Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenom nadzoru nadzornika telekomunikacija i ovlaštenog zaposlenika koji obavlja poslove kontrole radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
24 13.3.2002 Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenom nadzoru nadzornika telekomunikacija i ovlaštenog zaposlenika koji obavlja poslove kontrole radiofrekvencijskog spektra

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

544

Na temelju članka 93.L79570 stavka 5. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 76/99., 128/99., 68/01. i 109/01.), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNIKA TELEKOMUNIKACIJA I OVLAŠTENOG ZAPOSLENIKA KOJI OBAVLJA POSLOVE KONTROLE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način na koji nadzornik telekomunikacija i ovlašteni zaposlenik Hrvatskog zavoda za telekomunikacije, koji obavlja poslove kontrole radiofrekvencijskog spektra (u daljnjem tekstu: kontrolor radiofrekvencijskog spektra), vode očevidnike o obavljenom nadzoru nad provedbom odredaba Zakona o telekomunikacijama, kojima je regulirano obavljanje usluga i drugih djelatnosti u telekomunikacijama, projektiranje, gradnja, održavanje i uporaba telekomunikacijskih objekata, opreme i instalacija i radijskih postaja i dokazivanje njihove kakvoće (certificiranje), te zaštita od smetnji i elektromagnetska kompatibilnost (EMC).

OČEVIDNIK NADZORNIKA TELEKOMUNIKACIJA

Članak 2.

Nadzornik telekomunikacija obvezan je voditi očevidnik o obavljenom nadzoru nad provedbom odredaba Zakona o telekomunikacijama, kojima je regulirano obavljanje usluga i drugih djelatnosti u telekomunikacijama, projektiranje, gradnja, održavanje i uporaba telekomunikacijskih objekata, opreme i instalacija i radijskih postaja i dokazivanje njihove kakvoće (certificiranje), te zaštita od smetnji i elektromagnetska kompatibilnost (EMC) (u daljnjem tekstu: očevidnik nadzornika telekomunikacija).

Članak 3.

(1) Očevidnik nadzornika telekomunikacija u zaglavlju sadržava naslov »HRVATSKI ZAVOD ZA TELEKOMUNIKACIJE, Očevidnik o obavljenom nadzoru nadzornika telekomunikacija«, godinu za koju se vodi taj očevidnik te ime i prezime nadzornika telekomunikacija.

(2) U tabličnom dijelu očevidnika nadzornika telekomunikacija upisuju se sljedeći podaci:

1. redni broj,

2. klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj,

3. naziv ili ime i prezime i adresa vlasnika ili korisnika predmeta nadzora,

4. predmet nadzora,

5. nadnevak obavljenog nadzora,

6. rješenje nadzornika telekomunikacija,

7. kontrola izvršenja rješenja,

8. upravna mjera nadzornika telekomunikacija,

9. prijava nadležnom tijelu,

10. upravni spor,

11. napomene.

(3) Očevidnik nadzornika telekomunikacija vodi se za svaku kalendarsku godinu posebno, s točno i uredno upisanim podacima koji u svakom trenutku daju potpuni uvid u broj i predmete obavljenih nadzora te poduzete mjere nadzornika telekomunikacija.

(4) Obrazac očevidnika nadzornika telekomunikacija dan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika kao njegov sastavni dio.

OČEVIDNIK KONTROLORA RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 4.

Kontrolor radiofrekvencijskog spektra obvezan je voditi očevidnik o obavljenom nadzoru u skladu s ovlastima iz članka 93. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama (u daljnjem tekstu: očevidnik kontrolora radiofrekvencijskog spektra).

Članak 5.

(1) Očevidnik kontrolora radiofrekvencijskog spektra u zaglavlju sadržava naslov »HRVATSKI ZAVOD ZA TELEKOMUNIKACIJE, Očevidnik o obavljenom nadzoru kontrolora radiofrekvencijskog spektra«, godinu za koju se vodi taj očevidnik te ime i prezime kontrolora radiofrekvencijskog spektra.

(2) U tabličnom dijelu očevidnika kontrolora radiofrekvencijskog spektra upisuju se sljedeći podaci:

1. redni broj,

2. klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj,

3. naziv ili ime i prezime i adresa vlasnika ili korisnika predmeta nadzora,

4. predmet nadzora,

5. nadnevak obavljenog nadzora,

6. poduzete mjere kontrolora RF-spektra,

7. prijava nadležnom tijelu,

8. napomene.

(3) Očevidnik kontrolora radiofrekvencijskog spektra vodi se za svaku kalendarsku godinu posebno, s točno i uredno upisanim podacima koji u svakom trenutku daju potpuni uvid u broj i predmete obavljenih nadzora te poduzete mjere kontrolora radiofrekvencijskog spektra.

(4) Obrazac očevidnika kontrolora radiofrekvencijskog spektra dan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika kao njegov sastavni dio.

STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA

Članak 6.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenom nadzoru ili kontroli državnog inspektora telekomunikacija i državnog djelatnika koji obavlja poslove kontrole radio-frekvencijskog spektraL79572 (»Narodne novine«, broj 84/94.).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-02/13
Urbroj: 530-01-02-1
Zagreb, 5. ožujka 2002.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenom nadzoru nadzornika telekomunikacija i ovlaštenog zaposlenika koji obavlja poslove kontrole radiofrekvencijskog spektra
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !