Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. XX/07, XX/07, XX/07, XX/07, XX/08, XX/09, XX/10, XX/10, XX/11, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
31 23.3.2007 Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1057

Na osnovi članka 5.L327303 stavka 4. i članka 112.L327304 stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06. 105/06. i 118/06.), članka 6.L327306 stavka 2. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 120/06. i 136/06.) i članka 19.L327308 Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 44. sjednici održanoj 15. ožujka 2007. godine donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA, TE STJECANJU STATUSA OSIGURANE OSOBE U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja propisuje se način prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, utvrđivanje statusa osigurane osobe, datum početka i prestanka statusa osigurane osobe, datum početka i datum prestanka ostvarivanja prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te način utvrđivanja i provjere okolnosti koje su osnova za stjecanje, odnosno gubitak statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Članak 2.

Osiguranom osobom iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika smatra se osoba kojoj se status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju utvrđuje u skladu s odredbama Zakona i Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Postupak stjecanja statusa i promjene u statusu osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, te prestanak statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju provodi se na osnovi podnesene prijave Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

II. UTVRĐIVANJE STATUSA OSIGURANE OSOBE

Članak 4.

Status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju utvrđuje područni ured Zavoda na osnovi zaprimljene prijave na obvezno zdravstveno osiguranje i njezine ovjere od strane ovlaštenog radnika Zavoda.
Status osigurane osobe utvrđuje se prema područnom uredu Zavoda na području kojega osoba za koju je podnesena prijava na obvezno zdravstveno osiguranje ima utvrđeno prebivalište, a za stranca odobren stalni boravak, odnosno privremeni boravak.
Iznimno od stavka 2. ovog članka, pograničnom migrantu status osiguranika utvrđuje se prema područnom uredu Zavoda nadležnom prema mjestu rada.

Članak 5.

Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje, prijava promjene u obveznom zdravstvenom osiguranju, te prijava prestanka statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: prijava) podnosi se te je prijavu obvezan zaprimiti i provesti svaki područni ured Zavoda neovisno o mjestu prebivališta, odobrenog stalnog boravka ili boravka osobe za koju je podnesena, odnosno neovisno o sjedištu pravne ili fizičke osobe, obveznika podnošenja prijave na obvezno zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: nadležni područni ured).

Članak 6.

Pravne i fizičke osobe obveznici plaćanja doprinosa i podnošenja prijave iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika, odnosno osigurane osobe kada su one obveznici podnošenja prijave, prijavu obvezno dostavljaju nadležnom područnom uredu Zavoda u roku od 15 dana od dana nastanka ili promjene okolnosti na osnovi kojih se stječe, mijenja ili prestaje status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Članak 7.

Ako obveznici podnošenja prijave iz članka 6.#clanak6 ovog Pravilnika potonju ne podnesu u propisanom roku od 15 dana Zavod će na zahtjev osobe za koju nije podnesena prijava, odnosno po službenoj dužnosti na osnovi saznanja za činjenice koje su od značaja za stjecanje, promjenu li prestanak statusa osigurane osobe rješenjem odlučiti o stjecanju, promjeni ili prestanku statusa osiguranika, odnosno osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka Zavod dostavlja osiguranoj osobi i obvezniku podnošenja prijave na obvezno zdravstveno osiguranje, te mjesno nadležnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kada osoba po osnovi priznatog ili ukinutog statusa osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja stječe ili gubi prava iz mirovinskog osiguranja.
Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka odgađa njegovo izvršenje.

Članak 8.

Ako Zavod ne prihvati podnijetu prijavu iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika ili utvrdi status osigurane osobe prema drugoj zakonskoj osnovi osiguranja, a ne onoj naznačenoj na prijavi, obvezan je o tome u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijave donijeti pisano rješenje.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka Zavod dostavlja podnositelju prijave i zainteresiranoj osobi, a po potrebi i mjesno nadležnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka odgađa njegovo izvršenje.

Članak 9.

Obveznik podnošenja prijave na obvezno zdravstveno osiguranje iz članka 6.#clanak6 ovog Pravilnika obvezan je uz prijavu priložiti na uvid odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja.
Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka utvrđena je u Popisu osnova osiguranja u obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Popis), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
Popis iz stavka 2. ovog članka sadržava: popis zakonskih osnova osiguranja, popis obveznika podnošenja prijave, popis dokumentacije potrebne za dokazivanje ispunjenja uvjeta za stjecanje statusa osigurane osobe, početak stjecanja statusa osigurane osobe i prestanak statusa osigurane osobe.
Osim dokumentacije utvrđene Popisom, obveznik podnošenja prijave na obvezno zdravstveno osiguranje obvezan je nadležnom područnom uredu Zavoda dostaviti i dokumentaciju iz članka 15.#clanak15 stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Status člana obitelji osiguranika može se utvrditi samo osobama koje imaju prebivalište, odnosno odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj, ako međudržavnim ugovorom nije drukčije određeno, pod uvjetom da ispunjavaju i sve druge uvjete propisane Zakonom i općim aktima Zavoda.

Članak 11.

Status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju u vremenu od ovjere prijave na obvezno zdravstveno osiguranje do dana izdavanja iskaznice zdravstveno osigurane osobe utvrđene općim aktom Zavoda, osigurana osoba dokazuje svojim primjerkom prijave na obvezno zdravstveno osiguranje ovjerene od strane ovlaštenog radnika Zavoda.
Iznimno, osiguranoj osobi kojoj se u skladu s općim aktom Zavoda ne izdaje iskaznica iz stavka 1. ovog članka, područni ured Zavoda obvezan je na poleđini prijave upisati i ovjeriti podatak o datumu do kojeg se osigurana osoba može koristiti prijavom kao ispravom za dokazivanje svoga statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.

III. POČETAK I PRESTANAK STATUSA OSIGURANE OSOBE

Članak 12.

Početak stjecanja statusa osigurane osobe i njegov prestanak utvrđuje Zavod.
Status osigurane osobe stječe se nastankom okolnosti osnovom kojih se, u skladu sa Zakonom, utvrđuje status u obveznom zdravstvenom osiguranju ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.
Datum stjecanja i datum prestanka statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, prema zakonskim osnovama osiguranja, utvrđeni su u Popisu iz članka 9.#clanak9 stavka 2. ovog Pravilnika.

IV. POČETAK I PRESTANAK OSTVARIVANJA PRAVA I OBVEZA IZ OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 13.

Osigurana osoba stječe prava i obveze u obveznom zdravstvenom osiguranju danom stjecanja statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.
Iznimno od stavka 1. ovog članka osigurane osobe iz članka 5. stavka 1. točke 4., 6., 7. i 8. Zakona, te korisnici mirovine prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske iz članka 5. stavka 1. točke 9. Zakona koji prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje ne podnesu u roku od 15 dana od dana nastanka okolnosti na osnovi kojih im se utvrđuje status u obveznom zdravstvenom osiguranju (npr. datum početka obavljanja djelatnosti, datum stjecanja prava na mirovinu) prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja stječu danom zaprimanja prijave u nadležnom područnom uredu Zavoda.
Osigurane osobe kojima je prestao status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koja im pripadaju u skladu sa zakonskom osnovom osiguranja prema kojoj su bili osigurani, ostvaruju još najviše 30 dana od dana prestanka statusa osigurane osobe po toj osnovi.
Prava iz stavka 3. ovog članka osigurana osoba ostvaruje na osnovi iskaznice zdravstveno osigurane osobe koju u skladu s općim aktom Zavoda ima pravo koristiti još 30 dana nakon prestanka statusa osigurane osobe osnovom kojeg joj je iskaznica izdana, odnosno svojim primjerkom odjave sa obveznog zdravstvenog osiguranja ovjerene od strane ovlaštenog radnika Zavoda.

V. NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA

Članak 14.

Prijavljivanje na obvezno zdravstveno osiguranje, promjene u obveznom zdravstvenom osiguranju i odjavljivanje s obveznog zdravstvenog osiguranja provodi se putem sljedećih tiskanica:
1. tiskanice 1 – za obveznika uplate doprinosa: Prijava/Odjava/ Promjena u obveznom zdravstvenom osiguranju
2. tiskanice 2 – za osiguranu osobu: Prijava/Odjava/Promjena u obveznom zdravstvenom osiguranju
3. tiskanice 3 – za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika: Prijava/Odjava/ Promjena u obveznom zdravstvenom osiguranju
Oblik i sadržaj tiskanica iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Tiskanice iz stavka 1. ovog članka mogu se preuzeti s internetskih stranica Zavoda na adresi: »www.hzzo-net.hr.« pod »TISKANICE HZZO-a«.

Članak 15.

Tiskanicu 1 iz članka 14.#clanak14 stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika obveznik uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje obvezno podnosi područnom uredu Zavoda na području kojeg je sjedište obveznika uplate doprinosa u roku od 15 dana od dana početka poslovanja, nastale promjene u poslovanju, odnosno prestanka poslovanja.
Uz tiskanicu 1 i dokumentaciju utvrđenu u Popisu iz članka 9.#clanak9 ovog Pravilnika, obveznik uplate doprinosa – pravna osoba obvezan je priložiti i obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD-u) koju izdaje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske.

Članak 16.

Za pokretanje postupka prijave na obvezno zdravstveno osiguranje, promjene u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno odjave s obveznog zdravstvenog osiguranja obveznik podnošenja prijave podnosi nadležnom područnom uredu Zavoda samo po jedan primjerak tiskanica iz članka 14.#clanak14 stavka 1. ovog Pravilnika s podacima koje je obvezan ispuniti podnositelj prijave.
Primjerak tiskanice iz stavka 1. ovog članka zadržava Zavod kao dokaz podnesene prijave.
Nakon zaprimanja tiskanica iz stavka 1. ovog članka i pripadajuće dokumentacije iz članka 9.#clanak9 i 15.#clanak15 ovog Pravilnika ovlašteni radnik Zavoda obvezan je izvršiti njihovu provjeru kako bi se utvrdilo postojanje zakonske osnove za prihvaćanje prijave.
Ako su svi zakonski uvjeti za prihvaćanje prijave ispunjeni, ovlašteni radnik Zavoda obvezan je putem informatičkog sustava Zavoda provesti prijavu, te ovjeriti tri primjerka tiskanice prijave iz članka 14.#clanak14 stavka 1. ovog Pravilnika od kojih jedan primjerak zadržava Zavoda, dok po jedan primjerak pripada obvezniku podnošenja prijave, odnosno osiguranoj osobi.
Iznimno od stavka 4. ovog članka tiskanica 1 ovjerava se u dva primjerka od kojih jedan zadržava Zavod, a jedan primjerak se uručuje obvezniku podnošenja prijave.

VI. NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 17.

Pravne osobe obveznici plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, te podnošenja prijave iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika, koje raspolažu odgovarajućom elektroničkom opremom i koje posjeduju elektronički potpis u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu, te koje su u Zavodu osnovom pristupnog lista Zavoda registrirane kao korisnici usluge mogu prijavu iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika podnijeti i elektroničkim putem (u daljnjem tekstu: e-prijava).
Oblik i sadržaj pristupnog lista Zavoda iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 18.

Podnošenje e-prijave iz članka 17.#clanak17 ovog Pravilnika obavlja se upisom podataka u elektronički obrazac koji sadržajem odgovara tiskanicama iz članka 14.#clanak14 stavka 1. ovog Pravilnika.
Pravne osobe iz članka 17.#clanak17 stavka 1. ovog Pravilnika e-prijavu mogu podnijeti samo za osobe iz članka 5. stavka 1. točke 1., 2. i 5. Zakona osim za osobe iz članka 128. Pomorskog zakonika.
E-prijava se može podnijeti i za članove obitelji osiguranika iz članka 7. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona.

Članak 19.

Za točnost podataka dostavljenih i preuzetih u Zavodu putem e-prijave odgovorna je ovlaštena osoba pravne osobe navedena u pristupnom listu Zavoda iz članka 17.#clanak17 ovog Pravilnika koja je podnijela e-prijavu i potpisala je elektroničkim potpisom kojim ujedno jamči i istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.

VII. PROVJERA OKOLNOSTI KOJE SU BILE OSNOVA ZA STJECANJE STATUSA OSIGURANE OSOBE

Članak 20.

Zavod ima pravo i obvezu da za sve vrijeme trajanja statusa osigurane osobe provjerava okolnosti na osnovi kojih je osobi priznao taj status.
Pravne i fizičke osobe, podnositelji prijave na obvezno zdravstveno osiguranje i osigurana osoba obvezni su na traženje ovlaštenog radnika Zavoda predočiti sve činjenice i dokaze kojima se dokazuje valjanost važećeg statusa osigurane osobe.

Članak 21.

Ovlašteni radnik Zavoda obvezan je o rezultatu provedene provjere o okolnostima iz članka 20.#clanak20 ovog Pravilnika, a kojima se negira valjanost važećeg statusa osigurane osobe izraditi zapisnik koji potpisuju svi sudionici u postupku.
Na osnovi zapisnika iz stavka 1. ovog članka Zavod donosi pisano rješenje koje dostavlja podnositelju prijave, osiguranoj osobi, a po potrebi i drugoj zainteresiranoj osobi, odnosno mjesno nadležnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka ne odgađa njegovo izvršenje.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te trajanju statusa osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranjaL327310 (»Narodne novine« broj 28/02., 43/03. i 51/03.), osim Popisa osnova osiguranja i dokumentacije potrebne za utvrđivanje statusa osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u osnovnom zdravstvenom osiguranja iz članka 5. stavka 2. pod rednim brojem 21, te od rednog broja 57 do rednog broja 61, koji se primjenjuje do zaključno 2. kolovoza 2007. godine i tiskanica iz članka 9. koje se uz tiskanice iz članka 14.#clanak14 ovog Pravilnika primjenjuju do zaključno 31. svibnja 2007. godine.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 16. čija primjena započinje 1. lipnja 2007. godine.

Klasa: 052-04/07-01/84
Urbroj: 338-01-01-07-1
Zagreb, 15. ožujka 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.

 

POPIS OSNOVA OSIGURANJA U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 

Red. broj

Osnove osiguranja

Obveznik podnošenja prijave

Dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

datum stjecanja statusa osigurane osobe

datum prestanka
statusa osigurane osobe

1.

djeca do 18. godina života s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koja nemaju nositelja zdravstvenog osiguranja – članak 3. stavak 2. Zakona

pravna ili fizička osoba koja skrbi o djetetu

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– rodni list djeteta– dokaz da dijete nema nositelja zdravstvenog osiguranja

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa osigurane osobe prema drugoj osnovi osiguranja ili datum navršetka 18. godina života

2.

osobe u radnom odnosu kod domaćeg ili stranog poslodavca (u pravnoj ili kod fizičke osobe) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – članak 5. stavak 1. točka 1. Zakona

pravna ili fizička osoba za radnike

– prijava – T-2

– prijava HZMO-a (kopija M-1P)

– ugovor o radu, odnosno pisana potvrda o sklopljenom ugovoru

– radna knjižica

– radna dozvola za radnika stranca

– za invalide rada i pravomoćno rješenje o invalidnosti

datum zasnivanja radnog odnosa

datum prestanka radnog odnosa

3.

osobe koje su izabrane ili imenovane na stalne dužnosti u određenim tijelima državne vlasti, odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad primaju plaću i ako nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi – članak 5. stavak 1. točka 2. Zakona

tijelo državne vlasti, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– prijava – T-2

– prijava HZMO-a (kopija M-1P)

– akt o izboru, odnosno imenovanju

datum početka obnašanja dužnosti

datum prestanka obnašanja dužnosti

4.

osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno koje nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na način kako je to određeno međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju – članak 5. stavak 1. točka 3. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava – T-1, T-2,

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– potvrda o zaposlenju kod inozemnog poslodavca

– dokaz da osoba nije zdravstveno osigurana kod stranog nositelja zdravstvenog osiguranja

datum zasnivanja radnog odnosa kod stranog poslodavca

datum prestanka radnog odnosa kod stranog poslodavca

5.

članovi uprave trgovačkih društava, ako nisu osigurani po drugoj osnovi  – članak 5. stavak 1. točka 4. Zakona

član uprave

– prijava T-1 i T-2

– prijava HZMO-a (kopija M-1P i M-11P)

– radna knjižica

– poslovna dozvola za stranca

– rješenje trgovačkog suda

datum upisa člana uprave u sudski registar

datum brisanja člana uprave iz sudskog registra

6.

osobe koje se nakon završenog obrazovanja stručno osposobljavaju bez zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o radu (volonteri) – članak 5. stavak 1. točka 5. Zakona

pravna ili fizička osoba za osobe na stručnom osposobljavanju

– prijava – T-2

– prijava HZMO-a (kopija M-1P)

– akt o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

datum početka stručnog osposobljavanja

datum prestanka stručnog osposobljavanja

7.

osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, ako nisu osigurane po osnovi rada – članak 5. stavak 1. točka 6. Zakona

osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost

– prijava – T-1, T-2,

– prijava HZMO-a (kopija M-1P, M-11P),

– poslovna dozvola za stranca

– rješenje o početku obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti osobnim radom

datum početka obavljanja djelatnosti

datum prestanka obavljanja djelatnosti

8.

osobe koje na području Republike Hrvatske samostalno u obliku slobodnog zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost, ako nisu osigurane po osnovi rada – članak 5. stavak 1. točka 6. Zakona

osoba koja obavlja profesionalnu djelatnost

– prijava – T-1, T-2

– prijava HZMO-a (kopija M-1P, M-11P)

– poslovna dozvola za stranca– rješenje o početku obavljanja profesionalne djelatnosti

datum početka obavljanja djelatnosti

datum prestanka obavljanja djelatnosti

9.

osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu osigurane po osnovi rada – članak 5. stavak 1. točka 6. Zakona

osoba koja obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva ili Zavod po službenoj dužnosti

– prijava – T-1, T-2

– vlastoručno potpisana izjava da se djelatnošću poljoprivrede i šumarstva bavi kao jedinim ili glavnim zanimanjem ili prijava HZMO-a (kopija M-1P, M-11P)

– radna knjižica

– poslovna dozvola za stranca

– potvrda nadležne porezne uprave da je obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit

datum upisa u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit

datum brisanja iz registra obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit

10.

osobe koje su upisane u registar obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili obveza registracije te djelatnosti, ako nisu osigurane po osnovi rada – članak 5. stavak 1. točka 6. Zakona

osoba sama za sebe ili Zavod po službenoj dužnosti

– prijava – T-1, T-2

– prijava HZMO-a (kopija M-1P, M-11P)

– radna knjižica

– poslovna dozvola za stranca

– potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar obveznika poreza na dohodak

datum upisa u registar obveznika poreza na dohodak

datum brisanja iz registra obveznika poreza na dohodak

11.

poljoprivrednici koji u Republici Hrvatskoj obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje ako su vlasnici, posjednici ili zakupci te ako nisu obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i nisu zdravstveno osigurani po osnovi rada – članak 5. stavak 1. točka 7. Zakona

osoba koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću

– prijava – T-1, T-2,

– vlastoručno potpisana izjava u područnom uredu Zavoda da se poljoprivrednom djelatnošću bavi kao jedinim ili glavnim zanimanjem ili prijava HZMO-a (kopija M-1P i M-11P)

– dokaz da je vlasnik, posjednik ili zakupac

– radna knjižica

– poslovna dozvola za stranca

– potvrda nadležne porezne uprave da nije obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit

datum početka obavljanja poljoprivredne djelatnosti

datum prestanka obavljanja poljoprivredne djelatnosti

12.

svećenici i drugi vjerski službenici vjerske zajednice, koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadležno državno tijelo, ako nisu osigurani po osnovi rada  – članak 5. stavak 1. točka 8. Zakona

svećenik, vjerski službenik

– prijava – T-1, T-2,

– prijava HZMO-a (kopija M-1P, M-11P) ili potvrda biskupije, odnosno drugog nadležnog tijela o početku obavljanja vjerske službe

datum početka obavljanja službe u vjerskoj zajednici

datum prestanka obavljanja službe u vjerskoj zajednici

13.

korisnici prava na mirovinu prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, ako imaju prebivalište ili odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj – članak 5. stavak 1. točka 9. Zakona

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili korisnik mirovine

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica),

– rješenje HZMO-a o priznatom pravu

datum stjecanja prava na mirovinu ili datum zaprimanja prijave u Zavodu ako je prijava podnesena nakon proteka roka od 15 dana

datum gubitka prava na mirovinu, odnosno zaprimanja odjave s obveznog zdravstvenog osiguranja

14.

korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, ako imaju prebivalište ili odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj – članak 5. stavak 1. točka 9. Zakona

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili korisnik profesionalne rehabilitacije

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica),

– rješenje HZMO-a o priznatom pravu na profesionalnu rehabilitaciju

datum pravomoćnosti rješenja o priznatom pravu na profesionalnu rehabilitaciju

datum prestanka prava na profesionalnu rehabilitaciju

15.

korisnici mirovine ili invalidnine s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji to pravo ostvaruju osnovom međudržavnog ugovora o socijalnom osiguranju – članak 5. stavak 1. točka 9. Zakona

strani nositelj zdravstvenog osiguranja

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica),

– potvrda stranog nositelja zdravstvenog osiguranja o pravu na zdravstvenu zaštitu

datum na potvrdi o početku prava na zdravstvenu zaštitu

datum na potvrdi o prestanku prava na zdravstvenu zaštitu

16.

korisnici mirovine ili invalidnine s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji to pravo ostvaruju isključivo od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno – članak 5. stavak 1. točka 9. Zakona

korisnik mirovine ili invalidnine

– prijava – T-1, T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica),

– rješenje ili dokaz da primaju mirovinu od stranog nositelja mirovinsko i invalidskog osiguranja

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum gubitka prava na mirovinu ili invalidninu, odnosno zaprimanja odjave s obveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu

17.

nezaposlene osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi ako su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti ili od prestanka primanja naknade plaće na koju imaju pravo prema Zakonu ili prema njemu donesenim propisima – članak 5. stavak 1. točka 10.a. Zakona

nezaposlena osoba

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– radna knjižica

– dokaz o prestanku radnog odnosa ili obavljanja djelatnosti, odnosno o prestanku primanja naknade plaće

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

18.

nezaposlene osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi ako su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od odsluženja vojnog roka ili nakon prestanka nesposobnosti zbog bolesti zbog koje su otpuštene s te vojne službe – članak 5. stavak 1. točka 10.b. Zakona

nezaposlena osoba

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– radna knjižica

– vojna knjižica

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

19.

nezaposlene osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi ako su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primjenjena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja ili obveznog liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi – članak 5. stavak 1. točka 10.c. Zakona

nezaposlena osoba

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– radna knjižica

– dokaz o otpuštanju iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, odnosno otpusnica iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

20.

nezaposlene osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi ako su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od isteka školske godine u kojoj su završile redovno školovanje – članak 5. stavak 1. točka 10.d. Zakona

nezaposlena osoba

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– radna knjižica

– dokaz o završenom redovnom školovanju

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

21.

nezaposlene osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi ako su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od dana navršenih 18 godina života i ako nisu osigurane po drugoj osnovi – članak 5. stavak 1. točka 10.e. Zakona

nezaposlena osoba

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– radna knjižica

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

22.

nezaposlene osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi ako su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od dana prestanka primanja novčane naknade na koju imaju pravo prema Zakonu ili prema njemu donesenih propisa (čl. 41. stavak 6. Zakona) – članak 5. stavak 1. točka 10.f. Zakona

nezaposlena osoba

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– radna knjižica

– dokaz o prestanku primanja novčane naknade

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

23.

učenici srednjih škola i redovni studenti visokih učilišta koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište, odnosno boravak u Republici Hrvatskoj, te stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, ako nisu zdravstveno osigurani kao članovi obitelji osiguranika –
članak 5. stavak 1. točka 11. Zakona

škola ili visoko učilište

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu, boravku ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o redovnom školovanju

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum isteka školske godine u kojoj su završili redovno školovanje

24.

osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje su prema propisima o školovanju izgubile status učenika, odnosno redovnog studenta ako su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od dana gubitka statusa učenika ili redovnog studenta i ako pravo na zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi – članak 5. stavak 1. točka 12. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– potvrda o gubitku statusa učenika, odnosno redovnog studenta

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja, a najduže do isteka roka od 2 godine od datuma stjecanja statusa po ovom osnovu

25.

supružnik umrlog osiguranika koji nakon smrti supružnika nije stekao pravo na obiteljsku mirovinu, ako se Zavodu prijavio u roku od 30 dana nakon smrti supružnika a pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi – članak 5. stavak 1. točka 13. i članak 8. stavak 3. Zakona

supružnik umrlog osiguranika

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– radna knjižica

– dokaz o smrti osiguranika

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

26.

osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojima je priznato svojstvo ratnog vojnog ili civilnog invalida rata i mirnodopskog vojnog invalida, odnosno status korisnika obiteljske invalidnine sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi – članak 5. stavak 1. točka 14. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– rješenje nadležnog tijela

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

27.

hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi – članak 5. stavka 1. točka 15. Zakona

hrvatski branitelj

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– potvrda nadležnog tijela ili vojna knjižica

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

28.

osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi – članak 5. stavak 1. točka 16. Zakona

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

– prijava – T-2

– prijava HZMO-a (kopija M-1P)

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– pravomoćno rješenje kojim se osoba određuje za njegovatelja

datum stjecanja statusa njegovatelja

datum prestanka statusa njegovatelja

29.

osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su bile korisnici zdravstvene zaštite po Zakonu o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca, Zakonu o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida, Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata, Zakonu o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata, Zakonu o posebnoj novčanoj naknadi borcima narodnooslobodilačkog rata i predratnim revolucionarima i po Uredbi o zaštiti žrtava rata za obranu Republike Hrvatske i njihovih obitelji, ako nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi – članak 5. stavak 1. točka 17. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– rješenje nadležnog tijela

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

30.

osobe na odsluženju vojnog roka (ročnici), te obveznici civilne službe (civilni obveznici) –
članak 5. stavak 1. točka 18. Zakona

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, odnosno obveznik civilne službe za sebe

– prijava – T-2

– potvrda nadležnog tijela državne uprave o nastupu na civilnu službu

datum početka služenja vojnog roka, odnosno civilne službe

datum prestanka služenja vojnog roka, odnosno civilne službe

31.

pričuvnici za vrijeme obavljanja službe u oružanim snagama Republike Hrvatske, ako nisu zdravstveno osigurani prema drugoj osnovi –
članak 5. stavak 1. točka 18. Zakona

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

– prijava – T-2

– potvrda o pripadnosti oružanim snagama Republike Hrvatske

datum početka obavljanja službe u oružanim snagama Republike Hrvatske

datum otpuštanja iz službe oružanih snaga Republike Hrvatske

32.

osobe koje su prekinule rad zbog toga što ih je pravna ili fizička osoba uputila na obrazovanje ili stručno usavršavanje, dok traje obrazovanje, odnosno stručno usavršavanje – članak 5. stavak 1. točka 19. Zakona

pravna ili fizička osoba za osobe upućena na obrazovanje ili stručno usavršavanje

– prijava – T-2

– prijava HZMO-a (kopija M-1P)

– radna knižica

– akt o upućivanju na obrazovanje ili stručno usavršavanje

datum upućivanja na obrazovanje ili stručno usavršavanje

datum prestanka obrazovanja ili stručnog usavršavanja

33.

osobe koje je pravna ili fizička osoba prije stupanja u radni odnos uputila kao svoje stipendiste na praktičan rad u drugu pravnu osobu ili kod fizičke osobe radi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja – članak 5. stavak 1. točka 20. Zakona

pravna ili fizička osoba za svoje stipendiste

– prijava – T-2

– prijava HZMO-a (kopija M-1P)

– radna knjižica

– akt o upućivanju na praktični rad u drugu pravnu ili kod fizičke osobe radi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja

datum početka praktičnog rada

datum prestanka praktičnog rada

34.

osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje, dok se nalaze u inozemstvu po toj osnovi –
članak 5. stavak 1. točka 21. Zakona

nadležno ministarstvo

– prijava – T-2

– prijava HZMO-a (kopija M-1P)

– rješenje nadležnog ministarstva o upućivanju u inozemstvo

– potvrda izabranog doktora o zdravstvenom stanju osobe neposredno prije odlaska u inozemstvo

datum odlaska u inozemstvo

datum povratka iz inozemstva

35.

osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima je po osnovi primitaka od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje drugi dohodak a kojima je u skladu s propisima o doprinosima za obvezna osiguranja uplaćen jednokratnom ili višekratnim uplatama u poslijednjih pet godina doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje najmanje u visini doprinosa obračunatog na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za razdoblje od šest mjeseci, ako ne ostvaruje pravo na obvezno zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi – članak 6. stavak 1. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o plaćenim doprinosima

– iznimno prijava T-1, ako uplatitelj doprinosa nije registriran u Zavodu

datum zaprimanja prijave u Zavodu

posljednji dan u mjesecu za koji nema uplaćen doprinos najmanje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa, odnosno datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

36.

supružnik (bračni / izvanbračni sukladno propisima o obiteljskim odnosima) – članak 7. stavak 1. točka 1. Zakona

pravna ili fizička osoba – poslodavac nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno nositelj zdravstvenog osiguranja za supružnika

– prijava – T-3

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci

– radna knjižica ili ispis staža HZMO-a, a za izvanbračne supružnike i izjava ovjerena kod javnog bilježnika da žive u izvanbračnoj zajednici, da niti jedan od njih nije u braku s trećom osobom i da prebivaju na istoj adresi najmanje godinu dana

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

37.

djeca (rođena u braku, izvan braka ili posvojena, pastorčad te druga djeca bez roditelja, ako ih osiguranik uzdržava) – članak 7. stavak 1. točka 2. Zakona

pravna ili fizička osoba – poslodavac nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno nositelj zdravstvenog osiguranja za dijete

– prijava – T-3

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o srodstvu s nositeljem zdravstvenog osiguranja, odnosno dokaz da se radi o posvojenom djetetu, pastorku ili dokaz o uzdržavanju djeteta bez roditelja

– potvrda o redovnom školovanju djeteta

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja osiguranja prema drugoj osnovi zdravstvenog osiguranja, odnosno datum navršetka 26 godina života

38.

roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i posvojitelj) pod uvjetom da:

– s nositeljem osiguranja žive u zajedničkom kućanstvu

– su nesposobni za samostalni život i rad – nemaju sredstava za uzdržavanje

– ih nositelj zdravstvenog osiguranja uzdržava –
članak 7. stavak 1. točka 3. Zakona

 

pravna ili fizička osoba – poslodavac nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno nositelj zdravstvenog osiguranja za člana obitelji

– prijava – T-3

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o srodstvu s nositeljem osiguranja

– dokaz o zajedničkom kućanstvu

– dokaz o nesposobnosti za samostalan život i rad (u skladu s općim aktom Zavoda)

– dokaz da nemaju sredstava za uzdržavanje i da ih nositelj osiguranja uzdržava (u skladu s općim aktom Zavoda)

– dokaz da pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum prestanka okolnosti na osnovi kojih im je priznato pravo prema ovoj osnovi osiguranja, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja

39.

Unuci, braća, sestre, djed i baka pod uvjetom da:

– s nositeljem zdravstvenog osiguranja žive u zajedničkom kućanstvu

– su nesposobni za samostalni život i rad

– nemaju sredstava za uzdržavanje

– ih nositelj zdravstvenog osiguranja uzdržava –
članak 7. stavak 1. točka 4. Zakona

pravna ili fizička osoba – poslodavac nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno nositelj zdravstvenog osiguranja za člana obitelji

– prijava – T-3

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o srodstvu s nositeljem zdravstvenog osiguranja

– dokaz o zajedničkom kućanstvu

– dokaz o nesposobnosti za samostalan život i rad (u skladu s općim aktom Zavoda)

– dokaz da nemaju sredstava za uzdržavanje i da ih nositelj zdravstvenog osiguranja uzdržava (u skladu s općim aktom Zavoda)

– dokaz da pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum prestanka okolnosti na osnovi kojih im je priznato pravo prema ovoj osnovi osiguranja, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja

40.

razvedeni supružnik zadržava status osigurane osobe kao član obitelji osiguranika ako je sudskom odlukom stekao pravo na uzdržavanje, dok traje uzdržavanje – članak 8. stavak 1. točka 1. i stavak 2. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava – T-3

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– radna knjižica

– pravomoćna sudska odluka o razvodu braka kojom je razvedeni supružnik stekao pravo na uzdržavanje

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum prestanka prava na uzdržavanje prema pravomoćnoj sudskoj odluci

41.

razvedeni supružnik zadržava status osigurane osobe kao član obitelji osiguranika i po prestaku uzdržavanja ako se Zavodu javio u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti sudske odluke o prestaku prava na uzdržavanje i ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi – članak 8. stavak 2. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava – T-3

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– radna knjižica

– pravomoćna sudska odluka o prestanku prava na uzdržavanje

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

42.

razvedeni supružnik zadržava status osigurane osobe kao član obitelji osiguranika ako je u vrijeme razvoda braka bio potpuno i trajno nesposoban za rad u skladu s propisima o mirovinskom osiguranju – članak 8. stavak 1. točka 2. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava – T-3

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– pravomoćna sudska odluka o razvodu braka

– dokaz da je potpuno i trajno nesposobna za rad

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

43.

razvedeni supružnik zadržava status osigurane osobe kao član obitelji osiguranika ako su mu sudskom odlukom o razvodu braka djeca povjerena na čuvanje i odgoj pod uvjetom da se prijavi Zavodu u roku od 30 dana od pravomoćnosti sudske odluke i ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi – članak 8. stavka 1. točka 3. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava – T-3

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– pravomoćna sudska odluka o razvodu braka kojom su razvedenom supružniku djeca povjerena na čuvanje i odgoj

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum prestanka prava djece na čuvanje i odgoj sukladno propisima o obiteljskim odnosima

44.

djeca potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad sukladno posebnim propisima – članak 9. stavak 6. Zakona

pravna ili fizička osoba – poslodavac nositelja zdravstvenog osiguranja ili nositelj zdravstvenog osiguranja za dijete

– prijava – T-3

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– pravomoćno rješenje HZMO-a, nadležnog tijela državne uprave ili suda kojim mu je utvrđena potpuna i trajna nesposobnost za samostalan život i rad ili pravomoćno rješenje suda o produženom roditeljskom pravu

datum pravomoćnosti rješenja, odnosno datum zaprimanja prijave u Zavodu

trajno, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja

45.

osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti prema jednoj od osnova osiguranja utvrđenih člancima 5. do 9. i člancima 11. i 12. Zakona – članak 10. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava – T-1, T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o prestanku ranijeg statusa osigurane osobe

– dokaz o uplaćenim doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje za propisano razdoblje

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

46.

članovi obitelji državljana Republike Hrvatske zaposlenog u inozemstvu kod stranog poslodavca, koji imaju prebivalište ili odobren stalni boravak, ako nisu zdravstveno osigurani kod stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, a bili su prije njegovog odlaska u inozemstvo zdravstveno osigurani u Republici Hrvatskoj kao članovi njegove obitelji – članak 11. Zakona

državljan Republike Hrvatske na radu u inozemstvu, čiji članovi obitelji nisu zdravstveno osigurani u inozemstvu

– prijava – T-1 i T-3

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o srodstvu

– dokaz o radu u inozemstvu obveznika podnošenja prijave

– dokaz o zdravstvenom osiguranju članova obitelji prije odlaska obveznika podnošenja prijave na rad u inozemstvu

datum početka rada obveznika podnošenja prijave u inozemstvu

datum prestanka rada obveznika podnošenja prijave u inozemstvu, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja

47.

osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i nemaju sredstva za uzdržavanje u skladu s propisima o socijalnoj skrbi – članak 12. Zakona

ured državne uprave nadležan za poslove socijalne skrbi

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– rješenje ureda državne uprave nadležnog za poslove socijalne skrbi

datum priznavanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje iz rješenja ureda državne uprave nadležnom za poslove socijalne skrbi

datum prestanka prava odnosno stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

48.

članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s pravom na propisanu novčanu naknadu, ako pravo na osnovno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi – članak 82. stavak 4. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te članova njihovih obitelji

osoba sama za sebe

– prijava – T-3

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– rješenje o pravu na novčanu naknadu

– dokaz da pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi osiguranja

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum prestanak primanja propisane novčane naknade, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja

49.

osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ostvaruju osnovom međudržavnog ugovor o socijalnom osiguranju

strani nositelj zdravstvenog osiguranja

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (Uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– potvrda stranog nositelja zdravstvenog osiguranja o pravu na zdravstvenu zaštitu

datum na potvrdi o početku prava na zdravstvenu zaštitu

datum na potvrdi o prestanku prava na zdravstsvenu zaštitu

50.

stranac kojem je u Republici Hrvatskoj odobren privremeni boravak, ako nije zdravstveno osiguran po drugoj osnovi – članak 38. stavak 1. točka 3. Zakona o strancima

osoba sama za sebe

– prijava T-1 i T-2

– potvrda MUP-a o odobrenom privremenom boravku

– matični broj stranca

– uvjerenje o adresi stanovanja

datum zaprimanja prijave i potvrde MUP-a o odobrenom privremenom boravku u Zavodu

datum kada prema potvrdi MUP-a ističe odobren privremeni boravak

51.

stranac s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji se nalazi na školovanju, specijalizaciji ili znanstvenom istraživanju u Republici Hrvatskoj, stipendist tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili određene pravne osobe – članak 4. i 5. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

davatelj stipendije

– prijava T-1 i T-2

– potvrda MUP-a o odobrenom privremenom boravku

– matični broj stranca

– uvjerenje o adresi stanovanja

– ugovor o stipendiji

datum stjecanja prava na stipendiju

datum prestanka prava na stipendiju

52.

stranac s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji se nalazi na školovanju, specijalizaciji ili znanstvenom istraživanju u Republici Hrvatskoj, stipendist tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili određene pravne osobe kojem je ugovorom o stipendiji određeno da sam plaća doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje – članak 4. i 5. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

stranac

– prijava T-1 i T-2

– potvrda MUP-a o odobrenom privremenom boravku

– matični broj stranca

– uvjerenje o adresi stanovanja

– ugovor o stipendiji

datum stjecanja prava na stipendiju

datum prestanka prava na stipendiju

53.

stranac s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoja koji se nalazi na školovanju, specijalizaciji ili znanstvenom istraživanju u Republici Hrvatskoj, obveznik plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje – članak 4. i 5. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

stranac

– prijava T-1 i T-2

– potvrda MUP-a o odobrenom privremenom boravku

– matični broj stranca

– uvjerenje o adresi stanovanja

– dokaz o školovanju, specijalizaciji, odnosno znanstvenom istraživanju u Republici Hrvatskoj

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum prestanka školovanja, specijalizacije ili znanstvenog istraživanja

 

54.

stranac s priznatim statusom azilanta u Republici Hrvatskoj – članak 29. Zakona o azilu

azilant

– prijava T-2

– rješenje o priznatom statusu azilanta

– osobna iskaznica

– matični broj stranca

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

55.

stranac s priznatim statusom izbjeglice u Republici Hrvatskoj nakon proteka tri mjeseca od dana priznavanja tog statusa – članak 2. stavak 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

osoba sama za sebe

– prijava T-1 i T-2

– uvjerenje o priznatom statusu izbjeglice

– matični broj stranca

– uvjerenje o adresi stanovanja

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum gubitka statusa izbjeglice

56.

članovi obitelji stranca (supružnik i djeca) s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj – članak 4. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

stranac za člana obitelji

– prijava T-1, T-3

– potvrda MUP-a o odobrenom privremenom boravku

– matični broj stranca

– dokaz o srodstvu

– uvjerenje o adresi stanovanja

datum zaprimanja prijave u Zavodu i potvrde MUP-a o odobrenom privremenom boravku

datum kada prema potvrdi MUP-a ističe odobren privremeni boravak

57.

osobe sa statusom prognanika, odnosno povratnika – članak 18. stavak 5. i 6. Zakona o statusu prognanika i izbjeglice

osoba sama za sebe

– prijava T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (Uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica) ili uvjerenje o adresi stanovanja

– uvjerenje o priznatom statusu prognanika, odnosno povratnika

datum stjecanja statusa prognanika, osnosno povratnika

datum prestanka statusa prognanika, odnosno povratnika

58.

osiguranik iz članka 6. Zakona kojem je za vrijeme primanja novčane naknade prestao status osiguranika ostvarenog po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak – članak 51. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-2

– izvješće o bolovanju

– dokaz o prebivalištu ili stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

prvi dan nakon prestanka statusa osiguranika

istekom roka od 30 dana od dana prestanka statusa osiguranika

59.

osoba kojoj je za vrijeme trajanja bolovanja prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom – članak 42. stavak 1. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava – T-2,

– dokaz o prebivalištu ili stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobne iskaznice),

– radna knjižica

– dokaz o prestanku radnog odnosa odnosno obavljanja djelatnosti

– izvješće o bolovanju

prvi dan nakon prestanka radnog odnosa

datum isteka roka od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa

60.

osoba – kojoj je za vrijeme korištenja bolovanja koje je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu prestao radni odnos – članak 42. stavak 2. Zakona

osiguranik

– prijava T-2

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o prestanku radnog odnosa

– izvješće o bolovanju

prvi dan nakon prestanka radnog odnosa

datum ponovne radne sposobnosti, odnosno konačnosti rješenja o invalidnosti

61.

osoba kojoj je prestao radni odnos u tijeku korištenja prava na naknadu plaće zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porođajem, korištenja obveznog rodiljnog dopusta, rodiljnog dopusta do jedne odnosno tri godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete, posvojiteljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne godine života djeteta iz članka 59. st.1. Zakona o radu, odnosno tri godine života djeteta iz članka 59. st. 3. Zakona o radu, dopusta iz čl. 57. Zakona o radu, korištenje stanke za dojenje djeteta iz čl. 60. Zakona o radu – članak 42. stavak 3. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava – T-2

– dokaz o prebivalištu ili stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica),

– radna knjižica– izvješće o bolovanju

– rješenje Zavoda o priznatom pravu

prvi dan nakon prestanka radnog odnosa

datum isteka priznatog prava

T-1 – prijava/promjena/odjava – za obveznika uplate doprinosa
T-2 – prijava/promjena/odjava – za osiguranu osobu
T-3 – prijava/promjena/odjava – za osiguranu osobu– člana obitelji osiguranika
M-1P – prijava o početku osiguranja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO)
M-11P – prijava o početku poslovanja obveznika uplaćivanja doprinosa (HZMO)

 

 zatvori
Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !