Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu rada koordinatora u postupcima uzimanja i presađivanja dijelova tijela u svrhu liječenja ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
51 8.5.2006 Pravilnik o načinu rada koordinatora u postupcima uzimanja i presađivanja dijelova tijela u svrhu liječenja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1228

Na temelju članka 37.L297700 podstavka 9. Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja (»Narodne novine«, br. 177/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RADA KOORDINATORA U POSTUPCIMA UZIMANJA I PRESAĐIVANJA DIJELOVA TIJELA U SVRHU LIJEČENJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način rada koordinatora u postupcima uzimanja i presađivanja dijelova tijela u svrhu liječenja.

Članak 2.

Svim aktivnostima vezanim uz uzimanje, presađivanje, pohranjivanje i razmjenu dijelova ljudskog tijela u Republici Hrvatskoj upravlja se putem Nacionalne transplantacijske mreže.

Članak 3.

Nacionalnu transplantacijsku mrežu (u daljnjem tekstu: NTM) čine:
– Nacionalni transplantacijski koordinator (u daljnjem tekstu: NTK),
– Transplantacijski koordinatori (u daljnjem tekstu: TK),
– Bolnički transplantacijski koordinatori (u daljnjem tekstu: BTK),
– Pomoćnici bolničkih transplantacijskih koordinatora (u daljnjem tekstu: PBTK).
Koordinatori međusobno usklađuju aktivnosti na svim razinama i segmentima djelatnosti NTM u kojima se zahtijeva stalna pripravnost.

Članak 4.

NTK te TK-i djeluju pri ministarstvu nadležnom za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministarstvo).
NTK-a i TK-e imenuje ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar).
NTK odgovoran je za svoj rad ministru.

Članak 5.

Na temelju Nacionalnog transplantacijskog programa koji donosi ministar, NTK donosi plan rada NTM, odgovoran je za njihovo praćenje i ostvarenje, predstavlja NTM na nacionalnoj i međunarodnoj razini, odgovoran je za unaprjeđenje međunarodne suradnje i razmjene organa/tkiva u svrhu presađivanja, organizira vođenje propisanih evidencija na području uzimanja, presađivanja, pohranjivanja i razmjene dijelova ljudskog tijela u Republici Hrvatskoj te za organiziranje i provođenje svih drugih aktivnosti potrebnih za djelotvorno ostvarivanje zadataka NTM.

Članak 6.

TK jest član dežurnog tima NTM koji pri ministarstvu osigurava 24 satnu pripravnost za prijam i obradu dojava. Odgovoran je za savjetovanje i pomoć pri prepoznavanju i pripremi mogućih darivatelja putem suradnje s BTK, provjeru statusa mogućeg darivatelja na listi nedarivatelja, sukladnost dodjele organa i tkiva s propisanim i stručnim kriterijima o dodjeli organa/tkiva najprimjerenijem primatelju te suradnju sa srodnim stranim i međunarodnim organizacijama u cilju razmjene organa, odnosno tkiva radi presađivanja.
TK koordinira rad stručnjaka neposredno uključenih u postupak.
TK brine o dostavi organa do transplantacijskog centra ili aerodroma sa svom potrebnom dokumentacijom.
TK odgovoran je za vođenje propisanih evidencija o djelatnosti uzimanja i presađivanja te u suradnji s BTK za pripremu potrebne dokumentacije o mogućem darivatelju.
TK za svoj rad odgovoran je NTK-u.

Članak 7.

Zadaci TK po ponudi organa od strane srodne ili međunarodne transplantacijske organizacije jesu:
– zaprimanje ponude organa,
– ako se organ prihvaća, u suradnji s inozemnim koordinacijskim uredom organizira prijevoz i organa ili odlazak transplatacijskog tima po organ,
– brine o dostavi uzoraka za određivanje tkivne podudarnosti u laboratorij koji za područje Republike Hrvatske obavlja imunogenetsku obradu i testove za određivanje podudarnosti tkiva primatelja i darivatelja,
– kada se organ dostavlja bez pratnje transplantacijskog tima, brine se za njegov prihvat i predaju odgovornoj osobi u transplantacijskom centru.

Članak 8.

Ministar na prijedlog ravnatelja zdravstvene ustanove koja sudjeluje u odabiru darivatelja, uzimanju i presađivanju organa i tkiva, pohranjivanju tkiva te tipizaciji i utvrđivanju podudarnosti tkiva imenuje BTK.
BTK mora biti doktor medicine odgovarajuće specijalnosti s najmanje dvije godine radnog iskustva na području uzimanja i presađivanja organa i tkiva koji te poslove obavlja u zdravstvenoj ustanovi s punim radnim vremenom.
BTK jest član dežurnog tima NTM koji pri bolničkoj zdravstvenoj ustanovi osigurava 24 satnu pripravnost za prepoznavanje, pripremu i dojavu svih mogućih darivatelja organa/tkiva.
BTK predlaže, a ravnatelj zdravstvene ustanove donosi organizacijsku shemu za prepoznavanje i pripremu mogućih darivatelja organa i tkiva koja uključuje sve službe potrebne za:
– prepoznavanje mogućih darivatelja,
– provođenje postupaka utvrđivanja smrti,
– pripremu i održavanje mogućih darivatelja,
– procjenu prihvatljivosti organa i tkiva za presađivanje,
– usklađivanje aktivnosti pri uzimanju organa i tkiva na razini zdravstvene ustanove i NTM.
Organizacijsku shemu za prepoznavanje i pripremu mogućih darivatelja organa i tkiva BTK obvezan je dostaviti NTK u roku od 7 dana od dana donošenja.
BTK je odgovoran za provjeru statusa mogućeg darivatelja na listi nedarivatelja na način propisan posebnim pravilnikom te pristup obitelji mogućeg darivatelja kako bi ih upoznao sa predstojećim postupcima.
BTK je odgovoran za pripremu i dostavu svih potrebnih podataka i dokumentacije o mogućem darivatelju u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti organa i tkiva. U suradnji sa TK obvezan je utvrditi moguće kontraindikacije glede prihvatljivosti organa i tkiva za presađivanje te osigurati dodatne pretrage potrebne za cjelokupnu procjenu prihvatljivosti darivatelja organa i tkiva. U suradnji s TK dogovara vrijeme početka uzimanja organa i tkiva.
BTK organizira skrb o tijelu umrlog nakon uzimanja.
Za svoj rad BTK odgovoran je ravnatelju zdravstvene ustanove.
Prijedlog ministru za razrješenje BTK može podnijeti ravnatelj zdravstvene ustanove ili NTK.

Članak 9.

PBTK-e imenuje ravnatelj zdravstvene ustanove.
PBTK-i su voditelji timova na poslovima uzimanja i presađivanja organa i tkiva te tipizacije tkiva, kao i banaka organa, tkiva ili stanica. Odgovaraju BTK-u za:
– organizaciju pripreme mogućih primatelja,
– organizaciju posttransplantacijskog praćenja primatelja,
– organizaciju i podršku eksplantacijsko-transplantacijskim timovima,
– održavanje veze sa TK-ima za vrijeme postupaka uzimanja, odabira primatelja i presađivanja i
– obavljanje drugih poslova na zahtjev BTK-a.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/14
Urbroj: 534-07-06-1
Zagreb, 11. travnja 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu rada koordinatora u postupcima uzimanja i presađivanja dijelova tijela u svrhu liječenja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !