Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu raspoređivanja osiguranika u obvezne mirovinske fondove i njihovom izvješćivanju o rasporedu – (“Narodne novine”, br. XX/01. XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
118 27.12.2001 Pravilnik o načinu raspoređivanja osiguranika u obvezne mirovinske fondove i njihovom izvješćivanju o rasporedu

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA ZAGREB

2000

Na temelju članka 40.L78389, stavka 8. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99 i 63/00), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici održanoj 20. prosinca 2001. donio je

PRAVILNIK

O NAČINU RASPOREĐIVANJA OSIGURANIKA U OBVEZNE MIROVINSKE FONDOVE I NJIHOVOM IZVJEŠĆIVANJU O RASPOREDU

Članak 1.

Pravilnikom o načinu raspoređivanja i obavješćivanja osiguranika u obvezne mirovinske fondove ( u daljnjem tekstu Pravilnik), uređuje se :

– način raspoređivanja osiguranika koji su mlađi od 40 godina a nisu u roku određenom Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu Zakon) izabrali obvezni mirovinski fond;

– način obavješćivanja takvih osiguranika o njihovom rasporedu.

Članak 2.

U skladu s ovim Pravilnikom, osiguranici se raspoređuju na slijedeći način:

– Središnji registar osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS) prvog radnog dana u mjesecu određuje ponder svakog obveznog mirovinskog fonda srazmjerno broju članova pojedinog obveznog mirovinskog fonda prema ukupnom broju članova svih obveznih mirovinskih fondova na zadnji dan u prethodnom mjesecu;

– REGOS prvog radnog dana u mjesecu utvrđuje ukupni broj neraspoređenih osiguranika koje je, sukladno odredbama Zakona , dužan rasporediti u obvezne mirovinske fondove;

– broj neraspoređenih osiguranika koji se raspoređuju pojedinom obveznom mirovinskom fondu dobiva se množenjem pondera iz alineje 1. ovoga članka i ukupnog broja neraspoređenih osiguranika iz alineje 2. ovoga članka;

– brojevi iz alineje 3. ovoga članka zaokružuju se na cjelobrojnu vrijednost, tako da je ukupni broj osiguranika koje se raspoređuje u obvezne mirovinske fondove jednak ukupnom broju neraspoređenih osiguranika iz alineje 2. ovog članka;

– u slučaju da je potrebno izvršiti korekciju iz alineje 4. ovoga članka, obveznom mirovinskom fondu s najvećim brojem članova oduzima se ili dodaje potreban broj osiguranika.

Članak 3.

REGOS će neraspoređene osiguranike rasporediti tako da osigura slučajni poredak osiguranika.

Članak 4.

– Prilikom svakog raspoređivanja osiguranika u obvezne mirovinske fondove, Agencija za nadzor mirovinskih fondva i osiguranja načinit će listu obveznih mirovinskih fondova poredanih na slučajan način i dostaviti je REGOS-u neposredno prije raspoređivnja.

– Neraspoređene osiguranike iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika, REGOS raspoređuje u obvezne mirovinske fondove na način da, redosljedom utvrđenim na listi iz alineje 1. ovoga članka, učlani u svaki obvezni mirovinski fond odgovarajući broj osiguranika, sukladno članku 2.#clanak2 ovog Pravilnika.

Članak 5.

– REGOS izvješćuje Agenciju za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja o broju i strukturi osiguranika koje je rasporedio u obvezne mirovinske fondove te mirovinska društva o osiguranicima i strukturi osiguranika koje je učlanio u obvezni mirovinski fond kojim to društvo upravlja, najkasnije u roku od 8 dana od dana raspoređivanja.

– REGOS je dužan najkasnije u roku od 15 dana od izvršenog raspoređivanja, u pismenoj formi obavijestiti svakog osiguranika o obveznom mirovinskom fondu u koji je učlanjen.

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2001.

Klasa: 011-01/01-01/32
Urbroj: 383-01-01-1
Zagreb, 20. prosinca 2001.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu raspoređivanja osiguranika u obvezne mirovinske fondove i njihovom izvješćivanju o rasporedu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !