Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu rada državnog registra o medicinskoj oplodnji i dodjeli jedinstvenog identifikacijskog broja ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 18.03.2010 Pravilnik o načinu rada državnog registra o medicinskoj oplodnji i dodjeli jedinstvenog identifikacijskog broja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

863

Na temelju članka 46.L501171 stavka 4. Zakona o medicinskoj oplodnji (»Narodne novine«, br. 88/09 i 137/09) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RADA DRŽAVNOG REGISTRA O MEDICINSKOJ OPLODNJI I DODJELI JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način rada Državnog registra o medicinskoj oplodnji ministarstva nadležnog za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Državni registar) te dodjela jedinstvenog identifikacijskog broja.

Članak 2.

Podatke iz članka 41. Zakona o medicinskoj oplodnji (u daljnjem tekstu: Zakon) ovlaštene zdravstvene ustanove obvezne su dostaviti Državnom registru na obrascima koji su tiskani u Prilozima 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

(1) Podaci o darivatelju/ici spolnih stanica dostavljaju se u Državni registar na obrascu Podaci o darivatelju/ici (Obrazac D) koji je tiskan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Podatke o primateljici spolnih stanica ovlaštena zdravstvena ustanova obvezna je dostaviti Državnom registru na obrascu Podaci o primateljici (Obrazac P) koji je tiskan u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Podatke o djetetu začetom medicinskom oplodnjom darivanim spolnim stanicama zdravstvena ustanova u kojoj se dijete rodilo obvezna je odmah po rođenju djeteta dostaviti Državnom registru na obrascu Podaci o djetetu začetom medicinskom oplodnjom darivanim spolnim stanicama (Obrazac N) koji je tiskan u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Obrasci iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka dostavljaju se Državnom registru.

(5) Podaci obrazaca iz Priloga 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika upisuju se u upisnik podataka Državnog registra, a popratna medicinska dokumentacija i obrazac trajno se čuvaju u ministarstvu nadležnom za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministarstvo). Preslika obrasca vraća se ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi s upisanim odgovarajućim jedinstvenim identifikacijskim brojem iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Na prikupljanje i obradu osobnih podataka za vođenje dokumentacije sukladno ovome Pravilniku primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka.

Članak 5.

(1) Ministarstvo za potrebe rada Državnog registra ustrojava, vodi i održava jedinstveni informacijski sustav koji dodjeljuje:

– identifikacijske oznake zdravstvenoj ustanovi ovlaštenoj za postupke medicinske oplodnje (registar ovlaštenih zdravstvenih ustanova),

– jedinstveni identifikacijski broj darivatelja/ice spolnih stanica

– jedinstveni identifikacijski broj donacije,

– jedinstveni identifikacijski broj primateljice darivanih spolnih stanica,

– jedinstveni identifikacijski broj djeteta začetog postupkom medicinske oplodnje darivanim spolnim stanicama.

(2) Informacijski sustav će za utvrđivanje identiteta svake osobe upisane u Državni registar i provjeru jedinstvenosti identifikacijskih brojeva iz stavka 1. podstavka 2., 4. i 5. ovoga članka koristiti osobni identifikacijski broj (OIB).

(3) Darivatelj može darivati spolne stanice samo u jednoj ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, a prije korištenja darivanih spolnih stanica ovlaštena zdravstvena ustanova obvezna je provjeriti u Državnom registru je li darivateljevim spolnim stanicama rođeno dijete.

Članak 6.

(1) Ovlaštene zdravstvene ustanove obvezne su osigurati primjenu jedinstvenog informacijskog sustava te s ministarstvom sklopiti ugovor o uvjetima korištenja usluga Državnog registra.

(2) Zahtjevu za davanje odobrenja ministra za provođenje postupaka iz članka 32. stavka 2. točke 3. i 4. Zakona zdravstvena ustanova mora priložiti sklopljeni predugovor o uvjetima korištenja usluga Državnog registra iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Ovlaštene zdravstvene ustanove obvezne su do ustroja jedinstvenog informacijskog sustava iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ovoga Pravilnika uspostaviti vlastiti sustav za vođenje propisanih evidencija, dodjelu identifikacijskih brojeva zdravstvene ustanove te osigurati potpunost, točnost, sljedivost te dostavu podataka Državnom registru na obrascima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Poslove iz članka 3.#clanak3 i 5.#clanak5 ovoga Pravilnika obavljaju odgovorne osobe koje imenuje ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 9.

Nadzor i održavanje rada baze Državnog registra obavljaju ovlaštene osobe u skladu s utvrđenim standardnim operativnim postupkom.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 5. koji stupa na snagu 1. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-02/09-02/61

Urbroj: 534-07-10-1

Zagreb, 15. veljače 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG 1.
PRILOG 2.
PRILOG 3.

zatvori
Pravilnik o načinu rada državnog registra o medicinskoj oplodnji i dodjeli jedinstvenog identifikacijskog broja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !