskih i drugih propisa, za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava.

Članak 2.

Ovlašteni carinski službenici koji zaustavljaju vozila u cestovnom prometu te daju zvučne i svjetlosne signale drugim sudionicima u prometu na cestama, moraju biti stručno osposobljeni.

Način i vrstu obuke za ovlaštene carinske službenike iz stavka 1. propisuje ravnatelj Carinske uprave.

2. ZAUSTAVLJANJE VOZILA U PROMETU
NA CESTAMA

Članak 3.

Ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije propisano, ovlašteni carinski službenici koji radi otkrivanja kršenja carinskih, trošarinskih i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, zaustavljaju vozila u cestovnom prometu, koriste znakove na identičan način kako je to propisano Pravilnikom o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama.

Članak 4.

Zaustavljanje vozila u cestovnom prometu od strane ovlaštenih carinskih službenika obavlja se u vrijeme i na mjestima očekivanog ili izvanrednog prolaska vozila prilikom provođenja mjera carinskog, trošarinskog ili drugog nadzora za provođenje kojega je nadležna Carinska uprava.

Članak 5.

Zaustavljanje vozila u cestovnom prometu ovlašteni carinski službenici obavljaju na mjestima na kojima se ne ugrožava sigurnost drugih sudionika u prometu.

Vozila se ne smiju zaustavljati na prijevojima, u tunelima, na mostovima, zaustavnim trakama autocesta i križanjima.

Na mjesto gdje će se obaviti carinska provjera vozilo može biti dopraćeno službenim vozilom kojim je prethodno dana zapovijed sukladno članku 10.#clanak10 ovog Pravilnika.

Članak 6.

Prije mjesta na kojem se vrši zaustavljanje vozila ovlašteni carinski službenici postavit će na razdaljini koja garantira sigurnost prometni znak opće opasnosti, znakove o ograničenju brzine, znak zabrane pretjecanja i znak carinske kontrole na cesti.

Članak 7.

Za davanje naredbi i zapovjedi za zaustavljanje ovlašteni carinski službenik može koristiti pločicu.

Pločica iz stavka 1. ovoga članka ima oblik kruga promjera 12 cm čija je osnova žute boje s crvenim rubom širine najmanje dva cm, na kojoj je s obje strane, u žutom polju, ispisan tekst »STOP CARINA i STOP DOUANE «.

Pločica iz stavka 1. ovoga članka može imati i vlastiti izvor svjetlosti.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, pločica ima oblik kruga promjera 19,5 cm, čija je osnova s jedne strane žute boje na kojoj je crnim slovima ispisan tekst »STOP CARINA i STOP DOUANE«, s crvenim rubom širine tri cm. Osnova druge strane pločice je bijele boje s crvenim rubom širine tri cm na kojem je crnim slovima ispisan tekst »STOP CARINA i STOP DOUANE«. Na sredini se nalazi rasvjetno tijelo crvene boje promjera 10 cm.

Pločice iz stavka 2. i 3. ovoga članka nalaze se na rukohvatu i moraju biti presvučene reflektirajućom tvari.

Članak 8.

Zaustavljanje vozila u cestovnom prometu ovlašteni carinski službenici obavljaju u službenoj odori.

Ovlašteni carinski službenici koji zaustavljaju vozila u prometu na cestama dužni su nositi reflektirajući prsluk s reflektirajućim natpisom »CARINA« na prednjoj strani i leđima.

Članak 9.

Prilikom zaustavljanja vozila u cestovnom prometu ovlašteni carinski službenici koriste službena vozila.

Ovlašteni carinski službenici, a radi prednosti prolaska u odnosu na druge sudionike u prometu , mogu zaustavljati vozila koristeći uređaje za davanje zvučnih i svjetlosnih signala ugrađene na ili u službena vozila.

Članak 10.

Zvučne i svjetlosne znakove iz službenog vozila ovlašteni carinski službenici dat će jedino u slučaju kada postoji sumnja da je određeno vozilo povrijedilo mjere carinskog, trošarinskog ili drugog nadzora za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava.

Znakove kojima se naređuje zaustavljanje određenog sudionika u prometu, carinski službenik može davati i tijekom vožnje.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, na krovu carinskog vozila mora biti uključeno plavo rotacijsko svjetlo ili bljeskalica plave boje, službeno vozilo kreće se iza ili ispred vozila koje se treba zaustaviti, a ovlašteni carinski službenik pomoću pločice »Stop carina i Stop douane« izdaje sudioniku u prometu odgovarajuće naredbe odnosno zapovijedi.

Ukoliko je na službenom vozilu ugrađen zaslon s naredbama i zapovijedima: »obavezno zaustavljanje«, »Stop carina i Stop douane«, »smanjite brzinu«, ovlašteni carinski službenik uz plavo rotacijsko svjetlo ili bljeskalicu plave boje uključuje i zaslon s izdanom odgovarajućom naredbom ili zapovijedi.

Vozač kojemu su izdane naredbe i zapovijedi iz stavka 2. i 3. ovoga članka, dužan je postupiti sukladno izdanoj naredbi ili zapovijedi. Ako vozač odbije postupiti sukladno izdanoj naredbi ili zapovijedi o istom će se obavijestiti Odsjek za operativnu komunikaciju Carinske uprave i najbliža policijska uprava.

3. UVJETI ZA DAVANJE SVJETLOSNE I ZVUČNE SIGNALIZACIJE

Članak 11.

Ovlašteni carinski službenici smiju upotrebljavati zvučnu i svjetlosnu signalizaciju poštujući pri tome odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama u sljedećim uvjetima:

1. prilikom otkrivanja kršenja carinskih, trošarinskih i drugih propisa, za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava.

2. prilikom provođenja carinskog nadzora nad jednim ili skupinom vozila za koji je potrebna pratnja.

Članak 12.

Svjetlosni signali daju se posebnim uređajima za davanje svjetlosnih signala koji se nalaze na ili u vozilu te sredstvima za ručno davanje svjetlosnih signala.

Članak 13.

Svjetlosni signali koji se daju posebnim uređajima za davanje svjetlosnih znakova imaju sljedeće značenje: Ako je upaljeno plavo rotacijsko svjetlo ili bljeskalica plave boje na ili u vozilu koje stoji na kolniku, vozač je obavezan smanjiti brzinu kretanja svoga vozila, po potrebi ga zaustaviti i postupati po naredbama ovlaštenog carinskog službenika.

Članak 14.

Ako se svjetlosni signal daje ručnim sredstvima, koristi se neprekidno svijetlo crvene boje i usmjerava se okomito na uzdužnu os ceste.

Ovlašteni carinski službenik tim svjetlosnim znakom ujedno određuje i mjesto na dijelu ceste gdje je vozač dužan zaustaviti vozilo na način da se ne ugrožava sigurnost i ne ometa protočnost prometa.

Članak 15.

Zvučni signali daju se posebnim uređajem za davanje zvučnih signala koji se nalazi na ili u vozilu i to nizom tonova različitog intenziteta.

Zvučni signali iz stavka 1. ovog članka upotrebljavaju se samo u kombinaciji sa svjetlosnim signalima sukladno članku 13.#clanak13 ovoga Pravilnika.

Članak 16.

U slučajevima provođenja zajedničkih mjera kada zaustavljanje vozila na cestama istovremeno obavljaju službenici Ministarstva unutarnjih poslova, vojne policije i Carinske uprave, dogovorit će način zajedničkog postupanja i zaustavljanja vozila.

4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/10

Zagreb, 16. studenoga 2009.

Ministar
Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja vozila na cestama radi carinske provjere
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !