Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije danih ovlaštenja žičare ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 25.02.2009 Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije danih ovlaštenja žičare

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

543

Na temelju članka 39.L438279 stavka 5. Zakona o žičarama za prijevoz osoba (»Narodne novine«, broj 79/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA, SADRŽAJU I IZGLEDU OBRASCA EVIDENCIJE DANIH OVLAŠTENJA ŽIČARE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način vođenja, sadržaj i izgled obrasca evidencije danih ovlaštenja za obavljanje sigurnog rada i održavanja postrojenja žičare (u daljnjem tekstu: Ovlaštenja) voditeljima i zamjenicima voditelja žičara za prijevoz osoba.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

– žičara je postrojenje sastavljeno iz više komponenti, konstruiranih, proizvedenih, sklopljenih i stavljenih u uporabu s ciljem prijevoza osoba kod kojeg je užad upotrijebljena kao element pruge i kao element za vuču;

voditelj i zamjenik voditelja žičare su osobe imenovane od Upravitelja, odgovorne za siguran rad i održavanje postrojenja žičare, koji dnevno provode unutarnji nadzor nad primjenom Zakona, drugih propisa i općih akata Upravitelja, te da određene poslove obavljaju izvršni radnici koji imaju potrebno stručno obrazovanje i osposobljenost.

(2) Izrazi koji nisu gore navedeni, a koriste se u ovom Pravilniku, za njihovo pojašnjenje, koristiti hrvatsku normu HRN EN1907:2005 Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba – Nazivlje.

II. NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE

Članak 3.

Odlukom ministra nadležnog za promet uspostavlja se mjesto i imenuje ovlaštena i odgovorna osoba za prikupljanje podataka i vođenje evidencije (baze podataka, registra) danih Ovlaštenja Voditeljima (u daljnjem tekstu: Ured evidencije) u ministarstvu nadležnom za promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

Ured evidencije uspostavlja:

a) Evidenciju koncesionara žičara za prijevoz osoba na teritoriju Republike Hrvatske,

b) Evidenciju pravnih i fizičkih osoba koje u skladu sa Zakonom ispunjavanju uvjete za izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu izvršnog radnika za žičare.

Članak 5.

Ured evidencije, nakon primitka Zahtjeva za ovlaštenje Voditelja uspostavlja osobnu podatkovnu uložnicu (u daljnjem tekstu: Uložnica) Voditelja koju čine:

a) Upisnik podataka o primljenim i izdanim dokumentima Voditelja vezanim uz Ovlaštenja (u daljnjem tekstu: Upisnik),

b) Obrazac evidencije o danim i oduzetim ovlaštenjima Voditelja (u daljnjem tekstu: Obrazac evidencije),

c) Zaprimljena dokumentacija i kopije izdane dokumentacije upisane u Upisnik.

Članak 6.

Pri otvaranju Uložnice dodjeljuje joj se jedinstveni broj i ime i prezime osobe za koju je zatraženo ovlaštenje.

Članak 7.

(1) Ured evidencije zaprima zahtjeve Upravitelja za izdavanje Ovlaštenja (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

(2) Zahtjev se predaje na obrascu koji izdaje Ministarstvo i koji je dan u Prilogu 1 ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(3) Uz Zahtjev se prilaže uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerena preslika).

Članak 8.

Na osnovu podataka primljenih i unesenih u Upisnik, Ured evidencije unosi odgovarajuće podatke u Obrazac evidencije te pohranjuje dokumentaciju u Uložnicu.

Članak 9.

(1) Nakon primitka promjene podataka koje sadrži Obrazac evidencije i unosa u Upisnik, otvara se novi Obrazac evidencije te mu se dodjeljuje odgovarajući redni broj i datum otvaranja.

(2) U novootvoreni Obrazac evidencije prepisuju se nepromijenjeni podaci s prethodnog obrasca i unose promijenjeni u skladu s primljenom dokumentacijom.

(3) Nakon upisa datuma pohrane i imena osobe koja je pohranu izvršila, Obrazac sa starim podacima trajno se pohranjuje u Uložnicu. Podatak o postupku pohrane Obrasca upisuje se u Upisnik.

III. SADRŽAJ OBRASCA

Članak 10.

Upisnik podataka

(1) U Upisniku se registriraju podaci o:

a) zaprimljenom Zahtjevu za izdavanje Ovlaštenja (u daljnjem tekstu Zahtjev) datum urudžbiranja, datum unosa u Upisnik,

b) dokumentaciji podnesenoj uz Zahtjev,

c) kopijama rješenja o davanju Ovlaštenja ili oduzimanju Ovlaštenja i to djelomice ili u cijelosti,

d) dokumentaciji vezanoj uz davanje Ovlaštenja ili oduzimanje Ovlaštenja i to djelomice ili u cijelosti,

e) dokumentaciji od važnosti za oduzimanje Ovlaštenja i to djelomice ili u cijelosti te ponovo izdavanje Ovlaštenja,

f) dokumentaciji o naknadnoj stručnoj izobrazbi i usavršavanju Voditelja,

g) provedenim postupcima,

h) osobi koja je izvršila upis i provela postupak.

(2) Obrazac Upisnika podataka je dan u Prilogu 2 ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Članak 11.

Obrazac evidencije danih Ovlaštenja

U Obrazac evidencije unose se:

1

PODACI O OBRASCU

1.1

Broj uložnice:

1.2

Broj obrasca:

1.3

Datum:

2

OPĆI PODACI O VODITELJU/ZAMJENIKU VODITELJA

2.1

Ime i prezime:

2.2

Broj o.i./godina izdanja/tijelo izdanja:

2.3

Adresa stanovanja:

2.4

Telefon:

2.5

Telefaks:

2.6

e-adresa:

2.7

Stručna sprema:

2.8

Zvanje:

3

PODACI O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI VODITELJA/ZAMJENIKA V.

3.1

Naziv dokumenta / uvjerenja:

3.2

Izdavatelj dokumenta / uvjerenja:

3.3

Adresa izdavatelja dokumenta / uvjerenja:

3.4

Datum izdavanja dokumenta / uvjerenja:

3.5

Napomene i dopune:

4

PODACI O DANIM OVLAŠTENJIMA

4.1

Naziv dokumenta:

4.2

Datum izdavanja:

4.3

Razdoblje valjanosti:

4.4

Ime i prezime izdavatelja:

4.5

Napomene i dopune:

5

PODACI O ODUZETIM OVLAŠTENJIMA

5.1

Naziv dokumenta:

5.2

Datum izdavanja:

5.3

Vrijeme na koje se oduzima ovlaštenje:

5.4

Ime i prezime potpisnika:

5.5

Obrazloženje:

5.6

Napomene i dopune:

6

PODACI O EVIDENCIJI

6.1

Ime i prezime osobe koja je unijela podatke:

6.2

Datum unosa:

6.3

Ime i prezime osobe koja je pohranila obrazac:

6.4

Datum pohrane obrasca (kod otvaranja novog):

Izgled Obrasca evidencije podataka je dan u Prilogu 3 ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/12

Urbroj: 530-01-06-09-1

Zagreb, 13. veljače 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1

Obrazac

»ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA VODITELJU«

PRILOG 2

Obrazac

»UPISNIK EVIDENCIJE IZDANIH OVLAŠTENJA«

PRILOG 3

Obrazac

»EVIDENCIJA OVLAŠTENJA VODITELJA«

zatvori
Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije danih ovlaštenja žičare
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !