Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu suradnje ovlaštenih osoba Obalne straže i Državne uprave za zaštitu i spašavanje te način razmjene informacija potrebnih za njihovo učinkovito i usklađeno djelovanje ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
40 01.04.2009 Pravilnik o načinu suradnje ovlaštenih osoba Obalne straže i Državne uprave za zaštitu i spašavanje te način razmjene informacija potrebnih za njihovo učinkovito i usklađeno djelovanje

MINISTARSTVO OBRANE

921

Na temelju članka 35.L440031 stavka 3. Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 109/07) uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosim

PRAVILNIK

O NAČINU SURADNJE OVLAŠTENIH OSOBA OBALNE STRAŽE I DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE TE NAČIN RAZMJENE INFORMACIJA POTREBNIH ZA NJIHOVO UČINKOVITO I USKLAĐENO DJELOVANJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način suradnje ovlaštenih osoba Obalne straže Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Obalna straža) i Državne uprave za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: Državna uprava) te način razmjene informacija potrebnih za njihovo učinkovito i usklađeno djelovanje u slučajevima zaštite i spašavanja osoba i imovine te uklanjanja posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

»velika nesreća« je događaj koji svojim mogućim razvojem može poprimiti značajke katastrofe uzrokovan nekontroliranim razvojem događaja i nesreća koje označavaju pojave poput značajnijih oslobađanja tvari, vatre ili eksplozije u koje su uključene opasne tvari u postrojenjima u kojima se opasne tvari proizvode, koriste ili pohranjuju ili se njima rukuje, a čije oslobađanje može imati izravne ili odgođene posljedice na život i zdravlje ljudi i okoliš,

»katastrofa« je svaki prirodni ili tehnički-tehnološki događaj koji, na području Republike Hrvatske, opsegom ili intenzitetom ili neočekivanošću ugrozi zdravlje ili ljudske živote ili imovinu veće vrijednosti ili okoliš, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti redovitim djelovanjem nadležnih tijela Državne uprave i postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja s područja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na kojem je događaj nastao, neovisno o tome je li proglašena elementarna nepogoda. Katastrofom, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se i posljedice nastale ratnim razaranjem i terorizmom.

II. PROVEDBA SURADNJE I RAZMJENA INFORMACIJA

Članak 3.

Ovlaštene osobe Obalne straže i Državna uprava usklađuju svoje akcije zaštite i spašavanja osoba i imovine te uklanjanja drugih posljedica velikih nesreća i katastrofa u skladu s odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.

Ovlaštene osobe Obalne straže i Državna uprava međusobno surađuju po pitanjima procjene ugroženosti, razmjene informacija, praćenja provođenja aktivnosti u slučajevima zaštite i spašavanja imovine i osoba te uklanjanja posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Članak 4.

Suradnja ovlaštenih osoba Obalne straže i Državne uprave provodi se na temelju mjesečnih provedbenih planova Područnih jedinica koordinacije, odnosno tromjesečnih planova Stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru.

Nadzor provedbe zajedničkih aktivnosti provodi Stručno tijelo Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru.

Članak 5.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće na području Zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa, teritorijalnog mora, u unutarnjim morskim vodama te na obali i otocima djelatnici Državne uprave žurno prosljeđuju sve informacije u zapovjedništvo Obalne straže.

Temeljem zahtjeva Državne uprave, zapovjednik Obalne straže odobrava korištenje materijalnih i ljudskih resursa Obalne straže u svrhu pružanja potpore u izvršenju zadaće.

Angažirane snage Obalne straže izvješća o poduzetim aktivnostima dostavljaju Zapovjedništvu Obalne straže, koje prema potrebi obavještava Centar 112, a u posebnim situacijama ovlaštena osoba Obalne straže ili zapovjednik plovnog sredstva odnosno zrakoplova može izravno kontaktirati odnosno razmjenjivati informacije s Centrom 112.

Ovlaštene osobe Obalne straže, u slučaju potrebe preko Centra 112 zatražit će i angažiranje drugih službi u aktivnostima zaštite i spašavanja.

Troškove pružanja potpore u potpunosti snosi Državna uprava.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-04/7

Urbroj: 512-01-09-1

Zagreb, 25. veljače 2009.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu suradnje ovlaštenih osoba Obalne straže i Državne uprave za zaštitu i spašavanje te način razmjene informacija potrebnih za njihovo učinkovito i usklađeno djelovanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !