Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe obalne straže ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
Pravilnik o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe obalne straže

MINISTARSTVO OBRANE

3776

Na temelju članka 5.L418032 stavka 4. Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 109/07.) donosim

PRAVILNIK

O NAČINU STJECANJA STATUSA OVLAŠTENE OSOBE OBALNE STRAŽE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način stjecanja statusa ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) te se utvrđuju programske cjeline i programski elementi obuke za stjecanje statusa ovlaštene osobe.

Članak 2.

Status ovlaštene osobe stječe se na temelju uspješno završene obuke za stjecanje statusa ovlaštene osobe rasporedom na ustrojstveno mjesto ovlaštene osobe u Obalnoj straži Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Obalna straža).

Obuka za stjecanje statusa ovlaštene osobe provodi se kroz Tečaj za stjecanje statusa ovlaštene osobe Obalne straže (u daljnjem tekstu: Tečaj).

Na Tečaj se mogu uputiti pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) koji imaju odgovarajuću izobrazbu i ispunjavaju ostale uvjete za raspored na ustrojbeno mjesto u Obalnoj straži.

Članak 3.

Na dužnost ovlaštene osobe može se rasporediti osoba koja je uspješno završila Tečaj.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka na dužnost ovlaštene osobe može se privremeno, najdulje na rok od godinu dana, rasporediti i osoba koja nije završila Tečaj, a ispunjava druge uvjete ustrojbenog mjesta propisane aktom o unutarnjem redu.

Članak 4.

Tečaj se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a provodi se po programu koji čine sljedeće programske cjeline:

– međunarodne konvencije, zakonski i podzakonski propisi koji uređuju pravo mora, pomorsko pravo te nadležnost Obalne straže,

– zakonski i podzakonski propisi kojima se uređuju ovlasti i postupanje ovlaštenih osoba prema počiniteljima prekršajnih i kaznenih djela,

– osposobljavanje i uvježbavanje za pravilnu i učinkovitu primjenu standardnih operativnih postupaka u izvršavanju zadaća Obalne straže.

Članak 5.

Programska cjelina iz područja međunarodnog prava, zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje pravo mora i pomorsko pravo ima za cilj osposobiti polaznike po sljedećim programskim elementima:

– Zakon o Obalnoj straži i podzakonski propisi koji uređuju poslove i zadaće iz nadležnosti Obalne straže,

– pravo mora i razgraničenje na moru (unutarnje morske vode, teritorijalno more, epikontinentalni pojas, zaštićeni ekološko-ribolovni pojas),

– pravni režim različitih morskih prostora,

– propisi iz područja upravnog, prekršajnog i kaznenog prava Republike Hrvatske i njihova primjena u izvršavanju zadaća Obalne straže,

– propisi iz područja sigurnosti plovidbe, traganja i spašavanja ljudskih života na moru, ribolova, zaštite okoliša i znanstvenih istraživanja te njihova primjena u izvršavanju zadaća Obalne straže,

– međunarodne konvencije i drugi međunarodni pravni dokumenti koji reguliraju prava država u zaštiti njihovih interesa na moru,

– način postupanja i odlučivanja međunarodnog suda za pravo mora.

Članak 6.

Programska cjelina iz područja zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuju ovlasti i postupanje ovlaštenih osoba prema počiniteljima prekršajnih i kaznenih djela ima za cilj osposobiti polaznike po sljedećim programskim elementima:

– opći pojmovi i pravni instituti (suverenost, suverena prava i jurisdikcija),

– zakonski uvjeti plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i u teritorijalnom moru Republike Hrvatske, luka, pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, kao i plovnih objekata koji plove unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske, posada na pomorskim objektima te plovidbe i peljarenja na moru (sigurnost plovidbe);

– postupanje pri provedbi zadaća traganja i spašavanja na moru;

– problem međunarodnog terorizma, organiziranog kriminala, potrebe i mogućnosti njihovog sprječavanja;

– nadzor ribarskog alata i ulova na ribarskim brodovima;

– osnovni postupci zaštite morskog okoliša i kulturne baštine te postupanje u slučaju onečišćenja mora;

– postupanje prema počiniteljima kaznenih djela i prekršaja u slučajevima nadzora sumnjivih plovnih objekata, uporabe oružja i primjene sile, prikupljanje dokaza, izrada zapisnika i izvješća te pokretanje postupaka protiv prekršitelja pred nadležnim državnim tijelima.

Članak 7.

Programska cjelina iz područja osposobljavanja i uvježbavanja za pravilnu i učinkovitu primjenu standardnih operativnih postupaka u izvršenju zadaća Obalne straže ima za cilj osposobiti polaznike po sljedećim programskim elementima:

– prekrcaj na sumnjivi brod radi izvršenja nadzora i pretresa;

– primjena mjera i sredstava prisile;

– uporaba osobnog i brodskog naoružanja;

– privremeno oduzimanje sredstava i uzapćenje plovila;

– pregled brodske dokumentacije;

– radnje i procedure pri pojavi kršenja prava neškodljivog prolaska teritorijalnim morem;

– izrada zapisnika o nadzoru i pregledu, privremenom oduzimanju sredstava i uzapćenju plovila;

– prikupljanje dokaza o prekršaju ili kaznenom djelu radi pokretanja postupka ili podnošenje prijave.

Članak 8.

Tečaj se provodi u Središtu za obuku Hrvatske ratne mornarice (u daljnjem tekstu: Središte za obuku) po Nastavnom planu i programu Tečaja.

Nastavni plan i program, sukladno programskim cjelinama iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika, izrađuje Središte za obuku uz suglasnost zapovjednika Obalne straže.

Nastavni plan i program Tečaja odobrava zapovjednik Hrvatske ratne mornarice.

Članak 9.

Provedbu Tečaja čine tri faze: razvoj nastavnog plana i programa, neposredna provedba programa izobrazbe ili nekog njegovog dijela te analiza i ocjena provedene izobrazbe i sadržaja programa.

Na provedbi jedne ili više faza Tečaja mogu biti angažirani predavači koji za to imaju potrebna znanja, vještine ili sposobnosti.

Predavač na Tečaju može biti nastavnik iz Središta za obuku, nastavnik iz sastava Hrvatskog vojnog učilišta ili vanjski predavač.

Članak 10.

Vanjski predavač može biti pripadnik druge ustrojstvene jedinice Oružanih snaga ili djelatnik Ministarstva obrane koji posjeduje odgovarajuća znanja utvrđena nastavnim planom i programom Tečaja.

U slučaju kada za provedbu Tečaja nije moguće angažirati predavače iz Ministarstva obrane ili Oružanih snaga odnosno kada je to potrebno zbog prirode programa izobrazbe, moguće je angažirati vanjske predavače odnosno organizacije ili institucije koje zapošljavaju potrebne stručnjake, iz zemlje i inozemstva.

Članak 11.

Potrebna znanja koja mora imati predavač da bi mogao biti angažiran na provedbi Tečaja utvrđuju se nastavnim planom i programom Tečaja.

Središte za obuku vodi evidenciju o predavačima i drugim osobama koje bi na temelju svog znanja mogle kao predavači provoditi pojedine programske elemente na Tečaju.

O izboru i angažiranju vanjskih predavača za provedbu Tečaja odlučuje zapovjednik Središta za obuku uz prethodnu suglasnost zapovjednika Obalne straže.

Članak 12.

Vanjski predavači iz Ministarstva obrane i Oružanih snaga angažirani na provedbi Tečaja imaju sljedeća prava:

1. pravo na izbivanje s radnog mjesta uz naknadu plaće radi provedbe dijela Tečaja za koji su angažirani;

2. pravo na smanjeni opseg posla razmjerno vremenu provedenom na pripremama za provedbu, njegovoj provedbi kao i na poslovima analize pojedinog postojećeg programskog elementa radi njegovog eventualnog dopunjavanja odnosno promjene;

3. pravo na naknadu za pripremu, provedbu programskog elementa te analizu odobrenog programskog elementa radi njegovog eventualnog dopunjavanja odnosno promjene.

Članak 13.

Vanjski predavači imaju sljedeće obveze na Tečaju ili njegovom pojedinom dijelu na kojem sudjeluju:

1. držati se cilja i sadržaja programa Tečaja;

2. profesionalno se pripremiti za provedbu (pripremiti na vrijeme potrebne materijale za polaznike i sl.);

3. profesionalno provesti program tečaja ili dio programa na kojem je angažiran;

4. pridržavati se naputaka zapovjednika Središta za obuku.

Zapovjednik Središta za obuku dužan je nadzirati rad vanjskih predavača i u slučaju utvrđenog nepridržavanja obveza iz stavka 1. ovoga članka upozoriti vanjskog predavača na njegove obveze te zabilješku o tome unijeti u evidenciju o predavaču.

Učestale i teže povrede obveza iz stavka 1. ovoga članka mogu uzrokovati zabranu daljnjeg angažmana odnosno brisanje iz evidencije potencijalnih predavača u provedbi Tečaja.

Članak 14.

Vanjski predavači imaju pravo na naknadu za obavljeni rad na Tečaju.

Visinu naknade za rad iz stavka 1. ovog članka utvrdit će ministar obrane posebnom odlukom.

U izuzetnim slučajevima, kada za provedbu pojedinog programa izobrazbe ili pojedinog njegovog dijela nije moguće angažirati predavača po utvrđenim redovnim naknadama, Zapovjednik Obalne straže može, na prijedlog zapovjednika Središta za obuku predložiti ministru obrane isplatu višeg iznosa naknade.

Članak 15.

Tečaj se organizira i provodi u trajanju od osam do deset radnih tjedana.

Polaznici Tečaja nakon odslušanih predavanja i održanih vježbi iz nastavnih predmeta polažu ispit koji se u pravilu sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela.

Ispit iz jednog nastavnog predmeta može se polagati najviše dva puta, a iznimno i treći put pred ispitnim povjerenstvom na temelju pisane zamolbe polaznika.

Polaznicima koji su položili ispite iz nastavnih predmeta Središte za obuku izdaje uvjerenje o uspješno završenom Tečaju.

Članak 16.

Za izvođenje pojedinih nastavnih tema i tematskih jedinica iz programskih cjelina za koje Središte za obuku ne raspolaže s osposobljenim i stručnim izvoditeljima nastave iz svoga sastava ili sastava Hrvatskog vojnog učilišta, zapovjednik Središta za obuku u suradnji sa zapovjednikom Obalne straže angažirat će vanjske predavače.

Prava i obveze vanjskih predavača uredit će se ugovorom između Zapovjedništva Obalne straže i pojedinog predavača kojim će se između ostaloga utvrditi nastavna cjelina koju će predavati, mjesto i vrijeme izvođenja nastave te visina honorara za izvođenje nastave.

Članak 17.

Provedba Tečaja financira se iz sredstava Obalne straže planiranih i odobrenih za obuku i izobrazbu ovlaštenih osoba.

Članak 18.

U svrhu stjecanja dodatnih znanja, vještina i sposobnosti ovlaštenih osoba, a u skladu s ukazanim potrebama te uz suradnju s nadležnim tijelima državne uprave:

– organizirat će se Napredni tečajevi,

– omogućit će se ovlaštenim osobama sudjelovanje i pohađanje seminara, stručnih skupova i stručnih usavršavanja iz područja poslova i zadaća Obalne straže, u zemlji i inozemstvu.

Članak 19.

Ovlaštenim osobama koje su raspoređene na ustrojstveno mjesto ovlaštene osobe – inspektora, omogućit će se, u suradnji s nadležnim tijelima, polaganje državnih stručnih ispita za:

– inspektora sigurnosti plovidbe,

– ili inspektora ribarstva,

– ili inspektora zaštite mora od onečišćenja,

– ili inspektora za zaštitu kulturnih dobara.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-04/20

Urbroj: 512-01-08-2

Zagreb, 11. studenoga 2008.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe obalne straže
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !